Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pracy z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2S-WPG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pracy z grupą
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. EP, moduł arteterapeutyczny, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie w pracę w zespole. Omówienie technik pracy z grupą, procesów zachodzących w grupie, dynamiki pracy w grupie, form interwencji osoby prowadzącej grupę, barier komunikacyjnych, konfliktu w grupie, technik oddziaływań terapeutycznych w obszarze edukacji i obszarze prozdrowotnym.

Ocena pracy pisemnej dotyczącej etapów realizacji warsztatu grupowego z uwzględnieniem dynamiki pracy grupowej-kreatywnych działań w grupie.

Zagadnienia oraz materiały (artykuły, publikacje) do przedmiotu zostaną zamieszczone na platformie TEAMS w zakładce z tytułem naszego przedmiotu.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Aksjomaty i podstawowe reguły dotyczące prowadzenia grupy. Tożsamość jednostki a tożsamość grupowa. Role i funkcje członków grupy. Psychospołeczna nauka w grupie z uwzględnieniem technik arteterpeutycznych i socjoterapeutycznych. Rola lidera, umiejętności komunikacyjne osoby pracującej z grupą. Konflikt w grupie. Normalizacja w grupie. Kreatywne działanie w grupie. Repertuar interwencji u prowadzącego grupy.

Literatura:

Edelmann R.J., Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk 2005.

Hardingham A., Praca w zespole, Warszawa 1998.

Hamer A., Rozwój umiejętności społecznych. Przewodnik dla nauczycieli. Veda. Warszawa 1999.

Lieberman P., Sztuka rozwiązywania konfliktów, GWP. Gdańsk 2005.

Oyster C. K., Grupy. Zysk i Ska. Poznań 2002.

Vopel K. W, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Części I- IV. Wydawnictwo Jedność. Kielce 1999.

Vopel K.W., Kompas uczuć. Ćwiczenia i eksperyment do zastosowania w prac grupowej i terapii Wydawnictwo Jedność. Kielce 2005.

Vopel K.W., Poradnik dla prowadzących grupy. Jedność. Kielce 1999.

Vopel K.W., Przerwa, która daje siłę. Zabawy ułatwiające naukę. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Vopel K.W., Sztuka opowiadania, sztuka słuchania. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Vopel K.W., Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy. Tom 1. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2001.

Vopel K.W., Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy. Tom 2. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2001.

Vopel K.W., Sztuka opowiadania, sztuka słuchania. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student dysponuje wiedzą na temat psychospołecznych mechanizmów procesu grupowego.

Student posiada usystematyzowaną wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów psychologicznych związanych ze sferą poznawczą, emocjonalną i behawioralną jednostki w grupie.

Student dysponuje znajomością podstawowych technik socjoterapeutycznych i arteterapeutycznych w pracy z grupą.

Umiejętności

Student potrafi organizować i moderować proces grupowy.

Student sprawnie posługuje się technikami służącymi do skutecznej nauki psychospołecznej w grupie.

Kompetencje społeczne

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: konwersatorium, prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania, dialog dydaktyczny, omawianie zagadnień teoretycznych, dyskusja dydaktyczna, realizacja zadań indywidualnych i grupowych.

ECTS 3 pkt:

30 godz. kontaktowych w ramach ćwiczeń

15 godz. kontaktowych w ramach wykładów

25 godz. indywidualna praca z konsultacjami prowadzącego

20 godz. praca własna studenta (lektura literatury przedmiotu, opisanie koncepcji działania grupowego)

Udział w zajęciach. Udział w dyskusji. Odpowiedź ustna z zakresu zagadnień omawianych w ramach przedmiotu

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze warsztatu pracy z grupą, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Michalina Izert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie w pracę w zespole. Omówienie technik pracy z grupą, procesów zachodzących w grupie, dynamiki pracy w grupie, form interwencji osoby prowadzącej grupę, barier komunikacyjnych, konfliktu w grupie, technik oddziaływań terapeutycznych w obszarze edukacji i obszarze prozdrowotnym.

Ocena pracy pisemnej dotyczącej etapów realizacji warsztatu grupowego z uwzględnieniem dynamiki pracy grupowej-kreatywnych działań w grupie.

