Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza grupowa - metoda wspomagania pracy w organizacjach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-AMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza grupowa - metoda wspomagania pracy w organizacjach
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami analizy grupowej jako praktyki psychoterapeutycznej oraz metody pomagającej rozumieć procesy występujące w organizacjach oraz w społeczeństwie.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z teoriami objaśniającymi analizę grupową, a także poznają jej zastosowanie, jako metody wspomagającej pracę w organizacjach. Dzięki symulacji analizy grupowej będą mieli szansę doświadczyć na sobie procesu grupowego, a także szczegółowo go zanalizować.

1. Teorie dotyczące analizy grupowej:

- wprowadzenie do teorii Analizy Grupowej np. w ujęciu Biona oraz Foulkesa

- proces grupowy w rozumieniu np. Biona, czy Agazarian

2. Praktyczne zastosowanie analizy grupowej w organizacjach:

- symulacja analizy grupowej w organizacji

- proces superwizji z wykorzystaniem analizy grupowej w organizacji

Literatura:

Artykuły:

Agazarian, Y., & Gantt, S. (2003). Phases of group development: Systems-centered hypotheses and their implications for research and practice. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 7(3), 238.

Woźniak M., Terapeutka wychodzi z gabinetu… Kliniczne i społeczne aspekty pracy. Zebranie

mieszkańców osiedla okiem analityka grupowego, Biuletyn Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”

Zajenkowska A., Projekt „Polska na Kozetce” (manuskrypt)

Rozdziały w książkach:

Bollas, C. (20210, Umysł demokratyczny, W: Nieświadomość w życiu społecznym i politycznym, red David Morgan. Ingenium, Warszawa.

Brunnig H., Skowrońska J. (2016). Co zrobić z tymi szczątkami? W: Zajenkowska, A. (red.). Polska na kozetce: siła obywatelskiej refleksyjności. Sopot: Smak Słowa.

Brunning, H., & Perini, M. (red.).. (2018). Psychoanalytic perspectives on a turbulent world. London: Routledge.

Bion, W. (2015) Doświadczenia w grupach i inne prace. Oficyna Ingenium, Warszawa

Ofer G., Europe on the couch in social dreaming matrix. W: Zajenkowska, A., & Levin, U. (red.). (2019). Europe on the Couch: The breaking of a homogeneous group illusion. In A Psychoanalytic and Socio-Cultural Exploration of a Continent (pp. 1-4). London: Routledge.

Pawlik, J. (red.). (2008). Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe. Warszawa: Eneteia.

Rustin, M. (2021) Jak rozumieć prawicowy populizm? W: Nieświadomość w życiu społecznym i politycznym, red David Morgan. Ingenium, Warszawa.

Stokoe, P. (2021) Gdzie się podziali wszyscy dorośli. W: Nieświadomość w życiu społecznym i politycznym, red David Morgan. Ingenium, Warszawa.

Volkan V, (2021) Psychologia dużych grup jako niezależna dziedzina. W: Psychologia dużej grupy, Oficyna Ingenium, Warszawa

Volkan V., (2021) Zastosowanie Modelu Drzewa w konsultacjach z dużymi grupami. W: Psychologia dużej grupy, Oficyna Ingenium, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna teorie wyjaśniające procesy grupowe.

Potrafi zanalizować proces grupowy w odniesieniu do różnych teorii (np. (Bion, Foulkes, Agazarian).

Potrafi wymienić i rozumie mechanizmy hamujące proces grupowy.

Umiejętności

Potrafi śledzić i opisać proces grupowy.

Rozumie, w jakich sytuacjach analiza grupowa może być przydatna w organizacjach.

Kompetencje społeczne

Potrafi śledzić i opisać proces grupowy.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywny udział w zajęciach, omówienie wybranego tekstu, grupowe przygotowanie projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Anna Zajenkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obecność, aktywny udział w zajęciach, omówienie wybranego tekstu, grupowe przygotowanie projektu

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z teoriami objaśniającymi analizę grupową, a także poznają jej zastosowanie, jako metody wspomagającej pracę w organizacjach. Dzięki symulacji analizy grupowej będą mieli szansę doświadczyć na sobie procesu grupowego, a także szczegółowo go zanalizować.

