Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziecko w opiece zastępczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3E4DWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziecko w opiece zastępczej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1.

Rodzina i jej znaczenie

Funkcjonowanie współczesnej rodziny

Zaburzenie podstawowej relacji dziecko- opiekun – rodziny dysfunkcjonalne a system

wsparcia

Polityka społeczna wobec rodziny jako subdyscyplina polityki społecznej

2.

Środki i instrumenty realizacji polityki rodzinnej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

Ubóstwo rodzin i dzieci jako kwestia społeczna – wyzwaniem dla polityki społecznej,

pomocy społecznej

Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej

3.

Nowe tendencje w dziedzinie opieki instytucjonalnej w Polsce na tle rozwiązań europejskich

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym w latach 1989-2014

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego - 1

4.

Rodzina problemowa

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

5.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej - charakterystyka dziecka sierocego

6.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza rodzinna

Sytuacja społeczna dziecka w opiece zastępczej

7.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza instytucjonalna

Pułapki opiekunów. Bezradność. Wypalenie

Sytuacja społeczna dziecka w opiece zastępczej

8.

Indywidualne plany pracy w warunkach pieczy zastępczej instytucjonalnej

Wybrane metody, techniki i narzędzia

Leczenie i wychowanie „T” Dzieci

9.

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Efekty kształcenia:

-Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju dziecka przebywającego w opiece zastępczej, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym i społecznym

-Student ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów psychologicznych, zwłaszcza psychologii rodziny

-Student rozumie i poddaje analizie procesy psychologiczne ważne dla zdrowia i jego ochrony

-Student zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych, w zakresie psychologii dziecka post traumatycznego

-Student ma uporządkowana wiedzę o patologiach i zaburzeniach związanych ze sferą emocjonalną

-Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych

-Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych

-Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

-Student posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju dziecka przebywającego w opiece zastępczej, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym i społecznym

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów psychologicznych, zwłaszcza psychologii rodziny

Rozumie i poddaje analizie procesy psychologiczne ważne dla zdrowia i jego ochrony

Zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych, w zakresie psychologii dziecka post traumatycznego

Ma uporządkowana wiedzę o patologiach i zaburzeniach związanych ze sferą emocjonalną

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych

Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

Posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Stosowane sposoby pomiaru efektów kształcenia:

-Uczestnictwo w dyskusji

-Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

-Przygotowywanie pisemnych „wejściówek” na podstawie uprzedniej kwerendy treści z zakresu przedmiotu

-Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału - aktywne uczestniczenie w zajęciach

Pełny opis:

1.

Rodzina i jej znaczenie

Funkcjonowanie współczesnej rodziny

Zaburzenie podstawowej relacji dziecko- opiekun – rodziny dysfunkcjonalne a system

wsparcia

Polityka społeczna wobec rodziny jako subdyscyplina polityki społecznej

2.

Środki i instrumenty realizacji polityki rodzinnej

Wybrane formy wsparcia rodzin z dziećmi

Ubóstwo rodzin i dzieci jako kwestia społeczna – wyzwaniem dla polityki społecznej,

pomocy społecznej

Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej

3.

Nowe tendencje w dziedzinie opieki instytucjonalnej w Polsce na tle rozwiązań europejskich

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym w latach 1989-2014

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego - 1

4.

Rodzina problemowa

Wybrane techniki pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

5.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego

Zagadnienie i uwarunkowania sieroctwa

Obraz dziecka przebywającego w opiece zastępczej - charakterystyka dziecka sierocego

6.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza rodzinna

Sytuacja społeczna dziecka w opiece zastępczej

7.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego – piecza zastępcza instytucjonalna

Pułapki opiekunów. Bezradność. Wypalenie

Sytuacja społeczna dziecka w opiece zastępczej

8.

Indywidualne plany pracy w warunkach pieczy zastępczej instytucjonalnej

Wybrane metody, techniki i narzędzia

Leczenie i wychowanie „T” Dzieci

9.

Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Ad. 1.

Dziewięcka-Bokun L., Rodzina jako wyzwanie polityki społecznej; [w:] Kedzior J; Ładyżyński A., (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej; Toruń 2009.

Firlit-Fesnak., Rodziny polskie i polityka prorodzinna, stan i kierunki przemian, [w:] Firlit-Fesnak, Szylko-Skoczny M., (red.) Polityka społeczna, Warszawa 2011.

Kępski Cz., Głodne dzieci w Polsce., [w:] Głodne dzieci w Polsce, Kępski Cz., [red.] Lublin 2011.

Marzec-Holka K., Współczesne dylematy „dobra wspólnego” a problem wykluczenia społecznego w racy socjalnej i polityce społecznej; [w:] Praca socjalna i polityka społeczna, red. Marzec-Holka; Rutkowska A; Joachimowska M., Bydgoszcz 2008.

Sędzicki M., Wybrane aspekty polskiej polityki prorodzinnej, [w:] M. Sędzicki (red.) Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia (red.), APS, Warszawa 2012.

