Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka z elementami psychopatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LO-3F-PIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka z elementami psychopatologii
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (LO) logopedii, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 2 sem. (LO) logopedii, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej oraz modele przebiegu zmiany rozwojowej. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Omówienie rozwoju: poznawczego, językowego, emocjonalnego, osobowości, społecznego i moralnego. Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania i okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość). Zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych, teorie integralnego rozwoju. Dysharmonie i zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży a ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brzezińska, A.I. (red.). (2021). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L. (2013. Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Przykładowe ćwiczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Literatura uzupełniająca:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2021). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Oleś, P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP. - rozdział 7 i 8.

Schaffer, H.R. (2016). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. - rozdział 6 i 7.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie pojęć używanych w psychologii rozwoju. Zna proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga i pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny, zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania, rozwój wybranych funkcji psychicznych, normę rozwojową, rozwój i kształtowanie osobowości, rozwój w kontekście wychowania, zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych, teorie integralnego rozwoju ucznia, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów, zaburzenia zachowania. Zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, szczególnych uzdolnień, zaburzeń funkcjonowania w okresie dorastania, obniżenia nastroju, depresji, krystalizowania się tożsamości, dorosłości, identyfikacji z nowymi rolami społecznymi, a także kształtowania się stylu życia.

Umiejętności

Posiada umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk związanych z różnymi sferami rozwoju psychicznego człowieka; identyfikować potrzeby wychowanka w rozwoju uzdolnień i zainteresowań. Potrafi analizować i stosować podstawy psychopatologii.

Posiada umiejętność zaprezentowania wyników badań empirycznych poświęconych wybranemu aspektowi rozwoju. Potrafi wykorzystać doniesienia z badań nad rozwojem człowieka w pracy pedagoga.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz potrzeby jej poszerzania. Jest gotowy do refleksji nad własnym rozwojem zawodowym.

Ma świadomość znaczenia wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu społecznym człowieka dla kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie i szkole. Jest gotowy do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej i grupie wychowawczej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1) ćwiczenia - obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), systematyczna i poprawna realizacja ćwiczeń i zadań projektowych na podstawie znajomości rekomendowanych lektur

2) wykład – pisemny egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego 30 pytań, (zaliczenie powyżej 51% poprawności)

Pełny opis:

Tematyka:

Wykłady:

1. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Rodzaje zmian rozwojowych. Modele zmian rozwojowych. Główne determinanty zmiany rozwojowej.

2. Różnice indywidualne w rozwoju. Czynniki rozwoju i źródła różnic w rozwoju.

3. Koncepcja okresów krytycznych, optymalnych i sensytywnych w rozwoju. Środowisko rozwoju – struktura i konsekwencje.

4. Rozwój intelektualny wg koncepcji Jeana Piageta. Społeczno-poznawcza teoria rozwoju Lwa Wygotskiego. Implikacje koncepcji rozwoju intelektualnego dla oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i rewalidacyjnych. Rozwój myślenia w dorosłości.

5. Przemiany w sferze emocjonalno-społecznej w cyklu całożyciowym.

Ćwiczenia:

1. Specyfika rozwoju w okresie prenatalnym: ciąża (czas trwania, czynniki wpływające na przebieg ciąży), rozwój psychiczny dziecka przed narodzeniem (rozwój narządów zmysłów, pamięć i uczenie się).

2. Poród i okres noworodkowy: czas trwania i etapy porodu, czynniki ryzyka związane z porodem, wcześniactwo, adaptacja noworodka do zmiany środowiska, funkcjonowanie zmysłów noworodka, rytm snu i czuwania noworodka, odruchy bezwarunkowe, ekspresja emocji u noworodka, komunikowanie się noworodka.

3. Charakterystyka rozwoju w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym: rozwój motoryczny, rozwój mowy i kompetencji komunikacyjnej, typy przywiązania, samoświadomość i samoregulacja w okresie wczesnego dzieciństwa.

4. Rozwój w okresie przedszkolnym: rozwój poznawczy, dziecięce teorie umysłu, rozwój zabawy, osobowość dziecka w okresie przedszkolnym, rozwój moralny w okresie przedszkolnym.

