Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody terapii autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-MAU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody terapii autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. PC, edukacja i reh. osób z niepeł. intel. i autyzmem, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Dyrektywne i niedyrektywne podejście do terapii osób z autyzmem, organizacja środowiska uczenia się (strukturalizacja otoczenia).

- Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (Early Start Denver Model ESDM), strategie pracy z dzieckiem, rozwijanie umiejętności kluczowych (motywacja, uwaga).

- Stosowana Analiza Zachowania: założenia terapeutyczne, wyjaśnienie terminologii: warunkowanie instrumentalne, warunkowanie sprawcze, bodziec, reakcja, konsekwencje, wzmocnienia, kary; cele terapii behawioralnej; techniki uczenia nowych zachowań (metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy zachowań); programowanie pracy z dzieckiem (obszary oddziaływań, koncentracja uwagi, reagowanie na polecenia, kontakty społeczne, komunikacja, naśladownictwo, zabawa); przygotowanie do terapii, organizacja środowiska terapeutycznego, struktura otoczenia, trudności terapeutyczne w zakresie uczenia nowych zachowań; generalizacja.

- Zachowania trudne: kryteria oceny trudnego zachowania, rodzaje zachowań trudnych, funkcje zachowań trudnych, przyczyny zachowań trudnych, radzenie sobie z zachowaniami trudnymi; funkcjonalna i behawioralna ocena zachowania, techniki pracy z trudnymi zachowaniami, wygaszanie zachowań, dokumentowanie przebiegu terapii; włączenie środowiska szkolnego/przedszkolnego i rodzinnego w przebieg terapii.

- Terapie niedyrektywne: prezentacja modeli niedyrektywnych Growth through Play, Son rise-metoda opcji, Floortime; założenia terapeutyczne modelu DIR; programowanie pracy z dzieckiem; analiza procesu terapeutycznego; środowisko rodzinne dziecka w modelu terapii niedyrektywnej.

- Metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem z ASD: Trening Umiejętności Społecznych, Terapia integracji sensorycznej, Trening uwagi słuchowej Johansena, Program TEACCH. Program Aktywności Knill, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wybrane metody terapii autyzmu

Umiejętności

Potrafi ocenić przydatność zastosowania poszczególnych metod w terapii autyzmu

Potrafi wykorzystać wybrane metody terapii w praktyce

Potrafi opracować strategię postępowania terapeutycznego w przypadku zachowań nietypowych

Potrafi określić normy etyczne w prowadzeniu procesu terapii

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie egzminu z treści wykładów przeprowadzonego za pomocą aplikacji Forms.

Egzamin obemuje 20 pytań testowych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Odbędzie się 2o kwietnia 2020 r. godz. 13.30 z wykorzystaniem aplikacji Forms. Link do egzaminu przekazono na adresy mailowe studentów w domenie USOSmail, adresy grup studentów oraz w aplikacji Teams.

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie prac praktycznych: analiza sytuacji problemowych w pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem. Planowanie postępowania terapeutycznego. Konstruowanie scenariuszy zajęć terapeutycznych. Systematycza informacja zwrotna na temat składanych prac zaliczeniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z użyciem aplikacji Teams.

Pełny opis:

1. Symptomatologia zaburzeń ze spektrum autyzmu: deficyty w rozwoju społecznym i emocjonalnym, komunikacja werbalna i niewerbalna, rozwój językowy, ograniczone wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności, rozwój poznawczy (profil zdolności intelektualnych, zdolności wysepkowe, deficyty poznawcze), zaburzenia sensoryczne i ich rozpoznanie. Kryteria diagnostyczne DSM-V i ICD-10. Ustalenie terminologiczne.

2. Wprowadzenie w zagadnienia terapii osób z ASD: dyrektywne i niedyrektywne podejście do terapii osób z autyzmem, organizacja środowiska uczenia się (strukturalizacja otoczenia).

3. Stosowana Analiza Zachowania: założenia terapeutyczne, wyjaśnienie terminologii: warunkowanie instrumentalne, warunkowanie sprawcze, bodziec, reakcja, konsekwencje, wzmocnienia, kary; cele terapii behawioralnej; techniki uczenia nowych zachowań (metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy zachowań).

