Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-WPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy psychologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Przedmiot psychologii rozwoju człowieka.

- Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej.

- Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka.

- Uwarunkowania rozwoju człowieka.

- Rozwój poznawczy. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny.

- Przedmiot psychologii społecznej. Typy sytuacji społecznych. Poznanie społeczne. Spostrzeganie społeczne.

- Postawy i ich zmiana. Wpływ społeczny. Relacje interpersonalne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie terminy psychologiczne służące do opisu zjawisk społecznych i rozwojowych.

Zna specyficzne dla psychologii społecznej i psychologii rozwoju metody badań.

Ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę o zjawiskach związanych ze spostrzeganiem społecznym, kształtowaniem i zmianą postaw, wpływem społecznym, relacjami interpersonalnym.

Ma uporządkowana i pogłębioną wiedzę o zmianach w różnych sferach rozwoju psychicznego człowieka: poznawczym, językowym, emocjonalnym, osobowości, społecznym, moralnym.

Zna i rozumie źródła różnic indywidualnych w rozwoju człowieka.

Zna i rozumie znaczące teorie dotyczące rozwoju człowieka w cyklu życia (Piageta, Wygotskiego, Eriksona, Kohlberga).

Umiejętności

Potrafi interpretować z punktu widzenia psychologii zjawiska związane z rozwojem człowieka.

Potrafi interpretować zjawiska związane z funkcjonowaniem społecznym człowieka: spostrzeganiem i ocenianiem innych i siebie, wpływem społecznym, relacjami międzyludzkimi z punktu widzenia psychologii.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu psychologii rozwoju i psychologii społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemny test wyboru (30 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka.

Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, modele przebiegu zmian rozwojowych.

Periodyzacja rozwoju.

Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka.

Uwarunkowania rozwoju człowieka: źródła i przejawy różnic indywidualnych, czynniki rozwoju i dynamiczny interakcjonizm.

Rozwój poznawczy w ujęciu Piageta i Wygotskiego; myślenie w okresie dorosłości.

Rozwój językowy.

Rozwój emocjonalny.

Rozwój osobowości: perspektywa teorii cech, perspektywa psychodynamiczna (teoria Eriksona, koncepcja Marcii), perspektywa poznawcza.

Rozwój społeczny i moralny.

Przedmiot psychologii społecznej.

Typy sytuacji społecznych.

Poznanie społeczne: schematy, stereotypy.

Spostrzeganie społeczne: spostrzeganie innych, spostrzeganie siebie.

Postawy i ich zmiana.

Wpływ społeczny.

Relacje interpersonalne: sympatia i miłość, zachowania prospołeczne, agresja.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Strelau, J. (red.) (2000 i in.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1. Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 7 - fragment s. 230-256, r. 8).

Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2008 i in.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 13).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. T.2. Charakterystyka okresów życia człowieka i T.3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. T.1. Zagadnienia ogólne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kofta, M., Szustrowa, T. (2001). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lewicka, M., Grzelak, J. (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin.

Przygotowanie się do zaliczenia - 35 godzin.

Łączna liczba godzin aktywności - 50.

LICZBA ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemny test wyboru (30 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka.

Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, modele przebiegu zmian rozwojowych.

Periodyzacja rozwoju.

Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka.

Uwarunkowania rozwoju człowieka: źródła i przejawy różnic indywidualnych, czynniki rozwoju i dynamiczny interakcjonizm.

Rozwój poznawczy w ujęciu Piageta i Wygotskiego; myślenie w okresie dorosłości.

Rozwój językowy.

Rozwój emocjonalny.

Rozwój osobowości: perspektywa teorii cech, perspektywa psychodynamiczna (teoria Eriksona, koncepcja Marcii), perspektywa poznawcza.

Rozwój społeczny i moralny.

Przedmiot psychologii społecznej.

Typy sytuacji społecznych.

Poznanie społeczne: schematy, stereotypy.

Spostrzeganie społeczne: spostrzeganie innych, spostrzeganie siebie.

Postawy i ich zmiana.

Wpływ społeczny.

Relacje interpersonalne: sympatia i miłość, zachowania prospołeczne, agresja.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Strelau, J. (red.) (2000 i in.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1. Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 7 - fragment s. 230-256, r. 8).

Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2008 i in.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 13).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. T.2. Charakterystyka okresów życia człowieka i T.3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. T.1. Zagadnienia ogólne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kofta, M., Szustrowa, T. (2001). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lewicka, M., Grzelak, J. (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7bebb674318943a5906ffff0c652bf94%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7afdbe2-62f8-42b4-baf3-77c7b3dc84e2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin.

Przygotowanie się do zaliczenia - 35 godzin.

Łączna liczba godzin aktywności - 50.

