Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3C4PRD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Diagnoza psychologiczna

- wyjaśnienie terminu,

- podstawy teoretyczne diagnozy,

- diagnoza a zawód psychologa,

- rodzaje/ modele/ podejścia

2. Etapy diagnozowania

- Źródła danych diagnostycznych wg Cattela; model Bartona; model Fiske’go; charakterystyka wskaźników diagnostycznych

3. Diagnoza oparta na dowodach empirycznych (EBA)

4. Umiejętności i kompetencje w diagnozowaniu

- kontekst społeczno – kulturowy

- etyka w badaniu

5. Prowadzenie wywiadu psychologicznego

6. Obserwacja jako metoda diagnozy psychologicznej

7. Badanie technikami kwestionariuszowymi i technikami projekcyjnymi

8. Wybrane problemy selekcji; selekcja a modyfikacja; reguły decyzyjne.

- Opracowywanie raportu diagnostycznego.

- Diagnozowanie jako sytuacja komunikacyjna; funkcje komunikowania.

9. Orzeczenia i opinie psychologiczne – analiza przygotowanych diagnoz psychologicznych.

10. Kolokwium końcowe

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA 1. Paluchowski, W. J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

2. Paluchowski, W. J. (2007). Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

3. Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej (s. 23-92). W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP.

4. Stemplewska-Żakowicz, K. (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdansk: GWP.

5. Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: WAiP - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1. T. Szustrowa, 1991, Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacje, Wydawnictwa UW, Warszawa.

2. Ziemski S. (1973). Podstawy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza powszechna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)