Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia psychicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E5PRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia psychicznego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Zdrowie psychiczne i promocja zdrowia psychicznego- definicje, wskaźniki, epidemiologia

2. Polityka w zakresie promocji zdrowia psychicznego w kraju i w Europie. Priorytety w zakresie działań na rzecz zdrowia psychicznego oraz zasady realizacji.

3. Promocja zdrowia wśród studentów- zapotrzebowanie i przykłady działań.

4. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy, wśród osób bezrobotnych.

5. Promocja zdrowia psychicznego w populacji ludzi starszych.

6. Promocja zdrowia psychicznego wśród chorych psychicznie i ich rodzin.

7. Badania nad efektywnością promocji zdrowia psychicznego- doniesienia krajowe i zagraniczne. Jak jest i jak być powinno.

Tematyka ćwiczeń:

1. Zasady tworzenia programów promocji zdrowia.

2. Rola i miejsce psychologa w programach promocji zdrowia psychicznego

3. Przykładowe programy promocji zdrowia psychicznego z kraju i zagranicy realizowane w:

a)szkole

b)miejscu pracy

c) społeczności lokalnej

d)wśród seniorów

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Czabała J.C. (1994). Promocja zdrowia psychicznego. Promocja zdrowia. Nauki społeczne i medycyna. Rocznik 1, Numer 3-4, 1994, str. 46-61

Czabała J.C. (2000) Zdrowie psychiczne - zagrożenia i promocja, IPiN, Warszawa

Czabała Cz. (2009). Promocja zdrowia psychicznego. Polityka dla Europy. W: H. Wrona- Polańska (red.), Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej (s.27-35). Kraków: Wydawnictwo UJ

Jane-Llopis E. Anderson P. (2006) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Polityka dla Europy, IPiN

Lis, K., Reichert, M., Cosack, A., Billings, J. & Brown, P. (Ed.) (2008). Evidence-Based Guidelines on Health

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. poz. 458).

Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce. Wyzwania, paly, bariery, dobre praktyki. Raport RPO. Warszawa, 2014. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona_zdrowia_psychicznego.pdf

Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K.(2008). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Warszawa: IPiN

Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K.(2010). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Część II. Warszawa: IPiN

Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. What mental health promotion do university students need? Polish Journal of Applied Psychology 2016, vol. 14 (3), 53–72, DOI: 10.1515/pjap-2015-0062

Tabak, I., Zabłocka-Żytka, L., Czabała, J., Cz. Empowering families with the experience of mental illness. A presentation of the Polish version of CAMILLE training package. Psychiatria Polska, vol. 50, nr 4, 2016, p. 859-871 , DOI:10.12740/PP/59312

Tabak, I., Zabłocka-Żytka, L., Ryan, P. [i in.]. Needs, expectations and consequences for children growing up in a family where the parent has a mental illness. International Journal of Mental Health Nursing, vol. 25, nr 4, 2016, p. 319-329, DOI:10.1111/inm.12194

Wożniak B., Tobiasz –Adamczyk B., Brzyska M (2009). Promocja zdrowia wśród osób starszych w Polsce w świetle badań przeprowadzonych w projekcie healthPROelderly – wypracowanie opartego na faktach przewodnika dotyczącego promocji zdrowia wśród osób starszych. Problem High Epidemiology 90(4):459-464.

Zabłocka-Żytka, L. (2017). Promocja zdrowia psychicznego w praktyce psychologa klinicznego. W: D. Danielewicz, J. Rola (red.). Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. Wydawnictwo APS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Czabała Cz., Danielewicz D., Hryniewicka A., Rola J., Zasępa E. (2008). Promocja zdrowia psychicznego jako działania zapobiegające samobójstwom. Suicydologia, tom 4, 1

http://www.imp.lodz.pl/home_pl/offert/tematyka_bad/heal_prom_in_workpl/

Świątkiewicz G.(2002). Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa

www.entermentalhealth.net

www.mentalhealthpromotion.net

http://www.uj.edu.pl/documents/1686948/e513e6e7-7941-4218-b089-79686ba8bc36

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi:

Wskazać najważniejsze dokumenty dotyczące promocji zdrowia psychicznego;

Definiować pozytywne wskaźniki zdrowia psychicznego;

