Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki na I i II etapie edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-MME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki na I i II etapie edukacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, terapia pedagogiczna, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, terapia pedagogiczna, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Rozwój myślenia matematycznego u dziecka i jego specyfika. Etapy kształtowania się pojęć matematycznych.

- Czynnościowe nauczanie matematyki. Rozwój procesów klasyfikacji Rozwój pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

- Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja w przestrzeni, kształtowanie pojęcia zbioru, liczby naturalne, własności działań, działania na liczbach naturalnych, algorytmy działań pisemnych, kolejność wykonywania działań, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych, mierzenie, algebra, rozwiązywanie równań i nierówności, ułamki, liczby dziesiętne.

- Praca domowa z matematyki. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych.

- Środki dydaktyczne do nauki matematyki

Efekty uczenia się:

Wiedza

Prezentuje poszerzone i usystematyzowane teorie dotyczące procesów intelektualnych niezbędnych do nabywania umiejętności matematycznych

Ma poszerzoną uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju pojęć matematycznych oraz zna sposoby ich kształtowania

Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat metod kształcenia matematycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz ich uwarunkowania

zna sposoby zadawania, kontroli i oceny prac domowych z matematyki

zna sposób kontroli i oceny osiągnięć z matematyki

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować pojęcia matematyczne na etapie edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI

Potrafi w sposób spójny i precyzyjny zaprojektować scenariusz do kształtowania i rozwijania określonych pojęć arytmetycznych i geometrycznych

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

-przygotowanie prezentacji treści wylosowanego zagadnienia oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwium,prezentacji treści wylosowanych zagadnień, zajęć przeprowadzonych metodą symulacji, aktywności na zajęciach.

Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Treści programowe ćwiczeń:

1. Cele i treści kształcenia matematycznego na I i II etapie edukacyjnym - analiza zapisów podstawy programowej. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego nauczania i uczenia się matematyki. Omówienie roli zadań w edukacji matematycznej. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć matematycznych. Warsztat pracy nauczyciela - scenariusze zajęć.

2/3. Przedstawienie osiągnieć ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej w zakresie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Mierzenie. Omówienie specyficznych trudności związanych z długością, masą, przestrzenią, kierunkiem i czasem oraz posługiwaniem się pojęciami: dłuższy, krótszy, ciężki, cięższy, prawo, lewo, pion, poziom, skos, dużo, więcej, mniej, najwięcej, wysoki, wyższy, najwyższy, dziś, jutro, wczoraj itd.

4/5 Rozumienie liczb i ich własności. Korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego. Wyjaśnienie problemów związanych z odczytywaniem danych prezentowanych na osi liczbowej i w układzie współrzędnych - łączenie formy graficznej z wartością liczbową, słowną.

Wyjaśnienie istoty działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związków między nimi. Kolejność wykonywania działań. Problemy z sekwencjonowaniem liczb i podstawowymi własnościami matematycznymi.

6/7 Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu, dodawania w aspekcie przeliczania i doliczania, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).Rozwiązywanie równań i nierówności. Elementy algebry.

8/9. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenie - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym). Gry i zabawy dydaktyczne. Elementy algebry.

10/11 Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych: dzielenie na równe części, obliczenia pieniężne, odczytywanie godzin na zegarze, odczytywanie temperatury. Trudności z szacowaniem, posługiwaniem się pieniędzmi, kontrolą wydatków. Ważenie i mierzenie. Liczby mianowane.

12 Ułamki zwykłe i dziesiętne. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Procenty i potęgi.

13/14 Klasyfikowanie. Intuicje i pojęcia geometryczne. Obliczenia w geometrii.

15. Strategie rozwiązywania zadań matematycznych na I i II poziomie nauczania. Zastosowanie wiedzy w praktyce.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1.Landerl K., Kaufmann L., (2014), Dyskalkulia, Wyd. Harmonia, Gdańsk;

2. Klus-Stańska, D., Kalinowska A.(2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: ŻAK;

3. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK;

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego I i II etapu edukacyjnego;

5. Semadeni Z., Gruszczyk - Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska - Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczna ZNP;

6. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Andrzejczak R., (2017), Paluszkowa tabliczka mnożenia, Gdańsk, Wyd. Harmonia;

2. Bobiński Z, Nodzyński P., Uscki M. (2003) Uczymy się myśleć nieszablonowo. Miniatury matematyczne dla szkół podstawowych. Toruń: "Aksjomat";

