Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zapobieganie zachowaniom problemowym okresu dzieciństwa i dorastania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3C5ZZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zapobieganie zachowaniom problemowym okresu dzieciństwa i dorastania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawy profilaktyki zachowań problemowych (ryzykownych), skierowanej do dzieci i młodzieży, opartej na psychologicznej wiedzy o mechanizmach zależności. Podczas zajęć analizowana jest charakterystyka i psychologiczna analiza głównych form zachowań problemowych okresu dzieciństwa i dorastania oraz elementy profilaktyki takich zachowań.

Pełny opis:

Pojęcie „zachowania problemowe” na tle charakterystyki okresu dzieciństwa, dorastania i wczesnej dorosłości; model czynników ryzyka i czynników ochronnych (Jessora); teorie Ajzena, Bandury, Prochaski i Kandel jako podstawy działań profilaktycznych; charakterystyka i psychologiczna analiza głównych form zachowań problemowych w okresie dzieciństwa i dorastania (niewłaściwe odżywianie się, brak aktywności fizycznej, wczesna inicjacja i aktywność seksualna; używanie substancji psychoaktywnych (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków, dopalaczy, napojów energetyzujących); uzależnienia behawioralne (hazard, komputer, Internet); zachowania antyspołeczne (kłamstwo i nieposłuszeństwo, kradzieże i wandalizm, różne formy agresji interpersonalnej, cyberbullying); behawioralne, psychologiczne i fizjologiczne wskaźniki uzależnienia. Metodologia budowania programów prozdrowotnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA Łuszczyńska A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczą? Gdańsk: GWP.

McWhriter J., i in. (2001). Zagrożona młodzież. Warszawa, PARPA.

Pilecka W. (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. UJ.

Szymańska J. (2012). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa, ORE.

Woronowicz B. (2009). Uzależnienia. Warszawa, Parpamedia.

Woynarowska B. (red) (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa, PWN.

Zaleśkiewicz T. (2005). Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańsk. GWP. (Część I i II)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Borkowska A., Szymańska J., Witkowska M. (2012). Przeciwdziałanie agresji w szkole. Warszawa, ORE.

Brzezińska A., Hornowska E. (red.) (2004). Dzieci i młodzież wobec agresji przemocy. Warszawa, Scholar.

Gaś Z.B. (2006). Profilaktyka w szkole, Warszawa, WSiP.

Goszczyńska M, Studenski R. (red.) (2006). Psychologia zachowań ryzykownych. Warszawa, Żak.

Jarczyńska J. (2009). Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym. Warszawa, Parpamedia.

Jędrzejko M. (red.) (2009). Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Pułtusk-Warszawa, Akad. Hum. im. A. Gieysztora.

Maisto S.A., Galizio M., Connors J.D. (2000). Uzależnienie: zażywanie i nadużywanie. Warszawa, Karan.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Warszawa, Scholar.

Pospiszyl I. (2009). Patologie społeczne. Warszawa, PWN.

Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków, Impuls.

Urban B. (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków, UJ.

Wolańczyk T., Komender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa, PZWL.

Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa, Diffin.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie pojęcie „zachowania problemowe” na tle charakterystyki okresu dorastania i wczesnej dorosłości.

Rozumie pojęcia i rolę czynników ochronnych oraz czynników ryzyka, potrafi podać przykłady dotyczące różnych zachowań problemowych.

Zna założenia podstawowych modeli wyjaśniających podejmowanie przez młodzież zachowań problemowych i zmiany zachowań zdrowotnych oraz koncepcji dotyczących czynników ochronnych.

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia podejmowania zachowań problemowych.

Zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych w zakresie właściwym dla psychologii.

Ma uporządkowaną wiedzę o patologiach i zaburzeniach związanych ze sferą zachowania człowieka oraz o ich biologicznych, społecznych i indywidualnych uwarunkowaniach.

Rozumie mechanizmy, które decydują o podejmowaniu przez młodzież zachowań problemowych, w tym wczesnej inicjacji i aktywności seksualnej, używania substancji psychoaktywnych, hazardu, zachowań antyspołecznych.

Zna behawioralne, psychologiczne i fizjologiczne wskaźniki uzależnienia.

Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia w aspekcie psychologicznym.

Umiejętności:

Student potrafi ułożyć program w zakresie profilaktyki pierwszo- lub drugorzędowej.

Kompetencje społeczne:

Odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań w zakresie profilaktyki zachowań problemowych.

Metody i kryteria oceniania:

- Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach;

- Przygotowanie się do zajęć, lektury;

- Przygotowanie się do egzaminu;

- Przygotowanie scenariusza zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawy profilaktyki zachowań problemowych (ryzykownych), skierowanej do dzieci i młodzieży, opartej na psychologicznej wiedzy o mechanizmach zależności. Podczas zajęć analizowana jest charakterystyka i psychologiczna analiza głównych form zachowań problemowych okresu dzieciństwa i dorastania oraz elementy profilaktyki takich zachowań.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje podstawy profilaktyki zachowań problemowych oraz ryzykownych, skierowanej do dzieci i młodzieży, opartej na psychologicznej wiedzy o mechanizmach i zależnościach pomiędzy kontekstem środowiskowym (rodzina, szkoła, grupa, społeczność), uwarunkowaniami osobowościowymi i temperamentalnymi a skłonnością do zachowań społecznie nieakceptowanych, stanowiących ryzyko dla życia lub zdrowia jednostki.

