Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-WDD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna podstawowe pojęcia diagnozy psychologicznej, jej rodzaje oraz sposoby uzyskiwania danych potrzebnych dla przeprowadzenia diagnozy a także warunki poprawności sporządzania diagnozy;

zna podstawowe rodzaje diagnoz: ze względu na zakres i użyteczność (różnicowa, funkcjonalna);

zna podstawy metod diagnostycznych i ich konsekwencje dla formułowania wniosków diagnostycznych;

zna specyfikę diagnozy dziecka, adolescenta i osoby dorosłej;

zna możliwości oraz ograniczenia diagnozy psychologicznej;

Umiejętności

potrafi rozpoznawać etyczne problemy związane z sytuacją diagnozy psychologiczne;

Kompetencje społeczne

zdolny do rozumienia diagnozy psychologicznej w kontekście sytuacji społecznej osoby badanej - jej oczekiwań i obaw;

Sposób pomiaru

Ocena wiadomości w czasie pisemnego egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o celach diagnozy, założeniach teoretycznych, rodzajach diagnoz i etapach jej przygotowania i przeprowadzania, o pomiarze w psychologii, problemach normy i patologii, ograniczeniach procedur diagnostycznych. Nabycie umiejętności formułowania wstępnych hipotez i pytań diagnostycznych, rozumienia całościowego czym jest proces diagnostyczny.

Pełny opis:

Pojęcie i przedmiot diagnozowania; Myślenie potoczne a diagnostyczne; Zapotrzebowanie na psychologiczną diagnozę kliniczną – perspektywa klienta – osoby dorosłej, dziecka, psychologa, innych specjalistów; Podstawowe założenia studium przypadku, diagnozowanie jako sytuacja komunikacyjna; Diagnozowanie jako sytuacja społeczna – oczekiwania i obawy ze strony osoby badanej; Rodzaje i sposoby uzyskiwania danych potrzebnych dla przeprowadzenia diagnozy; Podstawowe rodzaje diagnoz: ze względu na zakres i użyteczność (różnicowa, funkcjonalna). Warunki poprawności sporządzania diagnozy. Diagnozowanie a testowanie; pomiar w psychologii; Profesjonalne kompetencje konieczne do przeprowadzania diagnozy. Proces diagnozy: etap formułowania pytań diagnostycznych na podstawie uzyskanych informacji od badanego i/lub z dodatkowych źródeł (rodzic, współmałżonek, pedagog szkolny), etap formułowania hipotez wstępnych i ich weryfikacji, dobór narzędzi diagnostycznych, etap interpretacji uzyskanych danych - integracja informacji, wnioskowanie, analiza, pisemne opracowanie wyników diagnozy, zalecenia, sposób informowania o wynikach diagnozy różnych odbiorców; Podstawowe typy technik diagnostycznych i ich użyteczność dla diagnozy; ilościowy i jakościowy opis zachowań; charakterystyka wskaźników diagnostycznych; kryteria poprawności interpretacji; Teoretyczne podstawy metod diagnostycznych i ich konsekwencje dla formułowania wniosków diagnostycznych; Specyfika diagnozy dziecka i adolescenta. Psycholog jako diagnosta - czynniki utrudniające i czynniki sprzyjające nawiązanie kontaktu z osobą badaną. Prognozowanie na podstawie diagnozy psychologicznej – rozwoju, trwałości zachowań, możliwości zmiany; Możliwości i ograniczenia diagnozy; Etyczne problemy diagnozowania

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Stemplewska-Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, Gadńsk, GWP.

2. Hornowska E. (2007). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa, Scholar

Uzupełniająca:

1.Sęk H. (2005) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa, Scholar, s.127 – 160.

2.Kowalik S. (2005) Modele diagnozy psychologicznej. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1, s. 181-192.

3.Pasikowski T., Sęk H. (2005) Psychologiczna diagnoza psychologiczna – etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1, s. 193-212. 

4. Brzeziński J. (2005) Psychologiczna diagnoza zdrowia i zaburzeń z perspektywy metodologii badań psychologicznych. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, s. 153-180.

5. Cronbach L.J. (2004) Dwa nurty psychologii naukowej. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, PWN, s. 21-43

6. Paluchowski W.J. (2001) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe, SCHOLAR, Warszawa

7. Brzeziński J. (1996) Metodologia badań psychologicznych, PWN: rozdz. 4 i rozdz. 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

Pojęcie i przedmiot diagnozowania;

Myślenie potoczne a diagnostyczne;

Zapotrzebowanie na diagnozę psychologiczną– perspektywa klienta – osoby dorosłej, dziecka oraz perspektywa psychologa, innych specjalistów;

Podstawowe założenia diagnozy psychologicznej,

Diagnozowanie jako sytuacja społeczna – oczekiwania i obawy ze strony osoby badanej;

Rodzaje i sposoby uzyskiwania danych potrzebnych dla przeprowadzenia diagnozy;

Podstawowe rodzaje diagnoz: ze względu na zakres i użyteczność (różnicowa, funkcjonalna).

Warunki poprawności sporządzania diagnozy.

