Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Autorstwo własnego życia a niepełnosprawność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-AZN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Autorstwo własnego życia a niepełnosprawność
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Teoretyczne podstawy konstruktu „autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością” – ustalenie terminologiczne. Autorstwo życia a niepełnosprawność – przedmiot w kontekście innych przedmiotów dotyczących niepełnosprawności.

2. Implikacje psychologii humanistycznej i psychologii pozytywnej dla rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

3. Studia nad zasobami osobistymi osób z niepełnosprawnością.

4. Bariery życiowe a niepełnosprawność. Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Wybrane konstrukty ujmowania fenomenu niepełnosprawności: personalistyczny, kulturowy, normalizacyjny.

5. Zadania rozwojowe a zasoby osobiste w niepełnosprawności.

6. Trajektorie tożsamości osób z niepełnosprawnością.

7. Studia nad niepełnosprawnością (diasbility studies). Interdyscyplinarne analizy empiryczne fenomenu niepełnosprawności.

8. Podmiotowe zasoby osób z niepełnosprawnością: poczucie własnej wartości, zaradność życiowa, obraz samego siebie i samoocena, świadomość własnej niepełnosprawności, poczucie szczęścia, poczucie sensu życia i samorealizacji. Wyjaśnianie zdarzeń życiowych a trajektoria niepełnosprawności.

9. Społeczne zasoby osobiste: umiejętności przystosowawcze, funkcjonowanie w rolach społecznych, skuteczność własnego działania, poczucie koherencji, poczucie wsparcia. Diagnoza potrzeb i modele wsparcia osób z niepełnosprawnością. Studia nad wsparciem społecznym osób niepełnosprawnych.

10. Rehabilitacja jako proces indywidualnie zróżnicowany, umożliwiający spełnianie zadań rozwojowych od wczesnego dzieciństwa do późnej dorosłości. Jakość przestrzeni rehabilitacyjnej w wyznaczaniu jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Treści wykładów i ćwiczeń są tożsame.

W trakcie zajęć ćwiczeniowych studenci przygotowują prezentacje indywidualnych przypadków osób z niepełnosprawnością poruszając problematykę ich codziennego funkcjonowania, możliwości oraz ograniczeń determinowanych niepełną sprawnością, realizacji zadań życiowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu niepełnosprawności: niepełnosprawność, zasoby osobowe i społeczne człowieka, trajektoria niepełnosprawności, kultura niepełnosprawności, umocnienie, normalizacja, autorstwo własnego życia, dobrostan, samostanowienie, autonomia, jakość życia, zadania rozwojowe, koherencja, wsparcie.

Zna implikacje psychologii humanistycznej i psychologii pozytywnej w rozumieniu fenomenu niepełnosprawności.

Zna rozszerzone filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka w kontekście niepełnosprawności i procesu rewalidacji, rehabilitacji i terapii.

Ma pogłębioną wiedzę o osobach z niepełnosprawnością uwzględniając ich biografię, warunki środowiska wychowania (rodzinnego, instytucjonalnego, środowiska lokalnego).

Ma pogłębioną wiedzę o osobach z niepełnosprawnością jako uczestnikach procesów wsparcia, rehabilitacji, rewalidacji, terapii.

Ma pogłębioną wiedzę o diagnozowaniu wybranych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością: autorstwo własnego życia, samostanowienie, jakość życia, dobrostan. Wskazuje istotne problemy osób z niepełnosprawnością w wymiarze osobowym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym.

Zna w pogłębionym stopniu koncepcje, strukturę i funkcje systemów wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce i na świcie, ich specyfikę, cele, zadania, uwarunkowania, procesy w nich zachodzące oraz możliwości prowadzenia nad nimi badań.

Umiejętności

Umie interpretować istotne problemy osób z niepełnosprawnością w wymiarze osobowym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym poprzez właściwy dobór źródeł informacji, krytyczną ocenę, analizę, syntezę oraz twórczą interpretację informacji.

Umie wyjaśniać znaczenie podstawowych terminów w kontekście właściwych teorii i koncepcji: trajektoria niepełnosprawności, autorstwo własnego życia, dobrostan, samostanowienie, jakość życia, zadania rozwojowe, koherencja.

Uzasadnia stosowanie paradygmatu jakościowego i założeń fenomenologicznych w badaniach nad zasobami osobistymi osób z niepełnosprawnością.

Umie wnikliwie analizować biografie osób z niepełnosprawnością i interpretować fakty w perspektywie wybranych koncepcji i wyników naukowych badań.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do kreatywnego wykorzystania posiadanej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu niepełnosprawności w celu rozwiązywania problemów poznawczych oraz praktycznych oraz poszukiwania wsparcia ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu.

Ma świadomość własnej odpowiedzialności za jakość podejmowanych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.