5. Rozwój w młodszym wieku szkolnym: rozwój w sferze intelektualnej i emocjonalno-społecznej a gotowość szkolna, Ja w roli ucznia, rozwój moralny w młodszym wieku szkolnym.

6. Specyfika rozwoju w okresie adolescencji: dojrzewanie płciowe, rozwój intelektualny, rozwój moralny w okresie adolescencji, osobowość w okresie adolescencji (kryzys tożsamości), bunt młodzieńczy, stosunki z rodzicami w adolescencji, pierwsze związki miłosne.

7. Rozwój w okresie wczesnej dorosłości: faza wkraczania w dorosłość, czynniki ryzyka, zadania rozwojowe we wczesnej dorosłości (małżeństwo, rodzicielstwo, praca), przemiany w myśleniu ludzi dorosłych.

8. Rozwój w okresie średniej dorosłości: zadania rozwojowe w średniej dorosłości, kryzys połowy życia, syndrom opuszczonego gniazda.

9. Rozwój w okresie późnej dorosłości: zadania rozwojowe w późnej dorosłości, zmiany regresyjne w okresie starzenia, teorie starzenia się, aktywne przystosowanie do starości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brzezińska, A.I. (red.). (2021). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2016). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. - rozdział 6 i 7.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP. - rozdział 7 i 8.

Literatura uzupełniająca:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2021). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Oleś, P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Materiały autorskie wykorzystywane na zajęciach będą zamieszczane w Plikach w zespole Teams (nazwa danego folderu zawiera datę realizacji ćwiczeń).

Uwagi:

Metody nauczania: metody ćwiczebne, konwersatorium, dyskusja moderowana, objaśnienie, opisowo-krytyczna analiza źródeł, analiza materiałów filmowych, realizacja zadań praktycznych i projektowych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie zadań projektowych / ćwiczeń- 10 godzin

Łączna liczba godzin aktywności - 90

Liczba pkt. ECTS 3

Link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ap3cbHjkjwwN4LvGPTsy316adxDoVh0tL61uZJfnoYmU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ecbf0b3-ed03-4e6d-814c-13b37cb1b576&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1) ćwiczenia - obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność), realizacja zadań na podstawie znajomości rekomendowanych lektur

2) wykład – pisemny egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego 30 pytań, (zaliczenie powyżej 51% poprawności)

Pełny opis:

Tematyka:

Wykłady:

1. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Rodzaje zmian rozwojowych. Modele zmian rozwojowych. Główne determinanty zmiany rozwojowej.

2. Różnice indywidualne w rozwoju. Czynniki rozwoju i źródła różnic w rozwoju.

3. Koncepcja okresów krytycznych, optymalnych i sensytywnych w rozwoju. Środowisko rozwoju – struktura i konsekwencje.

4. Rozwój intelektualny wg koncepcji Jeana Piageta. Społeczno-poznawcza teoria rozwoju Lwa Wygotskiego. Implikacje koncepcji rozwoju intelektualnego dla oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i rewalidacyjnych. Rozwój myślenia w dorosłości.

5. Przemiany w sferze emocjonalno-społecznej w cyklu całożyciowym.

Ćwiczenia:

1. Specyfika rozwoju w okresie prenatalnym: ciąża (czas trwania, czynniki wpływające na przebieg ciąży), rozwój psychiczny dziecka przed narodzeniem (rozwój narządów zmysłów, pamięć i uczenie się). Poród i okres noworodkowy - czynniki ryzyka związane z porodem, wcześniactwo.

2. Charakterystyka rozwoju w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym: rozwój motoryczny, rozwój mowy i kompetencji komunikacyjnej, typy przywiązania, samoświadomość i samoregulacja w okresie wczesnego dzieciństwa.

3. Rozwój w okresie przedszkolnym: rozwój poznawczy, dziecięce teorie umysłu, rozwój zabawy, osobowość dziecka w okresie przedszkolnym, rozwój moralny w okresie przedszkolnym.

4. Rozwój w młodszym wieku szkolnym: rozwój w sferze intelektualnej i emocjonalno-społecznej a gotowość szkolna, rozwój moralny w młodszym wieku szkolnym.

5. Specyfika rozwoju w okresie adolescencji: dojrzewanie płciowe, rozwój intelektualny, rozwój moralny w okresie adolescencji, osobowość w okresie adolescencji (kryzys tożsamości), bunt młodzieńczy, stosunki z rodzicami w adolescencji, pierwsze związki miłosne.