Literatura:

PODSTAWOWA

Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne?. Warszawa: Scholar,

Wolińska, J.M. (2010). Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN (cz. I rozdz. 6, cz. II rozdz. 4, 5, 6)

Jędrzejko, M.Z., Rosik, B.P., Kowalski, M. (red) (2015). Uzależnienia behawioralne. Pułtusk-Warszawa: Wyd. Akademii Humanistycznej i Centrum Profilaktyki Społecznej

Urban B. (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wyd. UJ

Strelau, J., Zawadzki, B, Kaczmarek, M. (red)(2009). Konsekwencje psychiczne traumy. Warszawa: Scholar (rozdz. 2, 7 i 11)

UZUPEŁNIAJĄCA

Skwarek,B., Wulbach, E., Lewicka, I. (2014). Patologie i uzależnienia. Warszawa, Łódź: Wyd. AGH

Goszczyńska M, Studenski R. (red.) (2006). Psychologia zachowań ryzykownych. Warszawa, Żak.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN,

Brzezińska A., Hornowska E. (red.) (2004) Dzieci i młodzież wobec agresji przemocy. Warszawa

Minahan, J., Rappaport, N. (2014). Kod zachowania. Jak rozszyfrować i zmienić najtrudniejsze zachowania. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna,

Woronowicz B. (2009). Uzależnienia. Warszawa: Parpamedia

Aouil B.,Czerwiński, K., Wosik-Kawala, D. (2014). Internet w psychologii. Psychologia w internecie. Toruń: Wyd. Adam Marszałek

Flannery D.J., Huff C.R (1999). Youth violence: prevention, intervention and social policy, Washington: American Psychiatric Press

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praca w grupach, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca własna z literaturą.

Nakład pracy studenta:

- Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach;

- Przygotowanie się do zajęć, lektury;

- Przygotowanie się do egzaminu;

- Przygotowanie scenariusza zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawy profilaktyki zachowań problemowych (ryzykownych), skierowanej do dzieci i młodzieży, opartej na psychologicznej wiedzy o mechanizmach zależności. Podczas zajęć analizowana jest charakterystyka i psychologiczna analiza głównych form zachowań problemowych okresu dzieciństwa i dorastania oraz elementy profilaktyki takich zachowań.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje podstawy profilaktyki zachowań problemowych oraz ryzykownych, skierowanej do dzieci i młodzieży, opartej na psychologicznej wiedzy o mechanizmach i zależnościach pomiędzy kontekstem środowiskowym (rodzina, szkoła, grupa, społeczność), uwarunkowaniami osobowościowymi i temperamentalnymi a skłonnością do zachowań społecznie nieakceptowanych, stanowiących ryzyko dla życia lub zdrowia jednostki.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne?. Warszawa: Scholar,

2. Wolińska, J.M. (2010). Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin: Wydawnictwo UMCS

3. Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN (cz. I rozdz. 6, cz. II rozdz. 4, 5, 6)

4. Jędrzejko, M.Z., Rosik, B.P., Kowalski, M. (red) (2015). Uzależnienia behawioralne. Pułtusk-Warszawa: Wyd. Akademii Humanistycznej i Centrum Profilaktyki Społecznej

5. Urban B. (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wyd. UJ

6. Strelau, J., Zawadzki, B, Kaczmarek, M. (red)(2009). Konsekwencje psychiczne traumy. Warszawa: Scholar (rozdz. 2, 7 i 11)

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Skwarek,B., Wulbach, E., Lewicka, I. (2014). Patologie i uzależnienia. Warszawa, Łódź: Wyd. AGH

2. Goszczyńska M, Studenski R. (red.) (2006). Psychologia zachowań ryzykownych. Warszawa, Żak.

3. Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN,

4. Brzezińska A., Hornowska E. (red.) (2004) Dzieci i młodzież wobec agresji przemocy. Warszawa

5. Minahan, J., Rappaport, N. (2014). Kod zachowania. Jak rozszyfrować i zmienić najtrudniejsze zachowania. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna,

6. Woronowicz B. (2009). Uzależnienia. Warszawa: Parpamedia

7. Aouil B.,Czerwiński, K., Wosik-Kawala, D. (2014). Internet w psychologii. Psychologia w internecie. Toruń: Wyd. Adam Marszałek

8. Flannery D.J., Huff C.R (1999). Youth violence: prevention, intervention and social policy, Washington: American Psychiatric Press

Uwagi:

Egzamin testowy - test jednokrotnego wyboru oraz część opisowa. Punkty obliczane są z całości, zalicza 60 % uzyskanych odpowiedzi

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.