Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PRD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Diagnoza psychologiczna

- wyjaśnienie terminu,

- podstawy teoretyczne diagnozy,

- diagnoza a zawód psychologa,

- rodzaje/ modele/ podejścia

2. Etapy diagnozowania

Źródła danych diagnostycznych wg Cattela; model Bartona; model Fiske’go; charakterystyka wskaźników diagnostycznych

3. Diagnoza oparta na dowodach empirycznych (EBA)

4. Umiejętności i kompetencje w diagnozowaniu

- kontekst społeczno – kulturowy

- etyka w badaniu

5. Prowadzenie wywiadu psychologicznego

6. Obserwacja jako metoda diagnozy psychologicznej

7. Badanie technikami kwestionariuszowymi i technikami projekcyjnymi

8. Wybrane problemy selekcji; selekcja a modyfikacja; reguły decyzyjne.

Opracowywanie raportu diagnostycznego.

Diagnozowanie jako sytuacja komunikacyjna; funkcje komunikowania.

9. Orzeczenia i opinie psychologiczne – analiza przygotowanych diagnoz psychologicznych.

10. Kolokwium końcowe

Literatura:

1. Paluchowski, W. J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

2. Paluchowski, W. J. (2007). Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

3. Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej (s. 23-92). W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP.

4. Stemplewska-Żakowicz, K. (2009) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdansk: GWP.

5. Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: WAiP - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

6. T. Szustrowa, 1991, Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacje, Wydawnictwa UW, Warszawa.

7. Ziemski S. (1973). Podstawy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza powszechna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

rozumie i poddaje analizie procesy psychologiczne;

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych dotyczących postępowania diagnostycznego;

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot:

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, również w kontekście różnych teorii osobowości;

posiada na poziomie podstawowym umiejętności aktywnego słuchania potrzebne do przeprowadzenia wywiadu psychologicznego;

posiada umiejętność diagnozy psychologicznej, w zakresie podstawowych właściwości osobowościowych;

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu i realizowaniu procesu diagnostycznego;

przestrzega zasad etyki dotyczących prowadzenia procedur diagnostycznych; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji wywiadu diagnostycznego;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Magdalena Gawrych, Joanna Rogala-Floryan, Marcin Sękowski, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia:

nadzór nad przebiegiem ćwiczeń w małych grupach,

sprawdzanie wykonania prac domowych,

weryfikacja prowadzenia procedury diagnostycznej trzystopniowej,

weryfikacja zawarcia kontraktu diagnostycznego,

moderowanie dyskusji na forum,

ocena napisanego studium przypadku

Pełny opis:

Charakterystykę treści programowych realizowanych na zajęciach:

W pracy psychologa kluczową umiejętnością jest zbieranie i interpretowanie informacji dotyczących człowieka z którym pracuje. Kurs ten ma przygotować studentów do zintegrowanego i pogłębionego korzystania z wcześniej poznanych technik diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu psychologicznego, w tworzeniu profilu psychologicznego konkretnej osoby.

Treści programowe:

Charakterystyka dobrego kontaktu z drugim człowiekiem: co stanowi o dobrym kontakcie, jak rozpoznać opór i co można z nim zrobić. Pierwsze wrażenia z kontaktu z wybraną osobą, pytanie i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Prezentacja wzoru studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne (FCZ-KT, WKP, TNZ Rottera). Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Omówienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z technik projekcyjnych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości

Interpretujemy niektóre z uzyskanych wyników technik standardowych, tak żeby rozwiać wątpliwości interpretacyjne studentów.

Interpretujemy dane uzyskane z użyciem technik projekcyjnych, zaczynamy tworzyć hipotezy, które mają być weryfikowane w wywiadzie.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu. W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz czy przygotowany plan wywiadu spełnia interesujące nas kryteria. Omawiamy wiele przykładów na forum, tak żeby nie było wątpliwości, co można, a czego nie można.

Obszary do przeprowadzenia rozmów.

Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i przełożenie na kontakt z klientem. Omówienie procesów związanych z sytuacją badania - CZĘŚĆ II

Wszelkie trudności, własne emocje studentów w dotychczasowych kontaktach z klientami.