6. Rozwój w okresie dorosłości: zadania rozwojowe we wczesnej, średniej i późnej dorosłości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brzezińska, A.I. (red.). (2021). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2016). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. - rozdział 6 i 7.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP. - rozdział 7 i 8.

Literatura uzupełniająca:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2021). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Oleś, P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Materiały autorskie wykorzystywane na zajęciach będą zamieszczane w Plikach w zespole Teams (nazwa danego folderu zawiera datę realizacji ćwiczeń).

Uwagi:

Metody nauczania: metody ćwiczebne, konwersatorium, dyskusja moderowana, objaśnienie, opisowo-krytyczna analiza źródeł, analiza materiałów filmowych

Uwagi

Godziny kontaktowe - 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Przygotowanie zadań projektowych / ćwiczeń- 2 godzin

Łączna liczba godzin aktywności – 90 godzin

Liczba pkt. ECTS 3

Link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4PpOk2glAeAIeoexCkfLl8nhVL6E1kQCSGImUIpORNs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9a14475d-e529-4cc2-ae48-ac926f93ac87&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1) ćwiczenia -

a) obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności); w przypadku przekroczenia limitu 2 nieobecności należy nieobecność odrobić poprzez zapoznanie się z lekturą i zgłoszenie do prowadzącej zajęcia na dyżur w celu ustnej odpowiedzi na 2-3 pytania kontrolne. W przypadku absencji wynoszącej 50% lub więcej nie ma możliwości odrobienia nieobecności, student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń

b) realizacja zadań w małej grupie na podstawie znajomości rekomendowanych lektur

2) wykład – pisemny egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego 30 pytań, (zaliczenie powyżej 51% poprawności)

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Rodzaje zmian rozwojowych. Modele zmian rozwojowych. Główne determinanty zmiany rozwojowej.

2. Różnice indywidualne w rozwoju. Czynniki rozwoju i źródła różnic w rozwoju.

3. Koncepcja okresów krytycznych, optymalnych i sensytywnych w rozwoju. Środowisko rozwoju – struktura i konsekwencje.

4. Rozwój intelektualny wg koncepcji Jeana Piageta. Społeczno-poznawcza teoria rozwoju Lwa Wygotskiego. Implikacje koncepcji rozwoju intelektualnego dla oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i rewalidacyjnych. Rozwój myślenia w dorosłości.

5. Przemiany w sferze emocjonalno-społecznej w cyklu całożyciowym.

Ćwiczenia:

1. Specyfika rozwoju w okresie prenatalnym: ciąża (czas trwania, czynniki wpływające na przebieg ciąży), rozwój psychiczny dziecka przed narodzeniem (rozwój narządów zmysłów, pamięć i uczenie się).

2. Poród i okres noworodkowy: czas trwania i etapy porodu, czynniki ryzyka związane z porodem, wcześniactwo, adaptacja noworodka do zmiany środowiska, funkcjonowanie zmysłów noworodka, rytm snu i czuwania noworodka, odruchy bezwarunkowe, ekspresja emocji u noworodka, komunikowanie się noworodka.

3. Charakterystyka rozwoju w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym: rozwój motoryczny, rozwój mowy i kompetencji komunikacyjnej, typy przywiązania, samoświadomość i samoregulacja w okresie wczesnego dzieciństwa.

4. Rozwój w okresie przedszkolnym: rozwój poznawczy, dziecięce teorie umysłu, rozwój zabawy, osobowość dziecka w okresie przedszkolnym, rozwój moralny w okresie przedszkolnym.

5. Rozwój w młodszym wieku szkolnym: rozwój w sferze intelektualnej i emocjonalno-społecznej a gotowość szkolna, Ja w roli ucznia, rozwój moralny w młodszym wieku szkolnym.

6. Specyfika rozwoju w okresie adolescencji: dojrzewanie płciowe, rozwój intelektualny, rozwój moralny w okresie adolescencji, osobowość w okresie adolescencji (kryzys tożsamości), bunt młodzieńczy, stosunki z rodzicami w adolescencji, pierwsze związki miłosne.

