Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia prawa i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-WPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości z zakresu prawa, definicje pojęć, dziedziny prawa, ogólne zasady obowiązujące przy stosowaniu przepisów prawa w praktyce oraz ochrony własności intelektualnej

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna źródła prawa, zasady ich tworzenia i podstawowe pojęcia prawoznawcze, w szczególności hierarchię źródeł prawa, w tym aktów prawa międzynarodowego i UE, tryb legislacyjny oraz zasady ich obowiązywania.

Ma podstawową wiedzę na temat międzynarodowych i konstytucyjnych wolności i praw człowieka oraz środków ich ochrony, w szczególności generacji praw człowieka, zasad przewodnich statusu jednostki, w tym zakazu dyskryminacji, europejskich i międzynarodowych organów ochrony praw człowieka.

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat systemu rządów w Polsce, organów władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, ich kompetencji i wzajemnych relacji.

Zna ogólne zasady wymiaru sprawiedliwości w Polsce, kompetencje Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu.

Ma pogłębioną wiedzę na temat zdolności do czynności prawnych, zasad korzystania z niej, jej ograniczeń, w szczególności ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego, postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie, jego skutkach.

Zna zasady ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Umiejętności

Potrafi odnaleźć interesujące go przepisy prawa, usystematyzować je w hierarchicznym katalogu

Potrafi zdiagnozować przypadki naruszeń praw człowieka, w tym dyskryminacji, wskazać ich podstawę prawną oraz zaproponować zastosowanie odpowiednich środków prawnych ich ochrony

Posiada umiejętności obserwowania życia politycznego, analizuje i ocenia decyzje podejmowane przez przedstawicieli władzy publicznej, w szczególności w zakresie ich legalności

Potrafi przyporządkować kompetencje do krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

potrafi zdiagnozować potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i innych w zakresie wsparcia prawnego, Rozwiązuje problemy wynikające z korzystania ze zdolności do czynności prawnych, potrafi zweryfikować źródła dowodowe w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie oraz określić konsekwencje ubezwłasnowolnienia.

Potrafi ocenić zgodność umowy licencyjnej z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wystąpić z roszczeniem przeciwko osobie naruszającej te prawa.

Kompetencje społeczne

Prezentuje postawę legalistyczną.

Posiada szacunek do prawa i wartości, jakie prawo chroni

utożsamia się z zasadą równości i niedyskryminacji, ma pogłębioną świadomość istnienia różnorodnych grup społecznych narażonych na dyskryminację.

Jest przekonany o konieczności poszukiwania wsparcia prawnego dla osób tego wymagających.

Prezentuje postawę poszanowania własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1. Prawo - definicja.

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego.

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła praw i wolności człowieka, katalog praw i wolności człowieka, obywatela).

4. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

5. Zarys wybranych dziedzin prawa (prawo administracyjne, prawo karne, prawo cywilne).

6. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie.

7. Ochrona własności intelektualnej. Prawo autorskie.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)

Literatura:

P. Sarnecki, Prawo Konstytucyjne RP, C.H.Beck, 2013

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1. Prawo - definicja.

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego.

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła praw i wolności człowieka, katalog praw i wolności człowieka, obywatela).

4. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

5. Zarys wybranych dziedzin prawa (prawo administracyjne, prawo karne, prawo cywilne).

6. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie.

7. Ochrona własności intelektualnej. Prawo autorskie.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)

Literatura:

P. Sarnecki, Prawo Konstytucyjne RP, C.H.Beck, 2013

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.