Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt badawczy - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-ZPB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zespołowy projekt badawczy - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Studenci II roku, kierunku studiów Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnoscią realizują przedmiot Zespołowy projekt badawczy – 1 w formie zajęć do wyboru. Dokonują wyboru problematyki badawczej spośród zaproponowanej w obszarze Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnoscią, a w tym:

I. Z obszaru socjologiczno-etyczno-prawnych aspektów dyskursu nad niepełnosprawnością, m.in. przynależność społeczna osób z niepełnosprawnoscią; inkluzja i włączenie osób z niepełnosprawnoscią; bioetyka; wykluczanie społeczne, stygmatyzacji oraz marginalizacja osób z niepełnosprawnością w życiu osobowym i społecznym; bariery kulturowe, prawne i ekonomiczne wspierania osób z niepełnosprawnością; prawa osób z niepełnosprawnością i ich praktyczne odniesienia do sytuacji życiowej osób z różnym rodzajem niepełnosprawności; podstawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnoscią; społeczna percepcja niepełnosprawności; problemy współczesnej cywilizacji i ich odniesienie do sytuacji osób z niepełnosprawnoscią; media w kształtowaniu postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnoscią.

II. Z obszaru antropologiczno-historycznego ujęcia niepełnosprawności, m.in. kultura niepełnosprawności; styl życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin; kreatywność osób z niepełnosprawnością; społeczno-demograficzna sytuacja osób z niepełnosprawnością w Polsce w różnych okresach historycznych.

III. Z obszaru psychologiczno-medycznego aspektu niepełnosprawności, m.in. psychologiczna sytuacja osób z niepełnosprawnoscią; jakość życia osób z niepełnosprawnoscią i ich rodzin; umacnianie, uwarunkowania akceptacji niepełnosprawności; proces stawania się osobą z niepełnosprawnością – specyfika sytuacji psychologicznej osoby z niepełnosprawnością; rozwój pozytywnej psychologii rehabilitacji; pozytywne interwencje psychologiczne w pracy rehabilitacyjnej z osobami z niepełnosprawnością.

IV. Z obszaru pedagogiczno-systemowych kontekstów fenomenu niepełnosprawności, m.in. integracja i normalizacja życia osób z niepełnosprawnoscią, paradygmat wsparcia, systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich środowisk życia; self-adwokatura.

Zajęcia z przedmiotu Zespołowy projekt badawczy – 1 obejmują: wybór problematyki projektu, studiowanie literatury przedmiotu, opracowanie koncepcji badawczej.

Literatura:

Wybór literatury wchodzi w zakres zadań, jakie realizują wykonawcy projektu. Są to przede wszystkim pozycje literatury dotyczące metodologii badań społecznych, raporty z badań powiązane z podjętą problematyką (ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę i narzędzia badawcze) a także inne, mające charakter teoretyczny publikacje odnoszące się do realizowanego projektu. Pomocne mogą także być bazy danych statystycznych dostępne w Internecie (GUS, Eurostat, Education at a Glance).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Dysponuje pogłębioną wiedzą o metodach, technikach i narzędziach w ramach interdyscyplinarnych procedur pozyskiwania danych właściwych dla disability studies, pozwalających na podejmowanie badań ujmujących niepełnosprawność w wymiarze indywidualnym, międzyludzkim i ogólnospołecznym.

W pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w kontekście zagadnień związanych z niepełnosprawnością.

Zna praktyczne problemy związane z projektowaniem, przeprowadzaniem i analizowaniem wyników badania.

Umiejętności

Potrafi identyfikować, wskazywać związki przyczynowo-skutkowe i interpretować zjawiska społeczne związane z niepełnosprawnością wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę nauk humanistycznych, społecznych, medycznych.

Potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu studiów nad niepełnosprawnością w celu diagnozowania wybranych aspektów funkcjonowania indywidualnego i społecznego osób z niepełnosprawnością i prognozowania potencjalnych kierunków zmian.

Posiada umiejętność diagnozy w perspektywie interdyscyplinarnej jako podstawy w konstruowaniu rozwiązań konkretnych problemów dotyczących niepełnosprawności i umie formułować rekomendacje praktyczne.

Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące różnych zagadnień związanych z niepełnosprawnością przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a w tym: formułować konstruktywne uzasadnienia własnych opinii i stanowisk, wątpliwości i sugestii, prowadzić debaty oraz dokonywać oceny innych stanowisk.

Potrafi kierować pracą zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań nad niepełnosprawnością, w tym współpracować z innymi w ramach prac zespołowych oraz podejmować rolę lidera zespołu w badaniach nad osobistą, społeczną, polityczną, ekonomiczną i kulturową sytuacją osób z niepełnosprawnością.

Kompetencje społeczne

Dokonuje krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, określenia potrzeb w zakresie własnego rozwoju osobistego i naukowego oraz kreowania własnego warsztatu metodycznego i badawczego.

Myśli i działa w sposób kreatywny i w różnych sytuacjach wykazuje indywidualną inicjatywę, dostosowuje się do różnych uwarunkowań w realizacji własnych celów.

Metody i kryteria oceniania:

1). Podstawą zaliczenia przedmiotu (na ocenę) jest pisemny raport, który zawiera:

- krótkie wprowadzenie teoretyczne problematyki

- założenia metodologiczne podjętych badań (przedmiot i cel badań, główne pytania/problemy badawcze, procedura badawcza)

- prezentacja i analiza wyników badań (tekst + tabele, wykresy)

- wnioski z badań.

2). Cały raport nie powinien przekraczać 20 stron.

3). Ocena raportu przypisana jest wszystkim wykonawcom projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Piwowarski
Prowadzący grup: Rafał Piwowarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka projektu konkretyzuje się w trakcie pierwszych spotkań ze studentami. Propozycje tematów pochodzą od studentów, zaś prowadzący moderuje dyskusję ukazując możliwości, zasadność i konsekwencje podjętej (i ostatecznie zatwierdzonej) problematyki.

Dalszy etap to sprecyzowanie miejsca, instytucji, środowisk i osób badanych oraz dobór odpowiedniej metodologii badań.

Następny etap to przeprowadzenie badań, które dostarczą danych, informacji będących przedmiotem prezentacji i analizy (zostaną one zawarte w raporcie).

Literatura:

Wybór literatury wchodzi w zakres zadań, jakie realizują wykonawcy projektu. Są to przede wszystkim pozycje literatury dotyczące metodologii badań społecznych, raporty z badań powiązane z podjętą problematyką (ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę i narzędzia badawcze) a także inne, mające charakter teoretyczny publikacje odnoszące się do realizowanego projektu. Pomocne mogą także być bazy danych statystycznych dostępne w Internecie (GUS, Eurostat, Education at a Glance).

Uwagi:

1). Podstawą zaliczenia przedmiotu (na ocenę) jest pisemny raport, który zawiera:

- krótkie wprowadzenie teoretyczne problematyki

- założenia metodologiczne podjętych badań (przedmiot i cel badań, główne pytania/problemy badawcze, procedura badawcza)

- prezentacja i analiza wyników badań (tekst + tabele, wykresy)

- wnioski z badań.

2). Cały raport nie powinien przekraczać 20 stron.

3). Ocena raportu przypisana jest wszystkim wykonawcom projektu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.