Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2S-STR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjoterapia
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. EP, moduł arteterapeutyczny, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Zasady prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Proces socjoterapeutyczny. Omówienie metod i technik w socjoterapii. Rola i umiejętności socjoterapeuty. Warunki skutecznych oddziaływań socjoterapeutycznych. Metody oceny efektów pracy z grupą – narzędzia.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna teoretyczne podstawy działań socjoterapeutycznych w zakresie właściwym dla efektywnego planowania, wdrażania i ewaluowania oddziaływań.

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod i technik w socjoterapii.

Umiejętności

Student potrafi dobierać metody i techniki w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.

Student potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej grupy sposób postępowania; potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.

Student potrafi sprawnie i samodzielnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

Kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Student sprawnie, skutecznie i z poszanowaniem zasad pracuje w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska, Bożena Małkowska-Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska, Bożena Małkowska-Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie do teorii oddziaływań socjoterapeutycznych.

Pełny opis:

Socjoterapia - wyjaśnienie podstawowych pojęć.

Socjoterapia a wychowanie, psychoterapia, psychoedukacja i trening interpersonalny.

Cele w socjoterapii: rozwojowy, edukacyjny, terapeutyczny.

Diagnoza w socjoterapii - wprowadzenie.

Struktura zajęć socjoterapeutycznych.

Zasady w socjoterapii.

Dynamika procesu grupowego - wprowadzenie (fazy, role grupowe)

Sytuacje trudne w pracy z grupą.

Literatura:

Grudziewska E. (red.). Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć, cz. 1, 2, 3, 4, Difin: Warszawa, 2015-2019.

Grudziewska E. (red.). Diagnoza w socjoterapii, Difin: Warszawa, 2017.

Sawicka K., Socjoterapia, CMPPP, Warszawa 1999.

Jagieła J., Socjoterapia w szkole, Wyd. Rubikon, Krakow 2007.

Jasturn Ewa : Socjoterapia : co trzeba, a czego nie wolno? // Świat Problemów. - 2001, nr 7/8, s. 37-40.  

Jaśkiewicz Grażyna, Kkołapkowska Łucja : Socjoterapia w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 27-28.   KALINOWSKA Gabriela, Badurzyńska Mirosława : Z notatnika socjoterapeuty // Remedium. - 2004, nr 11, s. 22-23.  

Kędzierzawska Joanna : ABC socjoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 45-47.

Sawicka Katarzyna : Formy aktywności w grupie socjoterapeutycznej // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 44-45  

Sawicka Katarzyna : Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 42-43  

Sawicka Katarzyna : Socjoterapia : model myślenia o psychoreakcji Cz. 1-2 // Remedium. - 2004, nr 1, s. 22-23; nr 3, s. 18-19  

Sawicka Katarzyna : Trudne zachowania uczestników socjoterapii // Remedium. - 2006, nr 3, s. 28-29.

Uwagi:

Zajęcia są prowadzone w aplikacji MS Teams w formie zajęć zsynchronizowanych (zgodnie z planem zajęć). Każdy student otrzyma drogą mailowa potwierdzenia zapisania na zajęcia.

Warunki zaliczenia:

Udział w zajęciach. Napisanie kolokwium końcowego w formie testowej, udostępnionego w aplikacji MS Forms. Zaliczenie otrzymuje się po uzyskaniu 50%+1 ogółu punktów.

Nakład pracy:

Kontakt bezpośredni - 15 godz. (wykład) + 15 godz. (ćwiczenia)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Małkowska-Baranowska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska, Bożena Małkowska-Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska, Bożena Małkowska-Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie do teorii oddziaływań socjoterapeutycznych.

Pełny opis:

Socjoterapia - wyjaśnienie podstawowych pojęć.

Socjoterapia a wychowanie, psychoterapia, psychoedukacja i trening interpersonalny.

Cele w socjoterapii: rozwojowy, edukacyjny, terapeutyczny.

Diagnoza w socjoterapii - wprowadzenie.

Struktura zajęć socjoterapeutycznych.

Zasady w socjoterapii.

