Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań zachowań politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-MBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań zachowań politycznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z najpopularniejszymi i najciekawszymi metodami badań wybranych zachowań politycznych. Podczas ćwiczeń są analizowane przykłady konkretnych badań realizowanych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie i podstawowe zagadnienia (typy zachowań politycznych, zachowania wyborcze, charakterystyka aktualnego systemu wyborczego w Polsce, rodzaje wyborów, specyfika „wyborów” w okresie PRL); 2. Kultura polityczna. Tradycje historyczne i zróżnicowania regionalne zachowań politycznych w Polsce – przykłady analiz; 3. Analizy współczesnych zachowań wyborczych Polaków; 4. Badania elit politycznych – czynniki rekrutacji do elit; 5. Specyfika zachowań politycznych na poziomie lokalnym; 6. Płeć a zaangażowanie w sferze publicznej; 7. Uwarunkowania aktywności politycznej kobiet – przykłady ujęć; 8. Zachowania polityczne i płeć w środowiskach wiejskich (badania własne - uwarunkowania zaangażowania kobiet i mężczyzn w samorząd wiejski, zasoby i źródła kapitału społecznego kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich); 9. Zachowania polityczne a społeczeństwo obywatelskie – badania nad nowymi ruchami społecznymi; 10. Zachowania polityczne a społeczeństwo obywatelskie – zaangażowanie w organizacje społeczne; 11. Zachowania polityczne a społeczeństwo obywatelskie – partycypacja społeczna; 12. Zachowania polityczne i media – analiza dyskursu.

Literatura:

1. Dalton R. J., Klingemann H.-D. (2010), “Zachowania polityczne”, t. 1 i 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane teksty).

2. Bartkowski J. (2003), „Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne”, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

3. Zarycki T. (2002), „Region jako kontekst zachowań politycznych”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

4. Raciborski J. (2008) (red.), „Studia nad wyborami. Polska 2005-2006”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,

5. Raciborski J. (2010), „Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Zahorska M., Nasalska E. (2009) (red.), „Wartości, polityka, społeczeństwo”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

7. Wasilewski J. (2006) (red.), „Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie”, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

8. Fuszara M. (2006), „Kobiety w polityce”, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

9. Siemieńska R. (2005), (red.), „Płeć, wybory, władza”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

10. Gorlach K., Mooney P. H. (2008) (red.), “Dynamika życia społecznego: współczesne koncepcje ruchów społecznych”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.

11. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (2010), „Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego”, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

12. Bartkowski J. (1996), „Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995. Zmiany składu społeczno-demograficznego na tle przemian opinii publicznej w Polsce w ujęciu porównawczym”, Warszawa: Interart.

13. Kurczewski J. (2007) (red.), „Lokalne wzory kultury politycznej”, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

14. Raciborski J. (1997), Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot rozróżnia i potrafi scharakteryzować podstawowe metody badań, analizy i interpretacji zachowań politycznych (wyborczych, aktywności społecznej i politycznej, itp.).

Student, który zaliczył przedmiot umieć zidentyfikować i wytłumaczyć metody i narzędzia realizacji badań empirycznych różnego typu zachowań politycznych

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot potrafi analizować różne przejawy zachowań politycznych oraz je prognozować przy użyciu dostępnych danych

Student, który zaliczył przedmiot potrafi wyszukać, analizować, oceniać i selekcjonować różne źródła danych i informacji na temat różnych typów zachowań politycznych

Student, który zaliczył przedmiot umie dobierać metody i techniki badań społecznych do analizy różnych typów zachowań politycznych

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot prezentuje wrażliwość na znaczenie projektów społecznych i obywatelskich, a szczególnie oddolnego zaangażowania o charakterze politycznym

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru

1. kolokwium końcowe - test wiadomości, 2. praca podczas ćwiczeń (prezentacje, praca w grupach, udział w dyskusji)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z najpopularniejszymi i najciekawszymi metodami badań wybranych zachowań politycznych. Podczas ćwiczeń są analizowane przykłady konkretnych badań realizowanych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki zachowań politycznych.

