Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia neuropatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-WZU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia neuropatologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

egzamin w formie pisemnej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego

- Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego

- Encefalopatie endogenne i egzogenne

- Nowotwory układu nerwowego

- Zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu

- Mózgowe korelaty poznawczego starzenia się

- Choroby demielinizacyjne

- Choroby naczyniowe i naczyniopochodne OUN

- Choroby zwyrodnieniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

3. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne Via Medica.

2. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej. (rozprawa doktorska)

3. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wymienia i opisuje elementy układu nerwowego człowieka

Zna i opisuje czynniki patalogizujące działanie układu nerwowego

Zna i opisuje mechanizmy powstawania zaburzeń w funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka

Wymienia i opisuje wybrane zespoły chorobowe będące wynikiem zamian patologicznych układu nerwowego

Zna związki między strukturą układu nerwowego a funkcjami organizmu i zachowaniem człowieka

Umiejętności

Wyjaśnia związki między zaburzeniami układu nerwowego a dysfunkcjami psychofizycznymi człowieka

Potrafi różnicować zaburzenia rozwojowe (patomechanizmy, symptomy, prognoza)

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia diagnostyki prenatalnej oraz wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwojowych

Metody i kryteria oceniania:

wykład, prezentacje multimedialne, praca z książką

Godziny kontaktowe - wykłady - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie:

egzaminu z treści wykładów przeprowadzonego za pomocą aplikacji (np.) Forms

Szczegółowe zagadnienia, pytania problematyzujące obejmujące treści wykładów obowiązujące na egzaminie zamieszczone będą w informacjach dla grupy wykładowej, dostępne są również w aplikacji OneDrive i przesłane na adres e-mail grup studentów.

Egzamin będzie testem wyboru. Link do egzaminu zostanie przekazany na adres grupy oraz adresy e-mail studentów.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego

18.04.2020r.

Do pobrania prezentacja z I. tematem wykładów

https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fipatejuk%5Faps%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FNeuropatologia

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: przesłana elektronicznie w dniu 21.04. na adres mailowy grupy studentów.

Bardzo proszę o informację zwrotną (i.patejuk@aps.edu.pl), czy można ją pobrać.

2. Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: a) wybrane wady OUN, b) zaznaczone zmiany morfologiczne, c) możliwości zapobiegania wadom cewy nerwowej - przesłana elektronicznie w dniu 22 04. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w One Drive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=9749ac42%2D97fe%2D4796%2D9fba%2Dc4bef67a1404&id=%2Fpersonal%2Fipatejuk%5Faps%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FNeuropatologia

3. Encefalopatie endogenne i egzogenne

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: a) wpływu teratogenów na powstawanie encefalopatii w życiu płodowym, b) podział encefalopatii - przesłana elektronicznie w dniu 29 04. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w One Drive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/Eaqh_bGRBABHqF9rOY-pK_IBevmoUI-wuUHmzZOmaCBT6w?e=ok9uDi

4. Teratogeneza

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: a) rodzaju teratogenów, b) konsekwencji działania teratogenów na płód - przesłana elektronicznie w dniu 05.05.2020r. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w One Drive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EUcTWCT0qitEjSy9NMUeeZ4B6FpG_soqeVzOPp5JPChpLw?e=mhTfth

5. Wcześniactwo

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: a) definicja, b) czynniki doprowadzające do wcześniactwa c) opieka i leczenie d) aspekty psychologiczne wcześniactwa - przesłana elektronicznie w dniu 014.05.2020r. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w One Drive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EWbQqSf3eW5Dkksk2Mc1yMkBxs9zGsXNzMlBEkaHi4wEig?e=AfYpJr

6. Starzenie się organizmu

a) Problem starzenia się b) starzenie się poszczególnych narządów - zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu c) konsekwencje starzenia się - Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: przesłana elektronicznie w dniu 20.05.2020r. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w One Drive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EYfbo1POAk9IlhpAHDpIHJMBAItF_tgnf9qsL_6yzvZ9GA?e=wmhBkh

7. Choroby demielinizacyjne i choroby naczyniowe OUN - wybrane

a) wybrane choroby demielinizacyjne - SM, b) wybrane choroby naczyniowe mózgu - udary.

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: przesłana elektronicznie w dniu 28.05.2020r. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w One Drive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EQFb3hsAlUtIhOoFNVT8LpgBT4ca7-EyCsHLlGowKfWLZA?e=P7239D

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EbQ_A7KHI1lFt75PFZgkwJ8B2CqAcRCKFNPMCfmEW6RkCg?e=Ekf3Gj

8. Padaczki dziecięce - a) rodzaje,b) objawy, c) jak postępować w czasie napadu. Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: przesłana elektronicznie w dniu 04.06.2020r. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w One Drive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/ERoj7Z_0xHhBrAZd3ftY5BMBzuEusb6i6KHCnDyOUW4sKQ?e=YcnafG

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

3. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne Via Medica.

2. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej. (rozprawa doktorska)

3. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

ZDALNE PROWADZENIE WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Uwagi:

wykład, prezentacje multimedialne, praca z książką

Godziny kontaktowe - wykłady - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

20.03.2020r.

W przypadku utrzymania Edukacji na odległość, zgodnie z zaleceniami, dostępne będą prezentacje z komentarzami, w celu zapoznania się z materiałem wykładowym.

16.04.2020r.

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

07.06.2020r.

Decyzją grupy wykładowej - termin egzaminu został ustalony na czwartek, 25.06.2020r.

Egzamin obejmuje materiał wykładowy, będzie to test jednokrotnego wyboru w aplikacji Forms. Więcej szczegółów - po 15.06.2020r

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informacje o sposobie zdalnej realizacji wykładów: Przesłanie prezentacji Power Point z wykładów, opracowanych materiałów WORD z rozszerzonym komentarzem na adresy mailowe grup studentów oraz systematyczne zamieszczanie w aplikacji One Drive.

2. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje w godzinach ustalonych w wykładowcą, możliwość zadawania pytań.

3. Udostępnienie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję treści wykładu oraz filmów na adresy email grup studentów oraz w aplikacji OneDrive.

4. Dyżur w każdą środę godz. 17-19: poczta elektroniczna ipatejuk@ aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

egzamin w formie pisemnej obejmujący swym zakresem tematykę wykładów

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego

- Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego

- Encefalopatie endogenne i egzogenne

- Nowotwory układu nerwowego

- Zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu

- Mózgowe korelaty poznawczego starzenia się

- Choroby demielinizacyjne

- Choroby naczyniowe i naczyniopochodne OUN

- Choroby zwyrodnieniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

3. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne Via Medica.

2. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej. (rozprawa doktorska)

3. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

wykład, prezentacje multimedialne, praca z książką

Godziny kontaktowe - wykłady - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza: Egzamin w formie pisemnej obejmujący swym zakresem tematykę wykładów (test wyboru)

Umiejętności: przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne: zaangażowanie studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego

- Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego

- Encefalopatie endogenne i egzogenne

- Nowotwory układu nerwowego

- Zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu

- Mózgowe korelaty poznawczego starzenia się

- Choroby demielinizacyjne

- Choroby naczyniowe i naczyniopochodne OUN

- Choroby zwyrodnieniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

3. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne Via Medica.

2. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej. (rozprawa doktorska)

3. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

Link do wykładu na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa26e5ba63a0c402c9a014cb0ef8d8dd1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5a5d5f5-b1b3-45e1-8e6f-cbb9fdbc2eca&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

wykład, prezentacje multimedialne, praca z książką

Decyzją grupy wykładowej - termin egzaminu został ustalony na czwartek, 12.05.2021r., godz. 18.30

Egzamin obejmuje materiał wykładowy, będzie to test jednokrotnego wyboru w aplikacji Forms.

Link do egzaminu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchjBBvuDc0PtBievhSkBuTEJUMFRPVENKTFlURzlVWFZIOTFEMDBWNzYwOS4u

Egzamin poprawkowy: 31.05.21r., godz. 19.30

Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchjBBvuDc0PtBievhSkBuTEJURDFaWDNPRENVWFIwREw0N0JZSlgzRlRNSS4u

Godziny kontaktowe - wykłady - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza: Egzamin w formie pisemnej obejmujący swym zakresem tematykę wykładów (test wyboru)

Umiejętności: przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne: zaangażowanie studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego

- Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego

- Encefalopatie endogenne i egzogenne

- Nowotwory układu nerwowego

- Zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu

- Mózgowe korelaty poznawczego starzenia się

- Choroby demielinizacyjne

- Choroby naczyniowe i naczyniopochodne OUN

- Choroby zwyrodnieniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

3. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne Via Medica.

2. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej. (rozprawa doktorska)

3. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

Link do wykładu na Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0e6f8b0e91fa4be89acc2ebd0ba8044c%40thread.tacv2/conversations?groupId=b841035b-70aa-480f-85a4-2ab61795b12f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

wykład, prezentacje multimedialne, praca z książką

Godziny kontaktowe - wykłady - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Link do egzaminu - 24.05.2021r. godz. 19.30

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchjBBvuDc0PtBievhSkBuTEJURElFTkpPU0RZMFkzQUtTWE9HREpTUTkwOC4u

Egzamin poprawkowy z przedmiotu odbędzie się w piątek, 25.06, godz. 19.30.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.