Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do etyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-WDE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do etyki
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaliczenie pisemne - pytania otwarte.

Pełny opis:

1. Etyka i moralność - pojęcia i rozróżnienia, istota etyki, jej geneza i miejsce w życiu społecznym - znaczenie debaty

etycznej w dzisiejszym świecie.

2. Deontologizm i utylitaryzm.

3. Kontrowersje bioetyczne związane z rozwojem nauki, techniki, medycyny. Życie ludzkie jako obszar manipulacji:

regulacja narodzin, techniki kształtowania własnego ciała, eutanazja, techniczne formuły opanowywania cielesności. Problem zdefiniowania miejsca człowieka w świecie. Eutanazja jako etyczny problem rozwoju technik panowania nad procesami życiowymi. Eugenika. Powrót pytań o eugenikę związany z postępem genetyki. Odpowiedzialność za „dziedzictwo ewolucji".

4. Odpowiedzialność człowieka za przyrodę jako konsekwencja wzrostu skali aktywności człowieka. Odpowiedzialność jako pojęcie etyczne - warunki uznania odpowiedzialności, kontrowersje. Kłamstwo jako problem etyczny.

5. Etyczny wymiar ochrony środowiska. Etyka postępu technologicznego. Przemiany w postrzeganiu świata spowodowane przez nauki przyrodnicze.

Literatura:

A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki

K. A. Appiah, Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych

N. Chomsky, Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000.

H. Ciążela, Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej

D. Dietsch, Krótka historia kłamstwa

W. Easterly, Brzemię białego człowieka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.

T. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Rozumieć globalizację, Wyd. Dolnośląskie, Poznań 2001.

E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności

J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej, Warszawa 2003.

J. Hołówka, Etyka w działaniu, , cz. I i IV. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza S.A. Warszawa 2004.

R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie Karków 1972 i n.

H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Wyd. Platan, Kraków 1996.

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności

I. Lazari Pawłowska. Etyka . Pisma Wybrane , Cz. I i IV. Ossolineum Wrocław 1992,

M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny zachód.

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, PWN Warszawa 1995.

J. Micklethwait, A. Wooldrridge, Czas przyszły doskonały: Wyzwania i ukryte obietnice globalizacji. Zysk i S-ka, Poznań 2003.

J. S. Mill, Utylitaryzm

F. Nietzsche, Z genealogii moralności

M. Ossowska, Normy moralne

Przewodnik po etyce, red. P. Singer

Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca. Zagadnienia etyki biznesu. Wyd. Znak, Kraków 1997.

J. Rifkin, Koniec pracy, Wy., Dolnośląskie, KIW, Warszawa 2007.

P. Singer, Etyka praktyczna

P. Singer, Jeden świat. Etyka globalizacji, KIW, Warszawa 2006.

D. Ślęczek-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wyd. UŚ. Katowice 2004.

M. Środa, Idea godności w kulturze i etyce, Wyd. „Borgis” Warszawa 1993.

W. Tatarkiewicz, Droga do filozofii, Cz. Druga, PWN, Warszawa, 1971,

Ch. Taylor, Etyka autentyczności

W. Tyburski, Nauki humanistyczne i ekologia, rozdz. I, II, IV. Wyd. UMK. 2013r.

M. Tyl, Pesymizm-konserwatyzm-wartości, O filozofii Henryka Elzenberga, Wyd. Śląsk, Katowice 2001.

M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości

I. Wallertesin, Europejski uniwersalizm

B. Williams, Moralność. Wprowadzenie do etyki

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisać genezę i istotę etyki, wskazać na filozoficzne usytuowanie etyki, wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu etyki;

Uzasadnić przedmiotowe i metodologiczne zakorzenienie psychologii w filozofii akademickiej i filozofii praktycznej – etyce kolokwium;

Opisać zadania etyki tradycyjnej i współczesnej, wskazać na problemy etyczno-moralne współczesnego świata, kolokwium;

Umiejętności

Wskazać na konsekwencje rozwoju współczesnej nauki i techniki dla perspektywy życia ludzkiego na Ziemi (dla natury ludzkiej i natury jako środowiska;

Analizować i interpretować problemy etyczno-moralne współczesnego świata;

Dokonać analizy krytycznej przeczytanej przez siebie książki naukowej nt. wybranego/wybranych problemów etycznych;

Kompetencje społeczne

Dostrzegać etyczne wymiary problemów współczesnego świata oraz konsekwencje etyczne własnego postępowania w wymiarze indywidualnym, społecznym i globalnym;

Wyrazić oceny moralne wskazanych zjawisk współczesności

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

- wykład

Nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach - 15 h

- przygotowanie się do zaliczenia - 35 h

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.