Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia moralności i obyczajów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SMO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia moralności i obyczajów
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. SC spec.: socjologia kultury, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Dyskusja na ćwiczeniach na podstawie lektur; przygotowanie prezentacji do wybranego tematu, kolokwium zaliczeniowe; egzamin końcowy.

Pełny opis:

Wykłady

1. Oceny, normy i wartości moralne – elementarne jednostki moralności

2. Relacje moralne jako fundament społeczeństwa

3. Krótka historia socjologicznej refleksji nad moralnością

4. Moralność jako przedmiot socjologii oraz innych nauk

5. Czynniki kształtujące moralność

6. Typologie moralności

7. Biologiczna geneza moralności

8. Rola emocji w rozumowaniu moralnym

9. Społeczne i kulturowe uwarunkowania moralności

10. Wielość i zróżnicowanie norm moralnych

11. Relatywizm vs uniwersalizm moralny

12. Teoria fundamentów moralnych

13. Przemiany wartości w świecie współczesnym

14. Kondycja moralna społeczeństwa polskiego (przegląd badań)

15. Zróżnicowanie i przemiany obyczajów

16. Etos rycerski w historycznej i współczesnej odsłonie

Ćwiczenia

1. Biologiczne korzenie moralności

2. Altruizm, agresja i konflikt płci w perspektywie psychologii ewolucyjnej

3. Spór między uniwersalizmem i relatywizmem etycznym

4. Moralność religijna vs moralność bez religii

5. Moralność ponowoczesna jako moralność bez etyki?

6. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?

7. Wojny kulturowe: zderzenie liberalizmu i konserwatyzmu, relatywizmu i fundamentalizmu

8. Panika moralna i spory światopoglądowe

9. Etyka protestancka jedyną drogą do dobrobytu?

10. Przemiany obyczajów: rodzina i dom na przestrzeni wieków

11. Wpływ wynalazków na przemiany obyczajów

12. Wartości i normy deklarowane vs realizowane przez Polaków

13. Post-prawda i globalny kryzys zaufania

14. Efekt Lucyfera - dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?

15. Postęp bio-informatyczny i nowe wyzwania moralne

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ossowska, Maria, 1963. Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa

2. Mariański, Janusz, 2015, Moralność w kontekście społecznym, Nomos, Kraków

3. Buss, David, 2001, Psychologia ewolucyjna, GWP, Gdańsk.

4. Łaciak, Beata, 2005, Obyczajowość polska czasu transformacji czyli wojna postu z karnawałem, TRIO, Warszawa

5. Haidt, Jonathan, 2014, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Smak słowa, Sopot.

Lektury uzupełniające:

9. Chwalba, Andrzej (red.) 2008. Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych,, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

10. Elias, Norbert, 1980. Przemiany obyczaju w cywilizacji Zachodu, PIW, Warszawa 1980.

11. Giddens, Anthony, 2006. Przemiany intymności, PWN, Warszawa

12. Grad, Jan, 1993. Obyczaj a moralność. Próba metodologicznego uporządkowania badań dotychczasowych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1993.

13. Harrison, E. Lavrence; Huntington P. Samuel (red.) 2003. Kultura ma znaczenie, Zysk S-ka, Poznań

14. Inglehart, Ronald; Norris Pippa, 2009. Wzbierająca fala, PIW, Warszawa

15. Mariański, Janusz, 2008. Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Biblos, Tarnów 2008.

16. Mariański, Janusz (red.) 2002. Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, WAM, Kraków

17. Ossowska, Maria, 1973. Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa

18. Ossowska, Maria, 1956. Moralność mieszczańska, Ossolineum, Łódź

19. Pinker, Steven, 2005. Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. GWP, Gdańsk

20. Pharo, Patrick, 2008. Moralnośc a socjologia, Oficyna Naukowa, Warszawa

21. Słaboń, Andrzej, 2006. Przemiany współczesnej obyczajowości. Społeczna dynamika przewartościowań na przykładzie zmian kodeksów zachowań, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków

22. Szpakowska, Małgorzata, 2003. Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, WAB, Warszawa

23. Szpakowska, Małgorzata (red.), 2008. Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, WAB, Warszawa

24. Sztompka, Piotr, 2016. Kapitał społeczny, Kraków, Wydawnictwo Znak.

25. Zielińska, Iwona, 2015. Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych, Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS.