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

5. Zachowania trudne: kryteria oceny trudnego zachowania, rodzaje zachowań trudnych, funkcje zachowań trudnych, przyczyny zachowań trudnych, radzenie sobie z zachowaniami trudnymi; funkcjonalna i behawioralna ocena zachowania, techniki pracy z trudnymi zachowaniami, wygaszanie zachowań, dokumentowanie przebiegu terapii; włączenie środowiska szkolnego/ przedszkolnego i rodzinnego w przebieg terapii.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: Metody i techniki terapii behawioralnej służące redukowaniu zachowań niepożądanych - przesłane elektronicznie w dniu 16.03.2020r. i 23.03.2020r. na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 16.03.2020e. i 23.03.2020r.; dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EcWp3Dxhq89Kge8zwzvihyEByGlGlfy8AfAXK2yqbUIQNw?e=KbKFhY

Dodatkowo artykuły ułatwiające recepcję treści wykładu:

Bąbel, P. (2011).Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania. Psychologia rozwojowa, tom 16, nr 3, s. 27– 38. Artykuł w całości do pobrania i przeczytania na stronie www: http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-16-2011/Numer-3-2011/art/540/

Zachowania trudne (część 1): definicja, częstość występowania i etiologia http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/newsletter_nr_9_2013.pdf

Zachowania trudne (część 2): ocena funkcjonalna

http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/newsletter_nr_10_2013.pdf

6. Terapie niedyrektywne: prezentacja modeli niedyrektywnych Son rise-metoda opcji , Floortime; założenia terapeutyczne modelu DIR; programowanie pracy z dzieckiem; analiza procesu terapeutycznego; środowisko rodzinne dziecka w modelu terapii niedyrektywnej.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: Niedyrektywne formy terapii osób z ASD: Floortime, Metoda Opcji - przesłane elektronicznie w dniu 30.03.2020r. na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 30.03.2020r.; dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EYTojM6qPrVDpl-LZEkanw4B5x-b-MdkxP6py4TDrYnkQg?e=pGjQre

Dodatkowo przekazane linki do filmów instruktażowych - praca z dziekiem z ASD metodą Floortme, metoda opcji:

Filmy (prezentacja terapii metodą Floortime, Son-rise): https://www.youtube.com/watch?v=nmsI345PqC0

https://www.youtube.com/watch?v=vApghedypFc

https://www.youtube.com/watch?v=fTR9noFV1Kw

https://www.youtube.com/watch?v=1pObU9meLm8

Strony internetowe: http://www.thefloortimecenter.com/understanding-individualized-greenspan-dir-profiles/

TREŚCI ĆWICZEŃ:

1. Rozwijanie umiejętności społecznych - Trening Umiejętności Społecznych.

Prezentacje w Power Point z komentarzem pisemnym: Rozwijanie umiejętności społecznych osób z ASD - przesłane elektronicznie w dniu 06.04.2020r. na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive 06.04.2020r.; dostępne pod linkiem: https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mpagowska_aps_edu_pl/EbjbGTuVFclJtk-pffjmmcMBIP6pIyUOZ96X8mdguQn3ig?e=NNf6Yj

UWAGA: od 27 IV 20 kolejne ćwiczenia w dostępie synchronicznym w aplikacji Teams, zajęcia: Metody terapii autyzmu II rok, II stopień, studia stacjonarne w poniedziałki w godzinach 13.30-15.00.

Materiały z zajęć dotyczace Treningu Umiejętności Społecznych zamieszczone są w plikach w aplikacji Teams oraz przekazane na adres e-mail studnetów.

Z zajęć studenci opracowują scenariusz zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. Zadnie umieszczone jest w aplikacji Teams wraz ze wzorem scenariusza do opracowania.

2. Deficyty komunikacji językowej u osób z ASD. Pomoce komunikacyjne.

Materiały z zajęć dotyczace Treningu Umiejętności Społecznych zamieszczone są w plikach w aplikacji Teams oraz przekazane na adres e-mail studnetów.

Z zajęć studenci opracowują pomoc wizualną AAC dla osoby z ASD (tablice do komunikacji, mapy możliwości, instrukcje zachowań, harmonogramy czynności). Zadanie umieszczone zostało w aplikacji Teams.

