Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PZG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z grupą
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kszałcenia (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla V r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę o procesach i zjawiskach zachodzących w grupach ludzkich.

Wie, jak zaplanować pracę z grupą.

Zna i potrafi opisać różne metody pracy z grupami.

Zna i potrafi opisać główne obszary psychoedukacji.

Umiejętności

Potrafi dobrać metody psychoedukacyjne do potrzeb konkretnej grupy odbiorców uwzględniając jej specyfikę (potrzeby i możliwości).

Umie dobrać metody pracy z grupą uwzględniając jej zasoby i potrzeby.

Kompetencje społeczne

Odznacza się rozwagą i zaangażowaniem w projektowaniu i realizowaniu działań psychologicznych skierowanych do różnych grup odbiorców.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Praca z grupami jest jedną z ważnych kompetencji psychologa. Wykład ten ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej w zakresie zjawisk zachodzących w grupach oraz metod pracy bazujących na procesach grupowych. Poza wiedzą teoretyczną omówione będą również liczne przykłady z doświadczeń uczestników kursu i prowadzącego, co ma wyposażyć studentów w zestaw praktycznych wskazówek użytecznych w pracy z grupami.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki pracy z grupami i psychoedukacji.

2. Podstawowe procesy i zjawiska przebiegające w grupach.

3. Socjobiologiczne źródła zachowań grupowych.

4. Systemowe wyjaśnienia zjawisk w grupach.

5. Możliwe metody pracy z grupami.

6. Ważne obszary psychoedukacji.

7. Dopasowanie metod pracy do specyfiki grupy oraz tematu do potrzeb

i możliwości odbiorcy.

8. Rola osób znaczących w kierowaniu grupami.

9. Trudne sytuacje w pracy z grupami.

10. Umiejętności i predyspozycje potrzebne u osób pracujących z grupami.

11. Podsumowanie i powtórzenie treści omówionych w czasie kursu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bernard, H. S., MacKenzi, K. R. (red.) (2001). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Knowles, M.S., Holton III, E.F., Swanson, R.A. (2009). Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Oyster, C. K. (2002). Analiza procesów grupowych. Warszawa: Zysk i s-ka.

Zadworna-Cieślak, M. Ogińska-Bulik, N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży - uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Difin SA.

Literatura uzupełniająca

Harwas-Napierała, B. Trempała, J. (red.) (2010). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarmuż, S. i Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Wrocław: Moderator.

Uwagi:

LINK w TEAMs do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af87d01254000489a92b4a82dbac51f02%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f3836a02-4902-46ab-a063-3f1e6c623424&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody i kryteria oceniania w trybie pracy zdalnej

Zajęcia będą realizowane za pośrednictwem TEAMs.

Treści merytoryczne będą miały formę mini wykładów (prezentacja multimedialną najważniejszych treści) oraz dyskusji ze studentami, na forum grupy, za pośrednictwem TEAMs.

Pojedyncze zadania studenci będą realizowali w małych grupach (3-5 osobowych) używając wybranego przez siebie komunikatora – efekty tej pracy będą omawiania na forum w czasie zajęć synchronicznych z cała grupą ćwiczeniową.

Podstawową metodą weryfikacji efektów kształcenia będzie egzamin, poza zdaniem testu z wiedzy w ocenie z przedmiotu będzie również uwzględniona aktywność studentów w czasie zajęć synchronicznych.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do testu zaliczeniowego 45 godz.

Czytanie lektur do zajęć 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Praca z grupami jest jedną z ważnych kompetencji psychologa. Wykład ten ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej w zakresie zjawisk zachodzących w grupach oraz metod pracy bazujących na procesach grupowych. Poza wiedzą teoretyczną omówione będą również liczne przykłady z doświadczeń uczestników kursu i prowadzącego, co ma wyposażyć studentów w zestaw praktycznych wskazówek użytecznych w pracy z grupami.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki pracy z grupami i psychoedukacji.

2. Podstawowe procesy i zjawiska przebiegające w grupach.

3. Socjobiologiczne źródła zachowań grupowych.

4. Systemowe wyjaśnienia zjawisk w grupach.

5. Możliwe metody pracy z grupami.

6. Ważne obszary psychoedukacji.

7. Dopasowanie metod pracy do specyfiki grupy oraz tematu do potrzeb

i możliwości odbiorcy.

8. Rola osób znaczących w kierowaniu grupami.

9. Trudne sytuacje w pracy z grupami.

10. Umiejętności i predyspozycje potrzebne u osób pracujących z grupami.

11. Podsumowanie i powtórzenie treści omówionych w czasie kursu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

 Clark R. C. (2014). Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów. Wrocław: Moderator.