Egzamin ustny. Zagadnienia oraz materiały (artykuły, publikacje) do egzaminu zostaną zamieszczone na platformie TEAMS w zakładce z tytułem naszego przedmiotu.

Pełny opis:

Aksjomaty i podstawowe reguły dotyczące prowadzenia grupy.

Tożsamość jednostki a tożsamość grupowa.

Role i funkcje członków grupy.

Psychospołeczna nauka w grupie z uwzględnieniem technik arteterpeutycznych i socjoterapeutycznych.

Rola lidera, umiejętności komunikacyjne osoby pracującej z grupą.

Konflikt w grupie. Normalizacja w grupie.

Kreatywne działanie w grupie.

Repertuar interwencji u prowadzącego grupy.

Literatura:

Edelmann R.J., Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk 2005.

Hardingham A., Praca w zespole, Warszawa 1998.

Hamer A., Rozwój umiejętności społecznych. Przewodnik dla nauczycieli. Veda. Warszawa 1999.

Lieberman P., Sztuka rozwiązywania konfliktów, GWP. Gdańsk 2005.

Oyster C. K., Grupy. Zysk i Ska. Poznań 2002.

Vopel K. W, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Części I- IV. Wydawnictwo Jedność. Kielce 1999.

Vopel K.W., Kompas uczuć. Ćwiczenia i eksperyment do zastosowania w prac grupowej i terapii Wydawnictwo Jedność. Kielce 2005.

Vopel K.W., Poradnik dla prowadzących grupy. Jedność. Kielce 1999.

Vopel K.W., Przerwa, która daje siłę. Zabawy ułatwiające naukę. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Vopel K.W., Sztuka opowiadania, sztuka słuchania. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Vopel K.W., Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy. Tom 1. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2001.

Vopel K.W., Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy. Tom 2. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2001.

Vopel K.W., Sztuka opowiadania, sztuka słuchania. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie w pracę w zespole. Omówienie technik pracy z grupą, procesów zachodzących w grupie, dynamiki pracy w grupie, form interwencji osoby prowadzącej grupę, barier komunikacyjnych, konfliktu w grupie, technik oddziaływań terapeutycznych w obszarze edukacji i obszarze prozdrowotnym.

Ocena pracy pisemnej dotyczącej etapów realizacji warsztatu grupowego z uwzględnieniem dynamiki pracy grupowej-kreatywnych działań w grupie.

Egzamin ustny. Zagadnienia oraz materiały (artykuły, publikacje) do egzaminu zostaną zamieszczone na platformie TEAMS w zakładce z tytułem naszego przedmiotu.

Pełny opis:

Aksjomaty i podstawowe reguły dotyczące prowadzenia grupy.

Tożsamość jednostki a tożsamość grupowa.

Role i funkcje członków grupy.

Psychospołeczna nauka w grupie z uwzględnieniem technik arteterpeutycznych i socjoterapeutycznych.

Rola lidera, umiejętności komunikacyjne osoby pracującej z grupą.

Konflikt w grupie. Normalizacja w grupie.

Kreatywne działanie w grupie.

Repertuar interwencji u prowadzącego grupy.

Literatura:

Edelmann R.J., Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk 2005.

Hardingham A., Praca w zespole, Warszawa 1998.

Hamer A., Rozwój umiejętności społecznych. Przewodnik dla nauczycieli. Veda. Warszawa 1999.

Lieberman P., Sztuka rozwiązywania konfliktów, GWP. Gdańsk 2005.

Oyster C. K., Grupy. Zysk i Ska. Poznań 2002.

Vopel K. W, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Części I- IV. Wydawnictwo Jedność. Kielce 1999.

Vopel K.W., Kompas uczuć. Ćwiczenia i eksperyment do zastosowania w prac grupowej i terapii Wydawnictwo Jedność. Kielce 2005.

Vopel K.W., Poradnik dla prowadzących grupy. Jedność. Kielce 1999.

Vopel K.W., Przerwa, która daje siłę. Zabawy ułatwiające naukę. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Vopel K.W., Sztuka opowiadania, sztuka słuchania. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Vopel K.W., Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy. Tom 1. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2001.

