Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-SOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji i zarządzania
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia polityki i problemów społecznych, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia polityki i problemów społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Każde zajęcia podzielone są na dwie integralne części: wygłoszenie referatu oraz ćwiczenia dla grupy (dotyczące omawianej problematyki). Każdy z referentów przygotowuje 5 zagadnień/ćwiczeń/zadań dla grupy. Warunkiem zaliczenia zajęć jest regularna obecność, wygłoszenie referatu, przygotowanie zagadnień dla grupy, aktywność w czasie zajęć i udział w dyskusji.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne: wprowadzenie, omówienie warunków zaliczenia zajęć, ustalenie listy referentów, sprawy organizacyjne.

2. Socjologia organizacji jako dyscyplina naukowa

Ewa Masłyk-Musiał „Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1996

Rozdział I Socjologia organizacji jako dyscyplina naukowa (całość)

3. Klasyczna teoria biurokraji Maxa Webera i jej kontynuatorzy

Max Weber „Gospodarka i społeczeństwo”, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2002, rozdział IX cz. 2 „Istota, założenia i rozwój biurokratycznego

panowania”.

Georg Ritzer „Makdonaldyzacja społeczeństwa”, Warszawa 2003, rozdział I „Wprowadzenie do makdonaldyzacji”, rozdział 3 „Sprawność: bez wysiadania i bez sztućców.

4. Kulturowe wyznaczniki funkcjonowania organizacji

Waldemar Bańka „Człowiek w organizacji”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, rozdziały:

VII „Kultura organizacji firmy”,

Ewa Masłyk-Musiał „Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1996. rozdział 9. „Kulturowe wyznaczniki funkcjonowania organizacji”.

5. Zarządzanie organizacjami, konflikty w organizacjach

Waldemar Bańka „Człowiek w organizacji”, rozdziały:

VIII „Kierowanie zespołem pracowników”,

X „Zarządzanie zespołem pracowników w sytuacji trudnej”,

XII, Zarządzanie sporami i konfliktami w organizacji.

XIII Mobbing

6. Metody i koncepcje zarządzania w organizacjach

Kazimierz Zimniewicz „Współczesne koncepcje i metody zarządzania”, rozdziały:

Rozdział 1 (reengering), rozdział 2 (benchmarking), rozdział 3 (outsorcing)

Kazimierz Zimniewicz „Współczesne koncepcje i metody zarządzania”, rozdziały:

4 (Lean management),

5 (wewnętrzna konkurencja i kontrola jakości),

6 (time based management).

7. Metody i koncepcje zarządzania w organizacjach: przykład Toyoty

Liker, Konvis, Droga Toyoty,

Charles Duhigg, Mądrzej, szybciej, lepiej, PWN, 2016

Literatura:

Waldemar Bańka "Człowiek w organizacji", Wydawnictwo Adam MArszałek, Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową w obszarze socjologii organizacji i zarządzania

Posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach (społecznych, prawnych, organizacyjnych i moralnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Posiada szerszą i pogłębioną wiedzę o zmianach struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

Umiejętności

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie

Kompetencje społeczne

potrafić uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych problemów socjologii organizacji i zarządzania

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, udział w dyskusji, przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie prac domowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Socjologia organizacji wśród dyscyplin socjologicznych

2. Struktura organizacji

3. Efektywność organizacyjna

4. Motywacyjne aspekty zachowań organizacyjnych

5. Komunikacja w organizacji

6. Konflikt i współpraca w życiu organizacji

7. Władza i kierowanie

Pełny opis:

1. Socjologia organizacji wśród dyscyplin socjologicznych. Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe. Typologia stanowisk teoretyczno-metodologicznych w socjologii organizacji. Kryteria typologii. Szkoły klasyczne - taloryzm. Szkoły human relations.

2.Struktura organizacji. Organizacja funkcjonalna. Organizacja i podziale strukturalnym. Organizacja o strukturze macierzowej. Biurokracja profesjonalna. Struktura prosta. Organizacja ad hoc. Nieformalna struktura organizacyjna. Nieformalna struktura.

3. Efektywność organizacyjna. Społeczna efektywność organizacji. Kultura organizacji a efektywność. Efektywność zespołów.Efektywność organizacji - tradycyjne podejście, ujęcie celowe, ujęcie funkcjonalne. Funkcjonalna autonomia. Optymalizacja i maksymalizacja.

4. Motywacyjne aspekty zachowań organizacyjnych. Teorie związane z motywacją pracy: Maslow. Herzberg. Eksperymenty w socjologii organizacji. Systemy motywacyjne. Podejście socjotechniczne.

5. Komunikacja w organizacji. Proces komunikacji. Znaczenie skutecznej komunikacji. Usprawnianie procesów komunikacyjnych. Komunikacja w organizacjach. Czynniki wywierające wpływ na komunikację w organizacjach. Komunikacja pionowa. Komunikacja pozioma i nieformalna. Komunikacja w grupie i jej funkcje.

6. Konflikt i współpraca w życiu organizacji. Czynniki wywołujące konflikt. Pozytywne funkcje konfliktu w organizacji. Typy konfliktu. Przebieg konfliktu Sposoby radzenia sobie z konfliktem. Siatka stylów rozwiązywania konfliktów.

7. Władza i kierowanie. Koncepcje sprawowania władzy. Zarządzanie. Typy władzy wg M. Webera. Źródła władzy. Autorytet. Biurokracja - jej cechy i źródła - koncepcja m. Webera. Postweberowskie modele biurokracji: Merton, Gouldner, Crozier. Style zachowań kierowniczych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aronson E., WilsonT.D., Akert R. M.: Psychologia społeczna: serce i umysł. Poznań, Zysk i S-ka 1997. Rozdz. 7,8,9 i 15

2. Masłyk-Musiał E.: Społeczeństwo i organizacje: socjologia organizacji i zarządzania. Lublin, UMCS 1996

3. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. Warszawa, PWE 1994, rozdz. 10, 12-17

Literatura dodatkowa:

1. Bauman Z.: Socjologia, Poznań, Zysk i S-ka. 1996

2. Becker G.S.: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa 1990

3. Crozier H., Friedberg E.: Człowiek i system: ograniczenia działania zespołowego, Warszawa 1982, rozdz. 1-5, 13

4. Crozier H.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu: jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa PWE 1993

5. Morgan G.: Obrazy organizacji. Warszawa, PWN 1997, rozdz. 5,6,9,10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.