Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczności lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-SPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczności lokalne
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia polityki i problemów społecznych, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia polityki i problemów społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Społeczności lokalne – wprowadzenie: definicja, dlaczego warto je badać.

2. Koncepcja kapitału społecznego i jej znaczenie dla socjologii społeczności lokalnych.

3. Wiejskie społeczności lokalne i ich współczesne przemiany.

4. Kształtowanie się społeczności lokalnej w przestrzeni podmiejskiej.

5. Lokalność w dużym mieście: organizacje lokalne, inicjatywy sąsiedzkie.

6. Społeczności lokalne a współczesne procesy globalizacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 Student/-ka ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę w zakresie socjologii społeczności lokalnych.

K_W05 Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych obecnych w różnych typach współczesnych społeczności lokalnych.

K_W06 Ma wiedzę o ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach wykorzystywanych we współczesnych badaniach różnych typów społeczności lokalnych.

Umiejętności

K_U01 Student /-ka potrafi wykorzystać wiedzę i pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do opisu i analizy procesów zmiany społecznej zachodzących w różnych typach społeczności lokalnych.

K_U08 Potrafi funkcjonować i współdziałać w grupie przy wykonaniu zleconych zadań.

K_U05 Ma umiejętność prowadzenia debaty: merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań.

Kompetencje społeczne

K_K01 Student/-ka potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych problemów dotyczących socjologii społeczności lokalnych.

K_K03 Rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Procesy globalizacji kreują nowe wyzwania i możliwości, powodują wzrost mobilności, ale jednocześnie wzmacniają psychologiczną potrzebę „zakorzenienia” i tęsknotę za przynależnością do „wspólnoty”. Globalizacja nie zniszczyła znaczenia lokalności, ale jednocześnie przyczyniła się do głębokich przemian współczesnych społeczności lokalnych w wymiarze potrzeb, oczekiwań, aspiracji i stylów życia ich mieszkańców oraz charakteru więzi międzyludzkich. Podczas zajęć będziemy przyglądać się wybranym społecznościom lokalnym, zachodzącym w nich przemianom, a także podejmowanym przez ich mieszkańców inicjatywom. Szczególnie interesować nas będą przejawy aktywności społecznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Pełny opis:

Elementy socjologii społeczności lokalnych (definicje i typologie), kapitał społeczny w społecznościach lokalnych, procesy "budowania" wspólnoty na poziomie lokalnym, władza i polityka w społecznościach lokalnych, procesy suburbanizacji - kształtowanie się społeczności lokalnych na terenach podmiejskich, lokalność w środowisku wielkomiejskim, wiejska społeczność lokalna jako przestrzeń aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej, społeczności lokalne pogranicza i pamięć historyczna, wizerunki społeczności lokalnych w mediach, społeczności wirtualne, lokalność a procesy globalizacji.

Literatura:

P. Starosta (1995), „Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego” rozdz. 1 „Odkrycie, krytyka i renesans społeczności lokalnych”;

R.D. Putnam (1995), „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”, rozdz. 6. „Kapitał społeczny a sukces instytucji”;

C. Trutkowski, S. Mandes (2005), „Kapitał społeczny w małych miastach”, rozdz. 2 „Kapitał społeczny”;

J. Herbst (2008), „Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich”, w: M. Halamska, red., „Wiejskie organizacje pozarządowe”;

R. Kamiński (2008), „Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych”, rozdz. 5 „Aktywność społeczności wiejskich: nowe inicjatywy”;

M. Fuszara (2006), „Sołtyski w Polsce”;

K. Kajdanek (2011), „W poszukiwaniu nowej roli – sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia”, „Wieś i Rolnictwo” 1 (150);

B. Jałowiecki, M.S. Szczepański (2002), „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej”, rozdz. 3 „Miasto i przestrzeń miejska w realnym socjalizmie – aktorzy i ideologie”;

J. Jacobs (1958), „Śródmieście jest dla ludzi”, w: „Chwała miasta”, Fundacja Bęc Zmiana;

A. Majer (2010), „Socjologia i przestrzeń miejska”, rozdz. 7 „Miasta w kryzysie”.

Żukowski, T., Theiss, M. (2009). „Obywatele wśród krewnych i znajomych: Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny i jego związki z kapitałem rodzinnym oraz sąsiedzko-towarzyskim”, w: Zagórski K. (red.), „Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pańków, I. (2006). „Społeczny kapitał rodzinny a kapitał przywódczy w demokracji lokalnej”, w: J. Wasilewski (red.), „Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie”, Warszawa: ISP PAN.

