Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne i prozdrowotne - 1 (zajęcia w semestrze zimowym)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 52-WF1 Kod Erasmus / ISCED: 16.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne i prozdrowotne - 1 (zajęcia w semestrze zimowym)
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W05

- zna prawidłowości: a) rozwoju fizycznego, b) rozwoju psychoruchowego, c) zdrowotne dzieci i ma świadomoś, w jakim zakresie muszą być one rozwijane

PE1_W23

- zna metodykę wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U07

- potrafi porozumiewać się z rodzicami w zakresie wspólnej troski o rozwój fizyczny i zdrowie dzieci

PE1_U09

- potrafi organizować zajęcia wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych formach wychowania przedszkolnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K11

- docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną

---------------------------------------------

Wiedza

Ma wiedzę w zakresie kultury fizycznej.

Zna podstawową terminologię używaną w zakresi eprowadzonej dyscypliny sportowej.

Zna i rozumie wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego apsekt zdrowotny.

Umiejętności

Potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia, ma umiejętność wyboru aktywności na całe życie.

Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe ćwiczenia oraz zastosować je w opracowywaniu własnego programu treningowego.

Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe elementy techniczno-taktyczne danej dyscypliny oraz zastosować przepisy w niej obowiązujące.

Ma umiejętność korzystania z testó i sprawdzianów oceniających sprawność fizyczną

Kompetencje społeczne

Ma świadomość i zrozumienie ważności aktywności fizycznej.

Wykazuje gotowość do promowania społecznego i kulturowego znaczenia sportu.

Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

Wiedza

PC1_KK_W06

Ma wiedzę w zakresie kultury fizycznej

PC1_KK_W06 Zna podstawową terminologię używaną w zakresie prowadzonej dyscypliny sportowej

PC1_KK_W06

Zna i rozumie wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego aspekt zdrowotny

Umiejętności

PC1_KK_U09

Potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia, ma umiejętność wyboru aktywności na całe życie

PC1_KK_U03 Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe ćwiczenia oraz zastosować je w opracowywaniu własnego programu treningowego

PC1_KK_U03

Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe elementy techniczno-taktyczne danej dyscypliny oraz zastosować przepisy w niej obowiązujące

PC1_KK_U07

Ma umiejętność korzystania z testów i sprawdzianów oceniających sprawność fizyczną

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K06

Ma świadomość i zrozumienie ważności aktywności fizycznej

PC1_KK_K06

Wykazuje gotowość do promowania społecznego i kulturowego znaczenia sportu

PC1_KK_K06

Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej na platformie e-learningowej.

Pełny opis:

Student studiów niestacjonarnych realizuje zajęcia z wychowania fizycznego i prozdrowotnego w formie wykładu i na platformie e-learningowej.

Realizowane treści wykładów:

- Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin

- Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej

- Zdrowotne aspekty odżywiania

- Nowe dyscypliny sportu – nowoczesne formy ruchu

- Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych

- Układ mięśniowy człowieka i jego znaczenie dla ruchu

- Fizjologiczne aspekty aktywności fizycznej

Literatura:

1. Pilicz S. i inni 2002 Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności fizycznej.

2. Kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera, AWF Warszawa.

3. Eurofit – Europejski Test Sprawności Fizycznej 1991 AWF Kraków.

4. Ulatowski T. 1979 Teoria i metodyka sportu. Warszaw.

5. Bielski J. 1996 Życie jest ruchem. Agencja Promo Lider Warszawa.

6. Kulmatycki S. 1993 Stress- joga –relaksacja Podręcznik ćwiczeń wyd. Bagsiński i synowie Wrocław

7. Grodzka – Kubiak E. 2002 Aerobic czy fitness. Poznań.

8. Kutzner – Kozińska M. 1986 Korekcja wad postawy. WSZiP Warszawa.

9. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

10. Chełmecki J. (2006) Społeczno - edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Wydawnictwo AWF, Warszawa.

11. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

12. Gracz J., Sankowski T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Wydawnictwo AWF, Poznań.

13. Kuński H. (2000) Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

14. Nowocień J. (2001) Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

15. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2013) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Wydawnictwo AWF, ZWWF, Biała Podlaska.