1. Teorie dotyczące analizy grupowej:

- wprowadzenie do teorii Analizy Grupowej np. w ujęciu Biona oraz Foulkesa

- proces grupowy w rozumieniu np. Biona, czy Agazarian

- czynniki hamujące proces grupowy – min. pojęcie antygrupy Nitsuna

2. Praktyczne zastosowanie analizy grupowej w organizacjach:

- symulacja analizy grupowej w organizacji

- proces superwizji z wykorzystaniem analizy grupowej w organizacji

Zajęcia realizowane w TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af77d8fe1152149f2ab060444750e0211%40thread.tacv2/conversations?groupId=546bce9f-b33f-464a-a014-e1b26f6f195d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Literatura:

Wszystkie teksty będą udostępnione studentom.

Artykuły:

Agazarian, Y., & Gantt, S. (2003). Phases of group development: Systems-centered hypotheses and their implications for research and practice. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 7(3), 238.

Friedman, R. (2015). A soldier’s matrix: A group analytic view of societies in war. Group Analysis, 48(3), 239-257.

Lawrence, W. G., Bain, A., & Gould, L. (1996). The fifth basic assumption. FREE ASSOCIATIONS-LONDON-, 28-56.

Vukšić-Mihaljević, Ž., & Mandić, N. (2001). Psychodynamics and Regression of Social Groups. Collegium antropologicum, 25(1), 213-226.

Rozdziały w książkach:

Brunning, H., & Perini, M. (red.).. (2018). Psychoanalytic perspectives on a turbulent world. London: Routledge.

Pawlik, J. (red.). (2008). Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe. Warszawa: Eneteia.

Shapiro, E. R. (2019). Finding a Place to Stand: Developing Self-Reflective Institutions, Leaders and Citizens. Phoenix Publishing House.

Sievers, B. (2018). Psychoanalytic studies of organizations: Contributions from the International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations (ISPSO). London: Routledge.

Zajenkowska, A. (red.). (2016). Polska na kozetce: siła obywatelskiej refleksyjności. Sopot: Smak Słowa.

Zajenkowska, A., & Levin, U. (red.). (2019). Europe on the Couch: The breaking of a homogeneous group illusion. In A Psychoanalytic and Socio-Cultural Exploration of a Continent (pp. 1-4). London: Routledge.

Uwagi:

Zajęcia realizowane w TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af77d8fe1152149f2ab060444750e0211%40thread.tacv2/conversations?groupId=546bce9f-b33f-464a-a014-e1b26f6f195d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Stosowane metody kształcenia: wykład, dyskusja, zadania grupowe

Nakład pracy studenta:

- 30 godzin kontaktowych

- 30 godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć

- 30 liczba godzin przeznaczonych na inne zadania (np. realizację projektu grupowego)

- 10 godzin potrzebnych do przygotowania raportu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Kraszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obecność, aktywny udział w zajęciach, omówienie wybranego tekstu, grupowe przygotowanie projektu

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z teoriami objaśniającymi analizę grupową, a także poznają jej zastosowanie, jako metody wspomagającej pracę w organizacjach. Dzięki symulacji analizy grupowej będą mieli szansę doświadczyć na sobie procesu grupowego, a także szczegółowo go zanalizować.

1. Teorie dotyczące analizy grupowej:

- wprowadzenie do teorii Analizy Grupowej np. w ujęciu Biona oraz Foulkesa

- proces grupowy w rozumieniu np. Biona, czy Agazarian

- czynniki hamujące proces grupowy – min. pojęcie antygrupy Nitsuna

2. Praktyczne zastosowanie analizy grupowej w organizacjach:

- symulacja analizy grupowej w organizacji

- proces superwizji z wykorzystaniem analizy grupowej w organizacji

Zajęcia realizowane w TEAMS: link będzie dodany przed rozpoczęciem zajęć w listopadzie

Literatura:

Wszystkie teksty będą udostępnione studentom.

