Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-PSN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Polityka w kontekście problemów osób z niepełnosprawnością.

2.Państwo opiekuńcze a państwo liberalne wobec marginalizacji wywołanej niepełnosprawnością.

3. Instytucjonalne wsparcie osób z niepełnosprawnością - model macierzy Thornicrofta.

4. System polityczny a polityka na rzez osób z niepełnosprawnością.

5. Polityka na rzez osób z niepełnosprawnością a polityka budżetowa państwa.

6. Domy pomocy społeczne, środowiskowe domy samopomocy, hostele, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje służb społecznych - jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Ma pogłębioną wiedzę na temat aksjologicznych i filozoficznych podstaw polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zna w pogłębionym stopniu koncepcje, strukturę i funkcje systemów wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce i na świcie, ich specyfikę, cele, zadania, uwarunkowania, procesy w nich zachodzące.

Ma usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę na temat podstawowych zasad wywodzących się z praw obywatelskich będących siłą napędową współczesnej polityki społecznej.

Umiejętności

Potrafi wskazać międzynarodowe i wewnątrzkrajowe regulacje prawne generujące cele i zadania polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością.

Potrafi wskazać cele, zasady i strategie nowoczesnej polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Potrafi wyjaśnić znaczenie polityki społecznej dla ochrony statusu osób z niepełnosprawnością, ich integracji ze społeczeństwem i normalizacji życia.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do podejmowania i wypełniania zobowiązań społecznych związanych z realizacją zadań zawodowych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia polityki społecznej we wspieraniu osoby z niepełnosprawnością.

Kolokwium pisemne odbędzie się 08.04.2020 w formie testu jednokrotnego wyboru (17 pytań) w aplikacji MS Forms. Link do testu zostanie udostępniony studentom na platformie MS Teams.

Pełny opis:

1. Polityka w kontekście problemów osób z niepełnosprawnością.

2. Państwo opiekuńcze a państwo liberalne wobec marginalizacji wywołanej niepełnosprawnością.

3. Instytucjonalne wsparcie osób z niepełnosprawnością - model macierzy Thornicrofta.

4. System polityczny a polityka na rzez osób z niepełnosprawnością.

5. Polityka na rzez osób z niepełnosprawnością a polityka budżetowa państwa.

6. Domy pomocy społeczne, środowiskowe domy samopomocy, hostele, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje służb społecznych - jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

-----------------------------------------------------------------------------------------

W związku z pandemią koronawirusa:

18.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: Polityka na rzez osób z niepełnosprawnością a polityka budżetowa państwa.

25.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: Domy pomocy społeczne, środowiskowe domy samopomocy, hostele, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje służb społecznych - jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

UWAGA: od 01.04.20 kolejne wykłady w dostępie synchronicznym w aplikacji Teams zgodnie z planem studiów (tj. środy w godz. 13:30-15:05). Możliwość zadawania pytań na czacie. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie.

Link do zespołu na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82c000ccb9ec42529b63fea3c26f1f49%40thread.tacv2/conversations?groupId=38099ce1-7616-4608-aa75-4a11f0451b6a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Literatura:

- Kropotkin, P. (2006). Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju. Poznań: Biblioteka Klasyków Anarchizmu.

- Marzec-Holka, K. (red.) (2005). Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

- Piketty, T. (2015a). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

- Piketty, T. (2015b). Ekonomia nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami bezdomnymi. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Podgórska-Jachnik, D., Pietras, T. (2014). Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Sipowicz, K., Najbert. E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wyd. e-bookowo.

- Spicker, P. (2014). Polityka społeczna - teoria. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Thornicroft, G., Tansella, M. (2010). W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

- Therborn, G. (2015). Nierówność, która zabija. Warszawa: WN PWN.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (10 godz.)

- analiza treści wykładów (15 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (25 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KOREKTA SYLABUSA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.