Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia z elementami logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AK-0F-FEL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia z elementami logiki
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (EP) edukacji artystycznej w zakr. sztuk plast., (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (LO) logopedii, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (LO) logopedii, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (PS) praca socjalna, (3-l) stacj. I st.
Obowiązkowe dla 1 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (PZ) pedagogika zdolności i informatyki, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (WS) ped. opiekuńczo-wych. i szkolnej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. FT, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. SC, (3-l) stacj. I st.
Obowiązkowe dla 2 sem. (PE) pedagogiki, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 3 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 3 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 4 sem. (RE) pedagogiki resocjalizacyjnej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 7 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla I r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przeglądowa prezentacja zachodniej myśli filozoficznej (wybór): presokratycy, grecka sofistyka, filozofia Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Szkoły hellenistyczne (Stoicyzm, Epikureizm, Sceptycyzm). Średniowieczna myśl chrześcijańska (m.in.: św. Augustyn, św. Tomasz). Filozofia nowożytna (m.in.: F. Bacon, Kartezjusz, B. Spinoza, B. Pascal, I. Kant, W.G. Hegel). Filozofia współczesna (m.in.: S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, E. Husserl, K. Marks, J. P. Sartre). Wybrane zagadnienia logiki m.in.: prawda logiczna. Podział zdań oraz związki między nimi. Logiczne problemy języka naturalnego. Tautologiczność zdań. Ustalenie wniosku wynikającego z przesłanek.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka rozumie istotę współczesnych problemów filozoficznych i logicznych oraz zna sposoby ich uzasadniania.

Rozumie w zaawansowanym stopniu znaczenie poszczególnych idei filozoficznych i aksjomatów logicznych i zna ich uzasadnienie w odniesieniu do współczesnych przemian społecznych.

Posiada wiedzę na temat współczesnych osiągnięć w zakresie filozofii i logiki.

Zna i rozumie złożone zależności między poszczególnymi zagadnieniami filozoficznymi i logicznymi a współczesnymi problemami społecznymi.

Umiejętności

Student/ka potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę filozoficzną i logiczną, aby formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy społeczne.

Potrafi komunikować się za pomocą filozoficznej i logicznej terminologii oraz wykorzystywać je w debacie.

Potrafi prezentować i oceniać inne stanowiska filozoficzne oraz krytycznie je uzasadniać.

Potrafi samodzielnie kształtować i planować własny rozwój poprzez wskazanie istotnych idei i wartości.

Kompetencje społeczne

Student/ka jest przygotowany/a do krytycznej refleksji nad własnym światopoglądem, poglądami filozoficznymi i koncepcjami logicznymi.

Jest przygotowany/a do realizowania fundamentalnych idei filozoficznych i koncepcji logicznych w życiu społecznym i publicznym oraz ich merytorycznego uzasadniania.

Jest przygotowany/a do krytycznej refleksji poznawanych treści filozoficznych i logicznych oraz ich oceny wobec aktualnych problemów społecznych.

Jest przygotowany/-a do merytorycznej oceny i odpowiedzialnego realizowania zadań wynikających z aktualnie wykonywanego zawodu i pełnionej funkcji społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Anna Drabarek, Wioletta Dziarnowska, Jarosław Janowski, Mateusz Radzki, Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, egzamin ustny, esej, referat, kolokwium,

Pełny opis:

1. Wybrane koncepcje filozoficzne w starożytności: presokratycy, , Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, Sceptycyzm,

2. Wybrane koncepcje filozoficzne w średniowieczu: Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz,

3.Wybrane koncepcje filozoficzne w nowożytności: F. Bacon, Kartezjusz, B. Spinoza, B. Pascal, D. Hume, J. Lock, I. Kant, W.G. Hegel,

4. Wybrane koncepcje filozoficzne we współczesności: S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, E. Husserl, K. Marks, J. P. Sartre,

5. Prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych m. in.: fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, kognitywistka, filozofia analityczna,

6. Wybrane zagadnienia logiki semantycznej m.in: teoria nazw, teoria zdań, teoria pytań, teoria definicji, teoria relacji

7. Wybrane zagadnienia logiki formalnej m. in.: tautologiczność, sylogistyka, wynikanie logiczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003,

Miś, A., Filozofia współczesna. Główne nurty; Warszawa 2006,

Stanosz, B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów; Warszawa 2004,

