Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychiatrii dziecięcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LO-3F-PPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychiatrii dziecięcej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. (LO) logopedii, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 4 sem. (LO) logopedii, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia psychopatologii - diagnoza i badanie psychiatryczne dziecka i rodziny

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych występujących u dzieci (podstawowe grupy).

Podstawy terapii w zaburzeniach psychicznych.

Pełny opis:

1. diagnoza, badanie dziecka i rodziny

2. Wpływ krzywdzenia na powstawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży - zaburzenia przywiązania

3. zaburzenia zachowania, ADHD, tiki

4. upośledzenie umysłowe, autyzm

5. depresja i psychozy u dzieci

6. Leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci

Literatura:

Podstawowa:

Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna obszar badań i podstawowe terminy z zakresu psychiatrii dziecięcej.

Zna klasyfikacje chorób psychiatrycznych.

Zna przyczyny powstawania chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci.

Posiada podstawową wiedzę na temat metod diagnozowania i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych.

Umiejętności

Potrafi rozpoznać podstawowe objawy chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci.

Potrafi dostrzec relację studiowanej dyscypliny z wiedzą z zakresu psychiatrii.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności współpracy logopedy z lekarzem psychiatrą.

Jest wrażliwy na potrzeby dzieci z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się będą oceniane poprzez dyskusję w czasie wykładu oraz poprzez końcowy test jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty uczenia się będą oceniane poprzez dyskusję w czasie wykładu oraz poprzez końcowy test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia psychopatologii - diagnoza i badanie psychiatryczne dziecka i rodziny

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych występujących u dzieci (podstawowe grupy).

Podstawy terapii w zaburzeniach psychicznych.

Literatura:

Podstawowa:

Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Uwagi:

wykład i dyskusja

liczba godzin wykładu - 15

lektury, przygotowanie do egzaminu -30 godzin

Razem - 45 godzin

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOIH42TQWLFH03Mxm4lAyIAO_cblYW79f7aCvJo3WnEA1%40thread.tacv2/1679743106186?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22dfe37a61-9d6a-4cc9-ba1c-b7993e2f5cd5%22%7d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty uczenia się będą oceniane poprzez dyskusję w czasie wykładu oraz poprzez końcowy test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia psychopatologii - diagnoza i badanie psychiatryczne dziecka i rodziny

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych występujących u dzieci (podstawowe grupy).

Podstawy terapii w zaburzeniach psychicznych.

Literatura:

Podstawowa:

Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Uwagi:

wykład i dyskusja

liczba godzin wykładu - 9

lektury, przygotowanie do egzaminu -20 godzin

Razem - 29 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)