Wolska-Długosz M., Założenia polityki prorodzinnej i co dalej?, [w:] System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Ad.2.

Adamowska L., Formy pomocy finansowej świadczone dziecku i rodzinie z tytułu zaopatrzenia społecznego; [w:] Praca socjalna Kształcenie-działanie-konteksty, Kraków 2010.

Banach M., Rola powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w systemie opieki i pomocy społecznej, [w:] System opieki i pomocy – założenia a rzeczywistość, A. Róg (red.), Tarnobrzeg 2009.

Krajewska B.; Nowy system opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze; Nr 10; 2011.

Róg A., Funkcje i zadania placówek wsparcia dziennego oraz ich realizacja; [w:] System

opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Ad.3.

Kaczmarek M.; Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie w latach 2000 – 2010, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze; Nr 5; 2011.

Kantowicz E., Opieka nad dzieckiem w Polsce jako ogniwo systemu pomocy społecznej

– nowe wyzwania, [w:] System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka-Zuber R.;

Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Luberadzka – Gruca J.; Wspieranie rodziny i piecza zastępcza w świetle nowej ustawy;

Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze; Nr 10; 2011.

Ad.4.

Górak A., Sosnowski M., Wawra I., Flak B., Nowatorskie instrumenty w pracy socjalnej

z klientami pomocy społecznej. Dział II. Asystent rodziny profesjonalista w pracy z rodzinami wieloproblemowymi, Wrocław 2011.

Gromelska K., Zbieżność działań kurateli sądowej i pomocy społecznej na rzecz rodziny, [w:] Sędzicki M. (red.), Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia, Warszawa 2012.

Ad.5.

Kozak S., Eurosieroctwo – negatywne skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin

w kraju i za granicą; W: Patologia eurosieroctwa w Polsce, Warszawa 2010, str. 113-143.

Sędzicki M., Dysfunkcjonalność dziecka pozbawionego opieki rodziców – przegląd stanowisk, [w:] Nie w pełni sprawni, red. Piekt-Brodzka D.M.., Warszawa 2008/9.

Węgierski Z., Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Rozdział I, Toruń 2006.

Ad.6.

Bałandynowicz A., Rodzinne domy terapeutyczne jakościową propozycją reformowania systemu opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci bez przyszłości; (w:) System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Kaczmarek M.; Adopcja w latach 2000- 2009; Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze; Nr 2; 2011.

•Kelm A.; Ewolucja modelu rodzinnego domu dziecka w świetle dokumentów normatywnych i doświadczeń, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze; Nr 1; 2011.

Ad.7.

Drozdowski L., Weigl B. (red. nauk.), 2011, Rodzinne domy dziecka - opieka, wychowanie, terapia, Fundacja ORLEN-Dar Serca, Warszawa

Kaczmarek M.; Dekada przekształceń domów dziecka; Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010 nr 1.

Lisowska E., Wypalenie zawodowe czy wyczerpanie – zmęczenie pracą wychowawców w domach dziecka, [w:] System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Polkowski T.; Metody przekształceń domów dziecka w świetle założeń reformy systemu

wsparcia rodziny (Doświadczenia Towarzystwa „Nasz Dom”); [w:] www.towarzystwonaszdom.pl (zakładka: publikacje „Nasz Dom”)

Sędzicki M., Przyczyny umieszczania dzieci w placówkach socjalizacyjnych w dobie zmian systemowych, [w:] System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Wszołek J.; Ocena domów dziecka; Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze; Nr 4; 2011.

Ad.8.

Drozdowski, L. (2009). Dzieci po doświadczeniu nadużyć seksualnych w polskim systemie wychowania, terapii, pracy socjalnej i edukacji. Model teoretyczny i doświadczenia praktyczne. Standardy Medyczne- Pediatria, 39, 11

Narodowa Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży, Poradnik profesjonalisty, NSLT 2012.

Perzanowski T; Kilka uwag o koncepcji indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. 2002, nr 10.

Polkowski T.; Borowiec S.; Praca z rodziną dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej, (Rozdział X), [w:] Wprowadzenie do pracy socjalnej z wybranymi kategoriami wspomaganych, Piekut – Brodzka D.M., Warszawa 2007/2008.

Polkowski T.; Planowanie stałych rozwiązań oraz ind. plan pracy z dzieckiem i rodziną

w warunkach placówki opiekuńczo - wychowawczej; [w:] D. M. Piekut – Brodzka; System pomocy społecznej u progu XXI wieku; (red.) APS 2002.

Ad.9.

Stojecka – Zuber R., Usamodzielnienie wychowanków placówek socjalizacyjnych – założenia a rzeczywistość, [w:] System opieki i pomocy. Założenia a rzeczywistość; Stojecka – Zuber R.; Róg A. (red.) Tarnobrzeg 2009.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-Dyskusja kierowana

-Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką,

Nakład pracy studenta:

-Godziny kontaktowe: 3 h

-Przygotowywanie się do zajęć: 20h

-Opracowywanie kwerend - wejściówek, prac pisemnych, prezentacji: 10h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.