Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne teorie socjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-WTS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie socjologiczne
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC (B2), (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC (B2), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia (egzamin końcowy, praca na ćwiczeniach):

Wiedza: Student potrafi analizować zjawiska społeczne z różnych perspektyw socjologicznych.

Potrafi rozumieć dylematy współczesnej socjologii.

Potrafi dostrzegać historyczne korzenie zmian społecznych.

Ma wiedzę z zakresu współczesnych teorii i szkół socjologicznych.

Umiejętności:

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi rozmaitej natury.

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii i nauk pokrewnych.

Kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Pełny opis:

Wprowadzenie do problematyki współczesnych teorii socjologicznych. Przedstawienie głównych kierunków i orientacji współczesnej socjologii oraz ich wzajemnych odniesień, a także zapożyczeń z klasycznych teorii.Zapoznanie z głównymi przedstawicielami teorii i ich pracami naukowymi, wprowadzenie w aparat pojęciowy oraz zagadnienia teoretyczno-metodologiczne poszczególnych teorii, zapoznanie z krytyką, kształtowanie umiejętności analizowania zjawisk społecznych z różnych perspektyw teoretyczno-metodologicznych, dostrzeganie związku teorii z praktyką badawczą.

Wykłady:

1. Znaczenie teorii we współczesnej socjologii. Podstawowe paradygmaty.

2. Funkcjonalizm i teorie systemu społecznego.

3. Teorie zachowania i wymiany społecznej.

4. Teorie konfliktu.

5. Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji.

6. Podejście dramaturgiczne.

7. Fenomenologia i etnometodologia.

8. Socjologia życia codziennego.

9. Teoria strukturacji i strukturalistycznego konstruktywizmu: Giddens i Bourdieu

10. Społeczeństwa ryzyka (Beck) i płynnego lęku (Bauman).

11. Socjologiczne teorie emocji.

12. Dylematy tożsamości we współczesnym świecie.

13. Socjologia historyczna

14. Problem porządku społecznego: globalizacja i społeczeństwo sieci.

15. Podsumowanie.

Ćwiczenia:

1. Socjologia jako nauka: wyobraźnia socjologiczna i teoria naukowa

Ch.W. Mills, Obietnica, w: P.Sztompka, M.Kucia (red.), Socjologia. Lektury, s. 11-17.

J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, rozdz.1, Teoria socjologiczna, 1-5.

2. Zadania współczesnej socjologii

Anthony Giddens, Czym zajmują się socjologowie, w: P. Sztompka, M.Kucia (red.), Socjologia. Lektury, s. 11-17.

3. Funkcjonalizm: Talcott Parsons, Robert Merton

T. Parsons, E. A. Shils, J. Olds, Kategorie orientacji i organizacji działania, w: WTS I, 376-382.

Referat 1: K. Davis, W. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia, w: WTS I, 404-413.

Referat 2: R. K. Merton, Samospełniające się proroctwo, w: Socjologia. Lektury, 361-373.

4. Teorie konfliktu. Coser, R. Dahrendorf. Collins

R.Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym (WTS I,454-475).

Referat 1: L. Coser, Społeczne funkcje konfliktu, w: WTS I, 478-481.

Referat 2: R. Collins, Konfliktowa teoria stratyfikacji, w: WTS I, 482-501.

5. Teorie wymiany.

P. M. Blau, Wymiana społeczna, w: WTS I, 82-92.

Referat 1: G. C. Homans, Podstawowe procesy społeczne, w: WTS I, 72-81.

Referat 2: P. Blau, Wartości pośredniczące w wymianie w strukturach złożonych, w: WTS I, 93-106.

6. Interakcjonizm symboliczny

H.Blumer, Implikacje socjologiczne myśli G.H.Meada (WTS I,262-271).

Referat 1: B. G. Glaser, A. L. Strauss, Konteksty świadomości i interakcja społeczna, w: WTS I, 285-292.

Referat 2:E.Goffman, Zażenowanie a organizacja społeczna, w: Socjologia. Lektury, 112-120.

7. Teorie racjonalnego wyboru

M. Olson, Dobra publiczne i problem "pasażera na gapę", w: WTS I, 138-145.

Referat 1: J. S. Coleman, Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, w: WTS I, 145-163.

Referat 2: M. Hechter, S. Kanazawa, Teoria racjonalnego wyboru a socjologia.

8. Socjobiologia i psychologia ewolucyjna

R.D. Alexander „Ewolucja ludzkiej psyche”, w: WTS I, s. 211-225.

Referat : D. M. Buss, Psychologia ewolucyjna, GWP 2001 (kilka dowolnie wybranych rozdziałów).

P. L. van den Berghe, Łączenie paradygmatów: biologia i nauki społeczne, w: WTS I, 197-210.

9. Teoria strukturacji i strukturalistyczny konstruktywizm

A.Giddens, Ramy późnej nowoczesności (WTS2,687-699)

Referat 1: P. Bourdieu, L. J. D. Wacquant, Logika pól, w: WTS II, 651-662.

Referat 2: W. H. Sewell Jr., Teoria struktury: dwoistość, podmiotowość sprawcza a transformacja, w: WTS II, 700-722.

10. Teorie modernizacji i systemu światowego

I.Wallerstein, Nowoczesny system-świat (WTS2,747-753)

Referat 1: Z.Bauman, Czy istnieje postmodernistyczna socjologia? (WTS2,789-802)

Referat 2: Sh. N. Eisenstadt, Nowoczesność jako odrębna cywilizacja, w: WTS II, 754-768.

