Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-PRU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia rozwoju
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Koncepcje normy, zdrowia psychicznego oraz patologii

- Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży - specyfika

- Czynniki wpływające na zaburzenia psychiczne w okresie dojrzewania - psychospołeczne i biologiczne (interakcja czynników):

• Teorie systemowe zaburzeń psychicznych

• Koncepcje humanistyczne zaburzeń psychicznych

• Koncepcje poznawcze zaburzeń psychicznych

• Teoria podatności i stresu na przykładzie schizofrenii

- Psychozy o wczesnym początku. Diagnoza, przebieg i konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania:

• Diagnozowanie ryzykownego stanu psychicznego

• Schizofrenia, choroba afektywna jedno i dwubiegunowa w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości – trudności w realizacji zadań rozwojowych

- Zaburzenia poznawcze w psychozach a funkcjonowanie psychospołeczne

- Zaburzenia osobowości – trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym

• klasyfikacja zaburzeń osobowości

• używanie substancji psychoaktywnych a uzależnienie

• zachowania agresywne i autoagresywne

- Zaburzenia okresu późnej dorosłości:

• psychozy endogenne i egzogenne

• łagodne zaburzenia pamięci a choroby otępienne

- Współczesne metody leczenia i oddziaływań terapeutycznych:

• modelowe ośrodki rehabilitacji socjopsychiatrycznej dla młodzieży

• treningi funkcji poznawczych

• psychiatria środowiskowa

• programy zapobiegania stygmatyzacji i wykluczeniu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna na poziomie rozszerzonym koncepcje związane z psychopatologią rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

Ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę o systemach wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

Ma poszerzoną wiedzę o uczestnikach rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji, ich specjalnych potrzebach oraz o metodach diagnozowania i oceny jakości usług

Zna i porównuje poznane koncepcje normy, normalności, zdrowia psychicznego oraz patologii wyodrębniając różnice między nimi

Umiejętności

Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mowie i piśmie, oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z psychopatologii rozwoju, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych

Potrafi rozpoznawać ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu psychopatologii rozwoju, ustalać założenia koncepcyjne badań, prowadzić badania, analizować i interpretować wyniki, formułować wnioski oraz wskazywać obszary dalszych badań

Kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie w formie testu wiadomości z całości materiału- 30 pytań - test jednokrotnego wyboru, zalicza 51%.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Koncepcje normy, zdrowia psychicznego oraz patologii

- Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży - specyfika

- Czynniki wpływające na zaburzenia psychiczne w okresie dojrzewania - psychospołeczne i biologiczne (interakcja czynników):

• Teorie systemowe zaburzeń psychicznych

• Koncepcje humanistyczne zaburzeń psychicznych

• Koncepcje poznawcze zaburzeń psychicznych

• Teoria podatności i stresu na przykładzie schizofrenii

- Psychozy o wczesnym początku. Diagnoza, przebieg i konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania:

• Diagnozowanie ryzykownego stanu psychicznego

• Schizofrenia, choroba afektywna jedno i dwubiegunowa w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości – trudności w realizacji zadań rozwojowych

- Zaburzenia poznawcze w psychozach a funkcjonowanie psychospołeczne

- Zaburzenia osobowości – trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym

• klasyfikacja zaburzeń osobowości

• używanie substancji psychoaktywnych a uzależnienie

• zachowania agresywne i autoagresywne

- Zaburzenia okresu późnej dorosłości:

• psychozy endogenne i egzogenne

• łagodne zaburzenia pamięci a choroby otępienne

- Współczesne metody leczenia i oddziaływań terapeutycznych:

• modelowe ośrodki rehabilitacji socjopsychiatrycznej dla młodzieży

• treningi funkcji poznawczych

• psychiatria środowiskowa

• programy zapobiegania stygmatyzacji i wykluczeniu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Namysłowska, I. (red.) (2005, 2006). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2. Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

3. Sęk H. (2005). Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. [w:] H. Sęk (red.).: Psychologia kliniczna. T.1. Warszaw: PWN (Rozdz. 3)

4. Cytowska, B., Wilczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

5. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdziały: II Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych – Sokołowska E., IV poradnictwo psychologiczne w okresie adolescencji – Pawliczuk W.