Artykuły:

Agazarian, Y., & Gantt, S. (2003). Phases of group development: Systems-centered hypotheses and their implications for research and practice. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 7(3), 238.

Friedman, R. (2015). A soldier’s matrix: A group analytic view of societies in war. Group Analysis, 48(3), 239-257.

Lawrence, W. G., Bain, A., & Gould, L. (1996). The fifth basic assumption. FREE ASSOCIATIONS-LONDON-, 28-56.

Vukšić-Mihaljević, Ž., & Mandić, N. (2001). Psychodynamics and Regression of Social Groups. Collegium antropologicum, 25(1), 213-226.

Rozdziały w książkach:

Brunning, H., & Perini, M. (red.).. (2018). Psychoanalytic perspectives on a turbulent world. London: Routledge.

Pawlik, J. (red.). (2008). Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe. Warszawa: Eneteia.

Shapiro, E. R. (2019). Finding a Place to Stand: Developing Self-Reflective Institutions, Leaders and Citizens. Phoenix Publishing House.

Sievers, B. (2018). Psychoanalytic studies of organizations: Contributions from the International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations (ISPSO). London: Routledge.

Zajenkowska, A. (red.). (2016). Polska na kozetce: siła obywatelskiej refleksyjności. Sopot: Smak Słowa.

Zajenkowska, A., & Levin, U. (red.). (2019). Europe on the Couch: The breaking of a homogeneous group illusion. In A Psychoanalytic and Socio-Cultural Exploration of a Continent (pp. 1-4). London: Routledge.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład, dyskusja, zadania grupowe

Nakład pracy studenta:

- 30 godzin kontaktowych

- 30 godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć

- 30 liczba godzin przeznaczonych na inne zadania (np. realizację projektu grupowego)

- 10 godzin potrzebnych do przygotowania raportu końcowego

Zajęcia realizowane w TEAMS: link będzie dodany przed rozpoczęciem zajęć w listopadzie (prowadzący spoza APS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Anna Zajenkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obecność, aktywny udział w zajęciach, omówienie wybranego tekstu, grupowe przygotowanie projektu i praca pisemna

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z teoriami objaśniającymi analizę grupową, a także poznają jej zastosowanie, jako metody wspomagającej pracę w organizacjach. Dzięki symulacji analizy grupowej będą mieli szansę doświadczyć na sobie procesu grupowego, a także szczegółowo go zanalizować.

1. Teorie dotyczące analizy grupowej:

- wprowadzenie do teorii Analizy Grupowej np. w ujęciu Biona oraz Foulkesa

- proces grupowy w rozumieniu np. Biona, czy Agazarian

- czynniki hamujące proces grupowy – min. pojęcie antygrupy Nitsuna

2. Praktyczne zastosowanie analizy grupowej w organizacjach:

- symulacja analizy grupowej w organizacji

- proces superwizji z wykorzystaniem analizy grupowej w organizacji

Podczas zajęć będziemy dyskutować wybrane teksty, pracować w grupach i wspólnie przygotowywać projekt.

Literatura:

Wszystkie teksty będą udostępnione studentom.

Artykuły:

Agazarian, Y., & Gantt, S. (2003). Phases of group development: Systems-centered hypotheses and their implications for research and practice. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 7(3), 238.

Friedman, R. (2015). A soldier’s matrix: A group analytic view of societies in war. Group Analysis, 48(3), 239-257.

Lawrence, W. G., Bain, A., & Gould, L. (1996). The fifth basic assumption. FREE ASSOCIATIONS-LONDON-, 28-56.

Vukšić-Mihaljević, Ž., & Mandić, N. (2001). Psychodynamics and Regression of Social Groups. Collegium antropologicum, 25(1), 213-226.

Rozdziały w książkach:

Brunning, H., & Perini, M. (red.).. (2018). Psychoanalytic perspectives on a turbulent world. London: Routledge.

Pawlik, J. (red.). (2008). Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe. Warszawa: Eneteia.

Shapiro, E. R. (2019). Finding a Place to Stand: Developing Self-Reflective Institutions, Leaders and Citizens. Phoenix Publishing House.