11. Socjologia fenomenologiczna i interpretatywna

A.Schütz, Świat społeczny i teoria działania społecznego (UWAGA!!! Socjologia Lektury, 64-70)

Referat 1: C.Taylor, Interpretacja i nauki o człowieku (WTS2,948-957)

Referat 2: H. Garfinkel, Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej, w: WTS II, 894-908.

12. Socjologia historyczna

Ch.Tylly, Historia i wyobraźnia socjologiczna (WTS2,1083-1090)

Referat 1: T.Skocpol, Państwo jako struktura o janusowym obliczu (WTS2,1090-1093)

Referat 2: N. Elias, Przymus społeczny jako przymus wewnętrzny, w: WTS II, 1068-1082.

13. Teoria działania komunikacyjnego

J.Habermas, Tendencje kryzysowe w rozwiniętym kapitalizmie, (WTS2,975-984)

Referat 1: J. Habermas, Typy działania komunikacyjnego, w: WTS II, 985-990.

Referat 2: J. Habermas, Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia, w: WTS II, 969-975.

14. Hermeneutyka i teorie dyskursu

N. Fairclough, R. Wodak, Krytyczna analiza dyskursu, w: WTS II, 1047-1057.

Referat 1: P. Ricoeur, Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst, w: WTS II, 1001-1019.

Referat 2: T. A. van Dijk, Badania nad dyskursem, w: WTS II, 1020-1046.

15. Podsumowanie, zaliczenie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J.H.Turner, Struktura Teorii Socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.

J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2006, rozdz.21,22.

Literatura uzupełniająca:

Wybrane teksty z książki Współczesne Teorie Socjologiczne (wyb. i opr. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski; wyd. SCHOLAR, Warszawa 2006). Tom I, II (j. w. w ćwiczeniach)

Wybrane teksty z Socjologia. Lektury, red. P.Sztompka, M.Kucia, Znak, Kraków 2005 (j. w. w ćwiczeniach).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: obecność i aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

Ćwiczenia: Zaliczenie. Wypowiedź studenta na ćwiczeniach, jakość przygotowanego referatu i poziom jego zaprezentowania na zajęciach, obecność i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Znaczenie teorii we współczesnej socjologii. Podstawowe paradygmaty.

2. Funkcjonalizm i teorie systemu społecznego.

3. Teorie zachowania i wymiany społecznej.

4. Teorie konfliktu.

5. Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji.

6. Podejście dramaturgiczne.

7. Fenomenologia i etnometodologia.

8. Socjologia życia codziennego.

9. Teoria strukturacji i strukturalistycznego konstruktywizmu: Giddens i Bourdieu

10. Społeczeństwa ryzyka (Beck) i płynnego lęku (Bauman).

11. Socjologiczne teorie emocji.

12. Dylematy tożsamości we współczesnym świecie.

13. Socjologia historyczna

14. Problem porządku społecznego: globalizacja i społeczeństwo sieci.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Wybrane teksty z książki Współczesne Teorie Socjologiczne (wyb. i opr. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski; wyd. SCHOLAR, Warszawa 2006). Tom I, II (j. w. w ćwiczeniach)

J.H.Turner, Struktura Teorii Socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.

J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2006, rozdz.21,22.

Wybrane teksty z Socjologia. Lektury, red. P.Sztompka, M.Kucia, Znak, Kraków 2005 (j. w. w ćwiczeniach).

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Wypowiedź studenta na ćwiczeniach, jakość przygotowanego referatu i poziom jego zaprezentowania na zajęciach, obecność i aktywność na zajęciach, egzamin pisemny w formie otwartych pytań obejmujący zagadnienia z wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia (egzamin końcowy, praca na ćwiczeniach):

Wiedza: Student potrafi analizować zjawiska społeczne z różnych perspektyw socjologicznych.

Potrafi rozumieć dylematy współczesnej socjologii.

Potrafi dostrzegać historyczne korzenie zmian społecznych.

Ma wiedzę z zakresu współczesnych teorii i szkół socjologicznych.

Umiejętności:

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi rozmaitej natury.

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii i nauk pokrewnych.

Kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Pełny opis:

Wprowadzenie do problematyki współczesnych teorii socjologicznych. Przedstawienie głównych kierunków i orientacji współczesnej socjologii oraz ich wzajemnych odniesień, a także zapożyczeń z klasycznych teorii.Zapoznanie z głównymi przedstawicielami teorii i ich pracami naukowymi, wprowadzenie w aparat pojęciowy oraz zagadnienia teoretyczno-metodologiczne poszczególnych teorii, zapoznanie z krytyką, kształtowanie umiejętności analizowania zjawisk społecznych z różnych perspektyw teoretyczno-metodologicznych, dostrzeganie związku teorii z praktyką badawczą.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J.H.Turner, Struktura Teorii Socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.

J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2006, rozdz.21,22.

Literatura uzupełniająca:

Wybrane teksty z książki Współczesne Teorie Socjologiczne (wyb. i opr. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski; wyd. SCHOLAR, Warszawa 2006). Tom I, II (j. w. w ćwiczeniach)

Wybrane teksty z Socjologia. Lektury, red. P.Sztompka, M.Kucia, Znak, Kraków 2005 (j. w. w ćwiczeniach).

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład (prezentacja, elementy dyskusji), ćwiczenia (dyskusja, referat, praca nad tekstem)

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 60 g.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60 g.

Przygotowanie się do egzaminu 30 g.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Kanasz
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.