3. Dąbrowski M. (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa, Wyd. Centralna komisja Egzaminacyjna;

4. Dąbrowski M. (2016), Gry matematyczne cz.1 i 2, Opole, Wyd. Nowik;

5. Dąbrowski M. (2017), Nie tylko żywe liczby! Zabawy arytmetyczne dla przedszkola i szkoły podstawowej, Opole, Wyd. Nowik;

6. Gruszczyk – Kolczyńska, E., Skura, M. (2009). Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny Klasa O i klasy I-III. Warszawa, Nowa Era;

7. Szurek M. (2005), O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. Tom 1-8, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

metoda podająca – dyskusja panelowa, pokaz, prezentacja, metoda praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe :ćwiczenia - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 h

Przygotowanie się do kolokwium - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

Warunkiem zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwium i aktywność na zajęciach.

Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Treści programowe ćwiczeń:

1. Cele i treści kształcenia matematycznego na I i II etapie edukacyjnym - analiza zapisów podstawy programowej. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego nauczania i uczenia się matematyki. Omówienie roli zadań w edukacji matematycznej. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć matematycznych. Warsztat pracy nauczyciela - scenariusze zajęć.

2. Przedstawienie osiągnięć ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej w zakresie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Mierzenie. Omówienie specyficznych trudności związanych z długością, masą, przestrzenią, kierunkiem i czasem oraz posługiwaniem się pojęciami: dłuższy, krótszy, ciężki, cięższy, prawo, lewo, pion, poziom, skos, dużo, więcej, mniej, najwięcej, wysoki, wyższy, najwyższy, dziś, jutro, wczoraj itd.

3 Rozumienie liczb i ich własności. Korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego. Wyjaśnienie problemów związanych z odczytywaniem danych prezentowanych na osi liczbowej i w układzie współrzędnych - łączenie formy graficznej z wartością liczbową, słowną.

4. Wyjaśnienie istoty działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związków między nimi. Kolejność wykonywania działań. Problemy z sekwencjonowaniem liczb i podstawowymi własnościami matematycznymi.

5. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu, dodawania w aspekcie przeliczania i doliczania, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).Rozwiązywanie równań i nierówności. Elementy algebry.

6. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenie - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym). Gry i zabawy dydaktyczne. Elementy algebry.

7. Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych: dzielenie na równe części, obliczenia pieniężne, odczytywanie godzin na zegarze, odczytywanie temperatury. Trudności z szacowaniem, posługiwaniem się pieniędzmi, kontrolą wydatków. Ważenie i mierzenie. Liczby mianowane.

8. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Procenty i potęgi.

9. Klasyfikowanie. Intuicje i pojęcia geometryczne. Obliczenia w geometrii.

10. Strategie rozwiązywania zadań matematycznych na I i II poziomie nauczania. Zastosowanie wiedzy w praktyce.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1.Landerl K., Kaufmann L., (2014), Dyskalkulia, Wyd. Harmonia, Gdańsk;

2. Klus-Stańska, D., Kalinowska A.(2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: ŻAK;

3. Nowik, J. (2011). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczyciela. Opole: wydawnictwo NOWIK;

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego I i II etapu edukacyjnego;

5. Semadeni Z., Gruszczyk - Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska - Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczna ZNP;

6. Siwek, H. (2004). Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Andrzejczak R., (2017), Paluszkowa tabliczka mnożenia, Gdańsk, Wyd. Harmonia;

2. Bobiński Z, Nodzyński P., Uscki M. (2003) Uczymy się myśleć nieszablonowo. Miniatury matematyczne dla szkół podstawowych. Toruń: "Aksjomat";

3. Dąbrowski M. (2008), Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa, Wyd. Centralna komisja Egzaminacyjna;

4. Dąbrowski M. (2016), Gry matematyczne cz.1 i 2, Opole, Wyd. Nowik;

5. Dąbrowski M. (2017), Nie tylko żywe liczby! Zabawy arytmetyczne dla przedszkola i szkoły podstawowej, Opole, Wyd. Nowik;

6. Gruszczyk – Kolczyńska, E., Skura, M. (2009). Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny Klasa O i klasy I-III. Warszawa, Nowa Era;

7. Szurek M. (2005), O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. Tom 1-8, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

metoda podająca – dyskusja panelowa, pokaz, prezentacja, metoda praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe :ćwiczenia - 10 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 h

Przygotowanie się do kolokwium - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.