Praszkier, R., Nowak, A. (2005). „Zmiany społeczne powstałe pod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych”, kwartalnik „Trzeci Sektor”.

Dzieniszewska-Naroska, K. (2004), „Praktyka sprawowania mandatu radnego”, w: K. Dzieniszewska-Naroska (red.), „Radny-sąsiad i polityk. Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym”, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Kajdanek, K. (2011), „Pomiędzy miastem a wsią? Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia”, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

Kajdanek, K. (2012), „Suburbanizacja po polsku”, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

Siemieńska, R. (2011), „Kobiety i mężczyźni – aktorzy ‘płynnej rzeczywistości’. Niespójności postaw, zachowań i pozycji – dwie dekady przemian w Polsce i na świecie”, w: M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak (red.), „Polska po 20 latach wolności”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Procesy globalizacji kreują nowe wyzwania i możliwości, powodują wzrost mobilności, ale jednocześnie wzmacniają psychologiczną potrzebę „zakorzenienia” i tęsknotę za przynależnością do „wspólnoty”. Globalizacja nie zniszczyła znaczenia lokalności, ale jednocześnie przyczyniła się do głębokich przemian współczesnych społeczności lokalnych w wymiarze potrzeb, oczekiwań, aspiracji i stylów życia ich mieszkańców oraz charakteru więzi międzyludzkich. Podczas zajęć będziemy przyglądać się wybranym społecznościom lokalnym, zachodzącym w nich przemianom, a także podejmowanym przez ich mieszkańców inicjatywom. Szczególnie interesować nas będą przejawy aktywności społecznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Pełny opis:

Elementy socjologii społeczności lokalnych (definicje i typologie), kapitał społeczny w społecznościach lokalnych, procesy "budowania" wspólnoty na poziomie lokalnym, władza i polityka w społecznościach lokalnych, procesy suburbanizacji - kształtowanie się społeczności lokalnych na terenach podmiejskich, lokalność w środowisku wielkomiejskim, wiejska społeczność lokalna jako przestrzeń aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej, społeczności lokalne pogranicza i pamięć historyczna, wizerunki społeczności lokalnych w mediach, społeczności wirtualne, lokalność a procesy globalizacji.

Literatura:

1. P. Starosta (1995), „Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego” rozdz. 1 2. „Odkrycie, krytyka i renesans społeczności lokalnych”;

2. R.D. Putnam (1995), „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”, rozdz. 6. „Kapitał społeczny a sukces instytucji”;

3. C. Trutkowski, S. Mandes (2005), „Kapitał społeczny w małych miastach”, rozdz. 2 „Kapitał społeczny”;

4. J. Herbst (2008), „Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich”, w: M. Halamska, red., „Wiejskie organizacje pozarządowe”;

5. R. Kamiński (2008), „Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych”, rozdz. 5 „Aktywność społeczności wiejskich: nowe inicjatywy”;

6. M. Fuszara (2006), „Sołtyski w Polsce”;

7. K. Kajdanek (2011), „W poszukiwaniu nowej roli – sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia”, „Wieś i Rolnictwo” 1 (150);

8. B. Jałowiecki, M.S. Szczepański (2002), „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej”, rozdz. 3 „Miasto i przestrzeń miejska w realnym socjalizmie – aktorzy i ideologie”;

9. J. Jacobs (1958), „Śródmieście jest dla ludzi”, w: „Chwała miasta”, Fundacja Bęc Zmiana;

10. A. Majer (2010), „Socjologia i przestrzeń miejska”, rozdz. 7 „Miasta w kryzysie”.

11. Żukowski, T., Theiss, M. (2009). „Obywatele wśród krewnych i znajomych: Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny i jego związki z kapitałem rodzinnym oraz sąsiedzko-towarzyskim”, w: Zagórski K. (red.), „Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

12. Praszkier, R., Nowak, A. (2005). „Zmiany społeczne powstałe pod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych”, kwartalnik „Trzeci Sektor”.