Literatura dodatkowa:

Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. II, Łódź 2008,

Kuderowicz, Z., Filozofia nowożytnej Europy; Warszawa; 1989,Bremer I., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2006,Fragmenty wybranych dzieł źródłowych

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: prezentacja multimedialna, wystąpienie

Ćwiczenia: referat, dyskusja, praca nad tekstem

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach i ćwiczeniach: 45 h

2. Opracowanie przedstawionych na wykładzie treści w oparciu o prezentacje power point i obrazy filmowe - 15 h

3. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną - 15 h

4. Przygotowanie się do egzaminu końcowego - 5 h

Sumaryczna liczba pkt. ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Drabarek, Mateusz Radzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Anna Drabarek, Wioletta Dziarnowska, Mateusz Radzki, Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, egzamin ustny, esej, referat, kolokwium,

Pełny opis:

1. Wybrane koncepcje filozoficzne w starożytności: presokratycy, , Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, Sceptycyzm,

2. Wybrane koncepcje filozoficzne w średniowieczu: Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz,

3.Wybrane koncepcje filozoficzne w nowożytności: F. Bacon, Kartezjusz, B. Spinoza, B. Pascal, D. Hume, J. Lock, I. Kant, W.G. Hegel,

4. Wybrane koncepcje filozoficzne we współczesności: S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, E. Husserl, K. Marks, J. P. Sartre,

5. Prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych m. in.: fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, kognitywistka, filozofia analityczna,

6. Wybrane zagadnienia logiki semantycznej m.in: teoria nazw, teoria zdań, teoria pytań, teoria definicji, teoria relacji

7. Wybrane zagadnienia logiki formalnej m. in.: tautologiczność, sylogistyka, wynikanie logiczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003,

Miś, A., Filozofia współczesna. Główne nurty; Warszawa 2006,

Stanosz, B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów; Warszawa 2004,

Literatura dodatkowa:

Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. II, Łódź 2008,

Kuderowicz, Z., Filozofia nowożytnej Europy; Warszawa; 1989,Bremer I., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2006,Fragmenty wybranych dzieł źródłowych

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: prezentacja multimedialna, wystąpienie

Ćwiczenia: referat, dyskusja, praca nad tekstem

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach i ćwiczeniach: 45 h

2. Opracowanie przedstawionych na wykładzie treści w oparciu o prezentacje power point i obrazy filmowe - 15 h

3. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną - 15 h

4. Przygotowanie się do egzaminu końcowego - 5 h

Sumaryczna liczba pkt. ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Anna Drabarek, Wioletta Dziarnowska, Jarosław Janowski, Mateusz Radzki, Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

pozytywnej oceny na egzaminie oraz uzyskania zaliczenia na grupie ćwiczeniowej

Przedmiot „filozofia z elementami logiki” jest przedmiotem ogólnouczelnianym prowadzonym na studiach stacjonarnych dla 7 grup wykładowych i 32 grup ćwiczeniowych. Zaś dla studiów niestacjonarnych prowadzony jest dla 5 grup wykładowych oraz 11 grup ćwiczeniowych. Ponadto prowadzony jest przez 5 pracowników dydaktycznych. Dlatego szczegółowe sposoby i metody sprawdzania efektów uczenia zostały opisane przy poszczególnych grupach dydaktycznych.

Sposoby pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Umiejętności - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Kompetencje społeczne - Ocena wypowiedzi ustnej

Pełny opis:

1. Wybrane koncepcje filozoficzne w starożytności, np.: presokratycy, , Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, Sceptycyzm,

2. Wybrane koncepcje filozoficzne w średniowieczu, np.: Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz,

3.Wybrane koncepcje filozoficzne w nowożytności, np.: F. Bacon, Kartezjusz, B. Spinoza, B. Pascal, D. Hume, J. Lock, I. Kant, W.G. Hegel,

4. Wybrane koncepcje filozoficzne we współczesności, np.: S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, E. Husserl, K. Marks, J. P. Sartre,

5. Prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych m. in.: fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, kognitywistka, filozofia analityczna,

6. Wybrane zagadnienia logiki semantycznej m.in: teoria nazw, teoria zdań, teoria pytań, teoria definicji, teoria relacji

7. Wybrane zagadnienia logiki formalnej m. in.: tautologiczność, sylogistyka, wynikanie logiczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003,

Miś, A., Filozofia współczesna. Główne nurty; Warszawa 2006,

Stanosz, B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów; Warszawa 2004,

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III (wybrane fragmenty), Warszawa 1993

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych

Literatura dodatkowa:

Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. II, Łódź 2008,

Kuderowicz, Z., Filozofia nowożytnej Europy; Warszawa; 1989,

Bremer I., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2006,Fragmenty wybranych dzieł źródłowych

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych

Uwagi:

Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia) odbywają się zgodnie z planem przedstawionym przez Biuro Planowania Kształcenia w aplikacji MS Teams.