Literatura uzupełniająca:

1. Remberk B. (2015). Psychozy o wczesnym początku: diagnoza, przebieg i rokowanie. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

2. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdział III- Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3. Antonovsky A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

5. Jelonkiewicz I. (2012), Stres a zdrowie młodzieży. Studia empiryczne i propozycje działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

6. Selingman, M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003) Psychopatologia. Poznań, wydawnictwo Zysk i S-ka

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 50 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 75 godz.

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaburzenia rozwoju omawiane są w kolejności zgodnej z wiekiem, w którym najczęściej są diagnozowane. W okresie prenatalnym szczególny nacisk położony jest na rolę teratogenów i zagadnienia związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS). Omawianie zaburzeń okresu niemowlęcego i wczesnego dzieciństwa koncentruje się wokół: roli więzi i zaburzeń przywiązania, całościowych zaburzeń rozwoju, upośledzenia umysłowego i zespołu Downa. Wśród zaburzeń najczęściej diagnozowanych w młodszym wieku szkolnym omawiane są problemy związane z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) i zaburzenia zachowania. W okresie adolescencji uwaga poświęcana jest m.in. zaburzeniom emocjonalnym, zaburzeniom rozwoju seksualnego, depresji, zachowaniom samobójczym, ryzykownym (ze szczególnym uwzględnieniem używania substancji psychoaktywnych) oraz zaburzeniom odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość).

Pełny opis:

1. Teratogeny

• zasady działania teratogenów, przykłady

• pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej

• Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

• Płodowy Efekt Alkoholowy

2. Zaburzenia okresu dzieciństwa

• typy zaburzeń odżywiania u niemowląt i małych dzieci

• ruminacje, pica

• czynności nawykowe (ssanie kciuka, masturbacja dziecięca)

• zaburzenia snu u dzieci

• moczenie mimowolne

• mimowolne zanieczyszczanie się kałem

• schizofrenia dziecięca

3. Całościowe zaburzenia rozwoju

• Autyzm dziecięcy (geneza, charakterystyka zaburzenia, funkcjonowanie osób z autyzmem, rozpoznawanie zaburzenia)

• rodzina dziecka autystycznego, pomoc dziecku z autyzmem, terapia

• specyfika przywiązania u dzieci z autyzmem

• Zespół Retta

• Zespół Aspergera

4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi,

• przyczyny i charakterystyczne symptomy ADHD

• zaburzenia współwystępujące

• rodzina dziecka z ADHD

• rozwój społeczny dziecka z ADHD (rówieśnicy, szkoła)

• pomoc dziecku z ADHD

5. Tiki, zaburzenia zachowania

• etiologia, rodzaje tików

• Zespół Tourette'a

• modele kształtowania się zachowań u dziecka

• zaburzenia zachowania (conduct disorder – CD)

• zaburzenia opozycyjno-buntownicze (oppositional defiant disorder – ODD)

• zaburzenia zachowania a ADHD

• zaburzenia zachowania, agresja a konflikt z prawem

6. Zaburzenia emocjonalne (lękowe)

• strach i lęk

• zespół uogólnionego lęku

• zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

• fobie specyficzne i społeczne

• zespół paniki z agorafobią i bez niej

• lękowe zaburzenia separacyjne

7. Zaburzenia nastroju i zachowania samobójcze

• depresja wielka i dystymia

• rodzaje zaburzeń depresyjnych u dzieci

• zmiany rozwojowe w zakresie symptomatologii depresyjnej

• zaburzenia lękowe a depresja próby samobójcze (rzekome i właściwe) i samobójstwa dokonane

• podmiotowe uwarunkowania samobójstw dzieci i młodzieży

• społeczne uwarunkowania wzrostu częstości samobójstw dzieci i młodzieży

Literatura:

Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wyd. Scholar.

Namysłowska I. (2007). (red.). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL.

Popielarska A., Popielarska M. (red.) (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa, PZWL.