13. Dzieniszewska-Naroska, K. (2004), „Praktyka sprawowania mandatu radnego”, w: K. Dzieniszewska-Naroska (red.), „Radny-sąsiad i polityk. Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym”, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

14. Kajdanek, K. (2011), „Pomiędzy miastem a wsią? Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia”, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

15. Kajdanek, K. (2012), „Suburbanizacja po polsku”, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

16. Siemieńska, R. (2011), „Kobiety i mężczyźni – aktorzy ‘płynnej rzeczywistości’. Niespójności postaw, zachowań i pozycji – dwie dekady przemian w Polsce i na świecie”, w: M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, 17. J. Wawrzyniak (red.), „Polska po 20 latach wolności”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Procesy globalizacji kreują nowe wyzwania i możliwości, powodują wzrost mobilności, ale jednocześnie wzmacniają psychologiczną potrzebę „zakorzenienia” i tęsknotę za przynależnością do „wspólnoty”. Globalizacja nie zniszczyła znaczenia lokalności, ale jednocześnie przyczyniła się do głębokich przemian współczesnych społeczności lokalnych w wymiarze potrzeb, oczekiwań, aspiracji i stylów życia ich mieszkańców oraz charakteru więzi międzyludzkich. Podczas zajęć będziemy przyglądać się wybranym społecznościom lokalnym, zachodzącym w nich przemianom, a także podejmowanym przez ich mieszkańców inicjatywom. Szczególnie interesować nas będą przejawy aktywności społecznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Pełny opis:

Elementy socjologii społeczności lokalnych (definicje i typologie), kapitał społeczny w społecznościach lokalnych, procesy "budowania" wspólnoty na poziomie lokalnym, władza i polityka w społecznościach lokalnych, procesy suburbanizacji - kształtowanie się społeczności lokalnych na terenach podmiejskich, lokalność w środowisku wielkomiejskim, wiejska społeczność lokalna jako przestrzeń aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej, społeczności wirtualne, lokalność a procesy globalizacji.

Literatura:

1. P. Starosta (1995), „Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego” rozdz. 1 2. „Odkrycie, krytyka i renesans społeczności lokalnych”;

2. R.D. Putnam (1995), „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”, rozdz. 6. „Kapitał społeczny a sukces instytucji”;

3. C. Trutkowski, S. Mandes (2005), „Kapitał społeczny w małych miastach”, rozdz. 2 „Kapitał społeczny”;

4. J. Herbst (2008), „Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich”, w: M. Halamska, red., „Wiejskie organizacje pozarządowe”;

5. R. Kamiński (2008), „Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych”, rozdz. 5 „Aktywność społeczności wiejskich: nowe inicjatywy”;

6. M. Fuszara (2006), „Sołtyski w Polsce”;

7. K. Kajdanek (2011), „W poszukiwaniu nowej roli – sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia”, „Wieś i Rolnictwo” 1 (150);

8. B. Jałowiecki, M.S. Szczepański (2002), „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej”, rozdz. 3 „Miasto i przestrzeń miejska w realnym socjalizmie – aktorzy i ideologie”;

9. J. Jacobs (1958), „Śródmieście jest dla ludzi”, w: „Chwała miasta”, Fundacja Bęc Zmiana;

10. A. Majer (2010), „Socjologia i przestrzeń miejska”, rozdz. 7 „Miasta w kryzysie”.

11. Żukowski, T., Theiss, M. (2009). „Obywatele wśród krewnych i znajomych: Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny i jego związki z kapitałem rodzinnym oraz sąsiedzko-towarzyskim”, w: Zagórski K. (red.), „Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

12. Praszkier, R., Nowak, A. (2005). „Zmiany społeczne powstałe pod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych”, kwartalnik „Trzeci Sektor”.

