Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening intrapersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2S-TIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening intrapersonalny
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. EP, moduł arteterapeutyczny, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Rozwijanie zdolności rozumienia własnych stanów wewnętrznych. Potencjał psychiczny: zasoby wewnętrzne i ich wzmacnianie, deficyty i ich transformacja w procesie samorozwoju jednostki. Elementy treningu uważności mindfulness jako narzędzia self-experience we wzmacnianiu autorefleksji. Dezintegracja i integracja psychiczna. Mechanizmy obronne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie. Teorie konfliktów intrapsychicznych. Konflikt intrapersonalny i sposoby radzenia sobie. Wgląd we własne procesy psychiczne i umiejętność ich modelowania - jako wsparcie we własnym rozwoju osobistym oraz w relacjach z innymi osobami, podczas pomocy lub wspomagania ich rozwoju. Praca z wewnętrznym krytykiem. Samopomoc i pomoc profesjonalna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę nt. uwarunkowań procesów psychologicznych człowieka, w szczególności: poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych oraz o problemach związanych z funkcjonowaniem psychospołecznym jednostki.

Student ma świadomość swojego potencjału psychicznego, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron, osobistych trudności i ich wpływu na przebieg procesów intrapsychicznych.

Student rozumie mechanizmy przeniesienia i przeciwprzeniesienia.

Student rozpoznaje mechanizmy obronne własnego „Ja”.

Student ma wgląd w swoje uczucia i emocje, rozpoznaje własne utrwalone schematy myślenia i reagowania, ma wiedzę nt. radzenia sobie ze stresem.

Student ma wiedzę nt. inteligencji emocjonalnej.

Umiejętności

Student potrafi dokonać diagnozy własnych trudności oraz potrafi rozpoznać własne schematy poznawcze, behawioralne, emocjonalne, mające wpływ na przebieg relacji interpersonalnych, konstruktywnie radzi sobie ze stresem i problemami osobistymi.

Student umiejętnie korzysta z pomocy innych i wykorzystuje swoje doświadczenie do współpracy i pomagania innym.

Student umie nazywać i wyrażać swoje uczucia i emocje, uczyć innych, jak korzystać ze swojego potencjału psychicznego, dzielić się swoimi umiejętnościami radzenia sobie w kryzysach.

Kompetencje społeczne

Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

Student przestrzega zasad etyki zawodowej, pracuje nad otwartością i autentycznością w kontaktach z innymi, zna doświadczenie empatii i zaufania oraz rozwija umiejętności adekwatnego spostrzegania i rozumienia siebie i innych ludzi w relacjach międzyludzkich.

Student jest zainteresowany rozwojem osobistym, pogłębianiem wglądu dotyczącego własnych stanów wewnętrznych i rozumienia samego siebie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Aleksandra Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pudło
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zaliczenie:

praca na temat samopoznania siebie w nawiązaniu do analizy transakcyjnej lub koncepcji krytyka wewnętrznego lub świadomości emocji.

Obecność:

możliwe opuszczenie jednego spotkania, ale jednocześnie odrobienie poprzez pracę domową, po konsultacji z prowadzącą.

Pełny opis:

Rozwijanie zdolności rozumienia własnych stanów wewnętrznych.

Potencjał psychiczny: zasoby wewnętrzne i ich wzmacnianie, deficyty i ich transformacja w procesie samorozwoju jednostki.

Elementy treningu uważności mindfullness jako narzędzia self-experience we wzmacnianiu autorefleksji.

Dezintegracja i integracja psychiczna.

Mechanizmy obronne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie. Teorie konfliktów intrapsychicznych. Konflikt intrapersonalny i sposoby radzenia sobie.

Wgląd we własne procesy psychiczne i umiejętność ich modelowania - jako wsparcie we własnym rozwoju osobistym oraz w relacjach z innymi osobami, podczas pomocy lub wspomagania ich rozwoju, w tym radzenie sobie ze stresem

Samopomoc i pomoc profesjonalna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Berne, E.(2005).W co grają ludzie. Rozdział 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia indywidualne, częściowo w interakcji

NAKŁAD PRACY STUDENTKI/A:

godziny kontaktowe – 15

ćwiczenia wykonywane indywidualnie w domu – 30

lektura – 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosława Kompowska-Marek
Prowadzący grup: Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)