LICZBA ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

Treści programowe:

Przedmiot i główny obszar zainteresowania psychologii rozwojowej i psychologii społecznej

2. Pojęcie socjalizacji pierwotnej i wtórej, style rodzicielskie i metody

wychowawcze a poznawczy i moralny rozwój dziecka

3. Uwarunkowania rozwoju moralnego, emocjonalnego i społecznego dziecka

4. Pojęcie i regulacyjne funkcje tożsamości osobistej i społecznej.

5. Czynniki stymulujące motywację człowieka w różnych okresach rozwojowych

6. Teoretyczne konteksty badań nad agresją interpersonalną i prospołecznością

7. Uwarunkowania procesu akulturacji

Literatura:

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane rozdziały)

Wojciszke, B. (2019). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Crisp, R.J., Turner, R.N.(2018). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. T.2. Charakterystyka okresów życia człowieka i T.3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

Przeczytanie literatury - 15 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ab6fd0891c84dddaeab0d14b648eb63%40thread.tacv2/conversations?groupId=66277f4e-71a4-40b6-8994-e28a4557bfe5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemny test wyboru (30 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny).

Niezależnie od tego, czy zaliczenie będzie mogło odbyć się w siedzibie Uczelni, czy zostanie z konieczności przeprowadzone zdalnie, będzie miało charakter testowy.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka.

Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, modele przebiegu zmian rozwojowych.

Periodyzacja rozwoju.

Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka.

Uwarunkowania rozwoju człowieka: źródła i przejawy różnic indywidualnych, czynniki rozwoju i dynamiczny interakcjonizm.

Rozwój poznawczy w ujęciu Piageta i Wygotskiego; myślenie w okresie dorosłości.

Rozwój językowy.

Rozwój emocjonalny.

Rozwój osobowości: perspektywa teorii cech, perspektywa psychodynamiczna (teoria Eriksona, koncepcja Marcii), perspektywa poznawcza.

Rozwój społeczny i moralny.

Przedmiot psychologii społecznej.

Typy sytuacji społecznych.

Poznanie społeczne: schematy, stereotypy.

Spostrzeganie społeczne: spostrzeganie innych, spostrzeganie siebie.

Postawy i ich zmiana.

Wpływ społeczny.

Relacje interpersonalne: sympatia i miłość, zachowania prospołeczne, agresja.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Strelau, J. (red.) (2000 i in.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1. Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 7 - fragment s. 230-256, r. 8).

Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2008 i in.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 13).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. T.2. Charakterystyka okresów życia człowieka i T.3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. T.1. Zagadnienia ogólne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kofta, M., Szustrowa, T. (2001). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lewicka, M., Grzelak, J. (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz.

LINK DO SPOTKANIA W APLIKACJI TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7bebb674318943a5906ffff0c652bf94%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7afdbe2-62f8-42b4-baf3-77c7b3dc84e2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 35 godzin

Łączna liczba godzin aktywności - 50

LICZBA ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemny test wyboru (30 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka.

Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych, modele przebiegu zmian rozwojowych.

Periodyzacja rozwoju.

Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka.

Uwarunkowania rozwoju człowieka: źródła i przejawy różnic indywidualnych, czynniki rozwoju i dynamiczny interakcjonizm.

Rozwój poznawczy w ujęciu Piageta i Wygotskiego; myślenie w okresie dorosłości.

Rozwój językowy.

Rozwój emocjonalny.

Rozwój osobowości: perspektywa teorii cech, perspektywa psychodynamiczna (teoria Eriksona, koncepcja Marcii), perspektywa poznawcza.

Rozwój społeczny i moralny.

Przedmiot psychologii społecznej.

Typy sytuacji społecznych.

Poznanie społeczne: schematy, stereotypy.

Spostrzeganie społeczne: spostrzeganie innych, spostrzeganie siebie.

Postawy i ich zmiana.

Wpływ społeczny.

Relacje interpersonalne: sympatia i miłość, zachowania prospołeczne, agresja.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Strelau, J. (red.) (2000 i in.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1. Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 7 - fragment s. 230-256, r. 8).

Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2008 i in.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (r. 13).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. T.2. Charakterystyka okresów życia człowieka i T.3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. T.1. Zagadnienia ogólne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kofta, M., Szustrowa, T. (2001). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lewicka, M., Grzelak, J. (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz.

LINK DO ZESPOŁU / SPOTKAŃ W APLIKACJI TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asIcwmNxO1Z9VtN3LJEeXX9hg_GRKMIsUYml3wwq207w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd28eb34-f13f-4576-b0ad-79fc95201890&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 35 godzin

Łączna liczba godzin aktywności - 50

LICZBA ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Baka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.