13. Dzieniszewska-Naroska, K. (2004), „Praktyka sprawowania mandatu radnego”, w: K. Dzieniszewska-Naroska (red.), „Radny-sąsiad i polityk. Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym”, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

14. Kajdanek, K. (2011), „Pomiędzy miastem a wsią? Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia”, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

15. Kajdanek, K. (2012), „Suburbanizacja po polsku”, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

16. Siemieńska, R. (2011), „Kobiety i mężczyźni – aktorzy ‘płynnej rzeczywistości’. Niespójności postaw, zachowań i pozycji – dwie dekady przemian w Polsce i na świecie”, w: M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, 17. J. Wawrzyniak (red.), „Polska po 20 latach wolności”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Procesy globalizacji kreują nowe wyzwania i możliwości, powodują wzrost mobilności, ale jednocześnie wzmacniają psychologiczną potrzebę „zakorzenienia” i tęsknotę za przynależnością do „wspólnoty”. Globalizacja nie zniszczyła znaczenia lokalności, ale jednocześnie przyczyniła się do głębokich przemian współczesnych społeczności lokalnych w wymiarze potrzeb, oczekiwań, aspiracji i stylów życia ich mieszkańców oraz charakteru więzi międzyludzkich. Podczas zajęć będziemy przyglądać się wybranym społecznościom lokalnym, zachodzącym w nich przemianom, a także podejmowanym przez ich mieszkańców inicjatywom. Szczególnie interesować nas będą przejawy aktywności społecznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Pełny opis:

Elementy socjologii społeczności lokalnych (definicje i typologie), kapitał społeczny w społecznościach lokalnych, procesy "budowania" wspólnoty na poziomie lokalnym, władza i polityka w społecznościach lokalnych, procesy suburbanizacji - kształtowanie się społeczności lokalnych na terenach podmiejskich, lokalność w środowisku wielkomiejskim, wiejska społeczność lokalna jako przestrzeń aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej, społeczności wirtualne, lokalność a procesy globalizacji.

Literatura:

1. P. Starosta (1995), „Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego” rozdz. 1 2. „Odkrycie, krytyka i renesans społeczności lokalnych”;

2. R.D. Putnam (1995), „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”, rozdz. 6. „Kapitał społeczny a sukces instytucji”;

3. C. Trutkowski, S. Mandes (2005), „Kapitał społeczny w małych miastach”, rozdz. 2 „Kapitał społeczny”;

4. J. Herbst (2008), „Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich”, w: M. Halamska, red., „Wiejskie organizacje pozarządowe”;

5. R. Kamiński (2008), „Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych”, rozdz. 5 „Aktywność społeczności wiejskich: nowe inicjatywy”;

6. M. Fuszara (2006), „Sołtyski w Polsce”;

7. K. Kajdanek (2011), „W poszukiwaniu nowej roli – sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia”, „Wieś i Rolnictwo” 1 (150);

8. B. Jałowiecki, M.S. Szczepański (2002), „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej”, rozdz. 3 „Miasto i przestrzeń miejska w realnym socjalizmie – aktorzy i ideologie”;

9. J. Jacobs (1958), „Śródmieście jest dla ludzi”, w: „Chwała miasta”, Fundacja Bęc Zmiana;

10. A. Majer (2010), „Socjologia i przestrzeń miejska”, rozdz. 7 „Miasta w kryzysie”.

11. Żukowski, T., Theiss, M. (2009). „Obywatele wśród krewnych i znajomych: Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny i jego związki z kapitałem rodzinnym oraz sąsiedzko-towarzyskim”, w: Zagórski K. (red.), „Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

12. Praszkier, R., Nowak, A. (2005). „Zmiany społeczne powstałe pod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych”, kwartalnik „Trzeci Sektor”.

13. Dzieniszewska-Naroska, K. (2004), „Praktyka sprawowania mandatu radnego”, w: K. Dzieniszewska-Naroska (red.), „Radny-sąsiad i polityk. Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym”, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

14. Kajdanek, K. (2011), „Pomiędzy miastem a wsią? Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia”, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

15. Kajdanek, K. (2012), „Suburbanizacja po polsku”, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

16. Siemieńska, R. (2011), „Kobiety i mężczyźni – aktorzy ‘płynnej rzeczywistości’. Niespójności postaw, zachowań i pozycji – dwie dekady przemian w Polsce i na świecie”, w: M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, 17. J. Wawrzyniak (red.), „Polska po 20 latach wolności”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

- egzamin pisemny (weryfikacja testowa zapoznania się z materiałami przedstawianymi na wykładach - prezentacje Power Point)

- udział w dyskusji

- analiza tekstów, badań i danych

- przygotowywanie prezentacji

Pełny opis:

