Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencka (dwutygodniowa, 80 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3P-PKL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencka (dwutygodniowa, 80 godz.)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość zadań realizowanych w miejscu praktyki

Umiejętności:

Współpraca z personelem Prowadzenie dokumentacji – dziennika praktyk

Kompetencje społeczne:

Przejawiana obowiązkowość w realizowaniu zadań

Sposób pomiaru:

Oceny w Karcie Praktykanta APS

Ocena dziennika praktyk lub Sprawozdanie z odbytego wolontariatu/pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Woźniak-Prus
Prowadzący grup: Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Program dwutygodniowej praktyki asystenckiej (80 godzin) obowiązującej studentów III roku na stacjonarnych, jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia, na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych APS, realizowanej w ośrodkach udzielających pomocy psychologicznej w roku akademickim 2019/2020

Opiekun praktyk: dr Małgorzata Woźniak-Prus

Liczba godzin: 80

Wpisywanie zaliczeń praktyk do systemu USOS; do 30.09.2020

Specjalność: Psychologia Kliniczna

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PRAKTYKI

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych, studentów III roku psychologii APS, na specjalności Psychologia Kliniczna obowiązuje czterotygodniowa praktyka w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej.

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej procesu diagnostycznego oraz przebiegu psychoterapii, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego działań profilaktycznych i/lub promocji zdrowia, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

- zapoznanie się z zastosowaniem wiedzy w praktyce klinicznej;

- zdobycie umiejętności współpracy/ nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobami pracującymi w miejscu odbywania praktyki;

- zapoznanie z charakterystyką klientów/ pacjentów wybranych ośrodków, poradni i placówek;

- zdobycie wiedzy o metodach pracy psychologa klinicznego (w tym w lecznictwie psychiatrycznym; poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi, ośrodkach terapeutycznych, poradniach dla osób uzależnionych, itd.

II. ZADANIA DO REALIZACJI W TRAKCIE PRAKTYKI

W toku praktyki studenci mają następujące zadania do realizacji:

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem ośrodków udzielających pomocy psychologicznej.

2. Zapoznanie się z trybem zgłaszania się pacjentów/ klientów do wyżej wymienionych ośrodków.

3. Zapoznanie się z formami współpracy wymienionych placówek z innymi instytucjami (poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, zespołami samorządowymi i rządowymi odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych, itd.).

4. Obserwacja realizacji programów diagnostyczno-terapeutycznych.

5. Zaangażowanie się (według wskazówek i w obecności psychologa) w przygotowanie materiałów pomocniczych do pracy terapeutycznej, promocyjnej czy profilaktycznej oraz w wypełnianie dokumentacji psychologicznej według obowiązującej w placówce procedury (na przykład w tworzenie protokołów obserwacyjnych, danych z wywiadu, w analizę wyników testów psychologicznych, w ocenę skuteczności realizowanych programów/ oddziaływań terapeutycznych).

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI

1. Praktyka trwa 80 godzin. Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków.

2. Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę zakładowy opiekun praktyk - psycholog. On też, w zależności od stopnia złożoności przypadków, określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia obserwacji.

3. Studenci:

- opracują wspólnie z zakładowym opiekunem praktyk plan pobytu w ośrodku;

- sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań wymienionych w podpunktach 1-5, w ramach punktu II i odnotują to Dzienniku praktyk.

4. Opiekunowie praktyk z ramienia uczelni sprawują nadzór nad pracą studentów.

IV. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYK

1. Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu, udokumentowanych w Dzienniku praktyk.

2. Student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki, opinię o jej przebiegu, które to informacje wpisuje do Karty Praktykanta APS zakładowy opiekun praktyk w placówce. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie odbytej praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem:

a. znajomości zadań realizowanych w miejscu praktyki,

b. umiejętności współpracy z personelem,

c. przejawianej obowiązkowości w realizowaniu zadań,

d. prowadzenia dokumentacji – Dziennika praktyk,

e. przygotowania do zajęć,

f. stosunku praktykanta do współpracowników i umiejętności nawiązywania z nimi kontaktu,

g. umiejętności zidentyfikowania założeń leżących u podstaw programów diagnostyczno-terapeutycznych, profilaktycznych, promocyjnych i/lub interwencji realizowanych w placówce oraz umiejętności formułowania trafnych hipotez dotyczących potrzeb i problemów pacjentów/osób, którym udzielana jest pomoc psychologiczna;

h. stosunku praktykanta do wykonywanych czynności.

3. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna z ramienia uczelni „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty Praktykanta APS”.

.

4. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji wymienioną w podpunkcie 3, w ramach punktu IV, która stanowi potwierdzenie odbycia praktyk nie później niż w tydzień po ich zakończeniu. W sytuacji realizacji praktyk w ostatnim tygodniu września w dniu ostatniego dyżuru opiekuna praktyk w tym miesiącu.

W związku z pandemią COVID-19 Karta Praktykanta i Dziennik powinny być dostarczone drogę elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia. Rozmowa ze studentem może odbyć się za pomocą platformy Teams.

Informacja dotyczy osób, na których realizację praktyk zgodzą się poszczególne ośrodki pomimo ograniczeń wynikających ze stanu pandemii.