Sievers, B. (2018). Psychoanalytic studies of organizations: Contributions from the International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations (ISPSO). London: Routledge.

Zajenkowska, A. (red.). (2016). Polska na kozetce: siła obywatelskiej refleksyjności. Sopot: Smak Słowa.

Zajenkowska, A., & Levin, U. (red.). (2019). Europe on the Couch: The breaking of a homogeneous group illusion. In A Psychoanalytic and Socio-Cultural Exploration of a Continent (pp. 1-4). London: Routledge.

Uwagi:

30h - udział w zajęciach

50h - przygotowanie na zajęcia, czytanie literatury, min. 2-3 teksty na każde zajęcia

25h przygotowanie, realizacja projektu oraz praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami analizy grupowej jako praktyki psychoterapeutycznej oraz metody pomagającej rozumieć procesy występujące w organizacjach oraz w społeczeństwie.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z teoriami objaśniającymi analizę grupową, a także poznają jej zastosowanie, jako metody wspomagającej pracę w organizacjach. Dzięki symulacji analizy grupowej będą mieli szansę doświadczyć na sobie procesu grupowego, a także szczegółowo go zanalizować.

1. Teorie dotyczące analizy grupowej:

- wprowadzenie do teorii Analizy Grupowej np. w ujęciu Biona oraz Foulkesa

- proces grupowy w rozumieniu np. Biona, czy Agazarian

2. Praktyczne zastosowanie analizy grupowej w organizacjach:

- symulacja analizy grupowej w organizacji

- proces superwizji z wykorzystaniem analizy grupowej w organizacji

Literatura:

Artykuły:

Agazarian, Y., & Gantt, S. (2003). Phases of group development: Systems-centered hypotheses and their implications for research and practice. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 7(3), 238.

Woźniak M., Terapeutka wychodzi z gabinetu… Kliniczne i społeczne aspekty pracy. Zebranie

mieszkańców osiedla okiem analityka grupowego, Biuletyn Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”

Zajenkowska A., Projekt „Polska na Kozetce” (manuskrypt)

Rozdziały w książkach:

Bollas, C. (20210, Umysł demokratyczny, W: Nieświadomość w życiu społecznym i politycznym, red David Morgan. Ingenium, Warszawa.

Brunnig H., Skowrońska J. (2016). Co zrobić z tymi szczątkami? W: Zajenkowska, A. (red.). Polska na kozetce: siła obywatelskiej refleksyjności. Sopot: Smak Słowa.

Brunning, H., & Perini, M. (red.).. (2018). Psychoanalytic perspectives on a turbulent world. London: Routledge.

Bion, W. (2015) Doświadczenia w grupach i inne prace. Oficyna Ingenium, Warszawa

Ofer G., Europe on the couch in social dreaming matrix. W: Zajenkowska, A., & Levin, U. (red.). (2019). Europe on the Couch: The breaking of a homogeneous group illusion. In A Psychoanalytic and Socio-Cultural Exploration of a Continent (pp. 1-4). London: Routledge.

Pawlik, J. (red.). (2008). Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe. Warszawa: Eneteia.

Rustin, M. (2021) Jak rozumieć prawicowy populizm? W: Nieświadomość w życiu społecznym i politycznym, red David Morgan. Ingenium, Warszawa.

Stokoe, P. (2021) Gdzie się podziali wszyscy dorośli. W: Nieświadomość w życiu społecznym i politycznym, red David Morgan. Ingenium, Warszawa.

Volkan V, (2021) Psychologia dużych grup jako niezależna dziedzina. W: Psychologia dużej grupy, Oficyna Ingenium, Warszawa

Volkan V., (2021) Zastosowanie Modelu Drzewa w konsultacjach z dużymi grupami. W: Psychologia dużej grupy, Oficyna Ingenium, Warszawa

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

- 30 godzin kontaktowych

- 30 godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć

- 30 liczba godzin przeznaczonych na inne zadania (np. realizację projektu grupowego)

- 10 godzin potrzebnych do przygotowania raportu końcowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)