Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczne aspekty migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SAM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczne aspekty migracji
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z problematyką migracji oraz pojęciami niezbędnymi w socjologicznej analizie mobilności. Omówione zostaną podstawowe typy i kierunki migracji oraz przypadek Polski jako kraju emigracyjnego i imigracyjnego.

Pełny opis:

1. Migracje i mobilność. Podstawowe zagadnienia i problemy: typy migracji, przyczyny migracji, migracje a ład globalny, zróżnicowania etniczne, rasizm i wielokulturowość, feminizacja migracji; 2. Migracje zagraniczne Polaków: tradycje migracji zagranicznych Polaków, specyfika migracji w okresie PRL, wahadłowe migracje zarobkowe, migracje zagraniczne Polaków w kontekście integracji z UE, zagraniczne migracje zarobkowe Polaków (podstawowe trendy); 3. Polska jako kraj przyjmujący imigrantów: Polska jako kraj przyjmujący - tradycje i współczesność, imigranci w Polsce w wymiarze instytucjonalno-prawnym, charakterystyka imigrantów w Polsce (liczba, kraje pochodzenia, aktywność zawodowa i społeczna), uchodźcy jako specyficzna grupa imigrantów, imigranci w polskim dyskursie publicznym: opinie, postawy, stereotypy; 4. Migracje i problematyka wielokulturowości: muzułmanie w społeczeństwach Europy Zachodniej, wielokulturowość a kapitał polityczny, wielokulturowość a getta etniczne, porażka polityki wielokulturowości?; 5. Migranci a globalny rynek pracy: migracja a popyt na pracę, migranci na rynku pracy (pierwsze i drugie pokolenie), wpływ migracji na gospodarkę krajów przyjmujących, nowa ekonomia polityczna a dynamika zmian w strukturze siły roboczej, migracje a nieformalny rynek pracy; 6. Przykłady procesów migracyjnych – masowe przemieszczenia ludności: migracje zarobkowe polskich chłopów na przełomie XIX i XX w., migracje na Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce, „gastarbeiterzy” w krajach Europy Zachodniej, migracje Latynosów do USA; 7. Przykłady procesów migracyjnych – migracje do Warszawy w ujęciu historycznym: migracje miasto-wieś w kontekście historycznym, przyczyny migracji (czynniki przyciągające i wypychające), migranci w dużym mieście: podstawowe problemy, przebieg procesu adaptacji, koszty i korzyści towarzyszące migracji do dużego miasta; 8. Przykłady procesów migracyjnych – wyludnianie się amerykańskich miast przemysłowych: dezindustrializacja, depopulacja, trajektoria „upadku” amerykańskiego miasta przemysłowego – przykład Detroit; 9. Teoretyczne dyskursy migracji: ekonomiczne teorie migracji, teoria systemu światowego, sieci i systemy migracyjne, migracje a tożsamość etniczna i narodowa, migracje a koncepcje narodu, państwa i obywatelstwa.

Literatura:

1. Urry J. (2009), „Socjologia mobilności”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Bauman Z. (2006), „Globalizacja”, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

3. Castells M. (2009), „Koniec tysiąclecia”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Slany K. (2009), „Migracje kobiet: perspektywa wielowymiarowa”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Okólski M. (2004), „Demografia zmiany społecznej”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (2010) (red.), „Transformacja nieoczywista: Polska jako kraj imigracji”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

7. Grzymała-Kazłowska A. (2007), „Konstruowanie ‘innego’. Wizerunki imigrantów w Polsce”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

8. Nowicka E., Łodziński S. (2006) (red.), „Kulturowe wymiary imigracji do Polski. Studia socjologiczne”, Warszawa: Wydawnictwo „Prolog”.

9. Grzymała-Kazłowska A. (2008) (red.), „Między wielością a jednością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce”, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.

10. Markiewicz W, Rybicki P. (1967), „Przemiany społeczne na ziemiach zachodnich”, Poznań: Instytut Zachodni.

11. Castles S., Miller M. J. (2011), "Migracje we współczesnym świecie", Wydawnictwo Naukowe PWN.

12. Kucharczyk J. (2013), red., "Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

13. Piłat A., Frelak Seges J., Wysieńska K. (2013), "Mała Azja w Polsce. Plany i strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

14. Grabowska-Lusińska I. (2012), "Migrantów ścieżki zawodowe bez granic", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

15. Łukasiuk M. (2007), "Obcy w mieście: migracja do współczesnej Warszawy", Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

16. Klaus W. (2010), red., "Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce", Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

17. Chrzanowska A., Klaus W. (2011), red., "Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce", Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

18. Pasamonik B. (2014), "Rola płci w integracji europejskich muzułmanów", Warszawa: Wydawnictwo Nomos.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wymienić podstawowe pojęcia socjologiczne, odnoszące się do społecznych aspektów migracji.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wyróżnić i opisać przyczyny, kierunki oraz najważniejsze trendy związane z charakterem współczesnych migracji.