Schaffer, H. R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wolańczyk T., Komender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Uwagi:

Studenci przystępują do pisemnego egzaminu, obejmującego tematykę wykładów oraz wybrane treści z literatury. Egzamin składa się z ok. 30 pytań testowych z jednokrotnym wyborem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaburzenia rozwoju omawiane są w kolejności zgodnej z wiekiem, w którym najczęściej są diagnozowane. W okresie prenatalnym szczególny nacisk położony jest na rolę teratogenów i zagadnienia związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS). Omawianie zaburzeń okresu niemowlęcego i wczesnego dzieciństwa koncentruje się wokół: roli więzi i zaburzeń przywiązania, całościowych zaburzeń rozwoju, upośledzenia umysłowego i zespołu Downa. Wśród zaburzeń najczęściej diagnozowanych w młodszym wieku szkolnym omawiane są problemy związane z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) i zaburzenia zachowania. W okresie adolescencji uwaga poświęcana jest m.in. zaburzeniom emocjonalnym, zaburzeniom rozwoju seksualnego, depresji, zachowaniom samobójczym, ryzykownym (ze szczególnym uwzględnieniem używania substancji psychoaktywnych) oraz zaburzeniom odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość).

Pełny opis:

1. Teratogeny

• zasady działania teratogenów, przykłady

• pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej

• Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

• Płodowy Efekt Alkoholowy

2. Zaburzenia okresu dzieciństwa

• typy zaburzeń odżywiania u niemowląt i małych dzieci

• ruminacje, pica

• czynności nawykowe (ssanie kciuka, masturbacja dziecięca)

• zaburzenia snu u dzieci

• moczenie mimowolne

• mimowolne zanieczyszczanie się kałem

• schizofrenia dziecięca

3. Całościowe zaburzenia rozwoju

• Autyzm dziecięcy (geneza, charakterystyka zaburzenia, funkcjonowanie osób z autyzmem, rozpoznawanie zaburzenia)

• rodzina dziecka autystycznego, pomoc dziecku z autyzmem, terapia

• specyfika przywiązania u dzieci z autyzmem

• Zespół Retta

• Zespół Aspergera

4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi,

• przyczyny i charakterystyczne symptomy ADHD

• zaburzenia współwystępujące

• rodzina dziecka z ADHD

• rozwój społeczny dziecka z ADHD (rówieśnicy, szkoła)

• pomoc dziecku z ADHD

5. Tiki, zaburzenia zachowania

• etiologia, rodzaje tików

• Zespół Tourette'a

• modele kształtowania się zachowań u dziecka

• zaburzenia zachowania (conduct disorder – CD)

• zaburzenia opozycyjno-buntownicze (oppositional defiant disorder – ODD)

• zaburzenia zachowania a ADHD

• zaburzenia zachowania, agresja a konflikt z prawem

6. Zaburzenia emocjonalne (lękowe)

• strach i lęk

• zespół uogólnionego lęku

• zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

• fobie specyficzne i społeczne

• zespół paniki z agorafobią i bez niej

• lękowe zaburzenia separacyjne

7. Zaburzenia nastroju i zachowania samobójcze

• depresja wielka i dystymia

• rodzaje zaburzeń depresyjnych u dzieci

• zmiany rozwojowe w zakresie symptomatologii depresyjnej

• zaburzenia lękowe a depresja próby samobójcze (rzekome i właściwe) i samobójstwa dokonane

• podmiotowe uwarunkowania samobójstw dzieci i młodzieży

• społeczne uwarunkowania wzrostu częstości samobójstw dzieci i młodzieży

Literatura:

Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wyd. Scholar.

Namysłowska I. (2007). (red.). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL.

Popielarska A., Popielarska M. (red.) (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa, PZWL.

Schaffer, H. R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wolańczyk T., Komender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Uwagi:

Studenci przystępują do pisemnego egzaminu, obejmującego tematykę wykładów oraz wybrane treści z literatury. Egzamin składa się z ok. 30 pytań testowych z jednokrotnym wyborem.

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie TEAMS pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a75a9521710d849ef92f202067cf94545%40thread.tacv2/conversations?groupId=a45cd73f-d0d0-4648-b431-c9a45fcb2327&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.