Diagnozowanie a testowanie; pomiar w psychologii;

Profesjonalne kompetencje konieczne do przeprowadzania diagnozy.

Specyfika diagnozy dziecka i adolescenta.

Psycholog jako diagnosta - czynniki utrudniające i czynniki sprzyjające nawiązanie kontaktu z osobą badaną.

Możliwości i ograniczenia diagnozy;

Etyczne problemy diagnozowania

Proces diagnozy:

- etap formułowania pytań diagnostycznych na podstawie uzyskanych informacji od badanego i/lub z dodatkowych źródeł (rodzic, współmałżonek, pedagog szkolny),

- etap formułowania hipotez wstępnych i ich weryfikacji, dobór narzędzi diagnostycznych,

-etap interpretacji uzyskanych danych - integracja informacji, wnioskowanie, analiza, pisemne opracowanie wyników diagnozy, zalecenia, sposób informowania o wynikach diagnozy różnych odbiorców;

Podstawowe typy technik diagnostycznych i ich użyteczność dla diagnozy;

Literatura:

Obowiązkowa

1. Stemplewska_Żakowicz K. (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk

2. Kowalik S. (2005) Modele diagnozy psychologicznej. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1, s. 181-192

3. Pasikowski T., Sęk H. (2005) Psychologiczna diagnoza psychologiczna – etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1, s. 193-212, PWN, Warszawa

Uzupełniająca

1. Brzeziński J. (2005, 2008) Psychologiczna diagnoza zdrowia i zaburzeń z perspektywy metodologii badan psychologicznych. W: Sęk H. (red.) Psychologia kliniczna, s. 153-180, PWN, Warszawa

2. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. SCHOLAR, Warszawa

3. Paluchowski W.J. (2001) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe, SCHOLAR, Warszawa

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej

Test wiadomości – zalicza 50% poprawnych odpowiedzi.

Godziny kontaktowe np. wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 25

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

Pojęcie i przedmiot diagnozowania;

Myślenie potoczne a diagnostyczne;

Zapotrzebowanie na diagnozę psychologiczną– perspektywa klienta – osoby dorosłej, dziecka oraz perspektywa psychologa, innych specjalistów;

Podstawowe założenia diagnozy psychologicznej,

Diagnozowanie jako sytuacja społeczna – oczekiwania i obawy ze strony osoby badanej;

Rodzaje i sposoby uzyskiwania danych potrzebnych dla przeprowadzenia diagnozy;

Podstawowe rodzaje diagnoz: ze względu na zakres i użyteczność (różnicowa, funkcjonalna).

Warunki poprawności sporządzania diagnozy.

Diagnozowanie a testowanie; pomiar w psychologii;

Profesjonalne kompetencje konieczne do przeprowadzania diagnozy.

Specyfika diagnozy dziecka i adolescenta.

Psycholog jako diagnosta - czynniki utrudniające i czynniki sprzyjające nawiązanie kontaktu z osobą badaną.

Możliwości i ograniczenia diagnozy;

Etyczne problemy diagnozowania

Proces diagnozy:

- etap formułowania pytań diagnostycznych na podstawie uzyskanych informacji od badanego i/lub z dodatkowych źródeł (rodzic, współmałżonek, pedagog szkolny),

- etap formułowania hipotez wstępnych i ich weryfikacji, dobór narzędzi diagnostycznych,

-etap interpretacji uzyskanych danych - integracja informacji, wnioskowanie, analiza, pisemne opracowanie wyników diagnozy, zalecenia, sposób informowania o wynikach diagnozy różnych odbiorców;

Podstawowe typy technik diagnostycznych i ich użyteczność dla diagnozy;

Literatura:

Obowiązkowa

1. Stemplewska_Żakowicz K. (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk

2. Kowalik S. (2005) Modele diagnozy psychologicznej. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1, s. 181-192

3. Pasikowski T., Sęk H. (2005) Psychologiczna diagnoza psychologiczna – etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1, s. 193-212, PWN, Warszawa

Uzupełniająca

1. Brzeziński J. (2005, 2008) Psychologiczna diagnoza zdrowia i zaburzeń z perspektywy metodologii badan psychologicznych. W: Sęk H. (red.) Psychologia kliniczna, s. 153-180, PWN, Warszawa

2. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. SCHOLAR, Warszawa

3. Paluchowski W.J. (2001) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe, SCHOLAR, Warszawa

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej

Test wiadomości – zalicza 50% poprawnych odpowiedzi.

Godziny kontaktowe np. wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 25

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

Pojęcie i przedmiot diagnozowania;

Myślenie potoczne a diagnostyczne;

Zapotrzebowanie na diagnozę psychologiczną– perspektywa klienta – osoby dorosłej, dziecka oraz perspektywa psychologa, innych specjalistów;

Podstawowe założenia diagnozy psychologicznej,

Diagnozowanie jako sytuacja społeczna – oczekiwania i obawy ze strony osoby badanej;

Rodzaje i sposoby uzyskiwania danych potrzebnych dla przeprowadzenia diagnozy;

Podstawowe rodzaje diagnoz: ze względu na zakres i użyteczność (różnicowa, funkcjonalna).

