Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-2C3DEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia społeczna
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wiedza przekazywana w trakcie zajęć ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i metodami demograficznymi oraz problemami ludnościowymi współczesnego świata i Polski.

WYKŁAD

Demografia jako nauka: przedmiot demografii, demografia i inne nauki społeczne ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, użyteczne dla socjologa źródła danych demograficznych

Źródła danych demograficznych. Rodziny polskie, gospodarstwa domowe i warunki życia ludności na podstawie NSP.

Metody analizy demograficznej: współczynniki demograficzne i ich rodzaje, zasady standaryzacji i analizy kohortowej

Ruch naturalny i reprodukcja: typy reprodukcji, teorie przejść demograficznych.

Ludność: rozwój liczebny ludności świata i Polski, procesy urbanizacji.

Prognozy ludnościowe.

Polityka odnowy demograficznej.

ĆWICZENIA

Procesy mobilności przestrzennej:

imigranci w Polsce - sytuacja imigrantów, Polacy wobec imigrantów,

polska emigracja - kierunki emigracji, sytuacja emigrantów

Pełny opis:

Wiedza przekazywana w trakcie zajęć ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i metodami demograficznymi oraz problemami ludnościowymi współczesnego świata i Polski. Po ukończeniu zajęć studenci powinni wykazywać się umiejętnościami korzystania z danych źródłowych dotyczących procesów ludnościowych, a także syntetycznej analizy problemów związanych z wielowymiarowością problemów demograficznych.

WYKŁAD

Demografia jako nauka: przedmiot demografii, demografia i inne nauki społeczne ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, uzyteczne dla socjologa źródła danych demograficznych

Żródła danych demograficznych. Rodziny polskie, gospodarstwa domowe i warunki życia ludności na podstawie NSP.

Metody analizy demograficznej: ogólne zasady budowy współczynników demograficznych, rodzaje współczynników, zasady standaryzacji i analizy kohortowej

Ruch naturalny i reprodukcja: typy reprodukcji, teorie przejść demograficznych, fazy transformacji, współczynniki reprodukcji.

Ludność: rozwój liczebny ludności świata i Polski, struktura ludności, procesy urbanizacji.

Prognozy ludnościowe.

Polityka odnowy demograficznej w kontekście procesów społecznych zmian i prognoz ludnościowych.

ĆWICZENIA

Procesy mobilności przestrzennej:

imigranci w Polsce - sytuacja imigrantów, Polacy wobec imigrantów,

polska emigracja - kierunki emigracji, sytuacja emigrantów

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jerzy Z. Holzer. 2003. Demografia. Warszawa: PWE.

Okólski M. 2004. Demografia zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Kowaleski T., Szukalski P. (red.). 2002. Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Slany K. 2007. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. W: A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków: Wydawnictwo WAM Polska Akademia Nauk.

Slany K. (red.). 2008. Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. 2008. Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Kepińska E. 2008. Migracje sezonowe z Polski do Niemiec. Mechnizmy rekrutacji, rola rodziny i zróżnicowanie według płci. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Gutkowska A. (red.) 2007. Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Efekty uczenia się:

Student/ka ma podstawową wiedzę o demografii jako nauce i jej miejscu w systemie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem powiązań demografii z socjologią

Student/ka zna elementarną terminologię z zakresu demografii, np. ruch naturalny ludności, reprodukcja ludności, kohorta, piramida demograficzna etc.

Student/ka zna sposoby pozyskiwania danych (ewidencje bieżące stanu ludności, ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności, NSP) i metody analizy demograficznej (ogólne zasady budowy współczynników demograficznych i ich rodzaje, zasady standaryzacji współczynników i zasady analizy kohortowej)

Student zna podstawowe procesy ludnościowe zachodzące w skali krajowej i globalnej i ich uwarunkowania (przejścia demograficzne, demograficzne starzenie społeczeństw, urbanizacja, migracje)

Umiejętności

Student/ka umie prawidłowo interpretować dane demograficzne (np. współczynniki reprodukcji netto i brutto, rodności, płodności etc.) i posłużyć się nimi w analizie procesów ludnościowych

Student/ka potrafi wykorzystać wiedzę i dane demograficzne do przygotowania własnych opracowań - w socjologicznych analizach zjawisk i procesów społecznych, takich jak: migracje, wzorce dzietności, przemiany rodziny, przemiany stylów życia, mentalności etc

Student/ka potrafi uzupełniać nabytą wiedzę - wyszukiwać dane demograficzne w dostępnych bazach i opracowaniach

Kompetencje społeczne

Student/ka wykazuje otwartość na samodzielne wyszukiwanie dodatkowych źródeł informacji z zakresu omawianych zagadnień z wykorzystaniem danych demograficznych.

Student/ka chętnie współpracuje w grupie zadaniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne oraz o liczne dane obrazujące podejmowany temat,

pisemne kolokwium egzaminacyjne

Ćwiczenia: opracowania wybranych elementów literatury przedmiotu,

udział w dyskusji

praca w grupach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Taras Pidustva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.