Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-MNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie przekazanie wiedzy na temat metodologii badań socjologicznych oraz metod i technik badań socjologicznych:

Pozytywistyczny i humanistyczny paradygmat poznania

Proces badawczy w poznaniu socjologicznym

Sondaż jako metoda

Dobór jednostek do badania: rodzaje prób i ich reprezentatywność, dobór celowy

Analiza treści jako metoda

Obserwacja jako metoda

Pogłębiony wywiad indywidualny jako metoda

Wywiad grupowy jako metoda, techniki projekcyjne

Na ćwiczeniach studenci nabędą umiejętność realizacji badań socjologicznych:

- stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez,

- dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych,

- budowy narzędzi badawczych,

- realizacji badań,

- opracowywania wyników z badań,

- przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania

Ćwiczenia grupa studentów po studiach socjologii I stopnia - studenci nabędą pogłębiać wiedzę z zakresu metodologii badań na podstawie zadanych lektur

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przekazanie wiedzy na temat metodologii badań socjologicznych oraz metod i technik badań socjologicznych:

Pozytywistyczny i humanistyczny paradygmat poznania

Proces badawczy w poznaniu socjologicznym

Sondaż: sondaż jako metoda, przebieg badania, narzędzia badań sondażowych (ankieta i kwestionariusz wywiadu), kwestionariusz jako narzędzie, pytanie jako narzędzie (rodzaje pytań i zasady ich układania, skale, kafeterie), analiza wyników badań sondażowych

Dobór jednostek do badania: rodzaje prób i ich reprezentatywność, dobór celowy

Analiza treści jako metoda: status metody, etapy realizacji badań z użyciem analizy treści

Obserwacja jako metoda: status metody, typy obserwacji, realizacja badania

Pogłębiony wywiad indywidualny jako metoda: status metody, rodzaje wywiadów indywidualnych, scenariusz wywiadu, realizacja badania metodą IDI, sposoby analizy materiałów z wywiadów

Wywiad grupowy jako metoda: status metody, rodzaje wywiadów grupowych, scenariusz FGI, techniki projekcyjne, realizacja badania metodą FGI.

Na ćwiczeniach studenci nabędą umiejętność realizacji badań socjologicznych:

- stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez,

- dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych,

- budowy narzędzi badawczych (kwestionariusz ankiety, scenariusz IDI, scenariusz FGI),

- realizacji badań (obserwacja, ankieta, analiza treści, IDI)

- opracowywania wyników z badań

- przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania

Ćwiczenia grupa studentów po studiach socjologii I stopnia

studenci będą pogłębiać wiedzę z zakresu metodologii badań na podstawie zadanych lektur

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Babbie Earl. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztabiński Paweł B., Zbigniew Sawiński i Franciszek Sztabiński (red.). 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN

Gruszczyński Leszek A.. Kwestionariusz w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mayntz Renate, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Babiński Grzegorz. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hammersley Martyn, Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Kvale Steinar. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Maison Dominika. 2000. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rapley Tim. 2010. Analiza konwersaji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Angrosino Michael. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.).2009. Metody badań jakościowych (Tom I i II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Gibbs Graham. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Lisek-Michalska Jolanta, Paweł Daniłowicz (red.). 2004 (i późniejsze). Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: UŁ

Nicińska Magdalena. 2000. Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza. w: „ASK. Społeczeństwo, badania, metody”. Wyd. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, nr 8, s. 39-50

Sułek Antoni, Anna Wyka (red.).1989. Poza granicami socjologii ankietowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Wyka Anna.1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN

dla zaawansowanych:

David Silverman. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (bez rozdziałów: 25: Przetrwać obronę pracy doktorskiej i części VIII. I co dalej?)

Ruth Wodak i Michał Krzyżanowski. (red.) 2011. Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski i Andrzej Piotrowski. (red.) 2010. Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Marek Czyżewski, Kinga Dunin, Andrzej Piotrowski. (red.) 2010. Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kathy Charmaz. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harold Garfinkiel. 2007. Studia z etnometodologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student/ka zna elementarną terminologię z zakresu konceptualizacji badań społecznych (np. pytania badawcze, hipotezy, operacjonalizacja, zmienne i wskaźniki, próba, sondaż, IDI, FGI, pilotaż, raport z badań etc.)

Student/ka zna różne metody i techniki badań społecznych (obserwacja, wywiad indywidualny o różnym stopniu standaryzacji, wywiad grupowy, analiza danych zastanych)

Student/ka zna różne metody i techniki analizy danych (analiza ilościowa, analiza jakościowa, analiza pól semantycznych, analiza treści, analiza dyskursu)

Umiejętności:

Student/ka umie wykorzystać różne podejścia w badaniach empirycznych (paradygmat pozytywistyczny i humanistyczny)

Student/ka posiada umiejętności konceptualizacji (min. umiejętność doboru metod w zależności od celu badania i stawianych pytań badawczych) oraz realizacji badań socjologicznych w terenie

Student/ka kieruje się poznanymi na zajęciach zasadami etyki zawodowej socjologa w realizacji badań empirycznych

Kompetencje społeczne:

Student/ka umie współpracować w grupie i przygotowywać wspólne projekty badawcze

Student/ka umie dyskutować i przedstawiać argumenty w dyskusji na temat metod i technik wykorzystywanych w badaniach społecznych

Student/ka umie przedstawiać wyniki zrealizowanych badań w formie pisemnej (raportu z badań) oraz ustnej (w formie prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych)

Student/ka umie samodzielnie myśleć i krytycznie analizować zastosowania wybranych podejść, metod i technik w badaniach

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

dyskusje tematyczne powiązane z tekstami

burza mózgów

prezentacje multimedialne

konsultacje dotyczące projektów

działania praktyczne

Kryteria oceniania:

udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach;

wykonywanie i prezentowanie prac domowych;

realizacja własnych projektów badawczych;

udział w realizacji projektów grupowych;

kolokwia cząstkowe,

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.