Dynamika procesu grupowego - wprowadzenie (fazy, role grupowe)

Sytuacje trudne w pracy z grupą.

Literatura:

Grudziewska E. (red.). Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć, cz. 1, 2, 3, 4, Difin: Warszawa, 2015-2019.

Grudziewska E. (red.). Diagnoza w socjoterapii, Difin: Warszawa, 2017.

Sawicka K., Socjoterapia, CMPPP, Warszawa 1999.

Jagieła J., Socjoterapia w szkole, Wyd. Rubikon, Krakow 2007.

Jasturn Ewa : Socjoterapia : co trzeba, a czego nie wolno? // Świat Problemów. - 2001, nr 7/8, s. 37-40.  

Jaśkiewicz Grażyna, Kkołapkowska Łucja : Socjoterapia w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 27-28.   KALINOWSKA Gabriela, Badurzyńska Mirosława : Z notatnika socjoterapeuty // Remedium. - 2004, nr 11, s. 22-23.  

Kędzierzawska Joanna : ABC socjoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 45-47.

Sawicka Katarzyna : Formy aktywności w grupie socjoterapeutycznej // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 44-45  

Sawicka Katarzyna : Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 42-43  

Sawicka Katarzyna : Socjoterapia : model myślenia o psychoreakcji Cz. 1-2 // Remedium. - 2004, nr 1, s. 22-23; nr 3, s. 18-19  

Sawicka Katarzyna : Trudne zachowania uczestników socjoterapii // Remedium. - 2006, nr 3, s. 28-29.

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

Udział w zajęciach. Napisanie kolokwium końcowego w formie testowej. Zaliczenie otrzymuje się po uzyskaniu 50%+1 ogółu punktów.

Nakład pracy:

Kontakt bezpośredni - 15 godz. (wykład) + 15 godz. (ćwiczenia)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska, Bożena Małkowska-Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie do teorii oddziaływań socjoterapeutycznych.

Pełny opis:

Socjoterapia - wyjaśnienie podstawowych pojęć.

Socjoterapia a wychowanie, psychoterapia, psychoedukacja i trening interpersonalny.

Cele w socjoterapii: rozwojowy, edukacyjny, terapeutyczny.

Diagnoza w socjoterapii - wprowadzenie.

Struktura zajęć socjoterapeutycznych.

Zasady w socjoterapii.

Dynamika procesu grupowego - wprowadzenie (fazy, role grupowe)

Sytuacje trudne w pracy z grupą.

Literatura:

Grudziewska E. (red.). Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć, cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Difin: Warszawa, 2015-2024.

Grudziewska E. (red.). Diagnoza w socjoterapii, Difin: Warszawa, 2017.

Sawicka K., Socjoterapia, CMPPP, Warszawa 1999.

Jagieła J., Socjoterapia w szkole, Wyd. Rubikon, Krakow 2007.

Jasturn Ewa : Socjoterapia : co trzeba, a czego nie wolno? // Świat Problemów. - 2001, nr 7/8, s. 37-40.  

Jaśkiewicz Grażyna, Kkołapkowska Łucja : Socjoterapia w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 27-28.   KALINOWSKA Gabriela, Badurzyńska Mirosława : Z notatnika socjoterapeuty // Remedium. - 2004, nr 11, s. 22-23.  

Kędzierzawska Joanna : ABC socjoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 45-47.

Sawicka Katarzyna : Formy aktywności w grupie socjoterapeutycznej // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 44-45  

Sawicka Katarzyna : Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 42-43  

Sawicka Katarzyna : Socjoterapia : model myślenia o psychoreakcji Cz. 1-2 // Remedium. - 2004, nr 1, s. 22-23; nr 3, s. 18-19  

Sawicka Katarzyna : Trudne zachowania uczestników socjoterapii // Remedium. - 2006, nr 3, s. 28-29.

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

Udział w zajęciach. Napisanie kolokwium końcowego w formie testowej. Zaliczenie otrzymuje się po uzyskaniu 50%+1 ogółu punktów.

Nakład pracy:

Kontakt bezpośredni - 15 godz. (wykład) + 15 godz. (ćwiczenia)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska, Bożena Małkowska-Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)