26. „Etyka”, 2005, nr 38 (numer poświęcony twórczości i osobie Marii Ossowskiej)

Efekty kształcenia:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w obszarach stanowiących część kultury (moralność i obyczajowość)

Posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

Ma podstawową wiedzę o człowieku, relacjach między ludźmi i więziach społecznych

Posiada wiedzę o normach i regułach oraz o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Ma wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

Umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i kulturowe

Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych i kulturowych

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i kulturowych

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Tarkowska
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik, Elżbieta Tarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Dyskusja na ćwiczeniach na podstawie lektur; kolokwium zaliczeniowe; egzamin końcowy

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Dyskusja na ćwiczeniach na podstawie lektur; kolokwium zaliczeniowe; egzamin końcowy

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Dyskusja i praca na ćwiczeniach

Praca w grupach na ćwiczeniach

kolokwium zaliczeniowe; egzamin końcowy

j.w.

j.w.

j.w.

Pełny opis:

Wykłady

1. Oceny, normy i wartości moralne – elementarne jednostki moralności

2. Relacje moralne jako fundament społeczeństwa

3. Krótka historia socjologicznej refleksji nad moralnością

4. Moralność jako przedmiot socjologii oraz innych nauk

5. Geneza moralności

6. Typologia moralności

7. Biologiczne podstawy moralności: zwierzęta jak ludzie, ludzie jak zwierzęta?

8. Społeczne i kulturowe uwarunkowania moralności

9. Wielość i zróżnicowanie norm moralnych

10. Relatywizm vs uniwersalizm moralny

11. Przemiany moralności w świecie współczesnym

12. Kondycja moralna społeczeństwa polskiego (amoralny familiaryzm)

13. Zróżnicowanie i przemiany obyczajów

14. Obyczajowość codzienna i świąteczna

15. Obyczajowość w sferze prywatnej i publicznej

16. Etos rycerski w historycznej i współczesnej odsłonie

Ćwiczenia

Biologiczne uwarunkowania moralności

Spór między uniwersalizmem i relatywizmem etycznym

Religia a moralność

Moralność bez religii i etyki?

Religijne czy kulturowe uprawomocnienia moralności?

O banalności zła

Zderzenie wartości: liberalizm vs konserwatyzm

Czy kultura warunkuje dobrobyt? Etyka protestancka jako droga do dobrobytu

Wartości i normy deklarowane przez Polaków

Panika moralna i spory światopoglądowe

Przemiany obyczajów: rodzina i dom na przestrzeni wieków

Wpływ wynalazków na przemiany obyczajów

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ossowska, Maria, 1963. Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa

2. Mariański, Janusz, 2015, Moralność w kontekście społecznym, Nomos, Kraków

3. Mariański, Janusz, 2006. Socjologia moralności, Wyd. KUL, Lublin

4. Łaciak, Beata, 2005, Obyczajowość polska czasu transformacji czyli wojna postu z karnawałem, TRIO, Warszawa

5. Haidt, Jonathan, 2014, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Smak słowa, Sopot.

Lektury uzupełniające:

9. Chwalba, Andrzej (red.) 2008. Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych,, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

10. Elias, Norbert, 1980. Przemiany obyczaju w cywilizacji Zachodu, PIW, Warszawa 1980.

11. Giddens, Anthony, 2006. Przemiany intymności, PWN, Warszawa

12. Grad, Jan, 1993. Obyczaj a moralność. Próba metodologicznego uporządkowania badań dotychczasowych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1993.

13. Harrison, E. Lavrence; Huntington P. Samuel (red.) 2003. Kultura ma znaczenie, Zysk S-ka, Poznań

14. Inglehart, Ronald; Norris Pippa, 2009. Wzbierająca fala, PIW, Warszawa

15. Mariański, Janusz, 2008. Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Biblos, Tarnów 2008.

16. Mariański, Janusz (red.) 2002. Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, WAM, Kraków

17. Ossowska, Maria, 1973. Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa

18. Ossowska, Maria, 1956. Moralność mieszczańska, Ossolineum, Łódź

19. Pinker, Steven, 2005. Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. GWP, Gdańsk

20. Pharo, Patrick, 2008. Moralnośc a socjologia, Oficyna Naukowa, Warszawa

21. Słaboń, Andrzej, 2006. Przemiany współczesnej obyczajowości. Społeczna dynamika przewartościowań na przykładzie zmian kodeksów zachowań, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków

22. Szpakowska, Małgorzata, 2003. Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, WAB, Warszawa

23. Szpakowska, Małgorzata (red.), 2008. Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, WAB, Warszawa

24. Sztompka, Piotr, 2016. Kapitał społeczny, Kraków, Wydawnictwo Znak.

25. Zielińska, Iwona, 2015. Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych, Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS.

26. „Etyka”, 2005, nr 38 (numer poświęcony twórczości i osobie Marii Ossowskiej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.