Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tożsamości zbiorowe w dobie globalizacji i wielokulturowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-TZG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tożsamości zbiorowe w dobie globalizacji i wielokulturowości
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przemiany kultury i społeczeństwa w dobie globalizacji.

Zróżnicowanie tożsamosci zbiorowych i indywidualnych.

Migracje i wielokulturowość wyzwaniem dla tożsamości.

Większość i mniejszość kulturowa.

Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie.

Odrodzenie religijności.

Renesans etniczności.

Upolitycznienie tożsamości kulturowych.

Fundamnetalizm islamski jako tożsamość hipernowoczesna.

Nowe funkcje państwa narodowego w dobie globalizacji.

Kryzys tożsamości narodowych.

Transnarodowość i transkulturowość.

Glokalizacja kultur i tożsamości.

Indywidualizacja i hybrydyzacja tożsamości.

Pełny opis:

Wykład

1. Pojęcie i rodzaje tożsamości zbiorowych.

2. Kultura w dobie globalizacji: Dżihad kontra McŚwiat

3. Migracje i wielokulturowość wyzwaniem dla tożsamości

4. Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie

5. Upolitycznienie tożsamości kulturowych: renesans etniczności

6. Fundamentalizm religijny i globalny terroryzm

7. Nowe funkcje państw narodowych?

Ćwiczenia

1. Wielokulturowość w filmie: analiza socjologiczna

2. Tożsamość i kultura wykluczonych na przykładzie subkultury francuskich przedmieść

3. Obyczajowe zderzenie kultur: liberalizm kontra konserwatyzm

4. Dylematy wielokulturowości: kryzys uchodźczy i polska panika moralna

5. Tożsamość etniczna i konflikty etniczne

6. Tożsamość narodowa i nacjonalizm

7. Radykalizacja tożsamości zbiorowych: fenomen Państwa Islamskiego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Budyta-Budzyńska Małgorzata, 2010, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. PWN, Warszawa.

2. Bokszański Zbigniew, 2008, Tożsamości zbiorowe. PWN, Warszawa.

3. Castells Manuel, 2009, Siła tożsamości. PWN Warszawa.

4. Fenton Steve, 2007, Etniczność, Wyd. Sic!, Warszawa.

5. Grzymała-Kazłowska Aleksandra, Łodziński Sławomir (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. 2008, Wyd. WUW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Budakowska Elżbieta, 2005, Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania. Wyd. WUW, Warszawa.

2. Golemo Karolina, Paleczny Tadeusz, Wiącek Elżbieta, Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie. 2006, Wyd. UJ, Kraków.

3. Dyczewski Leon (red.), 2005, Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Wyd. KUL, Lublin.

4. Edensor Tim, 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Wyd. UJ, Kraków.

5. Aldona Jawłowska (red.), 2001, Wokół problemów tożsamości, Wyd. LTW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie socjologii kultury i nauk o kulturze

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kultury

Posiada wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami i organizacjami społecznymi w skali krajowej i międzykulturowej

Posiada wiedzę o zmianach struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska kulturowe

Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk kulturowych

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk kulturowych

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z prezentacją multimedialną i elementami konwersatorium.

Dyskusja i praca w grupach na ćwiczeniach.

Elementy socjologii wizualnej.

Referat z prezentacją multimedialną, kolokwium zaliczeniowe;

pisemny egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.