Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie motywacji do nauki uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3E5KMN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie motywacji do nauki uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Efekty kształcenia:

-Jest w stanie wymienić i scharakteryzować przedstawione w trakcie zajęć koncepcje motywacji odnoszące się do teorii atrybucji, samo-dederminacji, samokontroli, celów

-Zna przyczyny problemów motywacyjne i potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-Umie analizować braki motywacyjne uczniów o specjalnych potrzebach motywacyjnych z punktu widzenia w/w teorii

-Potrafi posłużyć się różnymi koncepcjami w rozwijaniu motywacji do nauki

-Potrafi odpowiednio zorganizować środowisko edukacyjne ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-Potrafi współpracować z rodzicami i nauczycielami ucznia w procesie wspierania jego motywacji

-Potrafi pracować w grupie

-Postępuje zgodnie z zasadami etyki psychologa

Jest wrażliwy na potrzeby osób o różnych deficytach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)