Warunki poprawności sporządzania diagnozy.

Diagnozowanie a testowanie; pomiar w psychologii;

Profesjonalne kompetencje konieczne do przeprowadzania diagnozy.

Specyfika diagnozy dziecka i adolescenta.

Psycholog jako diagnosta - czynniki utrudniające i czynniki sprzyjające nawiązanie kontaktu z osobą badaną.

Możliwości i ograniczenia diagnozy;

Etyczne problemy diagnozowania

Proces diagnozy:

- etap formułowania pytań diagnostycznych na podstawie uzyskanych informacji od badanego i/lub z dodatkowych źródeł (rodzic, współmałżonek, pedagog szkolny),

- etap formułowania hipotez wstępnych i ich weryfikacji, dobór narzędzi diagnostycznych,

-etap interpretacji uzyskanych danych - integracja informacji, wnioskowanie, analiza, pisemne opracowanie wyników diagnozy, zalecenia, sposób informowania o wynikach diagnozy różnych odbiorców;

Podstawowe typy technik diagnostycznych i ich użyteczność dla diagnozy;

Literatura:

Obowiązkowa

1. Stemplewska_Żakowicz K. (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk

2. Kowalik S. (2005) Modele diagnozy psychologicznej. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1, s. 181-192

3. Pasikowski T., Sęk H. (2005) Psychologiczna diagnoza psychologiczna – etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1, s. 193-212, PWN, Warszawa

4. Cierpiałkowska, L., Sęk. H. (2016) Psychologia kliniczna - część III Psychologiczna diagnoza kliniczna. PWN, Warszawa

Uzupełniająca

1. Brzeziński J. (2005, 2008) Psychologiczna diagnoza zdrowia i zaburzeń z perspektywy metodologii badan psychologicznych. W: Sęk H. (red.) Psychologia kliniczna, s. 153-180, PWN, Warszawa

2. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. SCHOLAR, Warszawa

3. Paluchowski W.J. (2001) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe, SCHOLAR, Warszawa

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej

Test wiadomości – zalicza 50% poprawnych odpowiedzi.

Godziny kontaktowe np. wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury15

Przygotowanie się do egzaminu 25

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu, test jednokrotnego wyboru, zalicza 51% poprawnych odpowiedzi

Pełny opis:

Pojęcie i przedmiot diagnozowania;

Myślenie potoczne a diagnostyczne;

Zapotrzebowanie na diagnozę psychologiczną– perspektywa klienta – osoby dorosłej, dziecka oraz perspektywa psychologa, innych specjalistów;

Podstawowe założenia diagnozy psychologicznej,

Diagnozowanie jako sytuacja społeczna – oczekiwania i obawy ze strony osoby badanej;

Rodzaje i sposoby uzyskiwania danych potrzebnych dla przeprowadzenia diagnozy;

Podstawowe rodzaje diagnoz: ze względu na zakres i użyteczność (różnicowa, funkcjonalna).

Warunki poprawności sporządzania diagnozy.

Diagnozowanie a testowanie; pomiar w psychologii;

Profesjonalne kompetencje konieczne do przeprowadzania diagnozy.

Specyfika diagnozy dziecka i adolescenta.

Psycholog jako diagnosta - czynniki utrudniające i czynniki sprzyjające nawiązanie kontaktu z osobą badaną.

Możliwości i ograniczenia diagnozy;

Etyczne problemy diagnozowania

Proces diagnozy:

- etap formułowania pytań diagnostycznych na podstawie uzyskanych informacji od badanego i/lub z dodatkowych źródeł (rodzic, współmałżonek, pedagog szkolny),

- etap formułowania hipotez wstępnych i ich weryfikacji, dobór narzędzi diagnostycznych,

-etap interpretacji uzyskanych danych - integracja informacji, wnioskowanie, analiza, pisemne opracowanie wyników diagnozy, zalecenia, sposób informowania o wynikach diagnozy różnych odbiorców;

Podstawowe typy technik diagnostycznych i ich użyteczność dla diagnozy;

Literatura:

Obowiązkowa

1. Stemplewska_Żakowicz K. (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk

2. Kowalik S. (2005) Modele diagnozy psychologicznej. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1, s. 181-192

3. Pasikowski T., Sęk H. (2005) Psychologiczna diagnoza psychologiczna – etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1, s. 193-212, PWN, Warszawa

Uzupełniająca

1. Brzeziński J. (2005, 2008) Psychologiczna diagnoza zdrowia i zaburzeń z perspektywy metodologii badan psychologicznych. W: Sęk H. (red.) Psychologia kliniczna, s. 153-180, PWN, Warszawa

2. Hornowska E. (2007) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. SCHOLAR, Warszawa

3. Paluchowski W.J. (2001) Diagnoza psychologiczna. Podejście jakościowe i ilościowe, SCHOLAR, Warszawa

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej

Test wiadomości – zalicza 50% poprawnych odpowiedzi.

Godziny kontaktowe np. wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury15

Przygotowanie się do egzaminu 25

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.