2. Badanie zachowań wyborczych - przestrzenne zróżnicowania preferencji wyborczych (geografia wyborcza).

3. Badanie zachowań wyborczych – wzory zachowań wyborczych w polskim społeczeństwie.

4. Badanie zachowań wyborczych – wpływ Internetu na popularność polityków.

5. Zachowania wyborcze – znaczenie wyborów samorządowych.

6. Lokalne elity polityczne – motywacje, kanały rekrutacji, style działania i przywództwa.

7. Wybory samorządowe – kampania wyborcza i kandydaci.

8. Wybrane uwarunkowania aktywności politycznej kobiet w świetle badań ilościowych.

9. Uwarunkowania i konsekwencje aktywności politycznej kobiet w świetle badań jakościowych.

10. Aktywność kobiet w polityce - wizerunek polityczek w mediach.

11. Wybrane typy zachowań politycznych – protest, demonstracja.

12. W jaki sposób badać zachowania w ramach „polityki protestu”.

13. Wybrane typy zachowań politycznych – partycypacja obywatelska.

Literatura:

1. R.J. Dalton, H-D. Klingemann (2010), „Obywatele a zachowania polityczne”, w: R.J. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, Warszawa: PWN.

2. R. Rose (2010), „Badania zachowań politycznych w czasie i przestrzeni”, w: R.J. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, Warszawa: PWN.

3. K. Pankowski (2012), „Poglądy, sympatie i wybory polityczne mieszkańców wsi”, w: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Warszawa: FDPA.

4. J. Raciborski (2011), „Obywatel jako wyborca”, w: J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. F. Raciborski, K. Rakocy (2009), „Internet, politycy, wybory. O możliwościach wykorzystania badań zawartości Internetu do przewidywania wyniku wyborów”, w: M. Zahorska, E. Nasalska (red.), Wartości, polityka, społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. B. Gąciarz, J. Bartkowski (2012), „Samorząd a rozwój. Instytucje – obywatele – podmiotowość”, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

7. F. Raciborski (2005), „Czy wyborcy preferują mężczyzn?”, w: R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

8. D. Suska (2005), „Droga do sejmu i praca parlamentarna kobiet i mężczyzn (w III kadencji 1997-2001). Podobne czy różne?”, w: R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

9. D. Rucht (2010), „Rosnące znaczenie polityki protestu”, w: R.J. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, Warszawa, PWN.

10. G. Foryś (2008), „Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczypospolitej”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, str. 139-182.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z najpopularniejszymi i najciekawszymi metodami badań wybranych zachowań politycznych. Podczas ćwiczeń są analizowane przykłady konkretnych badań realizowanych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki zachowań politycznych.

2. Badanie zachowań wyborczych – wzory zachowań wyborczych w polskim społeczeństwie.

3. Badanie zachowań wyborczych – Internet a kampania wyborcza.

4. Badanie zachowań wyborczych - przestrzenne zróżnicowania preferencji wyborczych.

5. Badanie zachowań wyborczych – preferencje wyborcze a płeć.

6. Wybory parlamentarne 2015 - analiza treści programów wyborczych wybranych ogólnopolskich partii politycznych.

7. Uwarunkowania i konsekwencje aktywności politycznej kobiet w świetle badań jakościowych.

8. Aktywność kobiet w polityce - wizerunek polityczek w mediach.

9. Zachowania wyborcze – znaczenie wyborów samorządowych.

10. Lokalne elity polityczne – motywacje, kanały rekrutacji.

11. Partycypacja obywatelska – inicjatywa ustawodawcza, referendum.

12. Partycypacja obywatelska – deliberacja, budżet partycypacyjny.

Literatura:

1. R.J. Dalton, H-D. Klingemann (2010), „Obywatele a zachowania polityczne”, w: R.J. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, Warszawa: PWN.

