Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań zachowań politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-MBP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań zachowań politycznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia polityki i problemów społecznych, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia polityki i problemów społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zachowania polityczne – wprowadzenie: definicja, typy zachowań politycznych.

2. Badania zachowań wyborczych.

3. Analiza przestrzennych zróżnicowań preferencji wyborczych w Polsce.

4. Kto zostaje politykiem i dlaczego? Rekrutacja elit politycznych w świetle badań.

5. Metody analizy kampanii wyborczych w „starych” i „nowych” mediach.

6. Postawy wobec demokracji i preferencje partyjne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat różnych typów zachowań politycznych.

Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych istotnych z punktu widzenia badań różnych typów zachowań politycznych.

Ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych, pozwalających badać i opisywać wybrane rodzaje zachowań politycznych.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę i pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do opisu i analizy różnych typów zachowań politycznych.

Potrafi funkcjonować i współdziałać w grupie przy opracowywaniu zleconych zadań.

Umie samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie badań zachowań politycznych oraz inicjować podobne działania u innych osób.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze badań zachowań politycznych; jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z najpopularniejszymi i najciekawszymi metodami badań wybranych zachowań politycznych. Podczas ćwiczeń są analizowane przykłady konkretnych badań realizowanych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki zachowań politycznych.

2. Badanie postaw wobec demokracji.

3. Badanie zachowań wyborczych - wzory zachowań wyborczych w polskim społeczeństwie.

4. Analiza identyfikacji i aktywności politycznej w Polsce.

5. Badanie zachowań wyborczych: Internet a kampania wyborcza.

6. Badanie zachowań wyborczych: telewizja a kampania wyborcza.

7. Aktywność kobiet w polityce: wizerunek polityczek w mediach.

8. Badanie zachowań wyborczych: preferencje wyborcze a płeć.

9. Badanie zachowań wyborczych: przestrzenne zróżnicowania preferencji wyborczych.

10. Rekrutacja lokalnych elit politycznych.

Literatura:

1. CBOS, „Opinie o demokracji”, komunikat z badań nr 100/2016; CBOS, „Stosunek do demokracji”, komunikat z badań nr 168/2015.

2. J. Raciborski (2011), „Obywatel jako wyborca”, w: J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. J. Czapiński (2015), „Identyfikacja i aktywność polityczna”, w: J. Czapiński, T. Panek, (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, str. 345-353.

4. J. Wasilewski, K. Drogowska (2013), „Czy warto rozmawiać?”, w: A. Giza i in. (red.), Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

5. E. Rekosz (2013), „Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne 2011”, w: M. Fuszara (red.), Kobiety, wybory, polityka, Warszawa: ISP.

6. F. Raciborski (2005), „Czy wyborcy preferują mężczyzn?”, w: R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

7. K. Pankowski (2012), „Poglądy, sympatie i wybory polityczne mieszkańców wsi”, w: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Warszawa: FDPA.

8. A. Jasiewicz-Betkiewicz, W. Betkiewicz (2012), „Kanały rekrutacji do wielkomiejskiej elity politycznej”, Studia Polityczne nr 30, str. 251-285.

9. K. Wojnicka, E. Zierkiewicz (2014), „Emocje w ruchach społecznych na przykładzie ruchów obrony praw ojców i Amazonek w Polsce”, Studia Socjologiczne 4 (215), str. 209-232.

10. A. Piotrowski (2010), „Tożsamość zbiorowa jako temat dyskursu polityki”, w: M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa: WAiP.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji)

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych

- przygotowywanie "prasówek" - krótkiego przeglądu najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce i na świecie w danym tygodniu wraz z uzasadnieniem i komentarzem

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z najpopularniejszymi i najciekawszymi metodami badań wybranych zachowań politycznych. Podczas ćwiczeń są analizowane przykłady konkretnych badań realizowanych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.

1. Wprowadzenie do problematyki zachowań politycznych (typy zachowań politycznych, znaczenie zachowań wyborczych, bezpośrednie zaangażowanie obywateli w politykę).

2. Badanie zachowań wyborczych – wzory zachowań wyborczych w polskim społeczeństwie.

3. Badanie postaw wobec demokracji.

4. Geografia polityczna – przestrzenne zróżnicowania preferencji wyborczych.

5. Geografia polityczna – jak głosuje polska wieś?

6. Zachowania wyborcze a płeć (zaangażowanie kobiet w politykę, stereotypy płci a polityka).

7. Zachowania wyborcze a płeć (analiza wizerunku kobiet i mężczyzn w spotach partii politycznych prezentowanych w ramach kampanii wyborczej).

8. Wymiary i determinanty preferencji wyborczych Polaków.

9. Preferencje wyborcze Polaków w wymiarze lokalnym.

10. Lokalne elity polityczne – motywacje, kanały rekrutacji.

11. Partycypacja obywatelska – inicjatywa ustawodawcza, referendum.

12. Zachowania wyborcze a system demokratyczny - podsumowanie.

Literatura:

1. J. Raciborski (2011), „Obywatel jako wyborca”, w: J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. CBOS, „Opinie o demokracji”, komunikat z badań nr 100/2016; CBOS, „Stosunek do demokracji”, komunikat z badań nr 168/2015; inne, wybrane komunikaty z badań, fragmenty raportów.

3. Skorbtal, M. (2011). RzeczPiSpolita Polska. Geografia wyborcza Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2010. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

4. Bartkowski, J. (2018). Polityczna mapa wsi polskiej. W: Wilkin, J., Nurzyńska, I. (red.). Polska wieś 2018: Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6 i 7. E. Rekosz (2013), „Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne 2011”, w: M. Fuszara (red.), Kobiety, wybory, polityka, Warszawa: ISP.

8. Sadura, P., Sierakowski, S. (2019). Polityczny cynizm Polaków. Raport z badań socjologicznych. Warszawa: Fundacja „Pole Dialogu”.

9. Gdula, M. (2017). Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.

10. I. Pańków (2006), „Społeczny kapitał rodzinny a kapitał przywódczy w demokracji lokalnej”, w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie, Warszawa: ISP PAN.

11. K. Dzieniszewska-Naroska (2011), „Odwołać wójta!, czyli o narodzinach partycypacji”, w: A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

12. Thomassen, J. (2010). Wartości demokratyczne. W: Dalton, J., Klingemann, H.D. (red.). Zachowania polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda podająca treści programowe wraz z prezentacjami najważniejszych zagadnień

Dyskusja w oparciu o lektury zadawane studentom i studentkom.

Analiza literatury przedmiotu.

Bieżąca, krytyczna analiza aktualnych wydarzeń politycznych w Polsce i na świecie.

Praca w grupie - miniprojekt grupowy.

Nakład pracy studenta/studentki:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowywanie prezentacji w oparciu o literaturę przedmiotu: 10 h

- przygotowywanie prezentacji (miniprojekt): 20 h

- analiza zadanej literatury przedmiotu oraz informacji na temat bieżących wydarzeń politycznych: 20 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.