3. System komunikacji funkcjonalnej PECS.

4. Terapia behawioralna - programowanie pracy z dzieckiem (obszary oddziaływań, koncentracja uwagi, reagowanie na polecenia, kontakty społeczne, komunikacja, naśladownictwo, zabawa); przygotowanie do terapii, organizacja środowiska terapeutycznego, struktura otoczenia, trudności terapeutyczne w zakresie uczenia nowych zachowań; generalizacja;

5. Terapia integracji sensorycznej - klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej; profile sensoryczne; wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z ASD; planowanie pracy.

6. Inne metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem z ASD: Trening uwagi słuchowej Johansena, Program TEACCH. Program Aktywności Knill, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Krakowska, Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa.

Literatura:

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP. (Rozdział II. Kliniczna charakterystyka autyzmu).

Suchowierska, M. i in. (2014). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Gdańsk: GWP.(Rozdział I. Autyzm i stosowana analiza zachowania, s. 19-52).

Kozłowski, J. (2010). Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwojowymi. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: Impuls.

Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara (2014). Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Wydawnictwo UJ.

Kaufman Raun (2016). Autyzm – przełom w podejściu. Program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. Wydawnictwo Vivante.

Stanley Greenspan, Serena Wieder (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem (Metoda Floortime). Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Wydawnictwo UJ.

Literatura udostępniona w procesie kształcenia na odległość na adres mailowy grupy:

16 marca 2020r.

23 marca 2020 r.

Bąbel, P. (2011).Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania. Psychologia rozwojowa, tom 16, nr 3, s. 27– 38. Artykuł w całości do pobrania i przeczytania na stronie www: http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-16-2011/Numer-3-2011/art/540/

Zachowania trudne (część 1): definicja, częstość występowania i etiologia http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/newsletter_nr_9_2013.pdf

Zachowania trudne (część 2): ocena funkcjonalna

http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/newsletter_nr_10_2013.pdf

30 marca 2020r.

Filmy (prezentacja terapii metodą Floortime, Son-rise): https://www.youtube.com/watch?v=nmsI345PqC0

https://www.youtube.com/watch?v=vApghedypFc

https://www.youtube.com/watch?v=fTR9noFV1Kw

https://www.youtube.com/watch?v=1pObU9meLm8

Strony internetowe: http://www.thefloortimecenter.com/understanding-individualized-greenspan-dir-profiles/

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informacje o sposobie zdalnej realizacji wykładów: Przesłanie prezentacji Power Point z wykładów, opracowanych materiałów WORD z rozszerzonym komentarzem na adresy mailowe grup studentów oraz systematyczne zamieszczanie w aplikacji One Drive. Konsultacje indywidulane za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje w godzinach ustalonych w wykładowcą, możliwość zadawania pytań. Udostępnienie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję treści wykładu oraz filmów na adresy email grup studentów oraz w aplikacji OneDrive.

Informacje dotyczące zdalnej realizacji ćwiczeń: Pzekazanie na adres e-mail grupy opracowanych materiałów z rozszerzonym komentarzem. Udostępnienie materiałów źródłowych (artykuły, programy terapeutyczne) wraz z zadaniami do realizacji, zagadnieniami do opracowania, pytaniami sprawdzającymi, ćwiczeniami pratycznymi do wykonania. Sparawdzanie i stała informacja zwrotna dotycząca realizacji zadanych ćwiczeń praktycznych.

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, praktycznego działania, prezentacja multimedialna, film, analiza przypadku.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 45 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25h

Przygotowanie się do egzaminu - 20h

Inne - 10h

---------------------------------------------------------------

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie egzaminu z treści wykładów.

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie prac praktycznych: analiza sytuacji problemowych w pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem. Planowanie postępowania terapeutycznego. Konstruowanie scenariuszy zajęć terapeutycznych. Opracowanie pomocy dydaktycznych, w tym pomocy do komunikacji z uczniem.

Pełny opis:

TREŚCI WYKŁADÓW:

1. Symptomatologia zaburzeń ze spektrum autyzmu: deficyty w rozwoju społecznym i emocjonalnym, komunikacja werbalna i niewerbalna, rozwój językowy, ograniczone wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności, rozwój poznawczy (profil zdolności intelektualnych, zdolności wysepkowe, deficyty poznawcze), zaburzenia sensoryczne i ich rozpoznanie. Kryteria diagnostyczne DSM-V i ICD-10. Ustalenie terminologiczne.

