Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-PRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy rynku pracy
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z problematyką rynku pracy oraz pojęciami niezbędnymi w jego socjologicznej analizie. Omówione zostaną podstawowe wskaźniki dynamiki rynku pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, a także sytuacja różnych grup (ludzi młodych, osób starszych, kobiet).

Pełny opis:

1. Rynek pracy i struktura zatrudnienia w kontekście globalizacji: problematyka rynku pracy – najważniejsze pojęcia i definicje, „społeczeństwo ryzyka” a rynki pracy, gospodarka globalna i społeczeństwo informacyjne, nowa gospodarka i przedsiębiorstwa sieciowe, transformacja pracy i zatrudnienia; 2. Przemiany rynku pracy w Polsce: rynek pracy a transformacja ustrojowa, uwarunkowania instytucjonalno-prawne, najważniejsze trendy; 3. Problem bezrobocia: definicje i typy bezrobocia, sposoby pomiaru, uwarunkowania i korelaty bezrobocia, bezrobocie w Polsce: najważniejsze trendy, metody przeciwdziałania bezrobociu w Polsce i innych krajach; 4. Sytuacja osób starszych na rynku pracy: aktywność zawodowa osób starszych (zróżnicowania ze względu na płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania), szczególne kategorie osób starszych na rynku pracy; 5. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy: aktywność zawodowa osób młodych (zróżnicowania ze względu na płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania), szczególne kategorie osób młodych na rynku pracy (np. NEETs), młodzi ludzie na rynku pracy w ujęciu międzynarodowym, absolwenci na rynku pracy; 6. Instytucje edukacyjne a rynek pracy: problem „niedopasowania” instytucji edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, szkolnictwo zawodowe a rynek pracy w Polsce, szkolnictwo wyższe a rynek pracy w Polsce, idea Life Long Learning i przykłady jej realizacji, 7. Dyskryminacja na rynku pracy: definicja i typy dyskryminacji, dyskryminacja w polskim kodeksie pracy, czynniki dyskryminacji, dyskryminacja ze względu na płeć na polskim rynku pracy; 8. Godzenie obowiązków zawodowych, opiekuńczych i domowych: przemiany ról społecznych kobiet i mężczyzn w sferze prywatnej i publicznej, znaczenie problemu w kontekście aktywności zawodowej kobiet, mężczyzn i osób starszych, godzenie ról w świetle wybranych badań, przykłady wsparcia w godzeniu ról w Polsce i na świecie; 9. Strategie aktywizacji, przeciwdziałania bezrobociu: instytucje rynku pracy i ich działania, podmioty ekonomii społecznej jako narzędzie aktywizacji zasobów pracy, przykłady innowacji społecznych związanych z rynkiem pracy w Polsce i zagranicą.

Literatura:

1. Beck U. (2002), „Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

2. Castells M. (2007), „Społeczeństwo sieci”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Hochschild A. R. (2009), „Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Marody M. (2000) (red.), „Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

5. Szatur-Jaworska B. (2008), „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań”, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

6. Czapiński J. (2011, 2009, 2007, 2005, 2003, 2000), „Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków”, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

7. Raporty i komunikaty GUS, World Values Survey, European Values Survey, Eurostat, itp. dotyczące aktywności na rynku pracy.

8. Kozek W. (2013), "Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna", Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

9. Rajkiewicz A., Orczyk J. (2014), red., "Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce", Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

10. Kotowska I. (2009), red., "Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

11. Kaźmierczak T., Rymsza M. (2007), red., "Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

12. Sobociński M. (2014), "Polityka rodzinna w Polsce. W stronę zrównoważonego modelu", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

13. Bogacz-Wojtanowska E., Przybysz I., Lendzion M. (2014), "Sukces i trwałość ekonomii społecznej w warunkach polskich", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

14. Pańków M. (2012), "Młodzi na rynku pracy. Raport z badania", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wymienić podstawowe pojęcia i procesy społeczne, odnoszące się do problematyki rynku pracy w Polsce i w wymiarze globalnym.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wyróżnić i opisać uwarunkowania i najważniejsze trendy współczesnych przemian na rynku pracy w Polsce i w innych krajach europejskich oraz pozaeuropejskich.

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie interpretować i analizować najważniejsze zjawiska i problemy związane z rynkiem pracy w Polsce i na świecie.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi pozyskiwać dane i wykorzystywać je do analizy problematyki rynku pracy w ujęciu socjologicznym.

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie problematyki rynku pracy.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi podjąć kreatywną analizę problematyki rynku pracy w Polsce i na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja w trakcie zajęć, egzamin końcowy (test wiedzy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z problematyką rynku pracy oraz pojęciami niezbędnymi w jego socjologicznej analizie. Omówione zostaną podstawowe wskaźniki dynamiki rynku pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, a także sytuacja różnych grup (ludzi młodych, osób starszych, kobiet).

Pełny opis:

1. Rynek pracy w Polsce w kontekście globalizacji.

2. Elastyczność zatrudnienia a polski rynek pracy.

3. Problem bezrobocia.

4. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy.

5. Sytuacja osób starszych na rynku pracy

6. Godzenie obowiązków zawodowych, opiekuńczych i domowych.

7. Strategie aktywizacji, przeciwdziałania bezrobociu.

Literatura:

1. Kozek W. (2013), "Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna", Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Rajkiewicz A., Orczyk J. (2014), red., "Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce", Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

3. Kotowska I. (2009), red., "Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

4. Castells M. (2007), „Społeczeństwo sieci”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Szatur-Jaworska B. (2008), „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań”, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

14. Pańków M. (2012), "Młodzi na rynku pracy. Raport z badania", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z problematyką rynku pracy oraz pojęciami niezbędnymi w jego socjologicznej analizie. Omówione zostaną podstawowe wskaźniki dynamiki rynku pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, a także sytuacja różnych grup (ludzi młodych, osób starszych, kobiet).

Pełny opis:

1. Rynek pracy w Polsce w kontekście globalizacji.

2. Elastyczność zatrudnienia a polski rynek pracy.

3. Problem bezrobocia.

4. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy.

5. Sytuacja osób starszych na rynku pracy

6. Godzenie obowiązków zawodowych, opiekuńczych i domowych.

7. Strategie aktywizacji, przeciwdziałania bezrobociu.

Literatura:

1. Kozek W. (2013), "Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna", Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Rajkiewicz A., Orczyk J. (2014), red., "Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce", Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

3. Kotowska I. (2009), red., "Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

4. Castells M. (2007), „Społeczeństwo sieci”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Szatur-Jaworska B. (2008), „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań”, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

14. Pańków M. (2012), "Młodzi na rynku pracy. Raport z badania", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Flaszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.