Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspieranie rozwoju osobowości w całym cyklu życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-WCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspieranie rozwoju osobowości w całym cyklu życia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kszałcenia (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla III r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

- wie, na czym polega specyfika wspierania rozwoju osobowości w całym cyklu życia, jako podobszaru specjalnościowego odrębnego od kształcenia i wychowania z jednej strony oraz psychoterapii, poradnictwa psychologicznego z drugiej strony

- rozumie subtelne różnice między wspieraniem rozwoju osobowości (zwłaszcza jej głębokich struktur) a kształtowaniem osobistych kompetencji

- rozumie pojęcie dojrzewania osobowości i rozwoju osobowości i wie, na czym polega różnica między nimi

- zna podstawowe psychologiczne i psychoanalityczne teorie rozwoju osobowości w całym cyklu życia

- umie wymienić kryteria osobowości zdrowej, zaburzonej, dojrzałej stosownie do wieku, niedojrzałej stosownie do wieku, ale niezaburzonej

- zna wybrane modele człowieka optymalnie funkcjonującego formułowane na gruncie psychologii pozytywnej i współczesnej psychoanalizy

- zna w ogólnym zarysie wyniki raportu Komisji ds. Integracji Nauki o Rozwoju Małego Dziecka

- potrafi wskazać osoby kluczowe dla rozwoju osobowości w kolejnych etapach życia i ich rolę we wspieraniu rozwoju osobowości

- zna podstawowe formy pracy nad wspieraniem rozwoju osobowości (rodzaje interwencji)

- rozumie, że wspieranie rozwoju osobowości wymaga zintegrowanych działań na poziomie bliskich relacji indywidualnych, oddziaływań lokalnych i oddziaływań na poziomie globalnym

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot umie:

- czytać ze zrozumieniem i krytycznie zadane teksty podręcznikowe i źródłowe

- przetwarzać uzyskaną podczas lektur wiedzę i formułować na jej podstawie wnioski praktyczne

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

- docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi społecznych

- ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej specjalności

- jest przekonany o ogromnej roli psychologa w krzewieniu wiedzy o podstawowych potrzebach rozwojowych człowieka i konieczności ich zaspokajania po to, by wspierać rozwój zdrowej osobowości, zdrowych instytucji i zdrowego świata

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

- wie, na czym polega specyfika wspierania rozwoju osobowości w całym cyklu życia, jako podobszaru specjalnościowego odrębnego od kształcenia i wychowania z jednej strony oraz psychoterapii, poradnictwa psychologicznego z drugiej strony

- rozumie subtelne różnice między wspieraniem rozwoju osobowości (zwłaszcza jej głębokich struktur) a kształtowaniem osobistych kompetencji

- rozumie pojęcie dojrzewania osobowości i rozwoju osobowości i wie, na czym polega różnica między nimi

- zna podstawowe psychologiczne i psychoanalityczne teorie rozwoju osobowości w całym cyklu życia

- umie wymienić kryteria osobowości zdrowej, zaburzonej, dojrzałej stosownie do wieku, niedojrzałej stosownie do wieku, ale niezaburzonej

- zna wybrane modele człowieka optymalnie funkcjonującego formułowane na gruncie psychologii pozytywnej i współczesnej psychoanalizy

- zna w ogólnym zarysie wyniki raportu Komisji ds. Integracji Nauki o Rozwoju Małego Dziecka

- potrafi wskazać osoby kluczowe dla rozwoju osobowości w kolejnych etapach życia i ich rolę we wspieraniu rozwoju osobowości

- zna podstawowe formy pracy nad wspieraniem rozwoju osobowości (rodzaje interwencji)

- rozumie, że wspieranie rozwoju osobowości wymaga zintegrowanych działań na poziomie bliskich relacji indywidualnych, oddziaływań lokalnych i oddziaływań na poziomie globalnym

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot umie:

- czytać ze zrozumieniem i krytycznie zadane teksty podręcznikowe i źródłowe

- przetwarzać uzyskaną podczas lektur wiedzę i formułować na jej podstawie wnioski praktyczne

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

- docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi społecznych

- ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej specjalności

- jest przekonany o ogromnej roli psychologa w krzewieniu wiedzy o podstawowych potrzebach rozwojowych człowieka i konieczności ich zaspokajania po to, by wspierać rozwój zdrowej osobowości, zdrowych instytucji i zdrowego świata

Sposób pomiaru

Egzamin pisemny dwuczęściowy – test wiadomości plus pytanie otwarte do wyboru spośród trzech

