Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tożsamości zbiorowe w dobie globalizacji i wielokulturowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-TZG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tożsamości zbiorowe w dobie globalizacji i wielokulturowości
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wykłady

1. Tożsamość jako nowy problem społeczny

2. Typologie tożsamości zbiorowych

3. Globalizacja i wielokulturowość wyzwaniem dla tożsamości zbiorowych

4. Migracje w powojennej Europie: historia, przyczyny, skutki, tendencje

5. Zarządzanie wielokulturowością: asymilacja vs multikulturalizm

6. Rewers globalizacji: lokalizacja, fragmentacja i partykularyzm

7. Glokalizacja kultur i hybrydyzacja tożsamości

Ćwiczenia

1. Współczesne problemy z tożsamością

2. Migracje wyzwaniem dla tożsamości

3. Mniejszości narodowo-etniczne

4. Źródła konfliktów etnicznych

5. Naród etniczny vs obywatelski

6. Nacjonalizm vs patriotyzm

7. Renesans tożsamości etnicznych, narodowych i religijnych

8. Upolitycznienie i radykalizacja tożsamości zbiorowych

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01, K_W02

Zna i rozumie przemiany, jakim podlegają kultury i społeczeństwa w dobie globalizacji i wielokulturowości.

K_W01, K_W02

Zna i rozumie zróżnicowanie współczesnych tożsamości zbiorowych i indywidualnych.

K_W11, K_W16, K_W17

Zna najnowszą historię europejskich migracji. Rozumie fenomen wielokulturowości zachodnich społeczeństw oraz nowe wyzwania dla tożsamości zbiorowych: po stronie społeczeństw przyjmujących i wysyłających imigrantów.

K_W16, K_W17

Rozumie dynamikę większości i mniejszości kulturowej. Rozumie konflikt kulturowy pomiędzy liberalizmem i konserwatyzmem, relatywizmem i fundamentalizmem.

K_W16, K_W17

Zna podstawowe wzory integracji społeczeństw wielokulturowych i wzory adaptacji imigrantów oraz ich potomków.

K_W12, K_W16, K_W17

Rozumie fenomen odrodzenia religijności i etniczności we współczesnym świecie. Rozumie przyczyny upolitycznienie tożsamości religijnych i etnicznych. Rozumie rozwój fundamentalizmu islamskiego jako globalnej tożsamości hipernowoczesnej.

K_W16, K_W17

Zna nowe funkcje państwa narodowego w dobie globalizacji.

K_W11Rozumie przyczyny kryzysu tożsamości narodowych.

Zna i rozumie zjawisko glokalizacji kultur i hybrydyzacji tożsamości. Zna pojęcia transnarodowości i transkulturowości.

Umiejętności

K_U01

Potrafi prawidłowo interpretować subkulturę wykluczonych.

K_U02, K_U05

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk i procesów kulturowych, ich przyczyn i przebiegu.

K_U01, K_U02

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków.

K_U015

Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi stosowanych w socjologii.

K-U01, K-U02

K_U10Posiada umiejętność przygotowania, spełniających uznane standardy, wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie socjologii tożsamości zbiorowych.

Kompetencje społeczne

K_K02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K06

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - przygotowanie prezentacji multimedialnej do wybranego tematu, dyskusja na podstawie pytań zawartych w prezentacji i lektury obowiązkowej, praca w grupach, kolokwium zaliczeniowe.

Pełny opis:

Wykłady

1. Tożsamość jako nowy problem społeczny

2. Globalizacja i wielokulturowość wyzwaniem dla tożsamości zbiorowych

3. Rewers globalizacji: lokalizacja, fragmentacja i partykularyzm

4. Glokalizacja kultur i hybrydyzacja tożsamości

5. Transnarodowość i super-różnorodność tożsamości migracyjnych

6. Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie

7. Renesans tożsamości etnicznych, narodowych i religijnych

8. Upolitycznienie i radykalizacja tożsamości zbiorowych

Ćwiczenia

1. Współczesne problemy z tożsamością

2. Tożsamości zbiorowe w supermarkecie kultury

3. Migracje jako „wielka zmiana społeczna”

4. Tożsamości migracyjne: różnice pokoleniowe i płciowe

5. Międzykulturowe i wewnątrzkulturowe zderzenie wartości

6. Mniejszości kulturowe i subkultury wykluczonych

7. Europejski kryzys migracyjny i spór polsko-polski

8. Mniejszości narodowo-etniczne i ich dynamika

9. Źródła konfliktów etnicznych

10. Naród etniczny vs naród obywatelski

11. Patriotyzm vs nacjonalizm, nacjonalizm banalny vs gorący

12. Tożsamości religijne w wersji pop i fundamentalistycznej

13. Metody rekrutacji europejskich dżihadystów

14. Dżihad kontra McŚwiat

15. Płynna nowoczesność vs kotwice pewności

Uwagi:

Wykład:

Metoda podająca z prezentacjami w Power Point. Elementy konwersatorium.

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach: 15 h

2. Przygotowanie się do egzaminu końcowego - 15 h

Ćwiczenia:

Referaty z prezentacjami multimedialnymi, burza mózgów, dyskusja, praca w grupie, analiza studium przypadku.

Nakład pracy studenta:

1. Udział w ćwiczeniach: 30 h

2. Przygotowywanie się do zajęć: 30h

3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 5 h

3. Przygotowanie się do kolokwium końcowego: 15 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.