7. Rozwój w okresie wczesnej dorosłości: faza wkraczania w dorosłość, czynniki ryzyka, zadania rozwojowe we wczesnej dorosłości (małżeństwo, rodzicielstwo, praca), przemiany w myśleniu ludzi dorosłych.

8. Rozwój w okresie średniej dorosłości: zadania rozwojowe w średniej dorosłości, kryzys połowy życia, syndrom opuszczonego gniazda.

9. Rozwój w okresie późnej dorosłości: zadania rozwojowe w późnej dorosłości, zmiany regresyjne w okresie starzenia, teorie starzenia się, aktywne przystosowanie do starości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brzezińska, A.I. (red.). (2021). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2016). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP. - rozdział 7 i 8.

Literatura uzupełniająca:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2021). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Oleś, P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody: metody ćwiczebne, konwersatorium, dyskusja moderowana, studia przypadków, objaśnienie, opisowo-krytyczna analiza źródeł, analiza materiałów filmowych, realizacja zadań praktycznych i projektowych

Autorskie materiały dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach będą zamieszczane w Plikach w zespole Teams (nazwa danego folderu zawiera datę realizacji ćwiczeń).

Link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTWQ9hWRVk0HEmBd-ncRSstJCAwy--Jz1fGEQfRd94G01%40thread.tacv2/conversations?groupId=c67be3c5-ce07-452b-b4b7-4b2926693b8b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Godziny kontaktowe – 30 (15h ćwiczeń, 15h wykładów)

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie zadań projektowych / ćwiczeń- 10 godzin

Łączna liczba godzin aktywności – 90 godzin

Liczba pkt. ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Ćwiczenia:

- Frekwencja

- Aktywny udział w zajęciach

Wykład:

- Zaliczenie egzaminu końcowego

Pełny opis:

Wykład

1. Specyfika rozwoju w okresie prenatalnym i noworodkowym

2. Charakterystyka rozwoju w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

3. Rozwój w okresie przedszkolnym

4. Rozwój w młodszym wieku szkolnym

5. Specyfika rozwoju w okresie adolescencji

6. Rozwój w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

Ćwiczenia

1. Analiza i interpretacja zjawisk związanych z rozwojem w okresie prenatalnym, noworodkowym, niemowlęcym i poniemowlęcym w kontekście wykrywania dysharmonii i zaburzeń rozwoju

2. Analiza i interpretacja zjawisk związanych z rozwojem w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w kontekście wykrywania dysharmonii i zaburzeń rozwoju

3. Analiza i interpretacja zjawisk związanych z rozwojem w okresie adolescencji i dorosłości w kontekście wykrywania dysharmonii i zaburzeń rozwoju

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brzezińska, A.I. (red.). (2021). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L. (2013. Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Przykładowe ćwiczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Literatura uzupełniająca:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2021). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Oleś, P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP. - rozdział 7 i 8.

Schaffer, H.R. (2016). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. - rozdział 6 i 7.

Uwagi:

Metody nauczania: metoda podająca, dyskusja, metoda problemowa, analiza przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń- 10 godzin

Liczba pkt. ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kruk-Rogucka
Prowadzący grup: Magdalena Kruk-Rogucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia - na zaliczenie przedmiotu składa się:

Ćwiczenia:

- frekwencja

- aktywny udział w zajęciach

- kolokwium (zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Wykład:

- Zaliczenie egzaminu końcowego (zaliczenie od 60% poprawnych odpowiedzi)

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Rodzaje zmian rozwojowych. Modele zmian rozwojowych. Główne determinanty zmiany rozwojowej.

2. Różnice indywidualne w rozwoju. Czynniki rozwoju i źródła różnic w rozwoju.

3. Koncepcja okresów krytycznych, optymalnych i sensytywnych w rozwoju. Środowisko rozwoju – struktura i konsekwencje.

4. Rozwój intelektualny wg koncepcji Jeana Piageta. Społeczno-poznawcza teoria rozwoju Lwa Wygotskiego. Implikacje koncepcji rozwoju intelektualnego dla oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i rewalidacyjnych. Rozwój myślenia w dorosłości.

5. Przemiany w sferze emocjonalno-społecznej w cyklu całożyciowym.

Ćwiczenia:

1. Specyfika rozwoju w okresie prenatalnym: ciąża (czas trwania, czynniki wpływające na przebieg ciąży), rozwój psychiczny dziecka przed narodzeniem (rozwój narządów zmysłów, pamięć i uczenie się).