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia:

weryfikacja przeprowadzenia zadania w małej grupie,

moderowanie dyskusji na forum,

ocena z egzaminu

Pełny opis:

Charakterystyka treści programowych realizowanych na zajęciach:

Wykład 1. Psychologia pozytywna, psychologia rozwoju w pełnym cyklu życia, podejście oparte na dowodach – meta-psychologiczne założenia wspierania rozwoju

Wykład 2. Optymalne bycie człowiekiem – model człowieka dobrze funkcjonującego wg. K. Sheldona

Wykład 3. Wspieranie rozwoju kompetencji a wspieranie rozwoju głębokich struktur osobowości

Wykład 4. Szanse i zagrożenia optymalnego rozwoju

Wykład 5. Obiekt interwencji i oddziaływań

Wykład 6. Metody oddziaływania

Wykład 7. Zdrowe fundamenty raz jeszcze - psychologia prenatalna, poród, trzy pierwsze lata życia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Literatura podstawowa

Carr, A. (2004). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2010). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Brzezińska A., Jabłoński S., Marchow M. (red.) (2003). Niewidzialne źródła. Szanse rozwoju w okresie

dzieciństwa. Wyd. Fundacji Humaniora.

Brzezińska, A., Jabłoński S., Marchow. M. (red.) (2003). Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie

dzieciństwa. Wyd. Fundacji Humaniora.

Brzezińska A., Bardziejewska M., Ziółkowska B. (2002). Szanse rozwoju w okresie dorastania. Wyd. Fundacji

Humaniora.

Brzezińska A. , Bardziejewska M., Ziółkowska B. (red.) (2003). Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania. Wyd.

Fundacji Humaniora.

Brzezińska A., Appelt K., Wojciechowska J. (red.)(2002). Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości.

Wyd. Fundacji Humaniora.

Brzezińska A.I., Ober-Łopatka K., Stec R., Ziółkowska K. (red.) (2007). Szanse rozwoju w okresie późnej

dorosłości. Wyd. Fundacji Humaniora.

Brzezińska A.I., Ober-Łopatka K., Stec R., Ziółkowska K. (red.) (2007). Zagrożenia rozwoju w okresie późnej

dorosłości. Wyd. Fundacji Humaniora.

Uwagi:

stosowane metody kształcenia: wykład

nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury

Przygotowanie się do egzaminu 40

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 75

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia:

weryfikacja przeprowadzenia zadania w małej grupie,

moderowanie dyskusji na forum,

ocena z egzaminu

Pełny opis:

Wykład 1. Rozróżnienie zakresu psychologii wspierania rozwoju osobowości w kontekście innych obszarów oddziaływań (np. kształcenia, wychowania, psychoterapii).

Wykład 2. Zaplecze teoretyczne wspierania rozwoju osobowości (podejście oparte na dowodach, główne zadania rozwojowe w całym cyklu życia, psychologia pozytywna).

Wykład 3. Założenia teoretyczne i główne nurty psychologii pozytywnej (eudajmonistyczny vs hedonistyczny; ujęcie „dół-góra” vs „góra-dół”).

Wykład 4. Wybrane teorie z zakresu psychologii pozytywnej.

Wykład 5. Cele pozytywnej interwencji/ interwencji wspierającej.

Wykład 6. Kompetencje osoby wspierającej rozwój osobowości i/lub osób kluczowych.

Wykład 7 i 8. Modyfikacja modelu Eriksonowskiego dokonana przez Kalmana J. Kaplana i Nancy O’Connor. Szanse i zagrożenia optymalnego rozwoju.

Wykład 9 i 10. Teoria wspierania rozwoju osobowości Profesor Heleny Grzegołowskiej-Klarkowskiej.

Wykład 11. Model człowieka optymalnie funkcjonującego Kennona M. Sheldona.

Wykład 12-14. Modele integracyjne dotyczące psychologii wspierania rozwoju osobowości.

a. Cztery psychoanalizy według Pine’a.

b. Funkcjonalno-emocjonalna teoria rozwoju Stanleya Greenspan’a.

c. Psychlogiczno-neurobiologiczna metaperspektywa Allana Schore’a.

d. Neurorozwojowa teoria przywiązania i mentalizacji Petera Fonagy’ego.