2. R. Rose (2010), „Badania zachowań politycznych w czasie i przestrzeni”, w: R.J. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, Warszawa: PWN.

3. J. Raciborski (2011), „Obywatel jako wyborca”, w: J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. K. Pankowski (2012), „Poglądy, sympatie i wybory polityczne mieszkańców wsi”, w: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Warszawa: FDPA.

5. F. Raciborski (2005), „Czy wyborcy preferują mężczyzn?”, w: R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. D. Suska (2005), „Droga do sejmu i praca parlamentarna kobiet i mężczyzn (w III kadencji 1997-2001). Podobne czy różne?”, w: R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

7. B. Gąciarz, J. Bartkowski (2012), „Samorząd a rozwój. Instytucje – obywatele – podmiotowość”, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

8. K. Koc (2013), „Powiat. Przestrzeń władzy publicznej”, Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.

9. I. Pańków (2006), „Społeczny kapitał rodzinny a kapitał przywódczy w demokracji lokalnej”, w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie, Warszawa: ISP PAN.

10. K. Dzieniszewska-Naroska (2011), „Odwołać wójta!, czyli o narodzinach partycypacji”, w: A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

11. A. Przybylska (2014), „Jaką przyszłość mają w Polsce deliberatywne formy konsultacji społecznych?”, w: A. Przybylska, A. Giza (red.), Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z najpopularniejszymi i najciekawszymi metodami badań wybranych zachowań politycznych. Podczas ćwiczeń są analizowane przykłady konkretnych badań realizowanych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki zachowań politycznych.

2. Badanie postaw wobec demokracji.

3. Badanie zachowań wyborczych - wzory zachowań wyborczych w polskim społeczeństwie.

4. Analiza identyfikacji i aktywności politycznej w Polsce.

5. Badanie zachowań wyborczych: Internet a kampania wyborcza.

6. Badanie zachowań wyborczych: telewizja a kampania wyborcza.

7. Aktywność kobiet w polityce: wizerunek polityczek w mediach.

8. Badanie zachowań wyborczych: preferencje wyborcze a płeć.

9. Badanie zachowań wyborczych: przestrzenne zróżnicowania preferencji wyborczych.

10. Rekrutacja lokalnych elit politycznych.

11. Badania zaangażowania w ruchy protestu.

12. Zachowania polityczne a dyskurs polityki.

Literatura:

1. CBOS, „Opinie o demokracji”, komunikat z badań nr 100/2016; CBOS, „Stosunek do demokracji”, komunikat z badań nr 168/2015.

2. J. Raciborski (2011), „Obywatel jako wyborca”, w: J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. J. Czapiński (2015), „Identyfikacja i aktywność polityczna”, w: J. Czapiński, T. Panek, (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, str. 345-353.

4. J. Wasilewski, K. Drogowska (2013), „Czy warto rozmawiać?”, w: A. Giza i in. (red.), Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

5. E. Rekosz (2013), „Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne 2011”, w: M. Fuszara (red.), Kobiety, wybory, polityka, Warszawa: ISP.

6. F. Raciborski (2005), „Czy wyborcy preferują mężczyzn?”, w: R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

7. K. Pankowski (2012), „Poglądy, sympatie i wybory polityczne mieszkańców wsi”, w: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Warszawa: FDPA.

8. A. Jasiewicz-Betkiewicz, W. Betkiewicz (2012), „Kanały rekrutacji do wielkomiejskiej elity politycznej”, Studia Polityczne nr 30, str. 251-285.

9. K. Wojnicka, E. Zierkiewicz (2014), „Emocje w ruchach społecznych na przykładzie ruchów obrony praw ojców i Amazonek w Polsce”, Studia Socjologiczne 4 (215), str. 209-232.

10. A. Piotrowski (2010), „Tożsamość zbiorowa jako temat dyskursu polityki”, w: M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa: WAiP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.