Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-FIL1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

.F.Brentano

a) walka z psychologizmem

b) intencjonalność i logika uczuć

2. E. Husserl

a) metoda fenomenologiczna

b) filozofia jako nauka ścisła

3. K. Twardowski

a) filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska

b) uczniowie

c) postulat jasności myśli i słowa

4. R. Ingarden

a) koncepcja poznania

b) estetyka

5. Koło Wiedeńskie

a) postulat likwidacji metafizyki

b) koncepcja nowej filozofii i metody naukowej

6. K. Popper

a) filozofia nauki

b) warunki rozwoju wiedzy

7. K. Jaspers

a) człowiek i historia

b) sytuacje graniczne

8. J.P. Sartre

a) założenia filozofii egzystencjalnej

b) wolność i odpowiedzialność

9. J. Maritaine

a) rola wiary w życiu człowieka

b) skąd się bierze zło- krytyka omnipotencji rozumu

10. E. Mounier

a) struktura świata osobowego

b) człowiek i społeczeństwo

11. C.Levi-Strauss

a) język i społeczeństwo jako przedmiot badań naukowych

b) myśl nieoswojona

12. J.Rawls

a) teoria sprawiedliwości

b) społeczny wymiar sprawiedliwości

13. Ch. Taylor

a) człowiek jako samo interpretujące się zwierzę

b) potrzeba nowej duchowości

14. A. MacIntyre

a) dziedzictwo cnoty

b) o niemożności naukowego przewidywania zjawisk społecznych

15. F.Fukuyama

a) rola uznania w tworzeniu społeczeństwa

b) liberalna demokracja jako ustrój idealny

16. P.Singer

a) utylitaryzm celów i utylitaryzm aktów

b) utylitaryzm preferencji

17.Spór liberałów z kom unitarianami

a) jak powinno wyglądać dobrze urządzone społeczeństwo

b) na czym polega republikański patriotyzm

18. J. Tischner

a) personalizm

b) stare i nowe tragedie człowieka

19. S. Żiżek

a) zasłona dobrego wychowania

b) kłopoty z Heideggerem

Literatura:

1. T.Gadacz, Historia filozofii, Nurty, Znak 2009

2. E.Coreth, Filozofia XX wieku, Kęty 2004

3. E.Gilson, T.Langan, A.Mauer, Historia filozofii współczesnej od Hegla do czasów najnowszych, Warszawa 1979

4. W.Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 1996

5. A.Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 1995

6. A.Sarnowski, Świadomość i czas. O początkach filozofii współczesnej, Warszawa 1985

7. J.Woleński, Filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska, Warszawa 1985

1. J.Górnicka-Kalinowska, Filozofia podmiotu, Warszawa 2001

2. A.MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996

3. J.Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2006

4. C.Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970

5. K.Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977

Efekty uczenia się:

Wiedza

1.Zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu człowieka i kultury

2.Zna terminologię filozoficzną

3.Posiada wiedzę o normach tworzących i regulujących struktury i instytucje społeczne

4.Ma wiedzę na temat współczesnych kierunków filozoficznych i rozumie zależności zachodzące między nimi, a także wpływ refleksji filozoficznej na życie społeczne

Umiejętności

1.Twórczo wykorzystuje wiedzę na temat współczesnej filozofii w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji

2. Wykrywa zależności między kształtowaniem się współczesnych idei filozoficznych a procesami społecznymi , określa relacje zachodzące między nimi

3.Formułuje w mowie i piśmie problemy filozoficzne i krytycznie je komentuje

Kompetencje społeczne

1.Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

2. Dostrzega i formułuje problemy filozoficzne związane z życiem społecznym, wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów

3. Ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji filozoficzno-humanistycznej dla formowania się więzi społecznych

Metody i kryteria oceniania:

1.egzamin

2.dyskusja na wykładzie

3. esej jako dodatkowa forma sprawdzenia wiedzy

1. dyskusja na wykładzie

2.esej

Dyskusja na wykładzie

Egzamin

esej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)