2. Poród i okres noworodkowy: czas trwania i etapy porodu, czynniki ryzyka związane z porodem, wcześniactwo, adaptacja noworodka do zmiany środowiska, funkcjonowanie zmysłów noworodka, rytm snu i czuwania noworodka, odruchy bezwarunkowe, ekspresja emocji u noworodka, komunikowanie się noworodka.

3. Charakterystyka rozwoju w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym: rozwój motoryczny, rozwój mowy i kompetencji komunikacyjnej, typy przywiązania, samoświadomość i samoregulacja w okresie wczesnego dzieciństwa.

4. Rozwój w okresie przedszkolnym: rozwój poznawczy, dziecięce teorie umysłu, rozwój zabawy, osobowość dziecka w okresie przedszkolnym, rozwój moralny w okresie przedszkolnym.

5. Rozwój w młodszym wieku szkolnym: rozwój w sferze intelektualnej i emocjonalno-społecznej a gotowość szkolna, Ja w roli ucznia, rozwój moralny w młodszym wieku szkolnym.

6. Specyfika rozwoju w okresie adolescencji: dojrzewanie płciowe, rozwój intelektualny, rozwój moralny w okresie adolescencji, osobowość w okresie adolescencji (kryzys tożsamości), bunt młodzieńczy, stosunki z rodzicami w adolescencji, pierwsze związki miłosne.

7. Rozwój w okresie wczesnej dorosłości: faza wkraczania w dorosłość, czynniki ryzyka, zadania rozwojowe we wczesnej dorosłości (małżeństwo, rodzicielstwo, praca), przemiany w myśleniu ludzi dorosłych.

8. Rozwój w okresie średniej dorosłości: zadania rozwojowe w średniej dorosłości, kryzys połowy życia, syndrom opuszczonego gniazda.

9. Rozwój w okresie późnej dorosłości: zadania rozwojowe w późnej dorosłości, zmiany regresyjne w okresie starzenia, teorie starzenia się, aktywne przystosowanie do starości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brzezińska, A.I. (red.). (2021). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2016). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP. - rozdział 7 i 8.

Literatura uzupełniająca:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2021). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Oleś, P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody: wykład, konwersatorium, dyskusja moderowana, studia przypadków, opisowo-krytyczna analiza źródeł, analiza materiałów filmowych, praca w małych grupach.

Link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AnX78Tv1vsXFKUPzzf6PoGTvnnhJvQDTkGqCS9Zxh68s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=acf3aa13-3015-414c-a227-b8a483b14451&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Godziny kontaktowe – 30 (15h ćwiczeń, 15h wykładów)

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie zadań projektowych / ćwiczeń- 10 godzin

Łączna liczba godzin aktywności – 90 godzin

Liczba pkt. ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kruk-Rogucka
Prowadzący grup: Magdalena Kruk-Rogucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia - na zaliczenie przedmiotu składa się:

Ćwiczenia:

- Frekwencja

- Aktywny udział w zajęciach

Wykład:

- Zaliczenie egzaminu końcowego

Pełny opis:

Wykład

1. Specyfika rozwoju w okresie prenatalnym i noworodkowym

2. Charakterystyka rozwoju w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

3. Rozwój w okresie przedszkolnym

4. Rozwój w młodszym wieku szkolnym

5. Specyfika rozwoju w okresie adolescencji

6. Rozwój w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

Ćwiczenia

1. Analiza i interpretacja zjawisk związanych z rozwojem w okresie prenatalnym, noworodkowym, niemowlęcym i poniemowlęcym w kontekście wykrywania dysharmonii i zaburzeń rozwoju

2. Analiza i interpretacja zjawisk związanych z rozwojem w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w kontekście wykrywania dysharmonii i zaburzeń rozwoju

3. Analiza i interpretacja zjawisk związanych z rozwojem w okresie adolescencji i dorosłości w kontekście wykrywania dysharmonii i zaburzeń rozwoju

Uwagi:

Metody nauczania: metoda podająca, dyskusja, metoda problemowa, analiza przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 18

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń- 10 godzin

Liczba pkt. ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)