Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczności lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-SPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczności lokalne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowy dla IV r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

- znać terminologię odnoszącą się do problematyki socjologii społeczności lokalnych na poziomie rozszerzonym

- posiadać szerszą oraz pogłębioną wiedzę w odniesieniu do socjologii społeczności lokalnych, relacji między różnymi obszarami życia społecznego

- potrafić rozwijać formy indywidualnej aktywności i przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu problematyki socjologii społeczności lokalnych

Umiejętności

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu problematyki socjologii społeczności lokalnych przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

- przygotować spełniające uznane standardy wystąpienia ustne w języku polskim, w zakresie problematyki socjologii społeczności lokalnych

- proponować rozwiązania w zakresie zwiększenia aktywności społeczności lokalnej

- analizować przyczyny i przebieg aktywności społecznej, formułować własne opinie na temat aktywności społecznej oraz stawić proste hipotezy badawcze i je weryfikować

- dostrzegać, obserwować i interpretować inicjatywy i aktywności społeczne oraz wyjaśniać relacje między owymi zjawiskami

Kompetencje społeczne

- współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Sposób pomiaru

-egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru,

-dyskusje dydaktyczne,

-praca w grupach

-wygłaszane przez studentów referaty–prezentacje wybranych społeczności lokalnych

- wygłaszane przez studentów referaty–prezentacje wybranych społeczności lokalnych

- dyskusje dydaktyczne,

- praca w grupach

- gra symulacyjna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Joanna Telus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny, dyskusje dydaktyczne, praca w grupach, wygłaszane przez studentów referaty

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Definicje i typologie - wprowadzenie do problematyki społeczności lokalnych. Historyczny i metodologiczny kontekst rozwoju badań socjologicznych nad społecznościami lokalnymi

2. Społeczność lokalna w perspektywie wybranych orientacji teoretycznych w socjologii

3. Tradycyjne formy życia społeczności lokalnej - tradycyjne formy życia społecznego (parafia, KGW, straż pożarna), rola tradycji w społeczności lokalnej

4. Nowe formy życia w społeczności lokalnej - społeczności wirtualne

5. Lokalizm, regionalizm, globalizm, glokalizacja - problematyka społeczności lokalnych w dobie globalizacji

6. Potencjał społeczności lokalnej – definicje, cechy charakteryzujące, funkcje, strategie budowania potencjału społeczności lokalnej, kapitał społeczny w społecznościach lokalnych

7. Partnerstwo lokalne - definicje partnerstwa lokalnego, rodzaje i formy partnerstw lokalnych, cele i bariery partnerstwa lokalnego

8. Partycypacja publiczna -uczestnictwo obywateli w życiu wspólnoty lokalnej (udział w wyborach, NGO, wolontariat), aktywizacja społeczności lokalnej

9. Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych - osoby starsze - lokalne wzorce działań wobec osób starszych, formy i wzory aktywności seniorów

10. Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych – bieda i bezrobocie - lokalna kultura ubóstwa, aktywizacja lokalnego rynku pracy

11. Społeczność lokalna w działaniu - analiza przypadku lokalnej społeczności (wizyta studyjna)

12. Społeczność lokalna w działaniu-analiza przypadków lokalnych społeczności miejskich i wiejskich (prezentacje studentów)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gęsicka G. 1996: Partnerstwo w rozwoju lokalnym, PIL, Katowice

Jałowiecki B., Łukowski W. (red.) 2006: Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Naukowe. „Scholar”, Warszawa

Malinowska E. 1995: Społeczność lokalna – jej tradycje i współczesność, w: Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Łódź

Olech A. 2007: Wprowadzanie zmian: wybór teorii do wykorzystania w animacji społecznej, w: Kaźmierczak T. (red.) Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Instytut Sprawa Publicznych, Warszawa,

Olech A., Kaźmierczak T. 2011: Modele partycypacji publicznej, w: Olech A. (red.) 2011: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Sprawa Publicznych

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bauman Z. 1997: Glokalizacja: czyli komu globalizacja a komu lokalizacja?, w : "Studia Socjologiczne", 1997, nr 3, s. 53-69

Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.) 2004: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa

Grzelak J., Zarycki T. (red.) 2004: Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa

Janikowski, R. 2006: Zrównoważony rozwój lokalny. Teoria i praktyka. GWSH, Katowice

Krzysztofek K., Szczepański M. 2002: S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. UŚ, Katowice

Kurczewska J. (red.) 2006: Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, IFiS PAN, Warszawa

Kurczewska J. (red.) 2006: Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa

Kurczewska J. (red.) 2008: Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Warszawa

Lewenstein B., Tędziagolska M. 2010: Budowanie kapitału społecznego jako strategia rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych. Przypadek Biłgoraju, w. Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Łukowski W. 2002, Społeczne tworzenie ojczyzn, Warszawa

Praszkier R. 2005: Zwykli ludzie czy herosi? Motywacje przedsiębiorców społecznych, Trzeci Sektor, Fundacja Instytut Spraw Społecznych, nr 4 / jesień 2005/ zima 2006

Putnam R. D. 2008: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Sobiesiak P., Zalewska J. 2011: Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, w: Mariola Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Sprawa Publicznych, Warszawa

Synak, B. 2003: Małe ojczyzny w globalnej wiosce. [w:] Globalizacja i my, Wydawnictwo Universitas, Kraków

Szczepański M.S. 2005: Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, w: Wesołowski, W., Włodarek, J. (red.): Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, PTS, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Turowski, J. 1977: Społeczność lokalna. W: „Studia Socjologiczne” 3(66)

Tuszyńska L. 2006: Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Uwagi:

omawianie poszczególnych zagadnień teoretycznie i empirycznie, prezentacja multimedialna, studia przypadków, dyskusja dydaktyczna, filmy, analiza danych statystycznych, referaty (prezentacje wybranych społeczności lokalnych)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20h

Przygotowanie się do egzaminu 20h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Telus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.