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Ćwiczenia sytuacji wywiadu. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości dotyczące planu wywiadu to ostatnie moment żeby się nimi zająć.

Omawiamy wrażenie z przeprowadzonych wywiadów. Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi.

Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach.

Literatura:

Literatura:

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Opowieści terapeutów I, II, III kom. Olechnowicz. H. (2000). Warszawa: WSIP.

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

- opracowanie treści teoretycznych i omówienie ich ze studentami,

- dyskusje na forum,

- ćwiczenia związane z kompetencjami psychologicznymi,

- analiza wyników standardowych technik diagnostycznych,

- analiza informacji uzyskanych z użyciem projekcyjnych technik diagnostycznych,

- analiza danych zebranych w przebiegu wywiadu ukierunkowanego na weryfikacje hipotez.

Nakład pracy studenta:

-godziny kontaktowe ćwiczenia: 30

-przygotowanie się do zajęć: prace domowe 10 + 10,

-czytanie lektur 40

-przygotowanie pracy zaliczeniowej (studium przypadku) 5+5+5+5+20= 40

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 130

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Jolanta Rosińska-Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów uczenia się/kształcenia:

nadzór nad przebiegiem ćwiczeń w małych grupach,

sprawdzanie wykonania prac domowych,

weryfikacja prowadzenia procedury diagnostycznej trzystopniowej,

weryfikacja zawarcia kontraktu diagnostycznego,

moderowanie dyskusji na forum,

ocena napisanego studium przypadku

Pełny opis:

Charakterystykę treści programowych realizowanych na zajęciach:

W pracy psychologa kluczową umiejętnością jest zbieranie i interpretowanie informacji dotyczących człowieka z którym pracuje. Kurs ten ma przygotować studentów do zintegrowanego i pogłębionego korzystania z wcześniej poznanych technik diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu psychologicznego, w tworzeniu profilu psychologicznego konkretnej osoby.

Treści programowe:

Charakterystyka dobrego kontaktu z drugim człowiekiem: co stanowi o dobrym kontakcie, jak rozpoznać opór i co można z nim zrobić. Pierwsze wrażenia z kontaktu z wybraną osobą, pytanie i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Prezentacja wzoru studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne (FCZ-KT, WKP, TNZ Rottera). Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Omówienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z technik projekcyjnych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości

Interpretujemy niektóre z uzyskanych wyników technik standardowych, tak żeby rozwiać wątpliwości interpretacyjne studentów.

Interpretujemy dane uzyskane z użyciem technik projekcyjnych, zaczynamy tworzyć hipotezy, które mają być weryfikowane w wywiadzie.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu. W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz czy przygotowany plan wywiadu spełnia interesujące nas kryteria. Omawiamy wiele przykładów na forum, tak żeby nie było wątpliwości, co można, a czego nie można.

Obszary do przeprowadzenia rozmów.

Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i przełożenie na kontakt z klientem. Omówienie procesów związanych z sytuacją badania - CZĘŚĆ II

Wszelkie trudności, własne emocje studentów w dotychczasowych kontaktach z klientami.

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Ćwiczenia sytuacji wywiadu. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości dotyczące planu wywiadu to ostatnie moment żeby się nimi zająć.

Omawiamy wrażenie z przeprowadzonych wywiadów. Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi.

Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach.

Literatura:

Literatura:

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Opowieści terapeutów I, II, III kom. Olechnowicz. H. (2000). Warszawa: WSIP.

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

- opracowanie treści teoretycznych i omówienie ich ze studentami,

- dyskusje na forum,

- ćwiczenia związane z kompetencjami psychologicznymi,

- analiza wyników standardowych technik diagnostycznych,

- analiza informacji uzyskanych z użyciem projekcyjnych technik diagnostycznych,

- analiza danych zebranych w przebiegu wywiadu ukierunkowanego na weryfikacje hipotez.

Nakład pracy studenta:

-godziny kontaktowe ćwiczenia: 30

-przygotowanie się do zajęć: prace domowe 10 + 10,

-czytanie lektur 40

-przygotowanie pracy zaliczeniowej (studium przypadku) 5+5+5+5+20= 40

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 130

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)