Link do zajęć znajduje się w odpowiedniej grupie zajęciowej.

Metody kształcenia:

Wykład: prezentacja multimedialna, wystąpienie

Ćwiczenia: referat, dyskusja, praca nad tekstem

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach i ćwiczeniach: - 45 h

2. Opracowanie przedstawionych na zajęciach treści - 15 h

3. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną - 15 h

4. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - 15h

Sumarycznie: 90h

Student realizuje 90 godzin pracy, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Anna Drabarek, Wioletta Dziarnowska, Jarosław Janowski, Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

pozytywnej oceny na egzaminie oraz uzyskania zaliczenia na grupie ćwiczeniowej

Przedmiot „filozofia z elementami logiki” jest przedmiotem ogólnouczelnianym prowadzonym na studiach stacjonarnych dla 7 grup wykładowych i 32 grup ćwiczeniowych. Zaś dla studiów niestacjonarnych prowadzony jest dla 5 grup wykładowych oraz 11 grup ćwiczeniowych. Ponadto prowadzony jest przez 5 pracowników dydaktycznych. Dlatego szczegółowe sposoby i metody sprawdzania efektów uczenia zostały opisane przy poszczególnych grupach dydaktycznych.

Sposoby pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Umiejętności - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Kompetencje społeczne - Ocena wypowiedzi ustnej

Pełny opis:

1. Wybrane koncepcje filozoficzne w starożytności, np.: presokratycy, , Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, Sceptycyzm,

2. Wybrane koncepcje filozoficzne w średniowieczu, np.: Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz,

3.Wybrane koncepcje filozoficzne w nowożytności, np.: F. Bacon, Kartezjusz, B. Spinoza, B. Pascal, D. Hume, J. Lock, I. Kant, W.G. Hegel,

4. Wybrane koncepcje filozoficzne we współczesności, np.: S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, E. Husserl, K. Marks, J. P. Sartre,

5. Prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych m. in.: fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, kognitywistka, filozofia analityczna,

6. Wybrane zagadnienia logiki semantycznej m.in: teoria nazw, teoria zdań, teoria pytań, teoria definicji, teoria relacji

7. Wybrane zagadnienia logiki formalnej m. in.: tautologiczność, sylogistyka, wynikanie logiczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003,

Miś, A., Filozofia współczesna. Główne nurty; Warszawa 2006,

Stanosz, B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów; Warszawa 2004,

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III (wybrane fragmenty), Warszawa 1993

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych

Literatura dodatkowa:

Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. II, Łódź 2008,

Kuderowicz, Z., Filozofia nowożytnej Europy; Warszawa; 1989,

Bremer I., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2006,Fragmenty wybranych dzieł źródłowych

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych

Uwagi:

Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia) odbywają się zgodnie z planem przedstawionym przez Biuro Planowania Kształcenia w aplikacji MS Teams.

Link do zajęć znajduje się w odpowiedniej grupie zajęciowej.

Metody kształcenia:

Wykład: prezentacja multimedialna, wystąpienie

Ćwiczenia: referat, dyskusja, praca nad tekstem

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach i ćwiczeniach: - 45 h

2. Opracowanie przedstawionych na zajęciach treści - 15 h

3. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną - 15 h

4. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - 15h

Sumarycznie: 90h

Student realizuje 90 godzin pracy, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Anna Drabarek, Wioletta Dziarnowska, Jarosław Janowski, Mateusz Radzki, Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

pozytywnej oceny na egzaminie oraz uzyskania zaliczenia w grupie ćwiczeniowej

Przedmiot „filozofia z elementami logiki” jest przedmiotem ogólnouczelnianym prowadzonym na studiach stacjonarnych dla 8 grup wykładowych i 35 grup ćwiczeniowych. Zaś dla studiów niestacjonarnych prowadzony jest dla 5 grup wykładowych oraz 11 grup ćwiczeniowych. Ponadto prowadzony jest przez 5 pracowników dydaktycznych. Dlatego szczegółowe sposoby i metody sprawdzania efektów uczenia zostały opisane przy poszczególnych grupach dydaktycznych.

