Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badawczy projekt specjalnościowy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-PS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badawczy projekt specjalnościowy - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla 2 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

- Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu).

- Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze.

- Wybór jednego projektu, przygotowanie narzędzi badawczych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego

Zna podstawowe metody opracowywania i prezentacji wyników badań (obserwacji bezpośredniej, skal szacunkowych, ankiety, wywiadu, socjometrii, testów osiągnięć szkolnych, eksperymentu pedagogicznego)

Umiejętności

Potrafi, wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej specjalności, opracowywać i realizować projekty badawcze.

Potrafi wydobywać i precyzować problemy dotyczące obszaru studiowanej specjalności oraz projektować ich eksplorację poznawczą w trakcie badań zespołowych.

Potrafi czynnie uczestniczyć w badaniach zespołowych w charakterze współtwórcy postępowania badawczego i realizatora powierzonych mu zadań szczegółowych.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy z zakresu metodologii badań nauk społecznych, rozumie potrzebę wiedzy i umiejętności rozwoju w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

1). Podstawą zaliczenia przedmiotu (na ocenę) jest pisemny raport, który zawiera:

- krótkie wprowadzenie teoretyczne problematyki

- założenia metodologiczne podjętych badań (przedmiot i cel badań, główne pytania/problemy badawcze, procedura badawcza)

- prezentacja i analiza wyników badań (tekst + tabele, wykresy)

- wnioski z badań.

2). Cały raport nie powinien przekraczać 20 stron.

3). Ocena raportu przypisana jest wszystkim wykonawcom projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk-Sobańska, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Giryński, Urszula Gosk-Sobańska, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wymagania:

- praca pisemna (obowiązkowa)

Pełny opis:

Analiza danych jakościowych - na przykładach (próbki obserwacji, wywiadów).

Opracowanie projektu badawczego:

- przedmiot badań, cel, problemy badawcze,

- kryteria doboru grupy badawczej,

- metody techniki badawcze.

- przygotowanie narzędzi badawczych.

Realizacja projektu badawczego i opracowanie wyników.

Praca na odległość:

Kontakt ze studentami drogą mejlową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl lub za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, analiza obserwacji, przykładów wywiadów, analiza problemowa, praca zdalna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 30g.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 g.

Inne formy (prace pisemne) - 15 g

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska, Kamil Miszewski, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Prowadzący grup: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Ewa Kulesza, Marianna Marek-Ruka, Kamil Miszewski, Katarzyna Smolińska, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wymagania:

- praca pisemna (obowiązkowa)

Pełny opis:

Analiza danych jakościowych - na przykładach (próbki obserwacji, wywiadów).

Opracowanie projektu badawczego:

- przedmiot badań, cel, problemy badawcze,

- kryteria doboru grupy badawczej,

- metody techniki badawcze.

- przygotowanie narzędzi badawczych.

Realizacja projektu badawczego i opracowanie wyników.

Praca na odległość:

Kontakt ze studentami drogą mejlową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Literatura:

Konecki K. T. (2010), W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych, [w:] Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, J. Leoński, M. Fiternicka-Gorzko (red.). Szczecin: Wydawnictwo USz, s. 17–37

Kostera M., Krzyworzeka P. (2012): Etnografia. [w:] Badania jakościowe.

Podejścia i teorie. Tom 1, D. Jemielniak (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 167–188

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

E. Soroko (2007): Poziom autonarracyjności wypowiedzi i użyteczność wybranych sposobów ich generowania: badania narracyjne (s. 130-134); technika wywiad pogłębiony (s. 152-154); technika wywiad narracyjno-biograficzny (s. 163-167); techniki wspierające wywiad (s. 152-167); kontakt badacz-osoba udzielająca wywiadu (s. 135-146, część II)

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, analiza obserwacji, przykładów wywiadów, analiza problemowa, praca zdalna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 15g.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 g.

Inne formy (prace pisemne) - 15 g

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk-Sobańska, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Urszula Gosk-Sobańska, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Joanna Rostkowska, Magdalena Stankowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Link do zespołu na Teamsach (prowadząca dr U. Gosk):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af57cfa199e764dc5a99c730a9e8b67e4%40thread.tacv2/conversations?groupId=da7e520f-9eff-473c-a2c0-f045625d09da&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Kamil Miszewski, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka, Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Magdalena Stankowska, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wymagania:

praca pisemna (obowiązkowa)

Pełny opis:

Dopracowanie metodyki badań

Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem gotowych lub autorskich narzędzi (po przeprowadzeniu pilotażu)

Porządkowanie danych: np. kodowanie, tworzenie kategorii itp.

Analiza danych jakościowych i ilościowych w zależności od realizowanego projektu

Opis i interpretacja wyników

Formułowanie wniosków

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - projektu badawczego, zawierającego klasyczne elementy pracy badawczej.

Literatura:

Literatura w zależności od realizowanego projektu badawczego:

1. Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.

2. Konecki, K. T. (2010). W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych. [w:] J. Leoński i M. Fiternicka-Gorzko (red.), Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych (s. 17–37). Szczecin: Wydawnictwo USz.

3. Kostera, M., Krzyworzeka, P. (2012). Etnografia. [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Tom 1. (s. 167–188). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Łobocki, M. (2010). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

5. Pilch, T., Bauman, T. (2019). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

6. Soroko, E. (2007). Poziom autonarracyjności wypowiedzi i użyteczność wybranych sposobów ich generowania: badania narracyjne (s. 130-134); technika wywiad pogłębiony (s. 152-154); technika wywiad narracyjno-biograficzny (s. 163-167); techniki wspierające wywiad (s. 152-167); kontakt badacz-osoba udzielająca wywiadu (s. 135-146, część II). Doktorat. PDF. Instytut Psychologii UAM.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, prezentacje multimedialne, metody praktyczne: kodowanie, opis, analiza i interpretacja danych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 15g.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 g.

Inne formy (prace pisemne) - 15 g

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia prowadzone synchronicznie z planem zajęć na platformie Teams. Link do Zespołu:

Ewa Kulesza

gr. ćwiczeniowa I ZU/PC-TPEw1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5b3c4cb4cea4ddc8072c56d4af41d6b%40thread.tacv2/conversations?groupId=1b8bbbe0-9992-4a72-b2cf-9a2bb88dc133&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ewa Kulesza

gr. ćwiczeniowa I ZU/PC-TPEw2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab8826ca9d7fe4e288b1d3b937ebf1e20%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1dadf07-2a52-45de-8670-bafc23b51055&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Giryński, Urszula Gosk-Sobańska, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Anna Nowicka-Skóra, Rafał Piwowarski, Dorota Porembska, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Su-Jan Lin, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Rafał Piwowarski, Dorota Porembska, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

-ocena pracy indywidualnej lub grupowej: opracowanie projektu badawczego, realizacja i prezentacja wyników

-aktywność w trakcie ćwiczeń (analiza przykładów, dyskusje problemowe)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

- Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu).

- Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze.

- Wybór jednego projektu, przygotowanie narzędzi badawczych.

Literatura:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Pilch T., Bauman T. red., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001;

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2010;

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Warszawa 2009.

Urbaniak-Zając D., E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice, Warszawa 2013

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Przeprowadzenie badań - 10 godz.

Przygotowanie prezentacji - 10 godz.

ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)