Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonalna diagnoza osób z autyzmem I (rozpoznawanie ryzyka autyzmu oraz rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka do 6 r.ż.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-FDA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonalna diagnoza osób z autyzmem I (rozpoznawanie ryzyka autyzmu oraz rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka do 6 r.ż.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, edukacja i reh. osób z niepeł. intel. i autyzmem, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, edukacja i reh. osób z niepeł. intel. i autyzmem, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – ustalenie terminologiczne. Kompleksowy i całościowy charakter diagnozy. Przegląd wybranych metod diagnostycznych:

• diagnostyczna lista kontrolna (E-2) B. Rimlanda;

• Kwestionariusz autyzmu z okresie poniemowlęcym (CHAT) S. Barona-Cohena, J. Allen, C. Gillberga;

• PEP-R Profil psychoedukacyjny E. Schoplera, R. Reichlera, A. Bashford.

- Charakterystyka funkcjonowania ze spektrum autyzmu – triada zaburzeń autystycznych.

- Diagnoza funkcjonalna osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – tworzenie indywidualnych arkuszy obserwacyjnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię używaną w diagnozie funkcjonalnej

Ma uporządkowaną wiedzę na temat obszarów aktywności uwzględnianych w diagnozie funkcjonalnej

Zna symptomy ryzyka autyzmu

Ma pogłębiona wiedzę o specjalnych potrzebach z dzieci z autyzmem oraz o metodach ich diagnozowani

Umiejętności

Potrafi skonstruować arkusze obserwacji do oceny funkcjonowania dziecka

Potrafi planować procedurę diagnozowania w oparciu o poznane narzędzia

Posiada umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie wyników diagnozy funkcjonalnej i ich interpretacji

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

Ma świadomość konieczności zachowania zasad etyki w procesie diagnozy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Karol Posiewka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena aktywności studenta w trakcie zajęć ćwiczeniowych, przygotowanie indywidualnych arkuszy obserwacji.

- obecność na zajęciach/ zdalny kontakt, realizacja zadań na odległość.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Kryteria diagnostyczne: Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, Całościowe zaburzenia rozwojowe, Autyzm atypowy – kryteria diagnozy wg ICD-10 (1992) oraz DSM-5

2. Epidemiologia autyzmu

3. Przegląd koncepcji dotyczących przyczyn autyzmu

- Koncepcje psychoanalityczne

- Autyzm w koncepcjach etologicznych

- Biologiczne przyczyny zaburzeń autystycznych

- Zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie

4. Przegląd wybranych metod diagnostycznych:

- Diagnostyczna lista kontrolna (E-2) B. Rimlanda

- Kwestionariusz autyzmu z okresie poniemowlęcym (CHAT) S. Barona-Cohena, J. Allen, C. Gillberga

- PEP-R Profil psychoedukacyjny E. Schoplera, R. Reichlera, A. Bashford

5. Charakterystyka funkcjonowania ze spektrum autyzmu – triada zaburzeń autystycznych.

6. Diagnoza funkcjonalna osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – tworzenie indywidualnych arkuszy obserwacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Winczura B. red., (2010) Autyzm. Na granicy zrozumienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

2. Frith U. red. (2005) Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

3. Błeszyński J. (2010) Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

4. Schopler E. (1996) Profil psychoedukacyjny. Gdańsk: SPOA

5. Schopler E. (1997) Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: SPOA

Literatura uzupełniająca:

1. Moor J. (2006) Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Łódź – Warszawa: Wydawnictwo mała litera, Wydawnictwo Cyklady

2. Jackson L. (2005) Świry, dziwadła i Zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

3. Williams D. (2005) Nikt nigdzie. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

4. Radomska R. (2013) Autyzm bez łez. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy

Uwagi:

Metody: metody oparte na słowie: wykłady, warsztaty, dyskusja, filmy szkoleniowe; metody aktywizujące: burza mózgów, mind-mapping

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zalecenia metodyczno - organizacyjne związane z prowadzeniem edukacji na odległość:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w podanych poniżej datach w każdy wtorek w godz. 17.10 - 19.45 do 24.03.2020.