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie interpretować i analizować zjawiska społeczne w ramach procesów migracji zewnętrznych i wewnętrznych.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi pozyskiwać dane i wykorzystywać je do analizy procesów migracji w ujęciu socjologicznym.

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie społecznych aspektów migracji.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja podczas zajęć, egzamin końcowy (test wiedzy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z problematyką migracji oraz pojęciami niezbędnymi w socjologicznej analizie mobilności. Omówione zostaną podstawowe typy i kierunki migracji oraz przypadek Polski jako kraju emigracyjnego i imigracyjnego.

Pełny opis:

1. Migracje i mobilność. Podstawowe zagadnienia i problemy

2. Migracje przymusowe we współczesnym świecie: kierunki, problemy, reakcje państw przyjmujących.

3. Migracje i problematyka wielokulturowości

4. Polska jako kraj przyjmujący imigrantów

5. Migracje zagraniczne Polaków

6. Przykłady procesów migracyjnych – masowe przemieszczenia ludności

7. Przykłady procesów migracyjnych – migracje do Warszawy w ujęciu historycznym

Literatura:

1. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (2010) (red.), „Transformacja nieoczywista: Polska jako kraj imigracji”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Grzymała-Kazłowska A. (2008) (red.), „Między wielością a jednością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce”, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.

3. Markiewicz W, Rybicki P. (1967), „Przemiany społeczne na ziemiach zachodnich”, Poznań: Instytut Zachodni.

4. Castles S., Miller M. J. (2011), "Migracje we współczesnym świecie", Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Kucharczyk J. (2013), red., "Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

6. Piłat A., Frelak Seges J., Wysieńska K. (2013), "Mała Azja w Polsce. Plany i strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

7. Grabowska-Lusińska I. (2012), "Migrantów ścieżki zawodowe bez granic", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

8. Łukasiuk M. (2007), "Obcy w mieście: migracja do współczesnej Warszawy", Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

9. Klaus W. (2010), red., "Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce", Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

10. Pasamonik B. (2014), "Rola płci w integracji europejskich muzułmanów", Warszawa: Wydawnictwo Nomos.

17. Chrzanowska A., Klaus W. (2011), red., "Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce", Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z problematyką migracji oraz pojęciami niezbędnymi w socjologicznej analizie mobilności. Omówione zostaną podstawowe typy i kierunki migracji oraz przypadek Polski jako kraju emigracyjnego i imigracyjnego.

Pełny opis:

1. Migracje i mobilność. Podstawowe zagadnienia i problemy

2. Migracje przymusowe we współczesnym świecie: kierunki, problemy, reakcje państw przyjmujących.

3. Migracje i problematyka wielokulturowości

4. Polska jako kraj przyjmujący imigrantów

5. Migracje zagraniczne Polaków

6. Przykłady procesów migracyjnych – masowe przemieszczenia ludności

7. Przykłady procesów migracyjnych – migracje do Warszawy w ujęciu historycznym

Literatura:

1. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (2010) (red.), „Transformacja nieoczywista: Polska jako kraj imigracji”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Grzymała-Kazłowska A. (2008) (red.), „Między wielością a jednością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce”, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.

3. Markiewicz W, Rybicki P. (1967), „Przemiany społeczne na ziemiach zachodnich”, Poznań: Instytut Zachodni.

4. Castles S., Miller M. J. (2011), "Migracje we współczesnym świecie", Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Kucharczyk J. (2013), red., "Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

6. Piłat A., Frelak Seges J., Wysieńska K. (2013), "Mała Azja w Polsce. Plany i strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

7. Grabowska-Lusińska I. (2012), "Migrantów ścieżki zawodowe bez granic", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

8. Łukasiuk M. (2007), "Obcy w mieście: migracja do współczesnej Warszawy", Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

9. Klaus W. (2010), red., "Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce", Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

10. Pasamonik B. (2014), "Rola płci w integracji europejskich muzułmanów", Warszawa: Wydawnictwo Nomos.

17. Chrzanowska A., Klaus W. (2011), red., "Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce", Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Gruszecka-Tieśluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.