Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wolontariat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-WOL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wolontariat
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowy dla III r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie studentów w psychologiczno-społeczną problematykę wolontariatu jako jednego z kluczowych elementów działalności z i na rzecz drugiego człowieka w społecznościach lokalnych w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

Pełny opis:

1. Wolontariat - próby definicji, ogólna charakterystyka i skala zjawiska

2. Altruizm – podstawowe zasady i dylematy (analiza wybranych teorii w ujęciu interdyscyplinarnym)

3. Historyczne umocowanie wolontariatu w Polsce i w Europie. Związek wolontariatu z czynnikami kulturowymi i tendencjami globalistycznymi; Światowy Rok Wolontariatu, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

4. Zapisy o wolontariacie w aktach prawnych (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), regulacje prawne wolontariatu – szanse i bariery rozwoju. Założenia „Długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce”

5. Programy i projekty wolontariackie – działania na rzecz jednostki i społeczeństwa w wymiarze lokalnym i globalnym (wolontariat w procesie edukacji, wolontariat na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, wolontariat w pracy międzykulturowej, wolontariat międzynarodowy i pomocowy – Azja, Afryka, Europa, Ameryka Płd.)

6. Wolontariat studencki (Studenckie Biura Wolontariatu, przedszkola, szkoły, stowarzyszenia, fundacje), wolontariat pracowniczy (koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, inicjatywa Global Impact), wolontariat akcyjny

7. Wolontariat międzynarodowy (wolontariat w ramach programów: MSZ Polska Pomoc, programy Unii Europejskiej, wolontariat misyjny) – rzeczywistość i złudzenia, wolontariat na rzecz uchodźców i cudzoziemców w UE

8. Formy i metody oraz specyfika pracy wolontariackiej w środowiskach heterogenicznych kulturowo (planowane zajęcia w terenie)

9. Wolontariat lokalny z zakresu pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działalności na rzecz mniejszości kulturowych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, nauki, edukacji, kultury, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, pomocy ofiarom katastrof (konflikty, wojny, katastrofy naturalne)

10. Studium przypadku - spotkanie z wolontariuszem/wolontariuszką

11. Psychologiczne, społeczne i etyczne podstawy organizacji i działań wolonatrystycznych. Sylwetka wolontariusza i specyfika pracy wolontarystycznej (struktury, organizacja działań, zasady programowania, szkolenia, wspomaganie pracy w placówce, umowa wolontariacka)

12. Rola wolontariuszy i ich zadania w kształtowaniu lokalnego kapitału społecznego. Przykłady i analiza projektów wolontariackich w wybranych środowiskach lokalnych. Heroic Emagination Project – koncepcja heroicznej wyobraźni Ph. Zimbardo

13. Aktywne uczestnictwo wolontariusza w działaniach placówki/pomocy udzielanej osobie prywatnej; Indywidualny Program Wolontarystyczny; wolontariat w Programie Aktywności Lokalnej

14. Badania nad wolontariatem w Polsce, Europie, na świecie. Zaangażowanie społeczne Polaków po transformacji (wyniki ogólnopolskich badań reprezentatywnych 1989-2009)

15. Zakończenie

Literatura:

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, A. Gluziński ,Warszawa 2005 oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: komentarz, J.Kopyra, Warszawa 2005.

2. Działalność pożytku publicznego i wolontariat: omówienie tekst ustawy, R.Golat, Jaktorów 2005.

3. Markowska-Manista U., Wolontariat na kontynencie afrykańskim. Wyzwania i dylematy pracy w środowiskach kulturowo zróżnicowanych, [w:] Dobrowolska B., Danielak-Chomać M., Roguska A. (red.), 2010, Pomagać innym. Wolontariat w doświadczeniach i refleksjach, Siedlce.

4. D. Pietrowski, R. Skiba, R. Niecikowska, 2005, Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?, Warszawa (publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie: www.prawo.ngo.pl)

5. M. Guć, 2004, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: poradnik dla samorządów, Warszawa; Skiba R., 2004, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: poradnik dla organizacji pozarządowych, Warszawa.

6. Wolontariat - pytania i odpowiedzi, Katarzyna Kołodziej, Służba Pracownicza 2003/11/7.

7. Zaangażowanie społeczne Polaków w 2010 roku. Wolontariat, filantropia, członkostwo, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.

8. Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu, CSRinfo, 2011.

9. E. Leś, Zasada subsydiarności a pomoc społeczna w Polsce, Warszawa 1998.

10. M. Bełdowska, Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej, Warszawa 2008.

11. D. Pietrowski, R. Skiba, Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami, Warszawa 2003.

12. P.P. Grzybowski, Doktor Klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.

13. A. M. Kola, K. M. Wasilewska – Ostrowska (red.), Wolontariat szansą rozwoju społecznego, Wydawnictwo edukacyjne Akapit, Toruń 2012.

14. Ph. Zimbardo, Why the World Needs Heroes, Europe’s Journal of Psychology, 7(3), ss. 402-407.

15. U.Markowska-Manista, Projekt Bohaterskiej Wyobraźni HIP i program Rozumienie Ludzkiej Natury UHN narzędziami zmiany społecznej [w:] A.Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego, PWN, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna zasady realizacji Indywidualnego Programu Wolontarystycznego

podaje i zna międzynarodową oraz zgodną z ustawą o wolontariacie definicję wolontariatu i wolontariusza/wolontariuszki

zna regulacje prawne dotyczące wolontariatu (kluczowe zapisy o wolontariacie w aktach prawnych)

podaje jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem

opisuje na czym polega/polegała praca wolontariusza/wolontariuszki współcześnie i w perspektywie historycznej

wskazuje szanse i bariery rozwoju wolontariusza w środowisku lokalnych w perspektywie krótko- i długofalowego zaangażowania (projekty krajowe i międzynarodowe)

wyjaśnia na czym polega rola wolontariuszy w kształtowaniu lokalnego kapitału społecznego

rozróżnia psychologiczne, pedagogiczne i etyczne zasady organizacji działań wolonatrystycznych

zna wyniki badań dotyczących zaangażowania wolontariackiego w Polsce, Europie, na świecie

Umiejętności

Posiada umiejętność analizy krótkiego tekstu naukowego na temat wolontariatu

Potrafi poddać analizie programy i projekty wolontariackie oraz działania wolontariacie realizowane na rzecz jednostki i społeczeństwa w wymiarze lokalnym i globalnym

Potrafi rozpoznawać problemy wynikające z zaangażowania wolontariusza w przestrzeni międzykulturowej i w środowisku lokalnym homogenicznym kulturowo

Potrafi porządkować informacje na temat wolontariatu w Polsce i w Europie w perspektywie historycznej

Potrafi interpretować wyniki badań dotyczących zaangażowania wolontariackiego w Polsce, Europie, na świecie

Potrafi rozwiązywać problemy wynikające z zaangażowania wolontariackiego w zróżnicowanych społecznie i kulturowo środowiskach

Potrafi zastosować zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w praktyce

Potrafi nakreślać szanse i bariery rozwoju działań woluntarystycznych w środowiskach lokalnych

Potrafi interpretować społeczne, psychologiczne, kulturowe skutki zaangażowania wolontariusza w działania pomocowe

Kompetencje społeczne

Współpracuje w grupie zadaniowej przygotowując, przeprowadzając i opracowując wywiad z wolontariuszem

Wyszukuje informacje na temat wolontariatu w Polsce i w Europie w perspektywie historycznej

korzysta z tekstów naukowych i wyników badań poświęconych zaangażowaniu wolontariackiemu Polaków

prezentuje na czym polega wolontariat studencki, pracowniczy, międzynarodowy, lokalny

ocenia zaangażowanie społeczne Polaków na podstawie dostępnych wyników badań

prezentuje sylwetkę wolontariusza i specyfika pracy wolontarystycznej w odniesieniu do płaszczyzny społecznej, psychologicznej i pedagogicznej

jest otwarty na współpracę wolontariacką

jest wrażliwy na potrzebę realizacji działań prospołecznych w środowisku zamieszkania/przebywania

Sposób pomiaru

ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć

Ocena z pracy końcowej przygotowanej na postawie analizy wyników wywiadu i literatury

Metody i kryteria oceniania:

ocena prac i wypowiedzi ustnych w trakcie zajęć

ocena z pracy końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Urszula Markowska-Manista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Markowska-Manista
Prowadzący grup: Urszula Markowska-Manista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.