- 17.03.2020. Przesłanie na adres mailowy grupy eri.autyzm01@gmail.com zadań do wykonania oraz prezentacji z dodatkowymi komentarzami:

Proszę o zapoznanie się z artykułem dotyczącym Programu do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

http://ifp.ur.edu.pl/logopedia/ksiazki/glos5/12_mikolajczyk_vb_mapp.pdf

Proszę o znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są części programu?

2. W jakich sferach dokonuje się oceny umiejętności?

3. Co to jest : band, takt, reakcja intrawerbalna, reakcja echowa?

4. Jakie mamy poziomy oceny kamieni milowych?

5. Na czym polega ocena barier?

6. Na czym polega ocena gotowości do zmiany?

24.03.2020. Przesłanie na adres mailowy grupy eri.autyzm01@gmail.com zadań do wykonania:

Proszę o przygotowanie w wyznaczonych wcześniej grupach pracy: ćwiczenia w zakresie poszczególnych sfer do przygotowania arkusza obserwacji:

np. motoryka mała: zadanie ( na czym polega, czyli procedura), jak oceniamy wykonanie zadania i w jakim wieku jest wykonywane. Proszę o zrobienie tego w tabeli, zaczynając od umiejętności najwcześniejszych. Wysyłam wzór w załączniku.

Proszę o opracowanie i przesłanie tego do 29.03.2020 r. , nazwą pliku niech będzie sfera, którą Państwo opisujecie. A w samym pliku pod tabelą imiona i nazwiska osób, które ją opracowywały.

Możliwość kontaktu z wykładowcą w sytuacji wątpliwości poprzez adres mailowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie w formie zdalnej - przeprowadzenie projektu grupowego.

Pełny opis:

1. Kryteria diagnostyczne według ICD-10 oraz DSM-V

2. Teorie wyjaśniające funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu (m.in.teoria umysłu, teoria koherencji centralnej )

3. Omówienie metod przesiewowych w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu

4. Omówienie podstawowych metod diagnozy funkcjonalnej (m.in. PEP-R,PEP-3, VB-MAPP)

5. Tworzenie indywidualnych arkuszy obserwacyjnych

6. Wykorzystywanie informacji z diagnozy funkcjonalnej do tworzenia programów terapeutycznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Goldstein, S., Naglieri J. A., Ozonoff, S. (2017). Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Schopler E. (1996) Profil psychoedukacyjny. Gdańsk: SPOA

Schopler E. (1997) Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: SPOA

Sundberg, M. (2011) VB-MAPP– ocena umiejętności językowych i społecznych oraz planowanie terapii dzieci z autyzmem". Podręcznik do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem. Pozwala na dokonanie szybkiej oceny poziomu umiejętności, by na tej podstawie stworzyć program terapeutyczny. W komplecie z kwestionariuszem. Scolaris

Pisula, E. (2013). Narzędzia przesiewowe pomocne w rozpoznawaniu ryzyka autyzmu u dzieci w wieku do trzech lat. Konteksty Pedagogiczne, 1, 17 –

Ochojska,D., Pasternak, J. (2020). Błędy diagnostyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i ich konsekwencje – opisy przypadków. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 204: 1–13

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Ochojska_PsychiatrPolOnlineFirstNr204.pdf

Yates, K., Le Couteur, A. (2009). Diagnostyka autyzmu. Medycyna praktyczna – Pediatria, 3, 79

Literatura dodatkowa:

Attwood T. (2013). , Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Harmonia, Gdańsk

Moor J. (2006) Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Łódź – Warszawa: Wydawnictwo mała litera, Wydawnictwo Cyklady

Ozonoff, S., Dawson, G., McPartland, J. (2015). Wysokofunkcjonujace dzieci ze spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Knopik, T. Diagnoza funkcjonalna. Planowanie pomocy psychologiczno-pedaroricznej. Warszawa: ORE

Uwagi:

Ling do zespołu TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4734c24c03454104939213dc0c2b2bd7%40thread.tacv2/conversations?groupId=0c139124-daa9-4dc6-9c89-392a8efbc7cc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

- wykład

- warsztat

- analiza filmów

- studia przypadków

- praca w grupach

- dyskusje grupowe

- burza mózgów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.