2. Wprowadzenie w zagadnienia terapii osób z ASD: dyrektywne i niedyrektywne podejście do terapii osób z autyzmem, organizacja środowiska uczenia się (strukturalizacja otoczenia).

3. Stosowana Analiza Zachowania: założenia terapeutyczne, wyjaśnienie terminologii: warunkowanie instrumentalne, warunkowanie sprawcze, bodziec, reakcja, konsekwencje, wzmocnienia, kary; cele terapii behawioralnej; techniki uczenia nowych zachowań (metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy zachowań).

5. Zachowania trudne: kryteria oceny trudnego zachowania, rodzaje zachowań trudnych, funkcje zachowań trudnych, przyczyny zachowań trudnych, radzenie sobie z zachowaniami trudnymi; funkcjonalna i behawioralna ocena zachowania, techniki pracy z trudnymi zachowaniami, wygaszanie zachowań, dokumentowanie przebiegu terapii; włączenie środowiska szkolnego/ przedszkolnego i rodzinnego w przebieg terapii.

6. Terapie niedyrektywne: prezentacja modeli niedyrektywnych Son rise-metoda opcji , Floortime; założenia terapeutyczne modelu DIR; programowanie pracy z dzieckiem; analiza procesu terapeutycznego; środowisko rodzinne dziecka w modelu terapii niedyrektywnej.

TREŚCI ĆWICZEŃ:

1. Rozwijanie umiejętności społecznych - Trening Umiejętności Społecznych.

2. Deficyty komunikacji językowej u osób z ASD. Pomoce komunikacyjne.

3. System komunikacji funkcjonalnej PECS.

4. Terapia behawioralna - programowanie pracy z dzieckiem (obszary oddziaływań, koncentracja uwagi, reagowanie na polecenia, kontakty społeczne, komunikacja, naśladownictwo, zabawa); przygotowanie do terapii, organizacja środowiska terapeutycznego, struktura otoczenia, trudności terapeutyczne w zakresie uczenia nowych zachowań; generalizacja)

5. Terapia integracji sensorycznej - klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej; profile sensoryczne; wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z ASD; planowanie pracy.

6. Inne metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem z ASD: Trening uwagi słuchowej Johansena, Program TEACCH. Program Aktywności Knill, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Krakowska, Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bąbel, P. (2011).Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania. Psychologia rozwojowa, tom 16, nr 3, s. 27– 38. Artykuł w całości do pobrania i przeczytania na stronie

www:http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-16-2011/Numer-3-2011/art/540/

Zachowania trudne (część 1): definicja, częstość występowania i etiologia

http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/ newsletter_nr_9_2013.pdf

Zachowania trudne (część 2): ocena funkcjonalna

http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/newsletter_nr_10_2013.pdf

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP. (Rozdział II. Kliniczna charakterystyka autyzmu).

Suchowierska, M. i in. (2014). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Gdańsk: GWP.(Rozdział I. Autyzm i stosowana analiza zachowania, s. 19-52).

Kozłowski, J. (2010). Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwojowymi. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: Impuls.

Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara (2014). Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Wydawnictwo UJ.

Kaufman Raun (2016). Autyzm – przełom w podejściu. Program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. Wydawnictwo Vivante.

Stanley Greenspan, Serena Wieder (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem (Metoda Floortime). Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Wydawnictwo UJ.

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI ZAJĘĆ:

ZAJĘCIA REALIZOWANE ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ W APLIKACJI TEAMS:

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a703520332cf94125af89556ef0e4fea4%40thread.tacv2/conversations?groupId=57834daf-ed1e-4f7a-a83f-1482a8e8d462&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

KOD DO ZESPOŁU: t7jkssg

------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, praktycznego działania, prezentacja multimedialna, film, analiza przypadku.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25h

Przygotowanie się do egzaminu - 20h

Inne - 10h

---------------------------------------------------------------

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie egzaminu z treści wykładów.

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie prac praktycznych: analiza sytuacji problemowych w pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem. Planowanie postępowania terapeutycznego. Konstruowanie scenariuszy zajęć terapeutycznych. Opracowanie pomocy dydaktycznych, w tym pomocy do komunikacji z uczniem.