Wykład 15. Powtórzenie treści omówionych w trakcie kursu

Literatura:

P. A. Linley, S. Joseph (red.)(2007). Psychologia pozytywna w praktyce Wydawnictwo Naukowe PWN,

FRAGMENTY: Wprowadzenie do wydania polskiego (str.15-18)

Rozdział 1 Pojęcie dobrego życia – w ujęciu szerokim i wąskim (str. 19-41)

J. Czapiński (2004). Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN.

FRAGMENTY: Wstęp i część I ‘Co to jest psychologia pozytywna?’ (str. 7-31)

Psychologiczne teorie szczęścia. Dwa ujęcia: „Dół-Góra” i „Góra-dół” (str. 51-102)

Grzegołowska-Klarkowska, Helena Janet (2018). Mądrość osobowości: wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cyklu życia.. Warszawa : ME-KOMP.

FRAGMENTY:

Rozdział 1(str.19-59);

Rozdział 2i3 (str. 60-87);

Rozdział 4 (str.88-94)

Rozdział 6 (str.110-115)

Grzegołowska-Klarkowska, Helena Janet (red.) (2018). Psychoanalityczne teorie rozwoju. Niezbędnik. Wydawnictwo APS

FRAGMENTY:

Część II współczesne koncepcje integrujące: Rozdziały 8-11 (str. 95-126)

Sokołowska, E. (red.). (2013). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Rozdziały: 3 i 4 (str. 32-60);

Rozdziały: 10 i 11 (str. 146-182)

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-wykłady,

-dyskusje,

Nakład pracy studenta:

-godziny kontaktowe np. wykład: 15

-przygotowanie się do zajęć, lektury: 25

-przygotowanie się do egzaminu: 40

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 80

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia:

weryfikacja przeprowadzenia zadania w małej grupie,

moderowanie dyskusji na forum,

ocena z egzaminu

Pełny opis:

Wykład 1. Rozróżnienie zakresu psychologii wspierania rozwoju osobowości w kontekście innych obszarów oddziaływań (np. kształcenia, wychowania, psychoterapii).

Wykład 2. Zaplecze teoretyczne wspierania rozwoju osobowości (podejście oparte na dowodach, główne zadania rozwojowe w całym cyklu życia, psychologia pozytywna).

Wykład 3. Cele pozytywnej interwencji/ interwencji wspierającej. Kompetencje osoby wspierającej rozwój osobowości i/lub osób kluczowych.

Wykład 4. Modyfikacja modelu Eriksonowskiego dokonana przez Kalmana J. Kaplana i Nancy O’Connor. Szanse i zagrożenia optymalnego rozwoju.

Wykład 5. Teoria wspierania rozwoju osobowości Profesor Heleny Grzegołowskiej-Klarkowskiej.

Wykład 6. Model człowieka optymalnie funkcjonującego Kennona M. Sheldona.

Wykład 7. Modele integracyjne dotyczące psychologii wspierania rozwoju osobowości.

a. Cztery psychoanalizy według Pine’a.

b. Funkcjonalno-emocjonalna teoria rozwoju Stanleya Greenspan’a.

c. Psychlogiczno-neurobiologiczna metaperspektywa Allana Schore’a.

d. Neurorozwojowa teoria przywiązania i mentalizacji Petera Fonagy’ego.

Literatura:

P. A. Linley, S. Joseph (red.)(2007). Psychologia pozytywna w praktyce Wydawnictwo Naukowe PWN,

FRAGMENTY: Wprowadzenie do wydania polskiego (str.15-18)

Rozdział 1 Pojęcie dobrego życia – w ujęciu szerokim i wąskim (str. 19-41)

J. Czapiński (2004). Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN.

FRAGMENTY: Wstęp i część I ‘Co to jest psychologia pozytywna?’ (str. 7-31)

Psychologiczne teorie szczęścia. Dwa ujęcia: „Dół-Góra” i „Góra-dół” (str. 51-102)

Grzegołowska-Klarkowska, Helena Janet (2018). Mądrość osobowości: wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cyklu życia.. Warszawa : ME-KOMP.

FRAGMENTY:

Rozdział 1(str.19-59);

Rozdział 2i3 (str. 60-87);

Rozdział 4 (str.88-94)

Rozdział 6 (str.110-115)

Grzegołowska-Klarkowska, Helena Janet (red.) (2018). Psychoanalityczne teorie rozwoju. Niezbędnik. Wydawnictwo APS

FRAGMENTY:

Część II współczesne koncepcje integrujące: Rozdziały 8-11 (str. 95-126)

Sokołowska, E. (red.). (2013). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Rozdziały: 3 i 4 (str. 32-60);

Rozdziały: 10 i 11 (str. 146-182)

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-wykłady,

-dyskusje,

Nakład pracy studenta:

-godziny kontaktowe np. wykład: 30

-przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

-przygotowanie się do egzaminu: 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 80

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)