Vopel K.W., Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy. Tom 2. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2001.

Vopel K.W., Sztuka opowiadania, sztuka słuchania. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Uwagi:

Metody kształcenia: konwersatorium, prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania, dialog dydaktyczny, omawianie zagadnień teoretycznych, dyskusja dydaktyczna, realizacja zadań indywidualnych i grupowych.

ECTS 3 pkt:

30 godz. kontaktowych w ramach ćwiczeń

15 godz. kontaktowych w ramach wykładów

25 godz. indywidualna praca z konsultacjami prowadzącego

20 godz. praca własna studenta (lektura literatury przedmiotu, opisanie koncepcji działania grupowego)

Udział w zajęciach. Udział w dyskusji. Odpowiedź ustna z zakresu zagadnień omawianych w ramach przedmiotu

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze warsztatu pracy z grupą, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Michalina Izert
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie w pracę w zespole. Omówienie technik pracy z grupą, procesów zachodzących w grupie, dynamiki pracy w grupie, form interwencji osoby prowadzącej grupę, barier komunikacyjnych, konfliktu w grupie, technik oddziaływań terapeutycznych w obszarze edukacji i obszarze prozdrowotnym.

Ocena pracy pisemnej dotyczącej etapów realizacji warsztatu grupowego z uwzględnieniem dynamiki pracy grupowej-kreatywnych działań w grupie.

Zagadnienia oraz materiały (artykuły, publikacje) do przedmiotu zostaną zamieszczone na platformie TEAMS w zakładce z tytułem naszego przedmiotu.

Pełny opis:

Aksjomaty i podstawowe reguły dotyczące prowadzenia grupy.

Tożsamość jednostki a tożsamość grupowa.

Role i funkcje członków grupy.

Psychospołeczna nauka w grupie z uwzględnieniem technik arteterpeutycznych i socjoterapeutycznych.

Rola lidera, umiejętności komunikacyjne osoby pracującej z grupą.

Konflikt w grupie. Normalizacja w grupie.

Kreatywne działanie w grupie.

Repertuar interwencji u prowadzącego grupy.

Literatura:

Edelmann R.J., Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk 2005.

Hardingham A., Praca w zespole, Warszawa 1998.

Hamer A., Rozwój umiejętności społecznych. Przewodnik dla nauczycieli. Veda. Warszawa 1999.

Lieberman P., Sztuka rozwiązywania konfliktów, GWP. Gdańsk 2005.

Oyster C. K., Grupy. Zysk i Ska. Poznań 2002.

Vopel K. W, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Części I- IV. Wydawnictwo Jedność. Kielce 1999.

Vopel K.W., Kompas uczuć. Ćwiczenia i eksperyment do zastosowania w prac grupowej i terapii Wydawnictwo Jedność. Kielce 2005.

Vopel K.W., Poradnik dla prowadzących grupy. Jedność. Kielce 1999.

Vopel K.W., Przerwa, która daje siłę. Zabawy ułatwiające naukę. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Vopel K.W., Sztuka opowiadania, sztuka słuchania. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Vopel K.W., Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy. Tom 1. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2001.

Vopel K.W., Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy. Tom 2. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2001.

Vopel K.W., Sztuka opowiadania, sztuka słuchania. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2003.

Uwagi:

Metody kształcenia: konwersatorium, prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania, dialog dydaktyczny, omawianie zagadnień teoretycznych, dyskusja dydaktyczna, realizacja zadań indywidualnych i grupowych.

ECTS 3 pkt:

30 godz. kontaktowych w ramach ćwiczeń

15 godz. kontaktowych w ramach wykładów

25 godz. indywidualna praca z konsultacjami prowadzącego

20 godz. praca własna studenta (lektura literatury przedmiotu, opisanie koncepcji działania grupowego)

Udział w zajęciach. Udział w dyskusji. Odpowiedź ustna z zakresu zagadnień omawianych w ramach przedmiotu

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze warsztatu pracy z grupą, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Radosława Kompowska-Marek
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Michalina Izert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)