16. Sokołowska-Pituchowa J. (2015) Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, platforma e-learningowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Studia niestacjonarne

Wykład – 3 godz.

Platforma e-learningowa – sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej – 12 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej na platformie e-learningowej.

Pełny opis:

Student studiów niestacjonarnych realizuje zajęcia z wychowania fizycznego i prozdrowotnego w formie wykładu i na platformie e-learningowej.

Realizowane treści wykładów:

- Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin

- Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej

- Zdrowotne aspekty odżywiania

- Nowe dyscypliny sportu – nowoczesne formy ruchu

- Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych

- Układ mięśniowy człowieka i jego znaczenie dla ruchu

- Fizjologiczne aspekty aktywności fizycznej

Literatura:

1. Pilicz S. i inni 2002 Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności fizycznej.

2. Kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera, AWF Warszawa.

3. Eurofit – Europejski Test Sprawności Fizycznej 1991 AWF Kraków.

4. Ulatowski T. 1979 Teoria i metodyka sportu. Warszaw.

5. Bielski J. 1996 Życie jest ruchem. Agencja Promo Lider Warszawa.

6. Kulmatycki S. 1993 Stress- joga –relaksacja Podręcznik ćwiczeń wyd. Bagsiński i synowie Wrocław

7. Grodzka – Kubiak E. 2002 Aerobic czy fitness. Poznań.

8. Kutzner – Kozińska M. 1986 Korekcja wad postawy. WSZiP Warszawa.

9. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

10. Chełmecki J. (2006) Społeczno - edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Wydawnictwo AWF, Warszawa.

11. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

12. Gracz J., Sankowski T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Wydawnictwo AWF, Poznań.

13. Kuński H. (2000) Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

14. Nowocień J. (2001) Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

15. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2013) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Wydawnictwo AWF, ZWWF, Biała Podlaska.

16. Sokołowska-Pituchowa J. (2015) Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, platforma e-learningowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Studia niestacjonarne

Wykład – 3 godz.

Platforma e-learningowa – sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej – 12 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej na platformie e-learningowej.

Pełny opis:

Student studiów niestacjonarnych realizuje zajęcia z wychowania fizycznego i prozdrowotnego w formie wykładu i na platformie e-learningowej.

Realizowane treści wykładów:

- Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin

- Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej

- Zdrowotne aspekty odżywiania

- Nowe dyscypliny sportu – nowoczesne formy ruchu

- Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych

- Układ mięśniowy człowieka i jego znaczenie dla ruchu

- Fizjologiczne aspekty aktywności fizycznej

Literatura:

1. Pilicz S. i inni 2002 Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności fizycznej.

2. Kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera, AWF Warszawa.

3. Eurofit – Europejski Test Sprawności Fizycznej 1991 AWF Kraków.

4. Ulatowski T. 1979 Teoria i metodyka sportu. Warszaw.

5. Bielski J. 1996 Życie jest ruchem. Agencja Promo Lider Warszawa.

6. Kulmatycki S. 1993 Stress- joga –relaksacja Podręcznik ćwiczeń wyd. Bagsiński i synowie Wrocław

7. Grodzka – Kubiak E. 2002 Aerobic czy fitness. Poznań.

8. Kutzner – Kozińska M. 1986 Korekcja wad postawy. WSZiP Warszawa.

9. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

10. Chełmecki J. (2006) Społeczno - edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Wydawnictwo AWF, Warszawa.

11. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

12. Gracz J., Sankowski T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Wydawnictwo AWF, Poznań.

13. Kuński H. (2000) Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

14. Nowocień J. (2001) Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

15. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2013) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Wydawnictwo AWF, ZWWF, Biała Podlaska.

16. Sokołowska-Pituchowa J. (2015) Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, platforma e-learningowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Studia niestacjonarne

Wykład – 3 godz.

Platforma e-learningowa – sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej – 12 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.