Rozdz. 3 Treści omówione to nie znaczy treści przyswojone (str. 63-79)

Rozdz. 10 Zwiększaj korzyści płynące z ćwiczeń (str. 205-228)

 M.S. Gazaniga (2011). Istota człowieczeństwa : co czyni nas wyjątkowymi. Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa.

Rozdział 3 ‘Duży mózg a rozwój relacji społecznych’ (str. 87-120).

 Bernard, H. S. i MacKenzi, K. R. (red.)(2001). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rozdz. 2 „Rozwojowa struktura systemu …” (str. 47-68).

 Knowles, M.S., Holton III, E.F., Swanson, R.A. (2009). Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rozdz. 4 Teoria uczenia się dorosłych – andragogika (str. 42-72)

Rozdz. 8 Uczenie się dorosłych w kontekście rozwoju kadr pracowniczych (str.152-167)

 Oyster C. K. (2000). Grupy. Poznań: Zysk i s-ka.

Rozdz. 3 „Rozwój grupy i socjalizacja” (str. 81-106);

 Rea, L. (2019). Planowanie i projektowanie szkoleń. Łódź: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Rozdz. 4 Projektowanie programu szkoleniowo-rozwojowego (str.72-87)

 Jarmuż, S. i Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Wrocław: Moderator.

Rozdz. IV „Trener w akcji” (str. 83-120);

Rozdz. VI „Trudne sytuacje w pracy trenera” (str. 165-224).

 Zadworna Cieślak, M. Ogińska-Bulik, N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży-uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Difin SA.

Rozdz. 2 „Kształtowanie i zmiana zachowań zdrowotnych” (str. 45-62);

Rozdz. 3 „Uwarunkowania zachowań zdrowotnych” (str. 63-104).

Literatura uzupełniająca, pozostałe fragmenty:

Clark R. C. (2014). Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów. Wrocław: Moderator

Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Wrocław: Moderator

Łaguna, M. (2008). Szkolenie. Jak je prowadzić, by … Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

Link do zespołu w TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aiIEJ2ELPzbM2brPHdCqV9yF7dYSzkSXXzSgPg39j4Lk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3b8b2b34-6df6-4f47-b746-ad8933f130de&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

wykłady

dyskusje

Nakład pracy studenta 3 ECTS:

30 godz. pracy w trakcie zajęć

30 godz. czytanie literatury

20 godz. przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę o procesach i zjawiskach zachodzących w grupach ludzkich.

Wie, jak zaplanować pracę z grupą.

Zna i potrafi opisać różne metody pracy z grupami.

Zna i potrafi opisać główne obszary psychoedukacji.

Umiejętności

Potrafi dobrać metody psychoedukacyjne do potrzeb konkretnej grupy odbiorców uwzględniając jej specyfikę (potrzeby i możliwości).

Umie dobrać metody pracy z grupą uwzględniając jej zasoby i potrzeby.

Kompetencje społeczne

Odznacza się rozwagą i zaangażowaniem w projektowaniu i realizowaniu działań psychologicznych skierowanych do różnych grup odbiorców.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki pracy z grupami i psychoedukacji.

2. Podstawowe procesy i zjawiska przebiegające w grupach.

3. Socjobiologiczne źródła zachowań grupowych.

4. Systemowe wyjaśnienia zjawisk w grupach.

5. Możliwe metody pracy z grupami.

6. Ważne obszary psychoedukacji.

7. Dopasowanie metod pracy do specyfiki grupy oraz tematu do potrzeb

i możliwości odbiorcy.

8. Rola osób znaczących w kierowaniu grupami.

9. Trudne sytuacje w pracy z grupami.

10. Umiejętności i predyspozycje potrzebne u osób pracujących z grupami.

11. Podsumowanie i powtórzenie treści omówionych w czasie kursu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M.S. Gazaniga (2011). Istota człowieczeństwa : co czyni nas wyjątkowymi. Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa.

Rozdział 3 ‘Duży mózg a rozwój relacji społecznych’ str. 87-120.

Bernard, H. S. i MacKenzi, K. R. (red.)(2001). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rozdz. 2 „Rozwojowa struktura systemu …” str. 47-68.

Clark R. C. (2014). Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów. Wrocław: Moderator.

Rozdz. 3 Treści omówione to nie znaczy treści przyswojone (str. 63-79)

Knowles, M.S., Holton III, E.F., Swanson, R.A. (2009). Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rozdz. 4 Teoria uczenia się dorosłych – andragogika 42-72

Rozdz. 8 Uczenie się dorosłych w kontekście rozwoju kadr pracowniczych 152-167

Oyster C. K. (2000). Grupy. Poznań: Zysk i s-ka.

