Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-2C3PBA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy - 2
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

ZAŁOŻENIA

Nabyte podczas zajęć umiejętności mają służyć rozwojowi kompetencji studenta w zakresie realizacji socjologicznego projektu badawczego.

CELE

Analiza oraz interpretacja zebranych danych. Przygotowanie raportu badawczego. Prezentacja wyników.

Pełny opis:

Sprawozdania z przeprowadzonych wywiadów podczas praktyk badawczych-1.

Praca nad analizą danych.

Prezentacje połączone z dyskusją.

Przygotowanie raportu badawczego.

Omówienie wniosków i propozycji dalszych badań.

Podsumowanie. Zaliczenia.

Literatura:

Denzin Norman K. Yvonna S. Lincoln. 2010. Metody badań jakościowych. T. 1 i 2 Warszawa: PWN.

Geertz Clifford. 2005. Interpretacja kultur: Wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 17-47.

Kanash Tatsiana. 2011. Jak skonstruować i zrealizować projekt badawczy. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa:APS.

Kniowska Katarzyny. 1999. Opis klucz do rozumienia kultury. Łódź: PTL.

Flick Uwe. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: PWN.

Kvale Steinar. 2004. InterVews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

Wyka Anna. 1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA i ICH OCENA

Wiedza Sposób pomiaru

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu socjologii i nauk pokrewnych

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii i nauk pokrewnych

Posiada wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i medycznych) i ich elementach w wymiarze regionu lub skali lokalnej

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające na prowadzenie badań empirycznych Zaliczenie projektu na ocenę:

Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia, rozróżniać koncepcje z zakresu przedmiotu badan różnych autorów.

Potrafi opisać i objaśniać omawiane zagadnienia. Potrafi rozróżniać pomiedzy podejściami i wskazać różnice w ich metodach.

Potrafi scharakteryzować przebieg omawianych procesow, omówić ich zróżnicowanie w zależności od specyfiki lokalnej i czasu historycznego.

Umiejętności Sposób pomiaru

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii

Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) w zakresie socjologii

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego Zaliczenie na ocenę:

Umiejętnie wykorzysta wiedzę teoretyczną przy formułowaniu problemu badawczego, zaprojektuje przebieg badania, potrafi wyszukiwać dane i przeprowadzić badanie, dokona analizy i interpretacji danych

Potrafi uporządkować, opracować, zinterpretować i zanalizować dane oraz je weryfikować

Umie napisać pracę pisemna, wykorzystać podstawowe koncepcje teoretyczne do analizy samodzielnie zebranych materiałów

Umie zreferować tekst socjologiczny, samodzielnie sformułowany problem badawczy, wyniki przeprowadzonych badań

Wyszukuje literaturę socjologiczną, którą potrafi się posłużyć przy projektowaniu problemu badawczego i analizie danych

Kompetencje społeczne Sposób pomiaru

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich, kulturowych), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Zaliczenie projektu na ocenę:

Zdolność i chęć do współpracy, współpraca w grupie zadaniowej, otwartość na innych i ich poglądy i sposoby dzialania.

Postepowanie zgodne z priorytetami realizacji badania.

Umiejętność postrzegania relacji pomiędzy sferami życia społecznego, kreatywność, wrażliwość na niuanse, otwartosc na krytykę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Ilona Matysiak, Robert Pawlak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.