Sposoby pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Umiejętności - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Kompetencje społeczne - Ocena wypowiedzi ustnej

Pełny opis:

1. Wybrane koncepcje filozoficzne w starożytności, np.: presokratycy, , Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, Sceptycyzm,

2. Wybrane koncepcje filozoficzne w średniowieczu, np.: Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz,

3.Wybrane koncepcje filozoficzne w nowożytności, np.: F. Bacon, Kartezjusz, B. Spinoza, B. Pascal, D. Hume, J. Lock, I. Kant, W.G. Hegel,

4. Wybrane koncepcje filozoficzne we współczesności, np.: S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, E. Husserl, K. Marks, J. P. Sartre,

5. Prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych m. in.: fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, kognitywistka, filozofia analityczna,

6. Wybrane zagadnienia logiki semantycznej m.in: teoria nazw, teoria zdań, teoria pytań, teoria definicji, teoria relacji

7. Wybrane zagadnienia logiki formalnej m. in.: tautologiczność, sylogistyka, wynikanie logiczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003,

Miś, A., Filozofia współczesna. Główne nurty; Warszawa 2006,

Stanosz, B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów; Warszawa 2004,

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III (wybrane fragmenty), Warszawa 1993

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych.

Literatura dodatkowa:

Bremer I., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2006,

Kuderowicz, Z., Filozofia nowożytnej Europy; Warszawa; 1989,

Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. II, Łódź 2008,

Fragmenty wybranych dzieł źródłowych,

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: prezentacja multimedialna, wystąpienie

Ćwiczenia: referat, dyskusja, praca nad tekstem

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach i ćwiczeniach: - 45 h

2. Opracowanie przedstawionych na zajęciach treści - 15 h

3. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną - 15 h

4. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - 15h

Sumarycznie: 90h

Student realizuje 90 godzin pracy, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Anna Drabarek, Wioletta Dziarnowska, Jarosław Janowski, Mateusz Radzki, Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

pozytywnej oceny na egzaminie oraz uzyskania zaliczenia w grupie ćwiczeniowej

Przedmiot „filozofia z elementami logiki” jest przedmiotem ogólnouczelnianym prowadzonym na studiach stacjonarnych dla 8 grup wykładowych i 35 grup ćwiczeniowych. Zaś dla studiów niestacjonarnych prowadzony jest dla 5 grup wykładowych oraz 11 grup ćwiczeniowych. Ponadto prowadzony jest przez 5 pracowników dydaktycznych. Dlatego szczegółowe sposoby i metody sprawdzania efektów uczenia zostały opisane przy poszczególnych grupach dydaktycznych.

Sposoby pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Umiejętności - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Kompetencje społeczne - Ocena wypowiedzi ustnej

Pełny opis:

1. Wybrane koncepcje filozoficzne w starożytności, np.: presokratycy, , Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, Sceptycyzm,

2. Wybrane koncepcje filozoficzne w średniowieczu, np.: Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz,

3.Wybrane koncepcje filozoficzne w nowożytności, np.: F. Bacon, Kartezjusz, B. Spinoza, B. Pascal, D. Hume, J. Lock, I. Kant, W.G. Hegel,

4. Wybrane koncepcje filozoficzne we współczesności, np.: S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, E. Husserl, K. Marks, J. P. Sartre,

5. Prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych m. in.: fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, kognitywistka, filozofia analityczna,

6. Wybrane zagadnienia logiki semantycznej m.in: teoria nazw, teoria zdań, teoria pytań, teoria definicji, teoria relacji

7. Wybrane zagadnienia logiki formalnej m. in.: tautologiczność, sylogistyka, wynikanie logiczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003,

Miś, A., Filozofia współczesna. Główne nurty; Warszawa 2006,

Stanosz, B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów; Warszawa 2004,

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III (wybrane fragmenty), Warszawa 1993

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych

Literatura dodatkowa:

Bremer I., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2006,

Kuderowicz, Z., Filozofia nowożytnej Europy; Warszawa; 1989,

Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. II, Łódź 2008,

Fragmenty wybranych dzieł źródłowych,

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: prezentacja multimedialna, wystąpienie

Ćwiczenia: referat, dyskusja, praca nad tekstem

Z uwagi na pandemię oraz aktualne wytyczne sanitarne zajęcia mają charakter hybrydowy. Uczestnictwo w zajęciach poprzez MS Teams odbywa się zgodnie z planem zajęć. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w zajęciach zdalnych jest posiadanie sprawnego mikrofonu oraz kamery internetowej.

