Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AK-0F-WZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. dyskusja dydaktyczna

2. test zaliczeniowy

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa.

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa).

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła wolności i praw człowieka, katalog wolności i praw człowieka i obywatela).

4. Zakaz dyskryminacji w praktyce (definicja, rodzaje dyskryminacji na podstawie kodeksu pracy).

5. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

6. Organy władzy sądowniczej (struktura sądów w Polsce, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny).

7. Ubezwłasnowolnienie w świetle praw człowieka.

8. Prawo własności intelektualnej.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna źródła prawa, zasady ich tworzenia i podstawowe pojęcia prawoznawcze, w szczególności hierarchię źródeł prawa, w tym aktów prawa międzynarodowego i UE, tryb legislacyjny oraz zasady ich obowiązywania.

Ma podstawową wiedzę na temat międzynarodowych i konstytucyjnych wolności i praw człowieka oraz środków ich ochrony, w szczególności zasad przewodnich statusu jednostki, w tym zakazu dyskryminacji, europejskich i międzynarodowych organów ochrony praw człowieka.

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat systemu rządów w Polsce, organów władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, ich kompetencji i wzajemnych relacji.

Zna ogólne zasady wymiaru sprawiedliwości w Polsce, kompetencje Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu.

Ma pogłębioną wiedzę na temat zdolności do czynności prawnych, zasad korzystania z niej, jej ograniczeń, w szczególności ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego, postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie, jego skutkach.

Ma podstawową wiedzę o ochronie własności intelektualnej.

Umiejętności

Student/-ka potrafi odnaleźć interesujące go przepisy prawa, usystematyzować je w hierarchicznym katalogu.

Potrafi zdiagnozować przypadki naruszeń praw człowieka, w tym dyskryminacji, wskazać ich podstawę prawną oraz zaproponować zastosowanie odpowiednich środków prawnych ich ochrony.

Potrafi przyporządkować kompetencje do rządowych i samorządowych organów władzy publicznej.

Posiada umiejętności obserwowania życia politycznego, analizuje i ocenia decyzje podejmowane przez przedstawicieli władzy publicznej, w szczególności w zakresie ich legalności.

Potrafi przyporządkować kompetencje do krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej.

Potrafi zdiagnozować i rozwiązuje problemy wynikające z korzystania ze zdolności do czynności prawnych oraz określić konsekwencje ubezwłasnowolnienia.

Potrafi rozpoznać przypadki naruszenia praw autorskich.

Kompetencje społeczne

Student/-ka prezentuje postawę legalistyczną.

Posiada szacunek do prawa i wartości, jakie prawo chroni.

Utożsamia się z zasadą równości i niedyskryminacji, ma pogłębioną świadomość istnienia różnorodnych grup społecznych narażonych na dyskryminację.

Jest przekonany/-a o konieczności poszukiwania wsparcia prawnego dla osób tego wymagających.

Prezentuje postawę poszanowania własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

3. dyskusja dydaktyczna

Kryteria oceniania:

1. aktywność podczas zajęć

2. zaliczenie testu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska, Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska, Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. dyskusja dydaktyczna

2. test zaliczeniowy

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa.

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa).

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła wolności i praw człowieka, katalog wolności i praw człowieka i obywatela).

4. Zakaz dyskryminacji w praktyce (definicja, rodzaje dyskryminacji na podstawie kodeksu pracy).

5. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

6. Organy władzy sądowniczej (struktura sądów w Polsce, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny).

7. Ubezwłasnowolnienie w świetle praw człowieka.

8. Prawo własności intelektualnej.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (rozdział IIa)

Literatura:

L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer 2017

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Metody prac

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

3. dyskusja dydaktyczna

Kryteria oceniania:

1. aktywność podczas zajęć

2. zaliczenie testu

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. dyskusja dydaktyczna

2. test zaliczeniowy

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa.

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa).

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła wolności i praw człowieka, katalog wolności i praw człowieka i obywatela).

4. Zakaz dyskryminacji w praktyce (definicja, rodzaje dyskryminacji na podstawie kodeksu pracy).

5. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

6. Organy władzy sądowniczej (struktura sądów w Polsce, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny).

7. Ubezwłasnowolnienie w świetle praw człowieka.

8. Prawo własności intelektualnej.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (rozdział IIa)

Literatura:

L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer 2017

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Metody prac

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

3. dyskusja dydaktyczna

Kryteria oceniania:

1. aktywność podczas zajęć

2. zaliczenie testu

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.