Procesy globalizacji kreują nowe wyzwania i możliwości, powodują wzrost mobilności, ale jednocześnie wzmacniają psychologiczną potrzebę „zakorzenienia” i tęsknotę za przynależnością do „wspólnoty”. Globalizacja nie zniszczyła znaczenia lokalności, ale jednocześnie przyczyniła się do głębokich przemian współczesnych społeczności lokalnych w wymiarze potrzeb, oczekiwań, aspiracji i stylów życia ich mieszkańców oraz charakteru więzi międzyludzkich. Podczas zajęć będziemy próbowali przyjrzeć się owym zmianom w różnych typach społeczności lokalnych (wiejskich, małomiasteczkowych, podmiejskich, pogranicza, itp.). Szczególnym przedmiotem zainteresowania będą zagadnienia tożsamości, kapitału społecznego, partycypacji obywatelskiej, władzy i polityki lokalnej.

Program zajęć obejmuje: elementy socjologii społeczności lokalnych (definicje i typologie), kapitał społeczny w społecznościach lokalnych, procesy "budowania" wspólnoty na poziomie lokalnym, władza i polityka w społecznościach lokalnych, procesy suburbanizacji - kształtowanie się społeczności lokalnych na terenach podmiejskich, lokalność w środowisku wielkomiejskim, wiejska społeczność lokalna jako przestrzeń aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej, społeczności wirtualne, lokalność a procesy globalizacji.

Literatura:

1. P. Starosta (1995), „Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego” rozdz. 1 2. „Odkrycie, krytyka i renesans społeczności lokalnych”;

2. R.D. Putnam (1995), „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”, rozdz. 6. „Kapitał społeczny a sukces instytucji”;

3. C. Trutkowski, S. Mandes (2005), „Kapitał społeczny w małych miastach”, rozdz. 2 „Kapitał społeczny”;

4. J. Herbst (2008), „Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich”, w: M. Halamska, red., „Wiejskie organizacje pozarządowe”;

5. R. Kamiński (2008), „Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych”, rozdz. 5 „Aktywność społeczności wiejskich: nowe inicjatywy”;

6. M. Fuszara (2006), „Sołtyski w Polsce”;

7. K. Kajdanek (2011), „W poszukiwaniu nowej roli – sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia”, „Wieś i Rolnictwo” 1 (150);

8. B. Jałowiecki, M.S. Szczepański (2002), „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej”, rozdz. 3 „Miasto i przestrzeń miejska w realnym socjalizmie – aktorzy i ideologie”;

9. J. Jacobs (1958), „Śródmieście jest dla ludzi”, w: „Chwała miasta”, Fundacja Bęc Zmiana;

10. A. Majer (2010), „Socjologia i przestrzeń miejska”, rozdz. 7 „Miasta w kryzysie”.

11. Żukowski, T., Theiss, M. (2009). „Obywatele wśród krewnych i znajomych: Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny i jego związki z kapitałem rodzinnym oraz sąsiedzko-towarzyskim”, w: Zagórski K. (red.), „Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

12. Praszkier, R., Nowak, A. (2005). „Zmiany społeczne powstałe pod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych”, kwartalnik „Trzeci Sektor”.

13. Dzieniszewska-Naroska, K. (2004), „Praktyka sprawowania mandatu radnego”, w: K. Dzieniszewska-Naroska (red.), „Radny-sąsiad i polityk. Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym”, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

14. Kajdanek, K. (2011), „Pomiędzy miastem a wsią? Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia”, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

15. Kajdanek, K. (2012), „Suburbanizacja po polsku”, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

16. Siemieńska, R. (2011), „Kobiety i mężczyźni – aktorzy ‘płynnej rzeczywistości’. Niespójności postaw, zachowań i pozycji – dwie dekady przemian w Polsce i na świecie”, w: M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, 17. J. Wawrzyniak (red.), „Polska po 20 latach wolności”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda podająca treści programowe wraz z prezentacjami najważniejszych zagadnień

Dyskusja w oparciu o lektury zadawane studentom i studentkom.

Analiza zadanych lektur.

Zbieranie i analizowanie informacji na temat społeczności lokalnej wybranej przez studenta/studentkę.

Nakład pracy studenta/studentki:

- udział w wykładach: 30 h

- przygotowanie się do egzaminu z wykładu: 30 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowywanie prezentacji na temat wybranej społeczności lokalnej: 15 h

- analiza tekstów i przygotowywanie prezentacji z lektur: 25 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.