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach i ćwiczeniach: - 45 h

2. Opracowanie przedstawionych na zajęciach treści - 15 h

3. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną - 15 h

4. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - 15h

Sumarycznie: 90h

Student realizuje 90 godzin pracy, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Anna Drabarek, Wioletta Dziarnowska, Jarosław Janowski, Mateusz Radzki, Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

pozytywnej oceny na egzaminie oraz uzyskania zaliczenia w grupie ćwiczeniowej

Przedmiot „filozofia z elementami logiki” jest przedmiotem ogólnouczelnianym prowadzonym na studiach stacjonarnych dla 10 grup wykładowych i 30 grup ćwiczeniowych. Zaś dla studiów niestacjonarnych prowadzony jest dla 2 grup wykładowych oraz 4 grup ćwiczeniowych. Ponadto prowadzony jest przez 5 pracowników dydaktycznych. Dlatego szczegółowe sposoby i metody sprawdzania efektów uczenia zostały opisane przy poszczególnych grupach dydaktycznych.

Sposoby pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Umiejętności - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Kompetencje społeczne - Ocena wypowiedzi ustnej

Pełny opis:

1. Wybrane koncepcje filozoficzne w starożytności, np.: presokratycy, , Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, Sceptycyzm,

2. Wybrane koncepcje filozoficzne w średniowieczu, np.: Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz,

3.Wybrane koncepcje filozoficzne w nowożytności, np.: F. Bacon, Kartezjusz, B. Spinoza, B. Pascal, D. Hume, J. Lock, I. Kant, W.G. Hegel,

4. Wybrane koncepcje filozoficzne we współczesności, np.: S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, E. Husserl, K. Marks, J. P. Sartre,

5. Prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych m. in.: fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, kognitywistka, filozofia analityczna,

6. Wybrane zagadnienia logiki semantycznej m.in: teoria nazw, teoria zdań, teoria pytań, teoria definicji, teoria relacji

7. Wybrane zagadnienia logiki formalnej m. in.: tautologiczność, sylogistyka, wynikanie logiczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003,

Miś, A., Filozofia współczesna. Główne nurty; Warszawa 2006,

Stanosz, B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów; Warszawa 2004,

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III (wybrane fragmenty), Warszawa 1993

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych.

Literatura dodatkowa:

Bremer I., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2006,

Kuderowicz, Z., Filozofia nowożytnej Europy; Warszawa; 1989,

Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. II, Łódź 2008,

Fragmenty wybranych dzieł źródłowych,

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: prezentacja multimedialna, wystąpienie

Ćwiczenia: referat, dyskusja, praca nad tekstem

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach i ćwiczeniach: - 45 h

2. Opracowanie przedstawionych na zajęciach treści - 15 h

3. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną - 15 h

4. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - 15h

Sumarycznie: 90h

Student realizuje 90 godzin pracy, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Jarosław Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

pozytywnej oceny na egzaminie oraz uzyskania zaliczenia w grupie ćwiczeniowej

Przedmiot „filozofia z elementami logiki” jest przedmiotem ogólnouczelnianym prowadzonym na studiach stacjonarnych dla 10 grup wykładowych i 30 grup ćwiczeniowych. Zaś dla studiów niestacjonarnych prowadzony jest dla 2 grup wykładowych oraz 4 grup ćwiczeniowych. Ponadto prowadzony jest przez 5 pracowników dydaktycznych. Dlatego szczegółowe sposoby i metody sprawdzania efektów uczenia zostały opisane przy poszczególnych grupach dydaktycznych.

