Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia współczesnej socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-ZWC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia współczesnej socjologii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do współczesnej socjologii. Oblicza współczesnego społeczeństwa: zróżnicowane ujęcia i związki pomiędzy nimi.

2. Wartości społeczne Polaków w kontekście zmiany społecznej.

3. Zmiany struktury klasowej i warstwowej.

4. Problematyka płci społeczno-kulturowej we współczesnej socjologii.

5. Przemiany w sferze publicznej.

6. Przemiany w sferze prywatnej.

7. Dylemat społeczny zaufania vs nieufności.

8. Problemy podmiotowości, szacunku, godności.

9. Praca i jej znaczenie w życiu człowieka.

10. Reprezentacja problemów społecznych w mediach.

11. Problem inności.

12. Dylematy związane z przyspieszeniem tempa życia.

13. Neuroza sukcesu i oswojenie porażki.

14. Szczęście w perspektywie hedonistycznej i eudajmonistycznej.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Treści zagadnień z wykładów i lektury z ćwiczeń.

Czasopisma socjologiczne polskie i zagraniczne.

Dane statystyczne oraz socjologiczne instytucji publicznych w Polsce i na świecie.

M. Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch (red.), Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje. Warszawa: Scholar, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wie, jak analizować zjawiska społeczne z różnych perspektyw socjologicznych.

Rozumie dylematy współczesnej socjologii.

Potrafi dostrzegać historyczne korzenie zmian społecznych.

Ma wiedzę z zakresu współczesnych teorii i szkół socjologicznych.

Umiejętności

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi rozmaitej natury.

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii i nauk pokrewnych.

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Wypowiedź studenta na ćwiczeniach, jakość przygotowanego referatu i poziom jego zaprezentowania na zajęciach, obecność i aktywność na zajęciach, egzamin pisemny w formie otwartych pytań obejmujący zagadnienia z wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wypowiedź studenta na ćwiczeniach, jakość przygotowanego referatu i poziom jego zaprezentowania na zajęciach, obecność i aktywność na zajęciach, egzamin pisemny w formie otwartych pytań obejmujący zagadnienia z wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do współczesnej socjologii. Kierunki rozwoju współczesnej myśli socjologicznej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne (ISA).

2. Oblicza współczesnego społeczeństwa.

3. Zmiany struktury klasowej i warstwowej.

4. Problematyka płci kulturowej we współczesnej socjologii.

5. Przemiany w sferze publicznej. Dylematy: prywatne a publiczne, państwo narodowe a globalne społeczeństwo obywatelskie. Koncepcja socjologii publicznej (M. Burawoy).

7. Dylemat społeczny zaufania vs nieufności.

8. Emocje w życiu społecznym i kulturze.

9. Dylematy związane z przyśpieszeniem tempa życia.

10. Praca i jej znaczenie w życiu człowieka.

11. Problem porządku społecznego: globalizacja i społeczeństwo sieci.

12. Dylematy tożsamości we współczesnym świecie.

13. Wartości społeczne Polaków w kontekście zmiany społecznej.

14. Zagadnienie dobrostanu społecznego.

15. Podsumowanie.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie. Wyobraźnia socjologiczna stosowana do analizy współczesnych zjawisk i procesów.

Praca w grupach: jakie są problemy współczesnego świata? Jakie problemy nurtują współczesnych socjologów?

2. Socjologia publiczna wg Burawoya

M. Burawoy, O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków 2009, s. 525-557.

M.Burawoy, Krytyczny zwrot ku socjologii obywatelskiej, „Stan rzeczy” 1(1) 2011, http://www.stanrzeczy.edu.pl/wp-content/uploads/2013/05/SR1-193-208.pdf (05.10.2014)

3. Ruchy społeczne (Manuel Castells).

M.Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze i

Internetu, tłum. O.Siara, Warszawa 2013, rozdz.1,6,7.

4. Prekariat

G. Stunding, 2011, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Tłum. P.Kaczmarski, M.Karolak, rozdz. 1,2,3.

http://www.praktykateoretyczna.pl/projekty/prekariat-2/

5. Fotospołeczeństwo

M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Społeczno-kulturowe konteksty o społeczeństwie, w: M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), 2012, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków, s. 43-87.

6. Krytyka kultury wizualnej

W.J.Mitchell, Przedstawienie widzianego: krytyka kultury wizualnej, w: M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), 2012, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków, s. 118-137.

7. Media współczesne

A.Kowalska, Nowy odbiorca? Warszawa 2014, wybrane rozdziały.

8. Porządek interakcyjny

J.F.Stolte, G.A.Fine, K.S.Cook, Socjologiczny miniaturyzm: wielkie przez pryzmat małego w psychologii społecznej, w: A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków 2009, s. 185-209.

9. Problem tożsamości

P.J. Burke, Tożsamości a struktura społeczna: wykład z okazji przyznania nagrody Cooleya-Meada w roku 2003, w: A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków 2009, s. 113-126.

10. Zrozumieć szczęśliwą miłość wg Kauffmana

J-C. Kaufmann, Niezwykła historia szczęsliwej miłości, tłum. A. Kapciak, Warszawa 2012, s. 45-62, 63-88, 89-118.

11. Wpływ mediów na dyskurs polityczny

M. Czyżewski, W poszukiwaniu przyczyn prawicowego ekstremizmu (analiza prasy), w: M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, wyd.II, Warszawa 2010.

12. Człowieczeństwo wg M. Archer

M.S.Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Tłum. A.Dziuban, Kraków 2013, rozdz.2, 6.

13. Socjologia historyczna.

L.M.Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa 2013, rozdz.1, 10, zakończenie.

14. Znaczenie i zmienność praktyk podróżniczych.

A.Horolets, Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR, Kraków 2013, rozdz.1,2,3.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Treści zagadnień z wykładów i lektury z ćwiczeń j.w.

Jasińska-Kania A. (red.), 2012, Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Scholar. Warszawa.

Manterys A., Mucha J. (red.), 2009, Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków: Nomos, wybrane lektury.

Literatura uzupełniająca:

Firkowska-Mankiewicz A., Kanash T., Tarkowska E. (red.), 2011, Krótkie wykłady z socjologii: przegląd problemów i metod, Warszawa: Wydawnictwo APS.

Firkowska-Mankiewicz A., Kanash T., Tarkowska E. (red.), 2013, Krótkie wykłady z socjologii: kategorie, problemy, subdyscypliny, Warszawa: Wydawnictwo APS.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (red.), 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa: Scholar.

Wnuk-Lipiński E. 2005. Socjologia życia publicznego. Wykłady socjologii. T.3. Scholar. Warszawa.

International Sociological Association http://www.isa-sociology.org

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metody oparte na słowie (dyskusja), metody praktyczne (realizacji zadań). Wykłady w postaci prezentacji multimedialnych.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury, referat 90

Przygotowanie się do egzaminu 30

Sumaryczna liczba godzin 150

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.