Scharakteryzować metody promocji zdrowia psychicznego wobec rodziny; w szkole; w miejscu pracy; wobec osób w podeszłym wieku;

Wskazać warunki skutecznej promocji zdrowia psychicznego;

Znać zasady tworzenia programów promocji zdrowia psychicznego;

Scharakteryzować istniejące aktualnie i realizowane programy promocji zdrowia psychicznego;

Umiejętności

Posłużyć się wybranymi metodami promocji zdrowia psychicznego wobec rodziny; w szkole; w miejscu pracy;

Posłużyć się wybranymi metodami promocji zdrowia psychicznego wobec osób w podeszłym wieku;

Posłużyć się wybranymi metodami promocji zdrowia psychicznego wobec osób w podeszłym wieku;

Współpracować z partnerami w przygotowywaniu i realizacji programów promocji zdrowia psychicznego;

Kompetencje społeczne

Zdolny do zaproponowania adekwatnych działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego.

Sposób pomiaru

egzamin- test wiadomości

dyskusja nad tworzeniem programu

lista realizowanych aktualnie programów zdrowia psychicznego

przygotowanie propozycji programu

symulowane spotkanie z zespołem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Joanna Wojda-Kornacka, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w obszarze działań oraz badań związanych z promocją zdrowia psychicznego.Zajęcia dają możliwość poznania metod promocji zdrowia w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych.Podczas wykładów podjęte zostaną tematy:

1. Zdrowie psychiczne i promocja zdrowia psychicznego- definicje, wskaźniki.

2. Polityka w zakresie promocji zdrowia psychicznego w kraju i w Europie. Priorytety w zakresie działań na rzecz zdrowia psychicznego.

3. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy, wśród osób bezrobotnych.

4. Promocja zdrowia psychicznego w populacji ludzi starszych.

5. Promocja zdrowia psychicznego wśród chorych psychicznie i ich rodzin.

6. Badania nad efektywnością promocji zdrowia psychicznego- doniesienia krajowe i zagraniczne. Dostępne programy promocji zdrowia psychicznego.

7. Promocja zdrowia psychicznego- jak jest, a jak być powinno?

Podczas ćwiczeń omówione zostaną:

1. Przykładowe programy promocji zdrowia psychicznego w rodzinie

2. Rola i miejsce psychologa w programach promocji zdrowia psychicznego /Przykładowe programy promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy:

a.)policja

b.) staż pożarna

c.)słuzby medyczne

d.) wojsko

e.)praca biurowa

W Polsce i krajach należących do Unii Europejskiej.

Literatura:

Czabała J.C. (1994). Promocja zdrowia psychicznego. Promocja zdrowia. Nauki społeczne i medycyna. Rocznik 1, Numer 3-4, 1994, str. 46-61

Czabała J.C. (2000) Zdrowie psychiczne - zagrożenia i promocja, IPiN, Warszawa

Czabała Cz., Danielewicz D., Hryniewicka A., Rola J., Zasępa E. (2008). Promocja zdrowia psychicznego jako działania zapobiegające samobójstwom. Suicydologia, tom 4, 1

Czabała Cz. (2009). Promocja zdrowia psychicznego. Polityka dla Europy. W: H. Wrona- Polańska (red.), Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej (s.27-35). Kraków: Wydawnictwo UJ

Jane-Llopis E. Anderson P. (2006) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Polityka dla Europy, IPiN

Lehnitnen V.2008, Building up good mental health, Gummerus Printing, Jyvaskyla.

Pact for Mental Health

Lis, K., Reichert, M., Cosack, A., Billings, J. & Brown, P. (Ed.) (2008). Evidence-Based Guidelines on Health

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015

Rozporzadzenie Rady Ministrów z dn. 28.12.2010.

www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/npoz_zdrpub_03112011.pdf

Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K.(2008). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Warszawa: IPiN

Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K.(2010). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Część II. Warszawa: IPiN

Wożniak B., Tobiasz –Adamczyk B., Brzyska M (2009). Promocja zdrowia wśród osób starszych w Polsce w świetle badań przeprowadzonych w projekcie healthPROelderly – wypracowanie opartego na faktach przewodnika dotyczącego promocji zdrowia wśród osób starszych. Problem High Epidemiology 90(4):459-464.

www.mentalhealthpromotion.ne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Izabela Tabak, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sekułowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.