Sposoby pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Umiejętności - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Kompetencje społeczne - Ocena wypowiedzi ustnej

Pełny opis:

1. Wybrane koncepcje filozoficzne w starożytności, np.: presokratycy, , Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, Sceptycyzm,

2. Wybrane koncepcje filozoficzne w średniowieczu, np.: Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz,

3.Wybrane koncepcje filozoficzne w nowożytności, np.: F. Bacon, Kartezjusz, B. Spinoza, B. Pascal, D. Hume, J. Lock, I. Kant, W.G. Hegel,

4. Wybrane koncepcje filozoficzne we współczesności, np.: S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, E. Husserl, K. Marks, J. P. Sartre,

5. Prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych m. in.: fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, kognitywistka, filozofia analityczna,

6. Wybrane zagadnienia logiki semantycznej m.in: teoria nazw, teoria zdań, teoria pytań, teoria definicji, teoria relacji

7. Wybrane zagadnienia logiki formalnej m. in.: tautologiczność, sylogistyka, wynikanie logiczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003,

Miś, A., Filozofia współczesna. Główne nurty; Warszawa 2006,

Stanosz, B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów; Warszawa 2004,

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III (wybrane fragmenty), Warszawa 1993

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych.

Literatura dodatkowa:

Bremer I., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2006,

Kuderowicz, Z., Filozofia nowożytnej Europy; Warszawa; 1989,

Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. II, Łódź 2008,

Fragmenty wybranych dzieł źródłowych,

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: prezentacja multimedialna, wystąpienie

Ćwiczenia: referat, dyskusja, praca nad tekstem

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach i ćwiczeniach: - 45 h

2. Opracowanie przedstawionych na zajęciach treści - 15 h

3. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną - 15 h

4. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - 15h

Sumarycznie: 90h

Student realizuje 90 godzin pracy, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Mateusz Radzki, Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

pozytywnej oceny na egzaminie oraz uzyskania zaliczenia w grupie ćwiczeniowej

Przedmiot „filozofia z elementami logiki” jest przedmiotem ogólnouczelnianym prowadzonym na studiach stacjonarnych dla 10 grup wykładowych i 30 grup ćwiczeniowych. Zaś dla studiów niestacjonarnych prowadzony jest dla 2 grup wykładowych oraz 4 grup ćwiczeniowych. Ponadto prowadzony jest przez 5 pracowników dydaktycznych. Dlatego szczegółowe sposoby i metody sprawdzania efektów uczenia zostały opisane przy poszczególnych grupach dydaktycznych.

Sposoby pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Umiejętności - Ocena na podstawie egzaminu i zaliczenia

Kompetencje społeczne - Ocena wypowiedzi ustnej

Pełny opis:

1. Wybrane koncepcje filozoficzne w starożytności, np.: presokratycy, , Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, Sceptycyzm,

2. Wybrane koncepcje filozoficzne w średniowieczu, np.: Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz,

3.Wybrane koncepcje filozoficzne w nowożytności, np.: F. Bacon, Kartezjusz, B. Spinoza, B. Pascal, D. Hume, J. Lock, I. Kant, W.G. Hegel,

4. Wybrane koncepcje filozoficzne we współczesności, np.: S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, E. Husserl, K. Marks, J. P. Sartre,

5. Prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych m. in.: fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, kognitywistka, filozofia analityczna,

6. Wybrane zagadnienia logiki semantycznej m.in: teoria nazw, teoria zdań, teoria pytań, teoria definicji, teoria relacji

7. Wybrane zagadnienia logiki formalnej m. in.: tautologiczność, sylogistyka, wynikanie logiczne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003,

Miś, A., Filozofia współczesna. Główne nurty; Warszawa 2006,

Stanosz, B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów; Warszawa 2004,

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III (wybrane fragmenty), Warszawa 1993

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych.

Literatura dodatkowa:

Bremer I., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2006,

Kuderowicz, Z., Filozofia nowożytnej Europy; Warszawa; 1989,

Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. II, Łódź 2008,

Fragmenty wybranych dzieł źródłowych,

Teksty i artykuły zgodne z poruszaną problematyką na zajęciach dydaktycznych.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład: prezentacja multimedialna, wystąpienie

Ćwiczenia: referat, dyskusja, praca nad tekstem

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach i ćwiczeniach: - 45 h

2. Opracowanie przedstawionych na zajęciach treści - 15 h

3. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną - 15 h

4. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - 15h

Sumarycznie: 90h

Student realizuje 90 godzin pracy, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)