Literatura:

Zgodna z profilem danego Ośrodka

Uwagi:

80 godzin praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Woźniak-Prus
Prowadzący grup: Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawę rozliczenia jest:

Karta Praktykanta

Dziennik praktyk lub Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy

rozmowa o odbytej praktyce.

W związku z epidemią Covid-19 rozmowa ze studentem będzie odbywać się za pomocą platformy Teams po umówieniu terminu.

Pełny opis:

Program dwutygodniowej praktyki asystenckiej (80 godzin) obowiązującej studentów III roku na stacjonarnych, jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia, na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych APS, realizowanej w ośrodkach udzielających pomocy psychologicznej w roku akademickim 2019/2020

Opiekun praktyk: dr Małgorzata Woźniak-Prus

Liczba godzin: 80

Wpisywanie zaliczeń praktyk do systemu USOS; do 30.09.2020

Specjalność: Psychologia Kliniczna

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PRAKTYKI

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych, studentów III roku psychologii APS, na specjalności Psychologia Kliniczna obowiązuje czterotygodniowa praktyka w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej.

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej procesu diagnostycznego oraz przebiegu psychoterapii, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego działań profilaktycznych i/lub promocji zdrowia, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

- zapoznanie się z zastosowaniem wiedzy w praktyce klinicznej;

- zdobycie umiejętności współpracy/ nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobami pracującymi w miejscu odbywania praktyki;

- zapoznanie z charakterystyką klientów/ pacjentów wybranych ośrodków, poradni i placówek;

- zdobycie wiedzy o metodach pracy psychologa klinicznego (w tym w lecznictwie psychiatrycznym; poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi, ośrodkach terapeutycznych, poradniach dla osób uzależnionych, itd.

II. ZADANIA DO REALIZACJI W TRAKCIE PRAKTYKI

W toku praktyki studenci mają następujące zadania do realizacji:

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem ośrodków udzielających pomocy psychologicznej.

2. Zapoznanie się z trybem zgłaszania się pacjentów/ klientów do wyżej wymienionych ośrodków.

3. Zapoznanie się z formami współpracy wymienionych placówek z innymi instytucjami (poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, zespołami samorządowymi i rządowymi odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych, itd.).

4. Obserwacja realizacji programów diagnostyczno-terapeutycznych.

5. Zaangażowanie się (według wskazówek i w obecności psychologa) w przygotowanie materiałów pomocniczych do pracy terapeutycznej, promocyjnej czy profilaktycznej oraz w wypełnianie dokumentacji psychologicznej według obowiązującej w placówce procedury (na przykład w tworzenie protokołów obserwacyjnych, danych z wywiadu, w analizę wyników testów psychologicznych, w ocenę skuteczności realizowanych programów/ oddziaływań terapeutycznych).

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI

1. Praktyka trwa 80 godzin. Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków.

2. Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę zakładowy opiekun praktyk - psycholog. On też, w zależności od stopnia złożoności przypadków, określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia obserwacji.

3. Studenci:

- opracują wspólnie z zakładowym opiekunem praktyk plan pobytu w ośrodku;

- sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań wymienionych w podpunktach 1-5, w ramach punktu II i odnotują to Dzienniku praktyk.

4. Opiekunowie praktyk z ramienia uczelni sprawują nadzór nad pracą studentów.

IV. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYK

1. Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu, udokumentowanych w Dzienniku praktyk.

2. Student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki, opinię o jej przebiegu, które to informacje wpisuje do Karty Praktykanta APS zakładowy opiekun praktyk w placówce. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie odbytej praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem:

a. znajomości zadań realizowanych w miejscu praktyki,

b. umiejętności współpracy z personelem,

c. przejawianej obowiązkowości w realizowaniu zadań,

d. prowadzenia dokumentacji – Dziennika praktyk,

e. przygotowania do zajęć,

f. stosunku praktykanta do współpracowników i umiejętności nawiązywania z nimi kontaktu,

g. umiejętności zidentyfikowania założeń leżących u podstaw programów diagnostyczno-terapeutycznych, profilaktycznych, promocyjnych i/lub interwencji realizowanych w placówce oraz umiejętności formułowania trafnych hipotez dotyczących potrzeb i problemów pacjentów/osób, którym udzielana jest pomoc psychologiczna;

h. stosunku praktykanta do wykonywanych czynności.

3. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna z ramienia uczelni „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty Praktykanta APS”.

.

4. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji wymienionej w podpunkcie 3, w ramach punktu IV, która stanowi potwierdzenie odbycia praktyk nie później niż w tydzień po ich zakończeniu. W sytuacji realizacji praktyk w ostatnim tygodniu września w dniu ostatniego dyżuru opiekuna praktyk w tym miesiącu.

W związku z pandemią COVID-19 Karta Praktykanta i Dziennik powinny być dostarczone drogę elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia. Rozmowa ze studentem będzie odbywać się za pomocą platformy Teams.

Informacja dotyczy osób, na których realizację praktyk zgodzą się poszczególne ośrodki pomimo ograniczeń wynikających ze stanu pandemii.

Literatura:

Zgodna z profilem danego Ośrodka

Uwagi:

80 godzin praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chotkowska, Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.