Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tożsamości zbiorowe w dobie globalizacji i wielokulturowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-TZG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tożsamości zbiorowe w dobie globalizacji i wielokulturowości
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zróżnicowanie tożsamości zbiorowych i indywidualnych.

Globalizacja i wielokulturowość wyzwaniem dla tożsamości zbiorowych.

Glokalizacja kultur i tożsamości.

Transnarodowość i transkulturowość - hybrydyzacja tożsamości

Renesans tożsamości etnicznych, narodowych i religijnych.

Upolitycznienie i radykalizacja tożsamości kulturowych.

Fundamnetalizm islamski jako tożsamość hipernowoczesna.

Pełny opis:

1. Tożsamość jako nowy problem społeczny

2. Tożsamość indywidualna vs zbiorowa, typy tożsamości zbiorowych

3. Globalne procesy społeczne i ich wpływ na procesy identyfikacyjne

4. Rewers globalizacji: lokalizacja, fragmentacja i partykularyzm.

5. Homogenizacja vs heterogenizacja tożsamości

6. Rasa, etniczność i dylemat uznania

7. Mniejszości narodowo-etniczne i ich dynamika

8. Źródła konfliktów etnicznych

9. Czynniki narodotwórcze

10. Modele tożsamości narodowej

11. Naród etniczny vs obywatelski

12. Naród jako „wspólnota wyobrażona” (B. Anderson)

13. Patriotyzm vs nacjonalizm

14. Rodzaje i funkcje nacjonalizmów

15. Migracje jako „wielka zmiana społeczna”

16. Przyczyny, rodzaje, skutki migracji.

17. Adaptacja, asymilacja czy integracja imigrantów?

18. Strategie zarządzania różnorodnością kulturową: asymilacjonizm, multikulturalizm oraz integracja obywatelska z poszanowaniem prawa do różnicy.

19. Transnarodowość jako forma integracji migrantów

20. Fundamentalizm islamski jako tożsamość obronna i hipernowoczesna

21. Różnica pomiędzy Al-Ka’ida i Państwem Islamskim

22. PI jako apokaliptyczna sekta

23. Metody rekrutacji europejskich dżihadystów

24. Koncepcja B. Barbera: „Dżihad kontra McŚwiat”

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Budyta-Budzyńska Małgorzata, 2010, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. PWN, Warszawa.

2. Bokszański Zbigniew, 2008, Tożsamości zbiorowe. PWN, Warszawa.

3. Castells Manuel, 2009, Siła tożsamości. PWN Warszawa.

4. Fenton Steve, 2007, Etniczność, Wyd. Sic!, Warszawa.

5. Grzymała-Kazłowska Aleksandra, Łodziński Sławomir (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. 2008, Wyd. WUW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Budakowska Elżbieta, 2005, Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania. Wyd. WUW, Warszawa.

2. Golemo Karolina, Paleczny Tadeusz, Wiącek Elżbieta, Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie. 2006, Wyd. UJ, Kraków.

3. Dyczewski Leon (red.), 2005, Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Wyd. KUL, Lublin.

4. Edensor Tim, 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Wyd. UJ, Kraków.

5. Aldona Jawłowska (red.), 2001, Wokół problemów tożsamości, Wyd. LTW, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z prezentacją multimedialną i elementami konwersatorium.

Dyskusja i praca w grupach na ćwiczeniach.

Elementy socjologii wizualnej.

Referat z prezentacją multimedialną, kolokwium zaliczeniowe;

pisemny egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.