Pełny opis:

TREŚCI WYKŁADÓW:

1. Symptomatologia zaburzeń ze spektrum autyzmu: deficyty w rozwoju społecznym i emocjonalnym, komunikacja werbalna i niewerbalna, rozwój językowy, ograniczone wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności, rozwój poznawczy (profil zdolności intelektualnych, zdolności wysepkowe, deficyty poznawcze), zaburzenia sensoryczne i ich rozpoznanie. Kryteria diagnostyczne DSM-V i ICD-10. Ustalenie terminologiczne.

2. Wprowadzenie w zagadnienia terapii osób z ASD: dyrektywne i niedyrektywne podejście do terapii osób z autyzmem, organizacja środowiska uczenia się (strukturalizacja otoczenia).

3. Stosowana Analiza Zachowania: założenia terapeutyczne, wyjaśnienie terminologii: warunkowanie instrumentalne, warunkowanie sprawcze, bodziec, reakcja, konsekwencje, wzmocnienia, kary; cele terapii behawioralnej; techniki uczenia nowych zachowań (metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy zachowań).

5. Zachowania trudne: kryteria oceny trudnego zachowania, rodzaje zachowań trudnych, funkcje zachowań trudnych, przyczyny zachowań trudnych, radzenie sobie z zachowaniami trudnymi; funkcjonalna i behawioralna ocena zachowania, techniki pracy z trudnymi zachowaniami, wygaszanie zachowań, dokumentowanie przebiegu terapii; włączenie środowiska szkolnego/ przedszkolnego i rodzinnego w przebieg terapii.

6. Terapie niedyrektywne: prezentacja modeli niedyrektywnych Son rise-metoda opcji , Floortime; założenia terapeutyczne modelu DIR; programowanie pracy z dzieckiem; analiza procesu terapeutycznego; środowisko rodzinne dziecka w modelu terapii niedyrektywnej.

TREŚCI ĆWICZEŃ:

1. Rozwijanie umiejętności społecznych - Trening Umiejętności Społecznych.

2. Deficyty komunikacji językowej u osób z ASD. Pomoce komunikacyjne.

3. System komunikacji funkcjonalnej PECS.

4. Terapia behawioralna - programowanie pracy z dzieckiem (obszary oddziaływań, koncentracja uwagi, reagowanie na polecenia, kontakty społeczne, komunikacja, naśladownictwo, zabawa); przygotowanie do terapii, organizacja środowiska terapeutycznego, struktura otoczenia, trudności terapeutyczne w zakresie uczenia nowych zachowań; generalizacja)

5. Terapia integracji sensorycznej - klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej; profile sensoryczne; wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z ASD; planowanie pracy.

6. Inne metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem z ASD: Trening uwagi słuchowej Johansena, Program TEACCH. Program Aktywności Knill, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Krakowska, Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bąbel, P. (2011).Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania. Psychologia rozwojowa, tom 16, nr 3, s. 27– 38. Artykuł w całości do pobrania i przeczytania na stronie

www:http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-16-2011/Numer-3-2011/art/540/

Zachowania trudne (część 1): definicja, częstość występowania i etiologia

http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/ newsletter_nr_9_2013.pdf

Zachowania trudne (część 2): ocena funkcjonalna

http://fundacja.krokpokroku.org/newsletter/newsletter_nr_10_2013.pdf

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP. (Rozdział II. Kliniczna charakterystyka autyzmu).

Suchowierska, M. i in. (2014). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Gdańsk: GWP.(Rozdział I. Autyzm i stosowana analiza zachowania, s. 19-52).

Kozłowski, J. (2010). Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwojowymi. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: Impuls.

Kossewska, J. (red.), Kompleksowe wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara (2014). Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Wydawnictwo UJ.

Kaufman Raun (2016). Autyzm – przełom w podejściu. Program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. Wydawnictwo Vivante.

Stanley Greenspan, Serena Wieder (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem (Metoda Floortime). Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Wydawnictwo UJ.

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI ZAJĘĆ:

WYKŁAD W DNIU 22 LUTEGO 2022 ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ.

LINK DO ZESPOŁU: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSVspe1Z35cvhQIgSakSrknqUzdhIFewIypl3rMJSH-U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a47e8c54-b707-4bd6-8c77-86fa073e8d60&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

KOD DO ZESPOŁU: ymcl6ha

------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, praktycznego działania, prezentacja multimedialna, film, analiza przypadku.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25h

Przygotowanie się do egzaminu - 20h

Inne - 10h

---------------------------------------------------------------

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.