Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczności - wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E3PSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczności - wprowadzenie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student powinien być w stanie:

-definiować przedmiot i zagadnienia związane z psychologią społeczności;

- wymienić, opisać ekologiczne i systemowe teorie zachowania;

- scharakteryzować osiowe wartości psychologii społeczności;

- wskazać źródła wiedzy na temat społeczności.

- student zna podstawowe sposoby definiowania pojęcia kapitału społecznego, ich teoretyczne konteksty i ideologiczne uwarunkowania oraz historyczną genezę.

- student zna sposoby odnoszenia pojęcia kapitału społecznego do porównawczej analizy struktury społecznej oraz do rozważań na temat rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności rozwoju regionalnego.

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

- sformułować potencjalnie ważne dla społeczności kwestie;

- przygotować i zaplanować diagnozę społeczności;

- dobrać odpowiedni model interwencji i/lub prewencji;

- dobierać adekwatne narzędzia i metody badawcze;

- student jest w stanie wyróżnić rożne sposoby posługiwanie się pojęciem kapitału społecznego we współczesnych dyskursach nauki, mediów i polityki oraz krytyczne przeanalizować ich uwarunkowania i implikacje.

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:

- aktywna postawa w/do pracy zespołowej;

- wrażliwość na znaczenie relacji interpersonalnych, kulturowych i społecznych w kontakcie z grupą w sytuacji interwencji i prewencji;

- postępowanie zgodne z zasadami kodeksu etycznego psychologa;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Dominik Owczarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

egzamin zawierający pytania testowe i pytania otwarte, ocena wypowiedzi ustnej, ocena zespołowego projektu zaliczeniowego, wykonywanie ćwiczeń i zadań grupowych w trakcie zajęć, obserwacja pracy na zajęciach

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyfiką psychologii społeczności oraz pokazanie w jakich obszarach psycholog społeczności może pracować. Studenci poznają techniki pracy z różnymi społecznościami w ramach organizacji pozarządowych, organizowania społeczności lokalnej, samorządu lokalnego, instytucji pomocy społecznej, współpracy z architektem czy urbanistą, a także

korporacji.

Na zajęciach będą poruszane następujące zagadnienia:

Psycholog społeczności w organizacji pozarządowej

Organizowanie społeczności lokalnej – centrum społeczności lokalnej i trzy role organizatora społeczności lokalnej. Ruchy nieformalne

Zagadnienia: Model organizowania społeczności lokalnej (OSL), tworzenie partnerstw loklanych, lokalny kapitał społeczny, ruchy nieformalne, ruchy miejskie, samoorganizowanie, aktywność sąsiedzka

Psycholog społeczności w samorządzie lokalnym

Zagadnienia: partycypacja publiczna na poziomie lokalnym, badania potrzeb i preferencji społeczności lokalnej¸ rewitalizacja, tworzenie lokalnych strategii rozwoju

Psycholog społeczności w instytucjach pomocy społecznej

Zagadnienia: idea polityki społecznej i jej realizacja, rola pracownika socjalnego w organizowaniu społeczności lokalnej, idea ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Psycholog społeczności w pracy z architektem i urbanistą

Zagadnienia: projektowanie oparte o wiedzę, tworzenie tożsamości lokalnej

Psycholog społeczności w korporacji

Zagadnienia: HR, CSR, wolontariat pracowniczy

Prezentacja pracy projektowej

Literatura:

Twelvetrees, A. (2014) Pracując ze społecznością, tłum. Anna Konieczna-Purchała, red.nauk. Tomasz Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Kaźmierczak, T., Bąbska, B., Popłońska-Kowalska, M., Rymsza, M. (2013) Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa

Halpern, D. (2005) Social capital, Chapter 1 Introduction: Concepts, History and Measurement, Polity, Cambridge, Malden, pp. 1-40

Owczarek, D. (2014) Zróbmy sobie podwórko! Projektowanie partycypacyjne ełckiego podwórka, w: M. Rymsza (red.), Praca środowiskowa w Polsce - tradycja i teraźniejszość, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Anna Olech (red.) (2011) Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Praca zbiorowa (2011), Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych w Polsce, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Warszawa

Owczarek, D. (2013) Konsultacje publiczne w bibliotece publicznej - zróbmy to razem, Fundacja Civis Polonus, Warszawa

M. Rymsza (red.) (2014) Praca środowiskowa w Polsce - tradycja i teraźniejszość, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Dudkiewicz, M (red.) (2013) Oblicza zmiany lokalnej. Studia przypadków, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Wygnański, J.J. (2009) O ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin

Majer, A (2010) Socjologia i przestrzeń miejska, Cz. IV Kryzys i odnowa miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss.229-289

Lewicka, M. (2012) Psychologia miejsca, Scholar, Warszawa

Ćwik, N., Januszewska, J. (2010) Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. Poradnik efektywnej współpracy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa

Dudkiewicz, M. (2010) Wolontariat pracowniczy – miedzy emocjami a racjonalnością, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna, , film, twórczy spór

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.