Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PSP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię używaną w psychologii społecznej oraz podstawowe koncepcje i ustalenia empiryczne z obszaru poznania społecznego, wpływu społecznego oraz relacji społecznych.

Ma pogłębioną wiedzę o miejscu psychologii społecznej w systemie różnych subdyscyplin psychologicznych oraz innych nauk społecznych i behawioralnych.

Umiejętności

Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk i zachowań społecznych.

Ma pogłębione umiejętności obserwowania i racjonalnego oceniania zjawisk i zachowań społecznych.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy społeczno-psychologicznej oraz zwracania uwagi na zmiany i trendy społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Smółka
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Paweł Smółka, Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Marta Rutkowska, Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot kończy się egzaminem. Egzamin obejmuje treści omawiane na wykładach oraz treści zawarte w podanej literaturze

obowiązkowej. Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru.

Pełny opis:

Zajęcia wykładowe obejmujące podstawowe zagadnienia z psychologii społecznej. Mają na celu zapoznanie studentów z metodami badań

stosowanymi w psychologii społecznej (eksperyment laboratoryjny, eksperyment terenowy, obserwacja, badania korelacyjne),

problematyką wpływu społecznego i zmiany postaw, funkcjonowaniem ludzi w grupach, zagadnieniami relacji interpersonalnych, a także z

podstawowymi teoriami wyjaśniającymi źródła i mechanizmy zjawisk społecznych - agresji, dyskryminacji społecznej, zachowań

prospołecznych, atrakcyjności interpersonalnej. Poniżej zamieszczone są szczegółowe zagadnienia:

I. Wprowadzenie do psychologii społecznej

1. Psychologia społeczna jako nauka

2. Podstawowe podejścia teoretyczne w psychologii społecznej

II. Poznanie społeczne – w jaki sposób ludzie myślą o świecie społecznym

1. Schemat poznawczy jako podstawowy struktura wiedzy o świecie społecznym

2. Formułowanie sądów o świecie - heurystyki

3. Spostrzeganie innych ludzi

III. JA i wizerunek własnej osoby

1. JA jako przedmiot badań

2. Samoocena i mechanizmy jej podwyższania

3. Zarządzanie wywieranym wrażeniem - techniki autoprezentacji

IV. Postawy i ich zmiana

1. Podstawowe wiadomości dotyczące postaw

2. Wpływ postaw na przetwarzanie informacji

3. Teorie zmian postaw

4. Wyznaczniki zmiany postaw

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-2F-PSP, w cyklu: 2017Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4 16.11.2018 13:48

V. Wpływ społeczny

1. Podstawowe wiadomości dotyczące wpływu społecznego

2. Technik wpływu społecznego

3. Przeciwstawianie się wpływowi społecznemu

VI. Zachowanie ludzi w grupach

1. Wprowadzenie w problematykę grup społecznych

2. Rozwój grupy i proces socjalizacji

3. Produktywność grupy

4. Przywództwo grupowe

VII. Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacje

1. Przejawy stereotypizacji, dyskryminacji i uprzedzeń

2. Przyczyny powstawania stereotypów

3. Przyczyny utrzymywania się stereotypów

4. Przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom

VIII. Agresja i zachowania prospołeczne

1. Teorie agresji - dlaczego szkodzimy innym

2. Wyznaczniki agresji – przegląd badań

3. Teorie zachowań prospołecznych – dlaczego pomagamy innym?

4. Wyznaczniki zachowań prospołecznych – przegląd badań

IX. Atrakcyjność interpersonalna

1. Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej – przegląd badań

2. Teorie atrakcyjności interpersonalnej

3. Ewolucyjne strategie doboru partnera

Literatura:

Podstawowa:

1) Wojciszke, B. (2015). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

2) Wosińska W., (2004). Psychologia życia społecznego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dla zainteresowanych:

1) Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., (1999). Psychologia społeczna. Serce I umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

2) Bohner G., Wanke M., (2004) Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

3) Buss D., M., (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4) Cialdini R., (1999). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5) Kofta M., Szutrowa T., (2001). Złudzenia które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

6) Leary M., (2000). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

7) Lewicka M., (1993). Psychologia spostrzegania społecznego. Warszawa. PWN.

8) Nelson T. D., (2003) Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

9) Oyster C.K., (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studentów szacowany w godzinach:

1. Udział studentów w zajęciach akademickich (wykłady i ćwiczenia) - 30 godzin

2. Praca własna studentów związana z przygotowaniem się do zajęć - 20 godzin

3. Praca własna związana z przygotowaniem się do egzaminu - 25 godzin

4. Sumaryczna liczba godzin aktywności studentów - 75 godzin

Liczba punktów ECTS - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.