Rozdz. 3 „Rozwój grupy i socjalizacja” str. 81-106;

Jarmuż, S. i Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Wrocław: Moderator.

Rozdz. IV „Trener w akcji” str. 83-120;

Rozdz. VI „Trudne sytuacje w pracy trenera” str. 165-224.

Zadworna Cieślak, M. Ogińska-Bulik, N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży-uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Difin SA.

Rozdz. 2 „Kształtowanie i zmiana zachowań zdrowotnych” str. 45-62;

Rozdz. 3 „Uwarunkowania zachowań zdrowotnych” str. 63-104.

Literatura uzupełniająca (pozostałe fragmenty z niżej wymienionych):

Clark R. C. (2014). Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów. Wrocław: Moderator.

Łaguna, M. (2004). Szkolenia. Jak je prowadzić, by… Gdańsk: GWP.

Jarmuż, S. i Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Wrocław: Moderator.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykłady

dyskusje

Nakład pracy studenta 3 ECTS:

30 godz. pracy w trakcie zajęć

30 godz. czytanie literatury

20 godz. przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Praca z grupami jest jedną z ważnych kompetencji psychologa. Wykład ten ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej w zakresie zjawisk zachodzących w grupach oraz metod pracy bazujących na procesach grupowych. Poza wiedzą teoretyczną omówione będą również liczne przykłady z doświadczeń uczestników kursu i prowadzącego, co ma wyposażyć studentów w zestaw praktycznych wskazówek użytecznych w pracy z grupami.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki pracy z grupami i psychoedukacji.

2. Podstawowe procesy i zjawiska przebiegające w grupach.

3. Socjobiologiczne źródła zachowań grupowych.

4. Systemowe wyjaśnienia zjawisk w grupach.

5. Możliwe metody pracy z grupami.

6. Ważne obszary psychoedukacji.

7. Dopasowanie metod pracy do specyfiki grupy oraz tematu do potrzeb

i możliwości odbiorcy.

8. Rola osób znaczących w kierowaniu grupami.

9. Trudne sytuacje w pracy z grupami.

10. Umiejętności i predyspozycje potrzebne u osób pracujących z grupami.

11. Podsumowanie i powtórzenie treści omówionych w czasie kursu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

 Clark R. C. (2014). Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów. Wrocław: Moderator.

Rozdz. 3 Treści omówione to nie znaczy treści przyswojone (str. 63-79)

Rozdz. 10 Zwiększaj korzyści płynące z ćwiczeń (str. 205-228)

 M.S. Gazaniga (2011). Istota człowieczeństwa : co czyni nas wyjątkowymi. Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa.

Rozdział 3 ‘Duży mózg a rozwój relacji społecznych’ (str. 87-120).

 Bernard, H. S. i MacKenzi, K. R. (red.)(2001). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rozdz. 2 „Rozwojowa struktura systemu …” (str. 47-68).

 Knowles, M.S., Holton III, E.F., Swanson, R.A. (2009). Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rozdz. 4 Teoria uczenia się dorosłych – andragogika (str. 42-72)

Rozdz. 8 Uczenie się dorosłych w kontekście rozwoju kadr pracowniczych (str.152-167)

 Oyster C. K. (2000). Grupy. Poznań: Zysk i s-ka.

Rozdz. 3 „Rozwój grupy i socjalizacja” (str. 81-106);

 Rea, L. (2019). Planowanie i projektowanie szkoleń. Łódź: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Rozdz. 4 Projektowanie programu szkoleniowo-rozwojowego (str.72-87)

 Jarmuż, S. i Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Wrocław: Moderator.

Rozdz. IV „Trener w akcji” (str. 83-120);

Rozdz. VI „Trudne sytuacje w pracy trenera” (str. 165-224).

 Zadworna Cieślak, M. Ogińska-Bulik, N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży-uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Difin SA.

Rozdz. 2 „Kształtowanie i zmiana zachowań zdrowotnych” (str. 45-62);

Rozdz. 3 „Uwarunkowania zachowań zdrowotnych” (str. 63-104).

Literatura uzupełniająca, pozostałe fragmenty:

Clark R. C. (2014). Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów. Wrocław: Moderator

Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Wrocław: Moderator

Łaguna, M. (2008). Szkolenie. Jak je prowadzić, by … Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykłady

dyskusje

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15

praca własna - 25

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)